සැකිල්ල:වෙතට-ඒකාබද්ධ

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Mergeto වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Which merge template should I use?[සංස්කරණය]

  • {{Merge}} – to merge at least two together at an unspecified location
  • {{Merge to}} – to merge the contents of the tagged article into the specified article.
  • {{Merge from}} – the opposite of {{Merge to}}; the contents of the specified article should be merged into the tagged article.

Usage[සංස්කරණය]

Tagging a single page is simple:

{{වෙතට-ඒකාබද්ධ |OtherPage |date=ජූලි 2022}}

By default, the Discuss link on the template links to the top of the destination page's talk page. To specify which section, or to name a different talk page entirely, use the |discuss= parameter:

{{වෙතට-ඒකාබද්ධ |OtherPage |discuss=Talk:OtherPage#Merge discussion |date=ජූලි 2022}}

To name other pages to be merged, simply separate them with a vertical pipe. You can add up to 20 articles to be merged:

{{වෙතට-ඒකාබද්ධ |OtherPage1 |OtherPage2 |OtherPage3 |discuss=Talk:OtherPage#Merge discussion |date=ජූලි 2022}}


These templates will add tagged articles to Category:Articles to be merged, while non-articles (files, templates, etc.) will be added to Category:Items to be merged.

Notes[සංස්කරණය]

  • Do not add the namespace to the names of the pages.
For example, write {{Merge|OtherTemplate}}, not {{Merge|Template:OtherTemplate}}.
  • Do not link to the pages with square brackets.
For example, write {{Merge|OtherArticle}}, not {{Merge|[[OtherArticle]]}}.
  • The date will not be shown in the box. Do not be concerned about this. It is used when grouping tagged pages together into categories by date.


See also[සංස්කරණය]

Merging[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:වෙතට-ඒකාබද්ධ&oldid=418740" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි