ප්‍රවර්ගය:Portals with no named maintainer

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Portal maintainer stats Pages %
Maintainer 1 &0000000000000006.2500006.25%
No maintainer 15 &0000000000000093.75000093.75%
Total 16
Purge this page to update the totals.