බ්‍රහස්පතිගේ චන්ද්‍රයෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
A montage of Jupiter and its four largest moons (distance and sizes not to scale)

බ්‍රහස්පති ග්‍රහ ලොවට චන්ද්‍රයන් හැත්තෑ නවයක් (79) ඇත.

බ්‍රහස්පතිගේ උපග්‍රහායන්