පරිශීලක සාකච්ඡාව:Yasasuru/2016

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සුභ නව වසරක් වේවා[සංස්කරණය]

කර්තෘ හිමිකම් ගැටළු සහිත ගොනුව:Hiru Sandu Adareyi-poster.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:Hiru Sandu Adareyi-poster.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. Shwetha (talk) 15:22, 20 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)

කර්තෘ හිමිකම් ගැටළු සහිත ගොනුව:A Promotional Poster for Sirimeti Siththaravi.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:A Promotional Poster for Sirimeti Siththaravi.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. Shwetha (talk) 15:22, 20 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)

කර්තෘ හිමිකම් ගැටළු සහිත ගොනුව:Hiru Sandu Adareyi-poster.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:Hiru Sandu Adareyi-poster.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. Shwetha (talk) 15:22, 20 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)

කර්තෘ හිමිකම් ගැටළු සහිත ගොනුව:Sannaliyane Promotional Poster.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:Sannaliyane Promotional Poster.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. Shwetha (talk) 15:42, 20 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)

කර්තෘ හිමිකම් ගැටළු සහිත ගොනුව:A Weaver on the Horizon (intertitle).jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:A Weaver on the Horizon (intertitle).jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. Shwetha (talk) 15:44, 20 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)

කර්තෘ හිමිකම් ගැටළු සහිත ගොනුව:Uttaran Serial.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:Uttaran Serial.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. Shwetha (talk) 15:45, 20 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)

File source and copyright licensing problem with ගොනුව:Isiwara Vedaduru-poster.jpg[සංස්කරණය]

File Copyright problem

Thanks for uploading ගොනුව:Isiwara Vedaduru-poster.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status and its source. Wikipedia takes copyright very seriously.

If you did not create this work entirely yourself, you will need to specify the owner of the copyright. If you obtained it from a website, please add a link to the page from which it was taken, together with a brief restatement of the website's terms of use of its content. If the original copyright holder is a party unaffiliated with the website, that author should also be credited. You will also need to state under what licensing terms it was released. Please refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file.

Please add this information by editing the image description page. If the necessary information is not added within the next days, the image will be deleted. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads. If you have any questions please ask them at the Media copyright questions page. Thank you. Ravindu Navin (talk) 05:11, 24 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී) {{subst:db-badfairuse-notice|ගොනුව:Abheetha Diyaniya-poster.jpg|nowelcome=|{{{key1}}}={{{value1}}}}} Ravindu Navin (talk) 05:29, 24 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)

ඔබ විසින් තැනූ ලිපි[සංස්කරණය]

ඔබ විසින් නිර්මාණය කරන ලද ජාතික රූපවාහිනී කතාමාලාව, එම එක් එක් පිටු බැලූ කල මතෘකාව හා අන්තර්ගතය බෙහෙවින් වෙනස්කමක් දක්වයි මන්ද, ඔබ විසින් එම ලිපි තනා ඇත්තේ සිංහල හඬ කැවූ නාට්‍ය මාලාව නිර්මාණය කිරීමට උත්සහයක් ගෙන ඇති බව පෙනෙයි.(මට දැනුන දේ) ඔබ විසින් නීතී විරෝධී ලෙස සැකිල්ල:Navbox/doc හි ජාතික රූපවාහිනී 06.30 - 07.30 වැනි යමක් නිර්මාණය කර තිබුණා. එවැනි සැකිලි සිංහල විකිපීඩියාහි දක්වන්නේ යලි යොමු යොදා සිංහල සැකිල්ල හෝ ලේඛය වෙතට යොමු කරමිනි. ඔබේ එම නාට්‍ය මාලා ලිපි හි බොහෝමයක් නො පවතින ලිපි වලට යොමු කර ඇත. ඒවා රතු පැහැයෙන් දිස්වේ. තවද ඔබ හා තවත් පුද්ගලයෙකු විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබුවායැයි කියන ලිපි අනුමත කළ නොහැකිය. මා හට පෙනී යන්නේ ඒවායේ ඔබ දෙදෙනාගේ නාමයන් යොදා මුල් රූපය විකෘති කළ බවයි. කරුණාකර නිවරදි තොරතුරු හා මූලාශ්‍ර දක්වමින් කටයුතු කරන ලෙස දන්වා සිටිමි. ස්තූතියි.--Ravindu Navin (talk) 05:52, 24 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)

{{subst:db-noncom-notice|ගොනුව:Mayawarunge Lokaya-poster.jpg|nowelcome=|{{{key1}}}={{{value1}}}}} Ravindu Navin (talk) 10:47, 27 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)

කර්තෘ හිමිකම් ගැටළු සහිත ගොනුව:A Weaver on the Horizon (intertitle).jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:A Weaver on the Horizon (intertitle).jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. Ravindu Navin (talk) 14:18, 27 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)

File source and copyright licensing problem with ගොනුව:Diriya Diyaniyaposter.jpg[සංස්කරණය]

File Copyright problem

Thanks for uploading ගොනුව:Diriya Diyaniyaposter.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status and its source. Wikipedia takes copyright very seriously.

If you did not create this work entirely yourself, you will need to specify the owner of the copyright. If you obtained it from a website, please add a link to the page from which it was taken, together with a brief restatement of the website's terms of use of its content. If the original copyright holder is a party unaffiliated with the website, that author should also be credited. You will also need to state under what licensing terms it was released. Please refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file.

Please add this information by editing the image description page. If the necessary information is not added within the next days, the image will be deleted. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads. If you have any questions please ask them at the Media copyright questions page. Thank you. Ravindu Navin (talk) 14:28, 27 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)

File source and copyright licensing problem with ගොනුව:Janahithakamee Rajiniya poster2.jpg[සංස්කරණය]

File Copyright problem

Thanks for uploading ගොනුව:Janahithakamee Rajiniya poster2.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status and its source. Wikipedia takes copyright very seriously.

If you did not create this work entirely yourself, you will need to specify the owner of the copyright. If you obtained it from a website, please add a link to the page from which it was taken, together with a brief restatement of the website's terms of use of its content. If the original copyright holder is a party unaffiliated with the website, that author should also be credited. You will also need to state under what licensing terms it was released. Please refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file.

Please add this information by editing the image description page. If the necessary information is not added within the next days, the image will be deleted. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads. If you have any questions please ask them at the Media copyright questions page. Thank you. Ravindu Navin (talk) 14:33, 27 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)

File source and copyright licensing problem with ගොනුව:Mayawarunge Lokaya-poster.jpg[සංස්කරණය]

File Copyright problem

Thanks for uploading ගොනුව:Mayawarunge Lokaya-poster.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status and its source. Wikipedia takes copyright very seriously.

If you did not create this work entirely yourself, you will need to specify the owner of the copyright. If you obtained it from a website, please add a link to the page from which it was taken, together with a brief restatement of the website's terms of use of its content. If the original copyright holder is a party unaffiliated with the website, that author should also be credited. You will also need to state under what licensing terms it was released. Please refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file.

Please add this information by editing the image description page. If the necessary information is not added within the next days, the image will be deleted. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads. If you have any questions please ask them at the Media copyright questions page. Thank you. Ravindu Navin (talk) 13:28, 2 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)

කර්තෘ හිමිකම් ගැටළු සහිත ගොනුව:A Weaver on the Horizon (intertitle).jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:A Weaver on the Horizon (intertitle).jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. Ravindu Navin (talk) 13:33, 2 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)

කොරියාවේ රජවරුන්ගේ නම් ලැයිස්තුව ඉක්මන් මකාදැමුම සඳහා නම් කිරීම[සංස්කරණය]

මෙය ඔබ නිර්මාණය කළ පළමු ලිපිය නම්, ඔබ විසින් ඔබගේ පළමු ලිපිය ලිවීම මගපෙන්වීම කියවීම ඔබට අවශ්‍ය විය හැක.

ඔබට ලිපි නිර්මාණය කිරීමට ලිපි තැනීමේ මායා අඳුන භාවිතා කිරීම සළකා බලන්න. එය ඔබට උපකාරී විය හැක.

හෙලෝ, විකිපීඩියාව වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. කොරියාවේ රජවරුන්ගේ නම් ලැයිස්තුව, ඔබ නිර්මාණය කළ පිටුව, මැකීම සඳහා ටැග් කර ඇත. මේ ඒ බව දැනුම් දීමක් වේ. මෙම පිටු සාකච්ඡා තොරව, ඕනෑම අයෙකුට ඕනෑම වේලාවක මකා දැමීමට හැකි නිසා, ඉක්මන් මකාදැමීමේ උපමාන දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් යටතේ සිදු වී තිබේ. පිටුව මේ දක්වා ඇති දැඩි නිර්ණායක ඕනෑම තැනක හමුවෙයි නම්, එය ඉතා ඉක්මනින් පරිපාලකයා විසින් මකා දැමිය හැක. එය ටැග කර ඇති හේතු පහත වේ:

  • මෙම පිටුව කිසිදු අර්ථවත් අන්තර්ගතය හෝ ඉතිහාසයක් නැති බව පෙනේ, පාඨමය මකාදැමීම නොකලයුතු ය. (ඉක්මන් මකාදැමීමේ උපමානය වගන්තිය G1 බලන්න.) නිර්මාණය පිටුව අත් හදා බැලීමක් නම්, ඔබ කරන්න කැමති වෙනත් ඕනෑම පර්ෂණ‍යන් සඳහා වැලිපිල්ල භාවිතා කරන්න.
  • එය අත් හදා බැලීම් පිටුවක් බව පෙනේ. (ඉක්මන් මකාදැමීමේ උපමාන වගන්තිය G2 බලන්න.) ඔබට කරන්න ඕන වෙනත් ඕනෑම පරීක්ෂණ සඳහා වැලිපිල්ල භාවිතා කළ යුතු අතර, ඔබ අපේ විශ්වකෝෂයට දායක වීම ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න කැමති නම් පිළිගැනීමේ පිටුව දිහා බලන්න.

ඔබ මෙම නිවේදනය වරද තැබූ ලිපියේ, ඔබ {{hang on}} මුදුනට එකතු කළ හොත් මකා දැමීමට තරග හැකි බව සිතන්නේ නම්, මැකීම සඳහා යෝජිත වූ පිටුව (හුදෙක් ඉක්මන් මකාදැමීමක්, හෝ "db", ටැගය; එවැනි ටැගය පවතී නම්, මෙම පිටුව ඉක්මන් මකාදැමීමේ තවදුරටත් පවතින අතර එය මත ටැගය එක් කිරීම අනවශ්‍යයි.), වෙත සටහන සමඟ එක් කළ පසු, සාකච්ඡා පිටුව ඔබේ ස්ථාවරය පැහැදිලි, නමුත් වරක් ඉක්මන් මකාදැමීමේ ටැග් වූ බව දැනුවත් වෙයි නම්, මෙම පිටුවෙහි නිර්ණායකය හමුවෙයි නම්, එය ප්‍රමාදයකින් තොරව මකා දැමීමට ඉඩ ඇත. කරුණාකර ඔබ විසින් ඉක්මන් මකාදැමීමේ ඔබ ටැගය ඉවත් නොකරන්න, නමුත් විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති හා මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූල ව පිටුවට වැඩිදුර තොරතුරු පිරිනැමීමට පසුබට වෙන්න ද එපා. Ravindu Navin (talk) 14:46, 3 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)

අගය කරමි[සංස්කරණය]

Invisible Barnstar Hires.png අදිසි තාරකාවගේ සම්මානය
සිදුකරන සංස්කරණ සඳහා කිසිදු පිළිගැනීමක් හෝ ඇගයීමක් අපේක්ෂා නොකොට. ඔබ විසින් සිංහල විකිපීඩියාවට එක්කරන වැදගත් සහ ප්‍රයෝජනවත් දායකත්වය අගයනු වස් මෙම තරු ඇගයුම පිළිගන්වමි. දිගටම වැඩ කරමු. ඔබට ජය පතමි.--L Manju (talk) 16:50, 1 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)

ද වොරියර්, බෙක් දොං-සූ ඉක්මන් මකාදැමුම සඳහා නම් කිරීම[සංස්කරණය]

කරුණාකර විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය සංස්කරණය කිරීමට ද වොරියර්, බෙක් දොං-සූ වැනි නුසුදුසු පිටු හඳුන්වා දීමෙන් වළකින්න. එසේ කිරීම අපගේ ප්‍රතිපත්තීන් ට අනුකූල නොවේ. ඔබ අත්හදා බැලීම් කිරීමට කැමති නම්, වැලිපිල්ල භාවිතා කරන්න.

ඔබ මෙම නිවේදනය වරද තැබූ ලිපියේ, ඔබ {{hang on}} මුදුනට එකතු කළ හොත් මකා දැමීමට තරග හැකි බව සිතන්නේ නම්, මැකීම සඳහා යෝජිත වූ පිටුව (හුදෙක් ඉක්මන් මකාදැමීමක්, හෝ "db", ටැගය; එවැනි ටැගය පවතී නම්, මෙම පිටුව ඉක්මන් මකාදැමීමේ තවදුරටත් පවතින අතර එය මත ටැගය එක් කිරීම අනවශ්‍යයි.), වෙත සටහන සමඟ එක් කළ පසු, සාකච්ඡා පිටුව ඔබේ ස්ථාවරය පැහැදිලි, නමුත් වරක් ඉක්මන් මකාදැමීමේ ටැග් වූ බව දැනුවත් වෙයි නම්, මෙම පිටුවෙහි නිර්ණායකය හමුවෙයි නම්, එය ප්‍රමාදයකින් තොරව මකා දැමීමට ඉඩ ඇත. කරුණාකර ඔබ විසින් ඉක්මන් මකාදැමීමේ ඔබ ටැගය ඉවත් නොකරන්න, නමුත් විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති හා මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූල ව පිටුවට වැඩිදුර තොරතුරු පිරිනැමීමට පසුබට වෙන්න ද එපා. Ravindu Navin (talk) 16:28, 8 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය 2016[සංස්කරණය]

සිංහල විකිපීඩියාව කෙරේ ඔබේ පවතින උනන්දුව සහ රුචිකත්වය මතපදනම්ව, 2016 විකිපීඩියා ආසියානු මාසයට එක්වන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කර සිටිමු!

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය යනු ආසියානු විකිපීඩියා ප්‍රජාවන් අතර අවබෝධය පුළුල් කරලීමේ අරමුණින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන සංස්කරණ ව්‍යාපෘතියක් වේ. 2016 නොවැම්බර් මාසයේදී ඇරඹෙන එම ව්‍යාපෘතියහි මූලික අරමුණ වන්නේ, සිංහල විකිපීඩියාව තුළ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ ලිපි හැරුණු විට අනෙකුත් ආසියානු රටවල් පිළිබඳව පවතින ලිපි සංඛ්‍යාව හා ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම වේ. පසුගිය වර්ෂයේදී ලොව වටා භාෂා 43ක පැවැත්වූ විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සඳහා ඉදිරිපත් වූ ලිපි සංඛ්‍යාව 7,000 අධිකය.

අවම වශයෙන්, අදාළ උපමාන සපුරන ලද ලිපි පහක් තනනු ලබන එක් එක් විකිපීඩියානුවා වෙත, මීට සහභාගී වන අනෙකුත් රටවල්වලින් නිර්මාණය කරන ලද විශේෂ විකිපීඩියා තැපැල්පතක්, විකිපීඩියා ආසියානු ප්‍රජාව අතර මිත්‍රත්වයේ සංකේතයක් වශයෙන් හිමිවනු ඇත.

විකිපීඩියාව තුළ දී වැඩිම ලිපි ප්‍රමාණයක් තනන විකිපීඩියානුවා/වන් "විකිපීඩියා ආසියානු තානාපති"වරයා/වරුන් ලෙස ගෞරවයට පාත්‍ර වනු ඇත.

මේ සම්බන්ධව ඔබේ අවධානය යොමුකිරීම පිළිබඳව ස්තූතියි! L Manju (talk) 10:30, 26 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය ඇරඹෙයි![සංස්කරණය]

ආයුබෝවන්! විකිපීඩියා ආසියානු මාසය ඇරඹී තිබෙයි. ව්‍යාපෘතියට සහභාගී වන ඔබට වැදගත් වන කරුණු කිහිපයක් මෙන්න:

  1. කරුණාකර ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කිරිමට බලාපොරොත්තු වන ලිපි මෙම පිටුව/මෙවලම හරහා ඉදිරිපත් කරන්න. එහි ඉහළ-දකුණු කෙළවරෙහි වූ 'log in' බොත්තම ක්ලික් කොට 'Submit' යන බොත්තම හරහා ඔබට ඔබේ ලිපිය ඉදිරිපත් කල හැකිවේ. එසේම ඔබට ඉහළ-දකුණු කෙළවරෙහි ඇති භාෂාව වෙනස් කිරීමේ බොත්තම එබීම මගින් අතුරුමුහුණතෙහි භාෂාව වෙනස් කල හැකිය.
  2. ඔබ විසින් ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, මෙම මෙවලම මගින් එම ලිපිය සංවිධායකවරයෙකු විසින් සමාලෝචනය කිරීමට අවැසි බවට සළකුණු කරනු ඇත. මෙම මෙවලම භාවිතා කිරීම මගින්, ඔබ විසින් තැනූ ලිපි කොපමණ ප්‍රමාණයක් නියමිත උපමාන සපුරා ඇතැයිද යන්න විමසා බැලීමට හැකිය.
  3. සාර්ථක ලිපි 4ක් තැනූ පරිශීලකවරුන් හට විකිපීඩියා ආසියානු මාසයට අදාල තැපැල්පතක් හිමිවනු ඇත. ඔබ විසින් සාර්ථක ලිපි 15ක් ඉදිරිපත් කල හොත් තවත් අතිරේක තැපැල්පතක් ඔබට හිමිවනු ඇත. සිංහල විකිපීඩියාව තුලදී ඉහලම සාර්ථක ලිපි සංඛ්‍යාවක් තනනු ලබන විකිපීඩියානුවා, එම විකිපීඩියාවෙහි එම වසර සඳහා වූ "විකිපීඩියා ආසියානු තානාපතිවරයා" ලෙස ගෞරවයට පත්වනු ඇත. එසේම ඔහු වෙත අත්සන යෙදූ සහතිකපත්‍රයක් සහ අතිරේක තැපැල්පතක් හිමිවනු ඇත.
  4. මෙම මෙවලමට ප්‍රවේශවීම හෝ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු පවතීනම්, කරුණාකර ඔබේ විසින් ඉදිරිපත්කරන ලිපියෙහි සබැඳුම් නාමය මෙම පිටුවෙහි වූ ඔබේ නම ඉදිරියෙන් දක්වන්න. (මෙවැනි අවස්ථාවක ඔබේ දායකත්වය වාර්තා කිරීමට මෙම ආකෘතිය භාවිතා කරන්න # {{WAM user|ඔබගේ පරිශීලක නාමය}}: [[ඔබගේ දායකත්වය]])
  5. ඔබට ඕනෑම අයුරක ගැටළුවක් තිබේනම්, අපගේ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු පිටුව නැරඹීම හෝ එය විආමා සාකච්ඡා පිටුවෙහි සටහන් කල හැකිය.

ඔබට සුබ පැතුම්, --L Manju (talk) 17:34, 5 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය/විනිශ්චය මෙවලම භාවිතය[සංස්කරණය]

හිතවත් Yasasuru පරිශීලකතුමනි, විකිපීඩියා ආසියානු මාසය වෙනුවෙන් මෑතකදී ඔබ ඉදිරිපත් කල ලිපි සමූහය සම්බන්දයෙන් පළමුව ස්තූතිවන්ත වෙමි. පරිශීලකතුමනි හැකිනම් කරුණාකර එම ලිපි නැවත මෙම පිටුව/මෙවලම හරහා ඉදිරිපත් කරන්න. එය මෙම සංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය ගෝලියව මෙහෙයවනු ලබන පිරිසට සිංහල විකියේ ව්‍යාපෘති තත්වය පිළිබදව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට වැදගත් වේ. එසේම ගෝලීය වශයෙන් (ව්‍යපෘතිය දියත්වන විකිපීඩියා සියල්ලෙහි එකතුව) වැඩිම ලිපි ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන පරිශීලකවරු තිදෙනා වෙත Wikimedia වෙතින් ටී-ෂර්ට් 3ක් ලබාදෙන බැව් දන්වා ඇත. ගෝලීය හොඳම දායකයන් 10දෙනාවෙතද සමරුතිලිණ ලබා දෙන බැව් දන්වා තිබේ. ඔබ විසින් මේ වන විට සිංහල විකියේ ලිපි වැඩිම ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කොට ඇති බැවින් තවත් ලිපි ඉදිරිපත් කොට, ගෝලීය සක්‍රීය පරිශීලකවරු 10 දෙනා අතරට පැමිණ මෙම තිළිණයක් ලබා ගැනීමට ඔබට හැකියාව පවතී යැයි මා සිතමි. (ඉංග්‍රීසි විකියේ මේ වන විට එක් පරිශීලකයෙකු ඉදිරිපත් කල වැඩිම ලිපි ප්‍රමාණය 21ක් ලෙස සටහන්ව පවතී.) ඒ සඳහා උත්සහවන ලෙසද ඔබව ධෙෙර්යමත් කරමි ස්තූතියි.--L Manju (talk) 05:03, 13 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය/සුන්වොන් අගබිසව/ජොසොන් රාජවංශයේ ශෛලීන් සහ පදවි[සංස්කරණය]

හිතවත් Yasasuru පරිශීලකතුමනි, සුන්වොන් අගබිසව සහ ජොසොන් රාජවංශයේ ශෛලීන් සහ පදවි යන ලිපි ද්විත්වයේ වූ සුළු අඩුපාඩු හේතුවෙන් ප්‍රතිපලයක් ලබා දීමට අපහසු වී ඇත. ඒවා නම්,

  • සුන්වොන් අගබිසව - ලිපියේ එකදු මූලාශ්‍රයක්වත් නොතිබීම. හැකිනම් ඊට මූලාශ්‍ර කිහිපයක් දක්වන්න.
  • ජොසොන් රාජවංශයේ ශෛලීන් සහ පදවි - ලිපියෙහි වූ වචන ප්‍රමාණය 290 ක් පමණ වේ. උපමාන අනූව ලිපියක පැවතිය යුතු අවම වචන ප්‍රමාණය 300. වචන 10ක පමණ අඩුවක් ලිපියේ පවතී. (වගු, තොරතුරු කොටු සහ බුලට් යෙදූ අයිතම වල වූ වචන මෙම ගණනය කිරීම වලට වලංගු නොවේ). තව වචන කිහිපයක් ලිපියට එක්කරන්න. ස්තූතියි--L Manju (talk) 06:44, 16 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය/ජෝසුන්හි යේජොං රජ/ජෝසුන්හි ජොංජොං රජ[සංස්කරණය]

පරිශීලකතුමනි, ඔබ විආමා පිටුවට ඉදිරිපත් කල ජෝසුන්හි යේජොං රජ සහ ජෝසුන්හි ජොංජොං රජ යන ලිපි දෙකද මෙම පිටුව/මෙවලම හරහා ඉදිරිපත් කිරීමට කාරුණික වන්න. ස්තූතියි. --L Manju (talk) 16:17, 19 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය/කෘවල් පැලස්: වෝ ඔෆ් ෆ්ලවර්ස්/ඉන්වොන් අගබිසව/ජං යොං-සිල් (රූපවාහිනී කතාමාලාව)[සංස්කරණය]

හිතවත් Yasasuru පරිශීලකතුමනි, පහත දක්වා ඇති ලිපි වල වූ සුළු අඩුපාඩු හේතුවෙන් ප්‍රතිපලයක් ලබා දීමට අපහසු වී ඇත. ඒවා නම්,

උපමාන අනූව ලිපියක පැවතිය යුතු අවම වචන ප්‍රමාණය 300කි. (වගු, තොරතුරු කොටු සහ බුලට් යෙදූ අයිතම වල වූ වචන මෙම ගණනය කිරීම වලට වලංගු නොවේ). එම නිසා කරුණාකර උක්ත ලිපි වලට තව වචන/තොරතුරු එක්කරන්න. ස්තූතියි--L Manju (talk) 04:37, 20 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය/ක්වීන් ඉන්සූ[සංස්කරණය]

හිතවත් Yasasuru පරිශීලකතුමනි, පහත දක්වා ඇති ලිපියේ වූ සුළු අඩුපාඩු හේතුවෙන් ප්‍රතිපලයක් ලබා දීමට අපහසු වී ඇත. ඒවා නම්,

උපමාන අනූව ලිපියක පැවතිය යුතු අවම වචන ප්‍රමාණය 300කි. (වගු, තොරතුරු කොටු සහ බුලට් යෙදූ අයිතම වල වූ වචන මෙම ගණනය කිරීම වලට වලංගු නොවේ). එම නිසා කරුණාකර උක්ත ලිපි වලට තව වචන/තොරතුරු එක්කරන්න. ස්තූතියි--L Manju (talk) 04:43, 20 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)


විආමා 2016/අවසන් දින කිහිපය[සංස්කරණය]

හිතවත් Yasasuru පරිශීලකතුමනි, ඔබ අප සැම සහයෝගයෙන් දායක වන විකිපීඩියා ආසියානු මාසයේ අවසන් දින කිහිපය වෙතට අප පැමිණ සිටිමු. ව්‍යාපෘතිය අවසන් වීමට තව ඇත්තේ දින පහකි. මේ වන විට ඔබ විසින් ව්‍යාපෘතියට එක්කර ඇති ලිපි අතුරින් කිහිපයකට තවත් සුළු සැකසුම් ප්‍රමාණයක් අවැසිව පවතී. මේ එම ලිපියි,

ඉහත දක්වා ඇති කරුණු හේතුවෙන් එම ලිපි සදහා ප්‍රතිපලයක් ලබා දීමට අපහසු වී ඇත. එම නිසා මෙම මස අවසන් වීමට පෙර අදාල සැකසුම් සිදුකරන්න. ස්තූතියි.--L Manju (talk) 13:25, 25 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

විආමා 2016/සසුරාල් සිමර් කා/වම්සම් (රූපවාහිනී කතාමාලාව)/ගොර්යෝහි ගොංමින්[සංස්කරණය]

හිතවත් Yasasuru පරිශීලකතුමනි, පහත දක්වා ඇති ලිපියේ වූ සුළු අඩුපාඩු හේතුවෙන් ප්‍රතිපලයක් ලබා දීමට අපහසු වී ඇත. ඒවා නම්,

ස්තූතියි. --L Manju (talk) 04:05, 27 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

විආමා 2016/ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම[සංස්කරණය]

හිතවත් Yasasuru පරිශීලකතුමනි, ඔබ විසින් විකිපීඩියා ආසියානු මාසය පිටුවට ඉදිරිපත් කල මෙම ලිපි හැකි ඉක්මනින් දෙසැම්බර් 2වන දින යූටීසී 23.59 පෙර (ලිපි ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන අවසන් දිනය වන බැවින්.) මෙම පිටුව/මෙවලම හරහා ඉදිරිපත් කරන්න. (ද කිං'ස් ෆේස්, ග්යොන් හ්වොන්, නෝගුක් රැජින, මුලාන් (2009 චිත්‍රපටය), ජෙංඝිස් ඛාන්: ටු ද එන්ඩ්ස් ඔෆ් ද අර්ත් ඇන්ඩ් සී, සැක්‍රිෆයිස් (2010 චිත්‍රපටය), ඩිටෙක්ටිව් ඩී ඇන්ඩ් ද මිස්ට්‍රි ඔෆ් ද ෆැන්ටම් ෆ්ලේම්, නාම්කරණ් ද ප්‍රින්සස්' මෑන්, යේ හේ මොහාබ්බතයින්, කන්ස්පිරසි ඉන් ද කෝට්, ද කිං ඇන්ඩ් අයි (රූපවාහිනී කතාමාලාව), ශුංග අධිරාජ්‍යය, ද ස්වෝඩ් ඔෆ් තිපු සුල්තාන්, බ්‍රහ්මරාක්ෂස් (රූපවාහිනී කතාමාලාව)) ඊයේ දිනයේ මෙවලමෙහි වූ තාක්ෂණික දෝෂය මේ වන විට මගහරවා ඇත. ස්තූතියි.--L Manju (talk) 01:52, 1 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

විශිෂ්ට පරිවර්තන මාලාව[සංස්කරණය]

ලෙඩ ඇඳෙහි සිට මහත් පරිවර්තන මාලාවක් කළ ඉන්දීය විකිපීඩියානුවෙකු පිළිබඳව අසා ඇත්තෙමි. එයට නොදෙවෙනිව පසුගිය මස තුලදී ඔබ උඩුගත කල පරිවර්තන මාලාව ඉතාමත් විශිෂ්ට ලෙසින් සලකමි. ඔබට සහ ඔබගේ කණ්ඩායමට මම සුබ පතන අතර මෙම කාර්යය ඉදිරියටත් සිදු කරමින් සිංහල විකිපීඩියාව පෝෂණය කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ---- Shwetha (talk) 02:02, 2 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

Address Collection[සංස්කරණය]

Congratulations! You have more than 4 accepted articles in Wikipedia Asian Month! Please submit your mailing address (not the email) via this google form. This form is only accessed by me and your username will not distribute to the local community to send postcards. All personal data will be destroyed immediately after postcards are sent. Please contact your local organizers if you have any question. Best, Addis Wang, sent by MediaWiki message delivery (talk) 07:58, 3 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)