ප්‍රවර්ගය:Pages using infobox country with syntax problems

විකිපීඩියා වෙතින්

This temporary tracking category includes pages which are transcluding {{infobox country}} with parameter syntax problems. The pages are sorted by problem type

Index Issue
A using both |image_coat= and |image_symbol=
B using both |alt_coat= and |alt_symbol=
C using both |motto= and |national_motto=
D using both |national_anthem= and |anthem=
E using both |other_symbol= and |text_symbol=
F using both |other_symbol_type= and |text_symbol_type=
G using both |largest_city= and |largest_settlement=
H using both |recognized_languages= and |recognised_languages=
I using both |recognized_national_languages= and |recognised_national_languages= or both |recognized_regional_languages= and |recognised_regional_languages=
J using |recognized_languages= or |recognised_languages= or |recognized_national_languages= or |recognised_national_languages= or |recognized_regional_languages= or |recognised_regional_languages= without |official_languages=
K using both |area_km2= and |area_ha=
L using both |DST= and |time_zone_DST=
M using |time_zone_DST= without |timezone=
N using both |patron_saint= and |patron_saints=
O value for |sovereignty_type= is disabling the value for |established=
P using |languages= without |languages_type= or using |languages2= without |languages2_type=

"Pages using infobox country with syntax problems" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.