ශ්‍රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, 2000

විකිපීඩියා වෙතින්

සජිත් ප්‍රේමදාස බෙලියත්ත ආසනය 2001