ප්‍රවර්ගය:Portals with no named maintainer

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Portal maintainer stats Pages %
Maintainer 1 &0000000000000006.6700006.67%
No maintainer 14 &0000000000000093.33000093.33%
Total 15
Purge this page to update the totals.