ජාතික කම්කරු සංගමය (ශ්‍රී ලංකාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
NUW

ජාතික කම්කරු සංගමය
The National Union of Workers
නායකයාපලනි දිගම්බරම්
ආරම්භකඑම්. එච්. එම්. අෂ්රෆ්
ලේකම්හසන් අලි
මූලස්ථානය187, දිඹුල්ල පාර, හැටන්
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය
දේශපාලන පක්ෂ
මැතිවරණ

ජාතික කම්කරු සංගමය (NUW) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ සක්‍රීය, තේ වැවිලි වෘත්තීය සංගමයකි.