ප්‍රවර්ගය:Portals with no named maintainer

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Portal maintainer stats Pages %
Maintainer 1 &0000000000000005.5600005.56%
No maintainer 17 &0000000000000094.44000094.44%
Total 18
Purge this page to update the totals.