හවුමේයා (වාමන ග්‍රහලෝකය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

හවුමේයා (ඉංග්‍රීසි:  Haumea), සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට අයත් වාමන ග්‍රහලෝකයකි.