ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පාසල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පළාත් පාසල්[සංස්කරණය]

කොළඹ[සංස්කරණය]

 • අල් හිඩයා මහා විද්‍යාලය
 • අල් හික්මා විද්‍යාලය, කොළඹ 12
 • ඇටමී ජාත්‍යාන්තර පාසල, කොටහේන
 • සියලු ශාන්තුවරුනගේ පාසල, කොළඹ 10
 • ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය, ‍කෝට්ටෙ
 • අනුරුද්ධ බාලිකා මහා විද්‍යාලය, කොළඹ 09
 • අසෝක විද්‍යාලය, කොළඹ 10
 • ක්ලිෆ්ටන් බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 10
 • සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව් කන්නන්ගර විද්‍යාලය
 • යහපත් එඩේරාගේ කණ්‍යාරාමය, කොළඹ 13
 • ගෝතමී බාලිකා විද්‍යාලය
 • හමීඩ් අල් හුස්සයිනියා, කොළඹ 12
 • ජනාදිපති බාලිකා විද්‍යාලය, නාවල
 • ලුම්බිනි විද්‍යාලය
 • මීගොඩ ධර්මරාජ විද්‍යාලය, මීගොඩ
 • මුස්ලිම් බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 04
 • පිලියන්දල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • රත්නාවලී බාලිකා මහා විද්‍යාලය, කොළඹ 08
 • සමුද්‍රදේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ
 • සීවලී විද්‍යාලය, කොළඹ 09
 • ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර මහා විද්‍යාලය, ‍කෝට්ටෙ
 • ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර බාලිකා මහා විද්‍යාලය, ‍කෝට්ටෙ
 • ශ්‍රි රාහුල බාලිකා විද්‍යාලය, ‍මාලඹේ
 • ශාන්ත ආනා බාලිකා මහා විද්‍යාලය, කොළඹ 13
 • ශාන්ත ආන්තෝනි බාලක මහා විද්‍යාලය, කොළඹ 13
 • ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය, නුගේගොඩ
 • ශාන්ත ජෝශප් බාලක විද්‍යාලය, නුගේගොඩ
 • විපුලානන්ද දෙමළ මහා විද්‍යාලය, කොළඹ 09
 • යශෝධරා බාලක විද්‍යාලය
 • සුසාමයා වර්ධන මහා විද්‍යාලය, කොළඹ 08
 • සුනේත්‍රා දේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලය, පැපිලියාන
 • හර්මන් මයිනර් පාසල
 • සහිරා විද්‍යාලය, මරදාන
 • ෆාමිතිමා මුස්ලිම් බාලිකා විද්‍යාලය
 • ශාන්ත පිටර් විද්‍යාලය, කොළඹ 08
 • හෝමාගම මහා විද්‍යාලය හෝමාගම

මහනුවර[සංස්කරණය]

 • කටුගස්තොට ශ්‍රි රාහුල විද්‍යාලය
 • ධර්මවික්‍රම බාලිකා ම.වි
 • ඩඩ්ලි සේනානායක මධ්‍යමහා විද්‍යාලය
 • ගොහාගොඩ මහා විද්‍යාලය
 • හල්ලොලුව නවෝද්‍යාය මහා විද්‍යාලය
 • නුගේවෙල බාලක විද්‍යාලය
 • පුෂ්පදාන බාලිකා විද්‍යාලය
 • සරසවි උයන මහා විද්‍යාලය, නුවර
 • තෙල්දෙනිය ජාතික පාසල, තෙල්දෙනිය
 • විහාරමහා දේවි බාලිකා විද්‍යාලය
 • වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය
 • ගිරිහගම මහා විද්‍යාලය
 • නු/ කුරුගොඩ ම. වි.
 • නුගවෙල බාලක විද්‍යාලය
 • ගම්පොළ සහිරා විද්‍යාලය
 • නු/ කුඹුක්කන්දුර මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය
 • නු/ දෙනු/ අල්මනර් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හන්දෙස්ස
 • රත්නායක මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, වලල

ගාල්ල[සංස්කරණය]

 • ඕල්කට් විද්‍යාලය
 • රේවත විද්‍යාලය, බලපිටිය
 • ජයවර්ධන මහා විද්‍යාලය
 • ආනන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කිතුලම්පිටිය
 • බටපොළ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • කරන්දෙනිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • පී. ඩී. එස්. කුලරත්න මහා විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ
 • තුන්ඩුව මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය
 • ගින්තොට මහා විද්‍යාලය
 • බලගොඩ මහා විද්‍යාලය
 • උලුවිටිකෙ මහා විද්‍යාලය
 • නාවින්න මුස්ලිම් විද්‍යාලය
 • ශ්‍රි රතනසාර විද්‍යාලය, බද්දෙගම
 • මාදම්පෙ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • නින්දන මහා විද්‍යාලය
 • ප්‍රේමානන්ද විද්‍යාලය
 • ප්‍රජාපතී විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ
 • රොහන විද්‍යාලය, අහංගම
 • ශාන්ත අන්තෝනි (නවෝද්‍යාය) විද්‍යාලය, බද්දෙගම
 • සාරිපුත්රප මහා විද්‍යාලය, අහංගම
 • සුධර්ම විද්‍යාලය, මාගාල්ල
 • තෙලිකඳ මහා විද්‍යාලය
 • කතලුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • බත්තෙමුල්ල මහා විද්‍යාලය, ඉමදුව
 • පියතිස්ස විද්‍යාලය, කලේගන

යාපනය[සංස්කරණය]

 • යාපනය හින්දු බාලිකා විද්‍යාලය
 • ඌසාන් රාමනාදන් මහා විද්‍යාලයම්
 • යාපනය හින්දු ප්‍රාථමිකය
 • කරවෙඩ්ඩි විග්නේශ්වර විද්‍යාලය
 • මහජන විද්‍යාලය, තෙල්ලිප්පලයි
 • මානිපයි හින්දු විද්‍යාලය
 • මානිපයි හින්දු බාලිකා විද්‍යාලය
 • මානිපයි අනුස්මරණ ඉංග්‍රීසි පාසල
 • ශ්‍රි සෝමස්කන්ද විද්‍යාලය, පුත්තූර්
 • ස්කන්දවරෝදය විද්‍යාලය
 • උදුවිල් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය
 • නඩේශ්වර විද්‍යාලය, කන්කසන්තුරෛ
 • කරවෙඩ්ඩි විග්නේශ්වර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

කෑගල්ල[සංස්කරණය]

…* කෑගලු විද්‍යාලය, කෑගල්ල

 • සහිරා විද්‍යාලය, මාවනැල්ල
 • කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලය
 • බාබුල් හස්සීන් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය(නවෝද්‍යාය පාසල), වරකාපොළ
 • අල් අසාර නවෝද්‍යාය පාසල, හේම්මාතගම
 • නූරනිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, උයන්වත්ත
 • බදුරිය ජාතික පාසල, මාවනැල්ල
 • දනගම මහා විද්‍යාලය, මාවනැල්ල
 • ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය, කෑගල්ල
 • අරණායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය( රවිසද මධ්‍යමහා විද්‍යාලය)
 • රාජසිංහ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, රුවන්වැල්ල

…* ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා විද්‍යාලය, කෑගල්ල

 • මයුරපාද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මාවනැල්ල

කළුතර[සංස්කරණය]

 • අල්හම්බ්රා මහා විද්‍යාලය, ධර්ගා නගරය
 • ආනන්ද සාස්ත්‍රාලය, මතුගම
 • පානදුර බාලිකා මහා විද්‍යාලය
 • සහිරා විද්‍යාලය, ධර්ගා නගරය
 • ශාන්ත මෙරි විද්‍යාලය, මතුගම
 • මාවල විද්‍යාලය, වාද්දුව
 • අගමැති බාලිකා විද්‍යාලය, පානදුර
 • මෙරිල් කාරියවසම් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මීගහතැන්න
 • මීගහතැන්න ප්‍රාතමික විද්‍යාලය
 • වලල්ලාවිට නවෝද්‍යා මහා විද්‍යාලය
 • මාකලන්දාව මහා විද්‍යාලය
 • තල්පැදිවල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

මාතර[සංස්කරණය]

 • පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර විද්‍යාලය
 • ශාන්ත මරියා කන්‍යාරාමය
 • රාජකීය මහා විද්‍යාලය, තෙලිජ්ජවිල
 • සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය, වැලිගම
 • ශ්‍රි සුමංගල බාලිකා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, වැලිගම
 • තෙලිජ්ජවිල මධ්‍ය විද්‍යාලය
 • අතපත්තුකන්ද කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය, දෙයියන්දර
 • දෙයියන්දර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, දෙයියන්දර
 • කෙටියපේ මධ්‍ය විද්‍යාලය, දෙයියන්දර
 • අරාෆා ජාතික විද්‍යාලය, වැලිගම
 • අනනෝර් මුස්ලිම් බාලිකා ජාතික විද්‍යාලය, වැලිගම
 • කොන්ගල මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය, හක්මණ
 • ගංගොඩගම ජයවර්ධන මධ්‍ය විද්‍යාලය, හක්මණ
 • බුද්ධජයන්ති කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය, හක්මණ
 • නාරන්දෙණිය මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය, කඹුරුපිටිය
 • පාලටුව ගුණරතන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

ගම්පහ[සංස්කරණය]

 • සිරි කුරුස විද්‍යාලය, ගම්පහ
 • බණ්ඩාරවත්ත පරාක්‍රම මහා විද්‍යාලය, ගම්පහ
 • බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, ගම්පහ
 • රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය, ගම්පහ
 • යසෝදරා දේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලය, ගම්පහ
 • තක්ෂිලා විද්‍යාලය, ගම්පහ
 • සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය, ගම්පහ
 • සංඝමිත්ත බාලිකා විද්‍යාලය
 • කැප්පෙටිපොළ විද්‍යාලය
 • මද්දුමබණ්ඩාර විද්‍යාලය
 • සියනෑ ජාතික විද්‍යාලය, දොම්පෙ
 • ශ්‍රි සම්බෝධි මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, නිට්ටඹුව
 • ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය, වේයන්ගොඩ
 • ගලහිටියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ගණේමුල්ල
 • සංඝබෝධි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, නිට්ටඹුව
 • කිත්තම්මහර මහා විද්‍යාලය, නිට්ටඹුව
 • ජනාධිපති විද්‍යාලය, වේයන්ගොඩ
 • නාලන්ද බාලිකා මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ
 • එල්ලක්කාල මහා විද්‍යාලය, එල්ලක්කාල
 • ජීලන් මුස්ලිම් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, පානදුර
 • ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය, වත්තල
 • ශ්‍රි ධර්මලෝක විද්‍යාලය
 • විහාරමහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, කිරිබත්ගොඩ
 • ශ්‍රි පඥානන්ද විද්‍යාලය, සීදුව
 • නාලන්ද විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ
 • අල් හිලාල් මධ්‍යමහා විද්‍යාලය
 • අල් ෆලාහ් මහා විද්‍යාලය, පොරුතොට
 • හරිස්චන්ද්‍ර විද්‍යාලය
 • ලෝයල් විද්‍යාලය
 • මාරිස් ස්ටෙලා විද්‍යාලය, මීගමුව
 • නිව්ස්ටඩ් බාලිකා විද්‍යාලය
 • සවන්ත් ඩේ ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්
 • ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය
 • කිරිල්ලවල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,කඩවත

බදුල්ල[සංස්කරණය]

තවලම්පොල ශ්‍රී විමලරතන විද්‍යාලය , ඌවපරණගම

අලුබෝගොල්ල ප්‍රාතමික විද්‍යාලය

 • අල්-අධාන් මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය
 • බණ්ඩාරවෙල දෙමළ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • අල්-මුර්ශිඩ් මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය, සිල්මියාපුර
 • එත්තලපිටිය මහා විද්‍යාලය
 • කදාන ශ්‍රී සීවලි විදුහල
 • මීගහකිඋල මහා විද්‍යාලය
 • රාහුල විද්‍යාලය
 • රිල්පොළ ධර්මරාජ විද්‍යාලය
 • සිරිසුමන විද්‍යාලය
 • සුජාතා විද්‍යාලය
 • උදයරාජ විද්‍යාලය
 • ඌව විද්‍යා විද්‍යාලය
 • විහාරමහා දේවි බාලිකා විද්‍යාලය
 • කොස්ලන්ද ජාතික පාසල, කොස්ලන්ද
 • මැදවෙලගම මහා විද්‍යාලය, මැදවෙලගම
 • වැලිමඩ මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය
 • ගෝතමී ප්‍රාථමික පාසල
 • බ/රිල්පොල ධර්මරාජ මහා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 • බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • ධර්මදූත විද්‍යාලය, බදුල්ල
 • ධර්මපාල මහ විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 • ධර්මාශෝක මහ විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 • බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • හල්පෙ ජාතික පාසල, හල්පෙ
 • කහගොල්ල ජාතික පාසල, දියතලාව, බණ්ඩාරවෙල
 • බ/කුඩා කුසුම් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 • මහියංගන ජාතික පාසල, මහියංගනය
 • නාඋල්ල මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, දෙමෝදර
 • ශ්‍රි ජනානන්ද ජාතික පාසල, කදුරුගමුව
 • ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 • බ/ඌව විද්‍යා විද්‍යාලය, හාලිඇල්ල.
 • විශාකා උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 • විහාර මහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 • විශාකා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 • ඌව විද්‍යාලය, බදුල්ල
 • අල් යසීන් විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 • සීවලී නවොද්‍යා මහ විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 • සර් රසික් ෆරීඩ් මහ විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 • ශාන්ත මෙරි මහ විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල

අනුරාධපුර[සංස්කරණය]

 • කැකිරාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • කැබිතිගොල්ලෑව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • සිද්ධාර්ථ මහා විද්‍යාලය
 • හබරණ මහා විද්‍යාලය
 • රුවන්වැලි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • බුද්ධංගල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • ගල්කිරියාගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

පොළොන්නරුව[සංස්කරණය]

 • හිඟුරක්දමාන මහා විද්‍යාලය
 • ලංකාපුර මහා විද්‍යාලය
 • තෝපාවැව මහා විද්‍යාලය
 • සේවමුක්ත මහා විද්‍යාලය
 • විජිත මහා විද්‍යාලය

රත්නපුර[සංස්කරණය]

 • ඇහැලියගොඩ මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, ඇහැලියගොඩ
 • ඇඹිලිපිටිය මහා විද්‍යාලය, ඇඹිලිපිටිය
 • මිහිඳු විද්‍යාලය, රත්නපුර
 • නවනගර විද්‍යාලය, රත්නපුර
 • ඇඹිලිපිටිය මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, ඇඹිලිපිටිය
 • සීවලී මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, රත්නපුර
 • ෆර්ගියුසන් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුර
 • සුමන බාලිකා කන්‍යාරාමය, රත්නපුර
 • පින්නවල මහා විද්‍යාලය, පින්නවල බලන්ගොඩ
 • කලවාන ගාමිනී මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, කොස්වත්ත
 • http://rathnodayahangamuwa.tk
 • http://sivalicollege.blogspot.com/
 • ආනන්ද මෛත්‍රිය මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, බලංගොඩ
 • ඇඹිලිපිටිය මහා විද්‍යාලය, ඇඹිලිපිටිය
 • ඇලපාත මහා විද්‍යාලය, ඇලපාත
 • ෆර්ගියුසන් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුරය
 • ගන්කන්ද මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, පැල්මඩුල්ල
 • සීවලි මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, හිදැල්ලන, රත්නපුරය
 • ශාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය, රත්නපුරය [1]
 • සුමන බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුරය
 • රඹුක ඊ ගම්මානය විද්‍යාලය, රත්නපුරය *පඤ්ඤානන්ද මධ්‍ය විද්‍යාලය,කරවිට [ Www.karawita cc.lk ]

ත්‍රිකුණාමලය[සංස්කරණය]

 • අල්-අකුසා විද්‍යාලය, කින්නියා
 • කින්නියා මධ්‍යමහා විද්යා‍ලය
 • කින්නියා මුස්ලිම් බාලිකා විද්‍යාලය
 • ඕස් හිල් විවේකානන්ද විද්‍යාලය
 • රාමක්‍රිශ්නා මිෂන් ශ්‍රි කෝනේර හින්දු විද්‍යාලය
 • ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලය,ත්‍රිකුණාමලය
 • ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය, ත්‍රිකුණාමලය
 • ත්‍රිකුණාමලයහින්දු විද්‍යාලය
 • ත්‍රි/විපුලානන්ද විද්‍යාලය
 • විගනෙශ්වර විද්‍යාලය
 • ත්‍රි/පුල්මොඩ්ඩි මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය
 • ත්‍රි/සෝමාදේවි මහා විද්‍යාලය- සෝමපුර
 • ත්‍රි/නීලපොල මහා විද්‍යාලය- නීලපොල-දෙහිවත්ත

පුත්තලම[සංස්කරණය]

 • ආනන්ද විද්‍යාලය, හලාවත
 • දංකොටුව බාලිකා විද්‍යාලය, දංකොටුව
 • ශ්‍රි සංඝබෝධි මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, දංකොටුව
 • ජෝශප් වාස් විද්‍යාලය, වෙන්නප්පුව
 • සේනානාක ජාතික පාසල, මාදමපෙ
 • දම්මිස්සර ජාතික පාසල, නාත්තන්ඩිය
 • ශාන්ත මාරියා දෙමළ මහා විද්‍යාලයම්, පුත්තලම
 • සහිරා ජාතික පාසල, පුත්තලම
 • ෆාතිමා බාලිකා මහ විද්‍යාලය, පුත්තලම
 • හපුතලේ බාලිකා මහ විද්‍යාලය, හපුතලේ

නුවරඑළිය[සංස්කරණය]

 • ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල, නිල්දණ්ඩාහින්න-නුවර එළිය
 • අඹගමුව මධ්‍යමහා විද්‍යාලය
 • ගිනිගත්හේන මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, ගිනිගත්හේන
 • ශ්‍රිපාද විද්‍යාලය, හැටන්
 • ලක්ෂපාන මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, ලක්ෂපාන

මඩකලපුව[සංස්කරණය]

 • ශාන්ත මිචෙලෙ'ස් විද්‍යාලය, මඩකලපුව
 • සිවනන්ධ ජාතික පාසල, කල්ලඩ්යිප්පොඩයි, මඩකලපුව
 • කාට්ටන්කුඩි ජාතික පාසල, කාට්ටන්කුඩි
 • ශාන්ත සෙසිලියාස් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, මඩකලපුව
 • විසෙන්ට් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, මඩකලපුව
 • අලිගර් මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, මඩකලපුව

අම්පාර[සංස්කරණය]

 • අඩ්ඩලචෙනෙයි මධ්‍යමහා විද්‍යාලය
 • සර්මෙල් ෆාතිමා විද්‍යාලය, කල්මුනෙයි
 • ඩී.එස් සේනානායක ජාතික පාසල
 • ගසාලි මුස්ලිම් විද්‍යාලය, සම්මන්තුරෙයි
 • සම්මන්තුරෙයි මධ්‍යමහා විද්‍යාලය
 • සහිරා විද්‍යාලය, කල්මුනෙයි
 • අල් හිලාල් මහ විද්‍යාලය, සමන්තුරේ
 • මහමූඩ් කාන්තා විද්‍යාලය, කල්මුනේ
 • අස් සිරාජ් මහ විද්‍යාලය, අක්කරේපත්තු
 • පදියතලාව ජාතික පාසල, පදියතලාව

හම්බන්තොට[සංස්කරණය]

 • අස් සෆා මුස්ලිම් පාසල, මදුරපුර, දෙනිපිටිය
 • දෙබරවැව මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය, තිස්සමහරාමය
 • විජයබා ජාතික පාසල, හුංගම

ශ්‍රී දේවානන්ද මහා විද්‍යාලය, තිස්සමහරාමය

මාතලේ[සංස්කරණය]

 • ක්‍රිස්තු දේව මහා විද්‍යාලය
 • රජයේ විද්‍යා විද්‍යාලය, මාතලේ
 • සංඝමිත්ත බාලිකා ජාතික පාසල, මාතලේ
 • ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, මාතලේ
 • ශාන්ත තෝමස් බාලිකා විද්‍යාලය, මාතලේ
 • වීර කැප්පෙටිපොළ මධ්‍යමහා විද්‍යාලය
 • සහිරා විද්‍යාලය, මාතලේ
 • විජයපාල විද්‍යාලය, මාතලේ
 • හින්දු විද්‍යාලය, මාතලේ
 • ආමිනා මුස්ලිම් බාලිකා විද්‍යාලය, මාතලේ
 • පාක්‍යයම් විද්‍යාලය, මාතලේ
 • කුරිවෙල සිංහල මහා විද්‍යාලය, උකුවෙල
 • කඩුවෙල විද්‍යාලය, උකුවෙල
 • ලෑලිඅඹේ විද්‍යාලය, උකුවෙල
 • රජ්ජමාන මුස්ලිම් විද්‍යාලය, කැටවල
 • අජ්මීර් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය (ජාතික පාසල), උකුවෙල, මාතලේ
 • පුහුල්වැල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

කිලිනොච්චිය[සංස්කරණය]

මුලතිව්[සංස්කරණය]

මන්නාරම[සංස්කරණය]

මොණරාගල[සංස්කරණය]

වව්නියාව[සංස්කරණය]

කුරුණෑගල[සංස්කරණය]