විකිපීඩියා:විකිපීඩියා ආසියානු මාසය/2015/සාමාජිකයින්

විකිපීඩියා වෙතින්
 1. Sudheera1994 (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය): හිරෝෂිමාYes check.svg, අකිහිතෝYes check.svg, නාගසාකිYes check.svg, හෝ චි මින් නගරයYes check.svg, බර්ජ් ඛලීෆාYes check.svg, දූර්දර්ශන්Yes check.svg, එන්එච්කේYes check.svg, ටීවී අසාහිYes check.svg, ඔකිනාවා දූපත(N)
 2. Anandawardhana (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 3. Thameera123 (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 4. NishanKulasingha (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 5. devindask (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 6. 永続繁栄 (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 7. Rsekanayake (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 8. Lee Mathew (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 9. Manura Nirmal (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 10. Nirman (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 11. Ishanthasiribaddana (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 12. Buwaneka jayasundara (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 13. Shwetha (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය): රුසියාවෙහි ඉතිහාසයYes check.svg, ඉන්දියාවෙහි දේශපාලනමය සමෝධානයYes check.svg, ඉන්දියාවේ කාන්තාවෝYes check.svg, 2015 මා–ෂි හමුවYes check.svgපකිස්තානයෙහි න්‍යෂ්ටික බලශක්තියYes check.svg, ලිච්චවී (රාජධානිය)Yes check.svg, ලිච්චවී (වංශය)Yes check.svg, ජපානයෙහි භූතාපජ බලශක්තියYes check.svg
 14. Piyumal ranawaka (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 15. Buddhik (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 16. shamikara (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 17. Randeerjayasekara (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය): කොන්ෆියුසියස් ධර්මයYes check.svg, ටර්ක්මෙනිස්තානයYes check.svg, ටෙල් අවිව්Yes check.svg, උතුරු සයිප්‍රසයYes check.svg, බේල්කින්ගේ කතාYes check.svg
 18. L Manju (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය): නිල්ගිරි ජෙෙවගෝල රක්ෂිතය‎Yes check.svg, නාර්ගීස්Yes check.svg, තන්ජාවූර් දිස්ත්‍රික්කයYes check.svg, ද හින්දුYes check.svg, ප්‍රනාබ් මුඛර්ජිYes check.svg
 19. Ae Hacker (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 20. එල්ලේ (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)ශ්‍රී ලංකා එල්ලේ‎(N)ගාමිණි විද්‍යාලය තිබ්බොටුගොඩ‎(N), රාගම දුම්රිය ස්ථානය‎(N), ගණේමුල්ල දුම්රිය ස්ථානය‎(N), තිබ්බොටුගොඩ‎(N), තිබ්බොටුගොඩ ශ්‍රී සුගතාරාම පුරාණ විහාරය‎(N)
 21. sagarawd (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය)
 22. Mr. 1100100 (සාකච්ඡාවවිනිශ්චය): රුසියාවේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණයYes check.svg, චීනයේ න්‍යෂ්ටික බලශක්තිය‎Yes check.svg, තායිපේYes check.svg, චීනයේ විදුලි සංදේශනයYes check.svg, ස්වාභාවික විද්‍යා ජාතික ආයතන, ජපානයYes check.svg