සැකිල්ල:Infobox Country or territory

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

{| class="infobox geography" style="width:23em;"

|-

|colspan="2" class="mergedtoprow" align="center" style="line-height:1.2em; font-size:1.2em;"| {{{native_name}}}
{{{conventional_long_name}}} |- class="mergedrow" |colspan="2" class="maptable" align="center" style="padding:0.4em 0.8em 0.4em 0.8em;"|

Flag of {{{common_name}}} Coat of arms of {{{common_name}}}
[[Flag of {{{common_name}}}|Flag]] [[Coat of arms of {{{common_name}}}|Coat of arms]]

|-


|colspan="2" style="line-height:1.2em; text-align:center;"| Motto: {{{national_motto}}} |-


|colspan="2" style="line-height:1.2em; text-align:center;"| Anthem: {{{national_anthem}}} |- |-


|colspan="2" style="line-height:1.2em; text-align:center;"| Patron saint: {{{patron_saint}}} |-


|colspan="2" style="text-align:center; padding:0.4em 1em 0.4em 1em;"| [[Image:{{{image_map}}}|250px|center|Location of {{{common_name}}}]] {{{map_caption}}} |- class="mergedtoprow"


! Capital | {{{capital}}} |-


! Official languages | {{{official_languages}}} |- ! Ethnic groups | {{{ethnic_groups}}} |-


|style="border-top:solid 1px Gainsboro; vertical-align:top;"| Government |style="border-top:solid 1px Gainsboro; vertical-align:top;"| {{{government_type}}} |- class="mergedrow"


|- class="mergedrow" |  - {{{leader_title1}}} || {{{leader_name1}}} |- class="mergedrow" |  - {{{leader_title2}}} || {{{leader_name2}}} |- class="mergedrow" |  - {{{leader_title3}}} || {{{leader_name3}}} |- class="mergedrow" |  - {{{leader_title4}}} || {{{leader_name4}}} |- class="mergedbottomrow" |  - {{{leader_title5}}} || {{{leader_name5}}} |- class="mergedtoprow"


! {{{sovereignty_type}}} | {{{sovereignty_note}}}  |- class="mergedrow"


|  - {{{established_event1}}} ||   |- class="mergedrow" |  - {{{established_event2}}} ||   |- class="mergedrow" |  - {{{established_event3}}} ||   |- class="mergedrow" |  - {{{established_event4}}} ||   |- class="mergedrow"

|- class="mergedrow" |  - {{{established_event6}}} ||   |- class="mergedrow" |  - {{{established_event7}}} ||   |- class="mergedrow" |  - {{{established_event8}}} ||   |- class="mergedbottomrow" |  - {{{established_event9}}} ||   |-


! Accession to EU | |- class="mergedtoprow"


!colspan="2"| Area |- class="mergedrow" |  - Total | [[{{{area_magnitude}}} m²|{{{area}}} km²]]
{{{areami²}}} sq mi  |- class="mergedrow"


|  - Water (%) | {{{percent_water}}} |- class="mergedrow"


|- class="mergedtoprow"


!colspan="2"| Population |- class="mergedrow" |  - {{{population_estimate_year}}} estimate | {{{population_estimate}}} ({{{population_estimate_rank}}}) |- class="mergedrow" |  - {{{population_census_year}}} census | {{{population_census}}} |- class="mergedrow"

|- class="mergedbottomrow" |  - Density | {{{population_density}}}/km² ({{{population_density_rank}}})
{{{population_densitymi²}}}/sq mi |- class="mergedtoprow"


! GDP (PPP) | {{{GDP_PPP_year}}} estimate |- class="mergedrow" |  - Total | {{{GDP_PPP}}} ({{{GDP_PPP_rank}}}) |- class="mergedbottomrow" |  - Per capita | {{{GDP_PPP_per_capita}}} ({{{GDP_PPP_per_capita_rank}}}) |- ! GDP (nominal) | {{{GDP_nominal_year}}} estimate |- class="mergedrow" |  - Total | {{{GDP_nominal}}} ({{{GDP_nominal_rank}}}) |- class="mergedbottomrow" |  - Per capita | {{{GDP_nominal_per_capita}}} ({{{GDP_nominal_per_capita_rank}}}) |-

! HDI  ({{{HDI_year}}}) | {{{HDI}}} ({{{HDI_category}}}) ({{{HDI_rank}}}) |-


! Currency | {{{currency}}} ({{{currency_code}}}) |- class="mergedtoprow"


! Time zone | {{{time_zone}}} (UTC{{{utc_offset}}}) |- class="mergedrow" |  - Summer (DST) | {{{time_zone_DST}}} (UTC{{{utc_offset_DST}}}) |- class="mergedbottomrow" | | {{{DST_note}}} |- class="mergedtoprow"


! Internet TLD | {{{cctld}}} |- class="mergedbottomrow"


! Calling code | +{{{calling_code}}} |-


|colspan="2"| {{{footnotes}}}

|}

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_Country_or_territory&oldid=340774" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි