Jump to content

විකිපීඩියා:නඩත්තු

විකිපීඩියා වෙතින්

නඩත්තු අංශය

සංස්කරණ කටයුතු කිරීමේදී බහුතරයක් විකිපීඩියාවෙහි ජනතාව නඩත්තු කටයුතුවලදී පැටලිලි සහගත තත්වයකට පත්වෙයි. මෙම කටයුතුවල ඉතා වැඩි පංගුවක් ඕනෑම පරිශීලකයකුට අවසාන කල හැක. අනෙකුත් ප්‍රයෝජනවත් නාමාවලි සදහා, ඉහළින්  දැක්වෙන ගමන් කිරීමේ ස්ථම්භය (navigation bar) බලන්න.

නඩත්තු කාර්යයන් විකිපීඩියාව ප්‍රශස්ත මට්ටමකින් පවත්වා ගැනීම සදහා අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි. උපදෙස් රූරාව මගින් තවත් අලුත් නඩත්තු කාර්යයන් තැනීමේදී පරිස්සම් විය යුතුය. ඔබට හැකි විට සංවිධානාත්මක වන්න, එහෙත්  සෑමවිටම විශාල පින්තූරය ඇතුලතින් තබා ගන්න: අප මෙතැනට පැමිණ සිටින්නේ විශ්වකෝෂයක් තැනීම සදහායි. ඔබ සිතන්නේ  නඩත්තු කිරීම්වලට වඩා අනෙකුත් පැතිවලින් විකිපීඩියාවට  දායක වීමට නම්, කරැණාකර විකිපීඩියා:විකිපීඩියාවට දායක වීම බලන්න. ඉක්මනින් අවශ්‍ය සහ ඉතා වැදගත් වන කාර්යයන් විකිපීඩියා:අතපසු වූ වැඩ හීදි සොයාගැනීමට අවස්ථාව ඇත.


නඩත්තු කිරීම් සහ සහයෝගිත්වය සදහා සම්පත්
පිරිසිදු කිරීම් WikiProject Unreferenced Biographies of Living Persons - Articles needing cleanup - Articles needing attention - Template messages - Copy to Wiktionary - Notability Sorting - English grammar - Copyediting - Spam - Wikify an article - Deorphan an article - Update an article - Progress boxes
ප්‍රවර්ග General cleanup - Articles to be categorized - Underpopulated - Uncategorized categories - Other reports on categories
ලිපි තැනීම් වඩාත්ම අව‍ශ්‍ය - Requests 1 year+ - Requested articles - Short pages - Missing encyclopedic topics - Review anonymous article submissions
යොමුකිරීම් තතු-පරීක්ෂාව - Articles lacking sources - Need more references - Original research
බමිංහැම් Advice - Stubs by topic - Most wanted - Short pages - Incomplete lists - Long stubs - Stubs included directly in stub categories
මකා දැමීම Speedy - Articles - Categories - Redirects - Templates - Misc. pages - Stub templates and categories - Log - Discussion archives - Review
ඔප දැමීම තුල්‍ය නිරීක්ෂණ - Featured candidates - Fill a topic list
සිංහලට පරිවර්තනය කිරීම් Wikipedia:Translation - පවත්නා පිටු - Spanish trans. of the week
පින්තූර ආරාධිත පින්තූර - Images for cleanup - Caption review - Images with missing articles - Other reports on files
මතභේද Neutrality - Article accuracy - Statement accuracy
කාර්යයන් ලැයිස්තු Articles - Projects - Books
ව්‍යාකූලත්ව Disambiguation - Manual of Style Disambiguation - Hatnotes - Templates
තවත් Active wiki fixup projects - Open tasks - Articles to merge - Articles to split - Copyright violations - Requests - Backlogs - Expert request sorting - Missing names - Reports on redirects - unused templates

සොයා බැලීමට ඇති දේ

[සංස්කරණය]

වාර්තා

[සංස්කරණය]

විශේෂ පිටු ස්‍වයංක්‍රියව හෝ දායකයන්ගේ ඉල්ලීම මත යාවත්කාලීන කෙරේ.

Offline reports are generated from an offline copy of the Wikipedia database. These reports are always a bit out of date and should not be considered authoritative, but may provide useful guidance as to which articles may benefit from attention in particular areas. They need people with enough hard drive space and expertise to update them occasionally. Many of these reports cannot be updated in the same way that they were in the past, due to changes in the format of the database downloads. Regular editors are also needed to prune already-fixed listings.

Currently updated reports are listed on Template:Active Wiki Fixup Projects (displayed to the right) and are most in need of editors to fix individual pages that are listed on them.

Page Last known update
Short-term
None NA
Most wanted
Wikipedia:Most wanted articles 11 February 2007
Wikipedia:Most wanted stubs 25 January 2006
Wikipedia:Most referenced articles 25 January 2006
Content problems
Special:Shortpages
Categories
Category:Wikipedia categories in need of attention 23 June 2005
Article classification
Wikipedia:Offline reports/Should this be a stub? 23 October 2004
Wikipedia:Offline reports/Is this really a stub? 20 August 2004
Wikipedia:Offline reports/Is this really a disambiguation page? 23 October 2004
Outgoing wikilinks
Wikipedia:Bad links 13 December 2005 (partial update on 26 March 2006)
Wikipedia:Templates with red links March 2009
Wikipedia:Dead external links 14 December 2005 (not yet posted as wikitext)
Wikipedia:Non-local images 8 February 2006
Wikipedia:WikiProject Red Link Recovery June 2009 (ongoing)
Wikipedia:Offline reports/This article has a lot of links 23 October 2004
Wikipedia:Offline reports/This page has a lot of red links 23 October 2004
Wikipedia:Offline reports/This page links many times to the same article 23 October 2004
Wikipedia:Offline reports/This article links to a redirect back to itself 14 August 2004
Incoming wikilinks
Wikipedia:Most referenced articles 30 November 2006
Wikipedia:Disambiguation pages with links 1 February 2009
Wikipedia:Offline reports/This is one of the most linked to redirect pages 23 October 2004
Wikipedia:Orphaned Articles 26 June 2004
User:R3m0t/Reports - Orphan talk pages April 2006
Misc.
Wikipedia:Dusty articles විකිපීඩියා:Dusty articles/Updated
Wikipedia:Subpages to be moved 23 May 2003
Wikipedia:Neglected articles historical

More:

May no longer be necessary:

මකා දැමීම

[සංස්කරණය]

Non-admins can help keep deletion pages clean by resolving discussions. Administrators are needed to actually delete pages. Anyone can nominate pages for deletion. See:

[සංස්කරණය]

Wikipedia:Copyright problems lists articles which will be deleted if it can not be proven that we have permission to use them under the terms of the GFDL. For pages listed there, you could replace the infringing article's text with new (re-written) content of your own. This must be done on a temp page, so that the original "copyvio version" may be deleted by a sysop. Temp versions should be written at a page like: [[Talk:PAGE NAME/temp]]. If the original turns out not to be a copyvio, these two can be merged. Alternatively, you can write to the copyright owner and check whether they gave permission. You can also ask for permission using the boilerplate request for permission. If someone claims to have permission, but this has not been verified, you can send the confirmation of permission letter to check. If images have been listed, you may want to consider whether these constitute fair use and write the appropriate disclaimers on the image description page. See Wikipedia:Image description page#Fair use rationale for guidance on this.

නඩත්තු කිරීම් ද්වාර

[සංස්කරණය]

See Wikipedia:Portal for a list of existing portals and associated projects and maintainers.

අන්‍යජාතික භාෂා පිටු

[සංස්කරණය]

For pages listed on Wikipedia:Pages needing translation into English, the Wikipedia:Embassy member of the Wikipedia that relates to the language the article is in should be contacted and invited to move the page to their own Wikipedia or to help translate it. There is also a list of translators at Wikipedia:translation. If you don't know what language the article is in you could use Language recognition chart and if that fails some language recognition web site to find out. If a page remains untranslated after two weeks, or if someone who speaks the language it is written in states that it is not worth translating, then article should be moved from pages needing translation to articles for deletion. The boilerplate text on the article should be changed from {{notenglish}} to {{subst:afd}}.

Welcoming newcomers

[සංස්කරණය]

Welcome people using one of the standard user greetings or make up your own. Use {{Opentask}} to leave an automatically updated task list on a new user's page. New users can be found by looking for red talk page links on recent changes or by querying the database. Efforts to co-ordinate the activities of welcomers are being made at Wikipedia:Welcoming committee. The {{Opentask}} message gives newcomers some ideas of articles to work on. The tasks listed in this template can be changed at Template:Opentask.

The Main Page needs regular updating. Only sysops can edit the page itself. See Wikipedia:Editing the main page for links to the relevant templates and further guidance.

Anyone can revert vandalism. See Wikipedia:revert for instructions. If you see any recurrent vandalism, you can list it at Wikipedia:Administrator intervention against vandalism. You can also check other listings on that page and follow them up by seeing if the users listed there have made any further vandalism since the listing. Do this typing the url http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/ followed by the username. Unreverted edits will still have (top) next to them. Sysops may choose to block recurrent vandals, following a warning on the user's talk page using Special:Blockip, or for unlogged-in users clicking the block link next to their IP on recent changes.

The pages linked to from the main page often see the most vandalism, so checking those pages via the links on Editing the Main Page can be a good place to look if you feel like vandal spotting.

See also: Wikipedia:How to spot vandalism

Current events

[සංස්කරණය]

Not maintenance as such, but Portal:Current events is a page that needs to be updated daily. Please read Wikipedia:How the Current events page works before working on this.

Request and maintenance queues

[සංස්කරණය]

Here are some tasks you can do:


For each queue listed below, editors are needed to:

  • Rotate individual articles and projects onto Template:Opentasks (shown above) as they are fixed or become stale.
  • Publicize neglected lists or consolidate them with active pages
  • Remove articles from the listings as they are fixed.
  • Actually fix the individual articles that are listed.

Instructions are given on each page.


Category Description Relevant page Wikipedia custom message
Cleanup Articles to cleanup Wikipedia:Cleanup {{clean}}
Controversial issues Articles that need watching for bias Wikipedia:List of controversial issues {{controversial}}
Copyright infringement Articles with possible copyright infringements Wikipedia:Copyright problems {{copyvio|url=<place URL of allegedly copied material here>}}
Deletion Articles that should be deleted Wikipedia:Articles for deletion See Wikipedia:Articles for deletion for instructions.
Disputed accuracy Articles of Accuracy dispute Wikipedia:Accuracy dispute {{Disputed}}
Disputed neutrality Articles of NPOV dispute Wikipedia:NPOV dispute {{NPOV}} or {{disputed}}
Duplicated articles Articles on the same subject which need to be merged Wikipedia:Duplicate articles  
Foreign language Articles not in English Wikipedia:Pages needing translation {{notenglish}}
New pages Newly created articles Special:Newpages  
Open tasks Wikipedia's open tasks Template:Opentask {{opentask}}
Pages needing attention Articles that have good information, but need work for some reason Wikipedia:Pages needing attention  
Requested images Pages that need images Wikipedia:Requested images  
Requested peer review Articles that need peer editing Wikipedia:Peer review  
Stubs Stub articles Wikipedia:Find or fix a stub See Wikipedia:WikiProject Stub sorting for a list of subject-specific stub templates.
Too short Subjects that deserve a longer article Wikipedia:Requests for expansion  
Too long Articles which strain browsers Special:Longpages  

There are many pages in Category:Wikipedia dispute resolution which could use help in resolving various kinds of disputes. Some disputes are easy to resolve - someone needs to propose or implement a compromise (check out the appropriate talk page), or the dispute is over and someone just needs to declare the problem solved. Many disputes between parties can be resolved after uninvolved strangers wander in, read the article in question and the debate so far, and just give common-sense opinions. In rare cases, delicate negotiating skills are needed to bring warring parties to a satisfactory agreement, or administrative powers are needed to ban vandals or uncooperative editors.

The main page to list disputes is Wikipedia:Requests for comment. This is a static listing, and your help is needed to remove old requests, in addition to commenting on current requests.

There are lists of articles in dispute in:

Initial categorization efforts

[සංස්කරණය]

See also: Wikipedia:Categorization projects (current)

Images with missing articles

[සංස්කරණය]

Several pages on the web offer their public domain images in a long list. To avoid checking these lists again and again for matching Wikipedia articles, Wikipedia:Images with missing articles has a list of specific images with missing articles. If you see that one of these articles exists, please add the image from the external link, and remove it from the list.

There is a list of current surveys that needs to be maintained by adding any current polls, moving closed polls to the closed polls section, and updating the results of polls once they are closed.

Wikipedia:Peer review is designed to solicit comments on articles that have had major work by a single author, or which are going to be submitted to Wikipedia:Featured article candidates. Articles that don't successfully become featured are often referred back to this step.

Editors are needed to:

  • Comment on articles listed
  • Remove old requests (instructions are on the page itself)

Make a donation

[සංස්කරණය]

Wikipedia is in constant need of more server capacity, bandwidth and other technical services to keep it running and keep it fast enough to be useful. Financial contributions to our non-profit parent, the Wikimedia Foundation, are greatly appreciated. Please see http://wikimediafoundation.org/fundraising

Publicize Wikipedia

[සංස්කරණය]

See Category:Wikipedia publicity.

Help other users

[සංස්කරණය]

Even new users can help answer factual questions on the Wikipedia:Reference desk, which serves the same purpose as a reference desk you might find in your local library. (You might also think of it as the Wikipedia version of Yahoo Answers or Windows Live QnA.) You do not have to be an expert on Wikipedia because:

  • You can help people find answers in existing Wikipedia articles.
  • If you know the answer to a question not answered by Wikipedia, you can assist the questioner and at the same time, add that information to Wikipedia for the benefit of future readers.
  • If you do not know the answer to an interesting question, you can research it in non-Wikipedia sources, and then improve Wikipedia for the benefit of the questioner and future readers.

If you already have some experience, your assistance in one of the many Wikipedia help forums, including Wikipedia:Help desk, would be a valuable contribution. You can help Wikipedia grow by helping other people share what they know.

Programmers wanted

[සංස්කරණය]

Programming skills are especially valuable, to help write useful standalone scripts, or to improve the software that runs Wikipedia.


Language
English Maintenance Things to do Maintenance Administrative Assistance Community Portal The Newsroom Maintenance Community Portal
French What to do on Wikipédia ? What to do ? Maintenance Contributors requests How to contribute Newsroom Maintenance Community Portal
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:නඩත්තු&oldid=547613" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි