තාරකාශාස්ත්‍රමය සංකේත

විකිපීඩියා වෙතින්

ග්‍රහ සංකේත[සංස්කරණය]

ග්‍රහයා සංකේතය Image Symbol represents Meaning of symbol[තහවුරු කර නොමැත]
රවි Sol Solar symbol (circled dot) Divine spirit (circle) surrounding seed of potential[dubious ]
චන්ද්‍ර First quarter moon A crescent moon Mind or evolving human spirit through receptivity (crescent)[dubious ]
Mercury Mercury Mercury's winged helmet and caduceus Mind (crescent) poised over divine spirit (circle) and matter (cross)[dubious ]
සිකුරු ග්‍රහයා Venus Venus's hand mirror. Divine spirit (circle) over matter (cross)[dubious ]
Earth Earth Earth; a Solar symbol (sun cross) Planet Earth — the cardinal directions. C.f. Globus cruciger
Mars Mars Mars's shield and spear. Drive (arrow) over divine spirit (circle)[dubious ]
Ceres Ceres Scythe (handle down), emblematic of Ceres as goddess of the Harvest. A stylized sickle, a crescent of receptivity resting on a cross of matter.[dubious ]
Jupiter Jupiter Jupiter's thunderbolt or eagle Mind (crescent) rising above the horizon of matter (cross)[dubious ]
Saturn Saturn Saturn's sickle Matter (cross) taking precedence over mind or human spirit (crescent)[dubious ]
Uranus Uranus H in symbol taken from discoverer's last name, Herschel The circle of spirit and a dominant cross of matter, in form of an antenna that uses matter as a way to insight.[dubious ]
Uranus Derived from a combination of the Mars and Sun symbols Astronomical glyph often used astrologically.[තහවුරු කර නොමැත] Drive over a divine spirit (circle) surrounding seed of potential[dubious ]
Neptune Neptune Neptune's trident Mind or receptivity (crescent) transcending matter (cross)[dubious ]
Pluto Pluto (alternate) Modification of Neptune's astrological symbol Mind (crescent) transcending matter (cross) to reach for divine spirit (circle)[dubious ]
Pluto PL monogram for Pluto and Percival Lowell Astronomical symbol occasionally used astrologically.[තහවුරු කර නොමැත]

ලග්න[සංස්කරණය]

ලග්නය Meaning සංකේතය Image Symbol Represents
මේශ Ram ♈︎ Face and horns of ram
වෘශභ හරකා ♉︎ Face and horns of bull
Gemini Twins ♊︎ Companion
කටක කකුළුවා ♋︎ Crab's claws
සිංහ සිංහයා ♌︎ A script form of the Greek letter "lambda", which is the first letter of the Greek word leon, which means "lion"
Virgo Virgin ♍︎ Derived from the Greek letters ΠΑΡ, which are the first three letters of the Greek word parthenos, which means "virgin"
Libra Scale ♎︎ Scales
Scorpio Scorpion ♏︎ Stinger of a scorpion
Sagittarius Archer ♐︎ Arrow of the centaur
Capricorn[1] Sea-goat or mountain goat ♑︎ Body and head of a goat with the tail of a fish or face and horns of goat.
Aquarius Waterbearer ♒︎ Ripples of water.
Pisces Fish ♓︎ Two fish tied together yet swimming in opposite directions

Aspects[සංස්කරණය]

Name Symbol Image Angle Explanation
Conjunction Two or more planets in the same sign

A circle with a line implying two objects are in the same place (also, the starting point of an angle)

Semisextile 30° One sign apart

The intersecting lines from the inner angles of the upper half of a hexagon (see Sextile)

Semi-square   45° (also known as the "octile" or "semiquartile")

The bisecting line of a right angle (see Square)

Sextile 60° Two signs apart

The intersecting lines from the inner angles of a hexagon

Quintile   Q 72°
Square   90° (also known as the "quartile")/Three signs apart/Same modality

A regular quadrilateral that represents the right angle

Trine   120° Four signs apart/Same elemental triplicity

An equilateral triangle.

Sesquiquadrate 135° (also known as the "sesquisquare," "square-and-a-half," and/or "trioctile")

The glyph of the Semi-Square under the glyph of the Square, implying the sum of them both

Biquintile   bQ 144°
Quincunx 150° (also known as the "inconjunct")/Five signs apart

The intersecting lines from the inner angles of the lower half of a hexagon (see Sextile)

Opposition 180° Six signs apart

The glyph of the Conjunction plus a circle on top of its line, implying two objects are in front (opposed) of each other.

චන්ද්‍ර කලා[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Off topic

කලාව Symbol[2][3] Explanation
අමාවක New moon Denotes the new moon or a soli-lunar arc in the range 0°-45°.
Crescent moon Crescent moon Denotes a waxing crescent moon or a soli-lunar arc in the range 45°-90°.
පුර අටවක First quarter moon Denotes a first quarter moon or a soli-lunar arc in the range 90°-135°.
Gibbous moon Gibbous moon Denotes a waxing gibbous moon or a soli-lunar arc in the range 135°-180°.
පසළොස්වක Full moon Denotes a full moon or a soli-lunar arc in the range 180°-225°.
Disseminating moon Disseminating moon Denotes a waning gibbous moon or a soli-lunar arc in the range 225°-270°.
අව අටවක Last quarter moon Denotes a last quarter moon or a soli-lunar arc in the range 270°-315°.
Balsamic moon Balsamic moon Denotes a waning crescent moon or a soli-lunar arc in the range 315°-360°.

වෙනත් සංකේත[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Synthesis

Name Symbol Symbol represents Explanation
Ascendant Aˢᶜ Angle The ascendant (also known as the "ascensum coeli") is the rising intersection of the ecliptic with the celestial horizon at a particular moment in time; it is used in the construction of a horoscope/natal chart
Midheaven Mᶜ Angle The midheaven (also known as the "medium coeli") is the point where the ecliptic crosses the local meridian; it is used in the construction of a horoscope/natal chart
Ascending Node Lunar node Not all astrologers use the lunar nodes; however, their usage is very important in Vedic astrology. They are alternately known as the "Dragon's Head" (Rahu, Caput Draconis, or Anabibazon) and the "Dragon's Tail" (Ketu, Cauda Draconis, or Catabibazon). The two nodes together are most commonly referred to simply as the nodal axis, the lunar nodes, or the Moon's nodes.
Descending Node Lunar node
Black Moon Lilith Lunar apogee The traditional Black Moon Lilith is the position of the mean lunar apogee as measured from the geocenter; variants of the Black Moon include replacing the mean orbit with a "true" osculating orbit or with an interpolated orbit; charting the empty focus of the Moon's orbit instead of the apogee; and measuring the desired point's barycentric or topocentric position instead of its geocentric position.[4]
Retrograde motion Apparent retrograde motion Symbol represents the apparent retrograde motion of a planet in an astrological chart
Comet Comet Different comets often use different symbols, but the use of comets is not widespread in mainstream astrology
2 Pallas Pallas Asteroid A spear (variant has triangle on top)
Alchemical symbol for sulfur (both variants) see also Asteroids in astrology)
10 Hygiea Hygiea Asteroid A serpent coiled around Asclepius' rod
Hygiea Two serpents coiled around the rod. (Alternative astrological symbol)
3 Juno Juno Asteroid The scepter (of a queen, Juno is the Roman equivalent of Greek Hera) topped with a star
4 Vesta Vesta Asteroid The fire on the hearth or altar (Roman equivalent of Greek Hestia)
2060 Chiron Chiron Centaur Stylized body of a centaur (the circle is the horse part, the K-like glyph is the human part)
Lot of fortune Lot Glyph for planet Earth rotated 45 degrees.
Eris ⯰ Dwarf planet The Hand of Eris; also used non-astrologically by Discordians[5]
⯱ Based on the symbols for Pluto, Mars, and Venus; proposed by Henry Seltzer and used in Time Passages[5][6]
Makemake Makemake Dwarf planet Engraved face of the Rapa Nui god Makemake [7]
Haumea Haumea Dwarf planet Combination of the Hawaiian petroglyphs for woman and birthchild, as Haumea was the goddess of them.[7]
Ixion Ixion Plutino It represents the fiery wheel Zeus bound Ixion to (vissible at the top), according tho the Greek mythology, as a conviction in the Tartarus.
Sedna Sedna Small body It consists of the symbols of the inuktitut syllabics for 'sa' and 'n', since in this language Sedna is written as 'Sanna' (ᓴᓐᓇ). Besides, it resembles the shape of a marine animal leaping from the water, in alussion to the myth of Sedna, the sea inuit goddess.[7]
Quaoar Quaoar Small body sharp rock art of the Tongva people, in whose mythology it is present the creator god Quaoar, and the letter Q and a canoe.[7]
Typhon Typhon Scattered disk object Simplified representation of a hurricane, as in Greek mythology Typhon was a divine monster that could create hurricanes with his wings
  1. Behari, Bepin (2003). Myths & Symbols of Vedic Astrology. p. 155. Of the two emblems related to [Capricorn], one is a horizontal line terminating with a downward moving arc ending with a loop having an extended arc , and the other has a V-shaped beginning whose downward arc convexing to the right .
  2. Rudhyar, Dane. "The Eight Lunation Types", from Your Lunation Birthday.
  3. Meyer, Michael R. "Key to Symbols සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2010-09-23 at the Wayback Machine", from KhaldeaEphemeris7z, p. 5.
  4. Revilla, Juan Antonio. "The Black Moon Apogee and its Variants". සම්ප්‍රවේශය 2010-08-20.
  5. 5.0 5.1 උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; eris-zanestein නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
  6. Seltzer, Henry. Hail Eris! සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2010-09-17 at the Wayback Machine
  7. 7.0 7.1 7.2 7.3 http://www.suberic.net/~dmm/astro/tno.html