ශ්‍රී ලාංකික ජනාධිපතිවරණය, 1988

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
2වන ශ්‍රී ලාංකික ජනාධිපතිවරණය
ශ්‍රී ලංකාව
← 1982 19 දෙසැම්බර් 1988 1994 →
Turnout55.32%
  Ranasinghe Premadasa.jpg Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranayaka (1916-2000) (Hon.Sirimavo Bandaranaike with Hon.Lalith Athulathmudali Crop).jpg
පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
Popular ඡන්ද 2,569,199 2,289,860
ප්‍රතිශතය 50.43% 44.95%

Sri Lankan Presidential Election 1988.png
ඡන්ද කොට්ඨාශ වල ජයග්‍රාහකයෝ. ප්‍රේමදාස මහතා කොළ පැහැයෙන් සහ බණ්ඩාරනායක මහත්මිය නිල් පැහැයෙනි.

ජනාධිපති before election

ජේ. ආර්. ජයවර්ධන
එක්සත් ජාතික පක්ෂය

Elected ජනාධිපති

රණසිංහ ප්‍රේමදාස
එක්සත් ජාතික පක්ෂය

1988හී ශ්‍රී ලාංකික ජනාධිපතිවරණය යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන ජනාධිපතිවරයා තේරීම සඳහාවූ මැතිවරණය විය.