සිංහලයේ මහසම්මත භූමිපුත්‍ර පක්ෂය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහලයේ මහසම්මත භූමිපුත්‍ර පක්ෂය ( SMBP ) ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක වන සිංහල බෞද්ධ සුළු පක්ෂයකි. මෙහි ආරම්භක නායක ආචාර්ය හරිශ්චන්ද්‍ර විජයතුංගවිය. 1994 සහ 1999 ජනාධිපතිවරණවලදි පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා ලෙස හරිශ්චන්ද්‍ර විජයතුංග පෙනී සිටි අතර 1994 ජනාධිපතිවරණයේදී ඔහු ඡන්ද 32 651 ( 0.43% ) ලබා ගත්තේය.