ප්‍රවර්ගය:නොදන්නා පරාමිතීන් සමග තොරතුරුකොටුව හමුදා ඉදිකිරීම භාවිතා කරන පිටු

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙම ප්‍රවර්ගය තුළ වන්නේ, නොදන්නා පැරාමිති (undefined, misspelled, etc.) භාවිතා කරමින් සැකිල්ල:Infobox military installation (සාකච්ඡාව) ආමන්ත්‍රණය කරන්නා වූ පිටු වේ.

Pages are typically sorted alphabetically by the unknown parameter that is used, e.g. pages using unknown parameter |foo= will be sorted under "F". The name of the page is typically used as a secondary sort key.

Unknown parameters can be detected using Module:Check for unknown parameters in the template. To show the information listed here on a category page, use {{Unknown parameters category}} on the category page.