පරිශීලක සාකච්ඡාව:Singhalawap/ක්‍රි.ව.2012

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඔබට සුභ නව වසරක්![සංස්කරණය]

සුභ නව වසරක් වේවා!

සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 12:00, 1 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

Thank you !
Same to you !
Singhalawap (talk) 09:30, 2 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

මෙන්න ඔබට තේ කෝප්පයක්![සංස්කරණය]

Meissen-teacup pinkrose01.jpg මෙන්න මේ තේ එක බීල ඉන්නකෝ. සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 07:32, 4 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)
පිං සිද්ධවෙච්චාවෙ
Singhalawap (talk) 10:39, 9 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)
එල්. ඕ. එල්!
කැළුම් talk 09:11, 23 මාර්තු 2012 (යූටීසී)

මුල් පිටුවේ ප්‍රමාණයට විසදුමක්![සංස්කරණය]

මුල් පිටුව/Sandbox හී ඇති කේත (ඕනනම් වෙනස් කොට) මුල් පිටුවට යොදන්න. සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 02:55, 9 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

ඩෙංගි උණ ඉක්මන් මකාදැමුම සඳහා නම් කිරීම[සංස්කරණය]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on ඩෙංගි උණ, requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section G1 of the criteria for speedy deletion, because the page appears to have no meaningful content or history, and the text is unsalvageably incoherent. If the page you created was a test, please use the sandbox for any other experiments you would like to do. Feel free to leave a message on my talk page if you have any questions about this.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 15:26, 10 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

ඉන්ග්මා බ'ග්මාන් ඉක්මන් මකාදැමුම සඳහා නම් කිරීම[සංස්කරණය]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on ඉන්ග්මා බ'ග්මාන්, requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section G1 of the criteria for speedy deletion, because the page appears to have no meaningful content or history, and the text is unsalvageably incoherent. If the page you created was a test, please use the sandbox for any other experiments you would like to do. Feel free to leave a message on my talk page if you have any questions about this.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 15:30, 10 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

Aloysius Lilius ඉක්මන් මකාදැමුම සඳහා නම් කිරීම[සංස්කරණය]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on Aloysius Lilius, requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section A2 of the criteria for speedy deletion, because the article appears to be a foreign language article that was copied and pasted from another Wikimedia project, or was transwikied out to another project. Please see Wikipedia:Translation to learn about requests for, and coordination of, translations from foreign-language Wikipedias into Sinhala.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 04:04, 11 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

මැකීමට ඇති ලිපි මකා නොදැමීම[සංස්කරණය]

සිංහල විකිපීඩියාවෙහි දැනට බොහෝ ලිපි ගණනක් මැකීමට යෝජිතව ඇත. එහෙත් තවමත් ඒවායේ පෙනෙන්නට ඇත්තේ මැකීමක් නොවේ මැකීමට යෝජිත ටැගයන් පමණි. කම්මැලි නොවන්න! දැන්ම වැඩ පටන්ගන්න. විකිපිඩියාව පිරිසිදුව තබාගන්න. සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 05:12, 11 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

User:පසිඳු කාවින්ද
Wikipedia is not my whole life. I am doing my best to sinhala wiki.
Otheretan that "deleting" is just one thing to be done in wiki.
I am not කම්මැලි.
Anyway, I appriciate your enthusiasm.
Singhalawap (talk) 05:20, 11 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)
True, admins needs to be more active!
Sorry no offense, just my thought!
කැළුම් talk 09:09, 23 මාර්තු 2012 (යූටීසී)

Copyright problems with ආටානාටිය සූත්‍රය[සංස්කරණය]

Hello. Concerning your contribution, ආටානාටිය සූත්‍රය, please note that Wikipedia cannot accept copyrighted text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://www.lakehouse.lk/budusarana/2008/03/21/PrintPage.asp?REF=fea01. As a copyright violation, ආටානාටිය සූත්‍රය appears to qualify for deletion under the speedy deletion criteria. ආටානාටිය සූත්‍රය has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.

If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License (CC-BY-SA) then you should do one of the following:

However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While contributions are appreciated, Wikipedia must require all contributors to understand and comply with its copyright policy. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators will be blocked from editing. Thank you. අස්ලාන් තම්බි (බූරුවා) (talk) 10:16, 21 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

පිටුවේ දිග[සංස්කරණය]

මෙම පිටුව ගොඩාක් දිගයි. කොට කරන්න එහෙම අදහසක් නැද්ද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:00, 30 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

Done
Thank you for the reminder Singhalawap (talk) 16:29, 16 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)

Interwiki Links[සංස්කරණය]

Appreciate your feedback. Can you let me know the correct way to insert interwiki links ? (ie: if you can let me know the exact link that teaches correct method). There are millions of rules and can't find it. බොහොම ස්තුතියි. Masu7 (talk) 23:18, 14 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)

සංස්කරණ 5000+ සඳහා[සංස්කරණය]

SpecialBarnstar.png විශේෂ රන්තරුව
ඔබ සංස්කරණයන් 5000 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් කර ඇති බැවින් එය අගය කිරීම සඳහා මෙම විශේෂ රන්තරුව මා විසින් ඔබට වෙත පිදෙන ලදී. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:05, 15 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)
තුති !
Singhalawap (talk) 16:42, 16 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)

සංස්කරණ 10000+ සඳහා[සංස්කරණය]

SpecialBarnstar.png විශේෂ රන්තරුව
ඔබ සංස්කරණයන් 10000 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් කර ඇති බැවින් එය අගය කිරීම සඳහා මෙම විශේෂ රන්තරුව මා විසින් ඔබට වෙත පිදෙන ලදී. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:06, 15 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)
එච්‍චර කරලද ?
දැන්වූව‍ට සහ තරුවට තුති !
Singhalawap (talk) 16:45, 16 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)
මාගේ හදපිරි ප්‍රණාමය!
Sandakelum™ (talk) 17:36, 22 මාර්තු 2012 (යූටීසී)

Amia moretti[සංස්කරණය]

කරුණාකර Amia moretti ලිපිය ඉක්මන් මකාදැමීමකට ලක් කොට එම මාතෘකාවෙන් ඉදිරියට ලිපියක් කැනීම වලක්වා ලන්න. -----ශ්වෙත (talk) 14:39, 27 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)

මචන්, ඇමේයා මොරෙට්ටි මේක මකනකොට සබැඳි පිටු පිරික්සලා බලලා මකන්න. තාමත් Amia moretti මේක තියෙනවා. හිස් යළි යොමුවක්. TW එකෙන් මැකුවානම් ඒක ඔටෝම මැකෙනවා. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:15, 2 මාර්තු 2012 (යූටීසී)
බිඟු
TW මම යූස් කරලම නෑ. ට්‍රයි එකක් දීල බලන්න‍ම්.
Singhalawap (talk) 03:44, 2 මාර්තු 2012 (යූටීසී)

Article requests[සංස්කරණය]

Hi! Do you do article requests? If so, would you be interested in writing a short article in Sinhalese about the en:Peel District School Board? The Sinhalese website is at http://www.peelschools.org/singhalese/home/ - it can help you write the article

Thank you WhisperToMe (talk) 16:24, 13 මාර්තු 2012 (යූටීසී)


විජය කුමාරණතුංග ලිපිය සතියේ විශේෂාංග ලිපිය ලෙස පලකරීමට කරන ඉල්ලීම[සංස්කරණය]

විජය කුමාරණතුංග ලිපිය සතියේ විශේෂාංග ලිපිය ලෙස පලකරන්නැයි ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. එය මා විසින් සංස්කරණය කොට තවත් තොරතුරු ඇතුලත් කොට ඇති හෙයින්, මා මෙම ඉල්ලීම මෙහි පළකරමි. Sandakelum™ (talk) 17:34, 22 මාර්තු 2012 (යූටීසී)

Dear Sandakelum™
I appreciate your contribution. I found that the article is written in essay style (not encyclopedic style). Try t improve it. I too will try to contribute. Singhalawap (talk) 17:40, 22 මාර්තු 2012 (යූටීසී)
බොහොම ස්තූතියි. මම ඒක ඊට වඩා ගැලපෙන විදියට ලියන්න උත්සාහ කරන්නම්. ඉන්පසු එය විශේෂාංග ලිපිය හැටියට පල කරන්න පුලුවම් නම්, මා එය අගය කොට සලකමි. :)
Sandakelum™ (talk) 07:16, 23 මාර්තු 2012 (යූටීසී)
Dear Sandakelum™
Please submit your proposal to the community at විකිපීඩියා:හොඳම ලිපි තෝරාගැනීම.
If community accepted, Admins can add it.
Thank you
Singhalawap (talk) 11:07, 23 මාර්තු 2012 (යූටීසී)
Thank you, I will add the request to it soon :)
කැළුම් talk 12:11, 23 මාර්තු 2012 (යූටීසී)

Si.wiki Favicon[සංස්කරණය]

කරුණාකර මෙය බලන්න. මාගේ උත්සාහය සාර්ථක වී ඇත. සිංහල විකියෙහි favicon එක වෙනස් වී ඇත. සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 08:22, 31 මාර්තු 2012 (යූටීසී)

මට කියමං දෙකක් මතක් වෙනවා
  1. කිරි දියෙහි දෙවියත් ...... අඟුරු සුදුවන කලෙක් නම් නැත්....
  2. දෙවියන් පය ගහන්න බය තැන්වල මෝඩයෝ පිනුම් ගහනවලු
Singhalawap (talk) 02:28, 1 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

සුභ පැතුම්![සංස්කරණය]

අභිනව සුර්‍ය වර්‍ෂය කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරේවා! සියළු වැඩ කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් ම සාර්ථක වේවා!    | අනංගයා | සංවාදය​ | 07:28, 15 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

එසේම වේවා ! Singhalawap (talk) 06:59, 18 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

මෙම සතියේ විශේෂාංග ලිපිය[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:තෝරාගත් ලිපිය/15 හී පවතින ආකෘතියට මෙහි ඇති වචන සහ රූප ඇතුලත් කරන්න පුලුවන්ද? මොකද මේකේ කිසිම පිළිවෙලක් නැනේ. සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 07:23, 21 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

ඔයාගෙ ඉල්ලීම මට තේරුනේ නෑ ශ්වේත. අනේ විස්තර කරලා කියන්න Singhalawap (talk) 16:52, 21 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)
මම ශ්වෙත එයා පසිඳු. අපි අඩු වශයෙන් නෑදෑයොවත් නොවෙයි. ---ශ්වෙත (talk) 08:13, 26 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)
ශ්වෙතSorry for my mistake. Singhalawap (talk) 10:33, 26 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)
සිරා නැත. විහිළුවටය. -- ශ්වෙත (talk) 10:36, 26 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

සමලිංගික භීතිකාව හා ලංකා ඩොමීනියන් රාජ්‍යය[සංස්කරණය]

සමලිංගික භීතිකාව හා ලංකා ඩොමීනියන් රාජ්‍යය යන ලිපි වල මාතෘකා සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ වටිනා අදහස් දක්වමින් ආරම්භ කල සංවාදයන් ප්‍රතිඵලපූර්ණ කෙළවරක් දක්වා ගෙන යෑමෙන් සහයෝගය දෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමි. --- ශ්වෙත (talk) 08:10, 26 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

ශ්වෙත
I have mentioned all I know about සමභීතිකාව so nothing more to tell. About ලංකා රාජධානිය, I have already mentioned basic concepts. I will contribute & respond as time permits.
Singhalawap (talk) 10:36, 26 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)
ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ දේවල් වලට හදිසි විය යුතු නැහැ. -- ශ්වෙත (talk) 10:38, 26 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

විකිපීඩියා:තෝරාගත් ලිපි/වත්මන් අපිළිවෙලයි![සංස්කරණය]

විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:තෝරාගත් ලිපි/වත්මන් හී අන්තර්ගතය විකිපීඩියා:තෝරාගත් ලිපි/වත්මන්හී යොදන්න පුලුවන්ද, මොකද ඒක අපිළිවෙලයි. වචනෙයි රූපෙයි විතරයි තියෙන්නේ, පාද තලයත් නැහැ. ස්තුතියි! සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 13:33, 6 මැයි 2012 (යූටීසී)

ඔබේ සහයෝගය අවශ්‍යයි![සංස්කරණය]

https://translations.launchpad.net/ubuntu

https://launchpad.net/~pkavinda ස්තුතියි! සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 02:02, 19 මැයි 2012 (යූටීසී)

හිතවත් Singhalawap![සංස්කරණය]

මා නොයෙක් ආකාරයේ වෙබ් ගවේෂක තුලින් සිංහල විකිපිඩියාව නිරීක්ෂණය කෙරුවෙමි. එම නිරීක්ෂණ තුලින් මා හට වැටහුණු එක් කරුණක් නම් සිංහල විකිපිඩියාවේ මුල් පිටුව සෑම වෙබ් ගවේෂකයකම හොඳින් පෙනෙන්නේ නැති බවයි. උදාහරණයක් ලෙස:- ගූගල් ක්‍රෝම් වෙබ් ගවේශකය තුලින් සිංහල විකිපිඩියාවේ මුල් පිටුව නිරීක්ෂණය කලොත් එහි ඉහළ බැනරයේ කෙළවර ඇති රවුම් හැඩය නොපෙන්වයි, එය සිංහල විකිපිඩියාවේ මුල් පිටුවට අවලස්සනක් ගෙන දෙයි. ඔබට හැකි නම් සැකිල්ල:මුල් පිටුව හී තිබෙන අන්තර්ගතය (ඕනනම් වෙනස් කොට) මුල් පිටුවට එක් කරන්න. ස්තුතියි! සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 05:14, 21 මැයි 2012 (යූටීසී)

ගූගල්ක්‍රෝම්හී මුල් පිටුව බැලුවෙමි. කිසිදු අඩුපාඩුවක් නොදුටුවෙමි. ---ශ්වෙත (talk) 05:35, 21 මැයි 2012 (යූටීසී)

පිටුවෙහි මුදුන හරහා යන බැනරය නොබැලුවේද? සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 14:16, 22 මැයි 2012 (යූටීසී)

ඔයා කවුද? අළුත් කෙනෙක්ද?---ශ්වෙත (talk) 11:57, 22 මැයි 2012 (යූටීසී)
Noia 64 apps karm.png

සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 14:17, 22 මැයි 2012 (යූටීසී)


අහෝ මේ ඔබද! අත්සන් කොකර ඇඟිලි මාක් තියල තිබුණු නිසා ඔබ තුමා කියල නිකමට හිතුනා. කෙසේවෙතත් මොකක්ද මේ බැනරය? රූපයක් එහෙම දුන්නොත් පැහැදිලි වෙයි. -- ශ්වෙත (talk) 23:54, 22 මැයි 2012 (යූටීසී)
ගූගල්ක්‍රෝම් හෝ මොසිලා හෝ හිදී මෙම බැනරය එකම අයුරින් දිස්වෙයි. ---ශ්වෙත (talk) 04:24, 23 මැයි 2012 (යූටීසී)
IE එකේ ඒක හරියට පේන්නේ නෑ.(විකියට එක්වී මෙපම්ණ කලක් ගියත් එතුමා තාම සාක්ච්ඡාවක තමන් පිලිතුරු දෙන තැන දක්වන්න දන්නෙ නෑ නේද?) --Lee (talk) 05:35, 23 මැයි 2012 (යූටීසී)
ඉන්ටනෙට් එක්ස්ප්ලෝර හී බැනරය සුදුසු පරිදී දර්ශනය වුවත් අකුරු (රකාරංශය) අප්සෙට්! ---ශ්වෙත (talk) 07:50, 23 මැයි 2012 (යූටීසී)

Copyright problems with ගල්පිහිල්ල රජමහා විහාරය[සංස්කරණය]

Hello. Concerning your contribution, ගල්පිහිල්ල රජමහා විහාරය, please note that Wikipedia cannot accept copyrighted text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://www.lakehouse.lk/budusarana/2008/02/06/tmp.asp?ID=temp01. As a copyright violation, ගල්පිහිල්ල රජමහා විහාරය appears to qualify for deletion under the speedy deletion criteria. ගල්පිහිල්ල රජමහා විහාරය has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.

If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License (CC-BY-SA) then you should do one of the following:

However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While contributions are appreciated, Wikipedia must require all contributors to understand and comply with its copyright policy. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators will be blocked from editing. Thank you. ශ්වෙත (talk) 07:13, 21 මැයි 2012 (යූටීසී)

Copyright problems with නාවික හමුදාව - ශ්‍රී ලංකාව[සංස්කරණය]

Hello. Concerning your contribution, නාවික හමුදාව - ශ්‍රී ලංකාව, please note that Wikipedia cannot accept copyrighted text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://www.defence.lk/sinhala/sn.asp?fname=20081209_01. As a copyright violation, නාවික හමුදාව - ශ්‍රී ලංකාව appears to qualify for deletion under the speedy deletion criteria. නාවික හමුදාව - ශ්‍රී ලංකාව has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.

If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License (CC-BY-SA) then you should do one of the following:

However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While contributions are appreciated, Wikipedia must require all contributors to understand and comply with its copyright policy. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators will be blocked from editing. Thank you. ශ්වෙත (talk) 05:38, 23 මැයි 2012 (යූටීසී)

Copyright problems with ඊරියගොල්ල (ගත් කතු)[සංස්කරණය]

Hello. Concerning your contribution, ඊරියගොල්ල (ගත් කතු), please note that Wikipedia cannot accept copyrighted text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://www.silumina.lk/punkalasa/20080106/_art.asp?fn=ar0801067. As a copyright violation, ඊරියගොල්ල (ගත් කතු) appears to qualify for deletion under the speedy deletion criteria. ඊරියගොල්ල (ගත් කතු) has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.

If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License (CC-BY-SA) then you should do one of the following:

However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While contributions are appreciated, Wikipedia must require all contributors to understand and comply with its copyright policy. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators will be blocked from editing. Thank you. ශ්වෙත (talk) 15:36, 23 මැයි 2012 (යූටීසී)

Request for translation. Yanka Kupala and Yakub Kolas[සංස්කරණය]

Warm greeting from Belarusian Wikipedia! This year we celebrate 130. birthday of Belarusian great poets en:Yanka Kupala and en:Yakub Kolas Could you help us to translate articles into your unique and honourable language? Thank you in advance! --Rymchonak (talk) 06:09, 8 ජූනි 2012 (යූටීසී)

Brampton[සංස්කරණය]

Hi Singhalawap! Would you be interested in starting an article in Sinhala about en:Brampton? It is a Canadian city with a large South Asian population. Thanks WhisperToMe (talk) 15:47, 13 ජූනි 2012 (යූටීසී)

About renaming articles[සංස්කරණය]

I noticed that when renaming articles you only move the article to new name. But these articles are referring the previous name. This creates a lot of confusion because article title is one and the content is referring another. --Lee (talk) 05:05, 20 ජූනි 2012 (යූටීසී)

Dear Lee
I am not clear what u meant. Please explain or give some examples.
Have I done something wrong. If so please revert it.
Singhalawap (talk) 07:20, 20 ජූනි 2012 (යූටීසී)
The article ඉක්වඩෝරය does not talk about ඉක්වඩෝරය but of ඉක්වදෝරය. --Lee (talk) 12:07, 20 ජූනි 2012 (යූටීසී)

Nomination of රාජයෝග භාවනාව for deletion[සංස්කරණය]

A discussion is taking place as to whether the article රාජයෝග භාවනාව is suitable for inclusion in Wikipedia according to Wikipedia's policies and guidelines or whether it should be deleted.

The article will be discussed at Wikipedia:Articles for deletion/රාජයෝග භාවනාව until a consensus is reached, and anyone is welcome to contribute to the discussion. The nomination will explain the policies and guidelines which are of concern. The discussion focuses on good quality evidence, and our policies and guidelines.

Users may edit the article during the discussion, including to improve the article to address concerns raised in the discussion. However, do not remove the article-for-deletion template from the top of the article. Lee (talk) 04:12, 13 ජූලි 2012 (යූටීසී)

Spam article[සංස්කරණය]

Hi Singhalawap, I came across Noel Welikalage which was a spam article. I have blanked the page, and have used {{delete}} for speedy deletion. I hope I have done this correctly? Russavia (talk) 17:59, 12 අගෝස්තු 2012 (යූටීසී)

අවසරදීම ගැන ගැටළු සහිත ගොනුව:උඩරට ගිවිසුම අත්සන්කිරීම.jpg[සංස්කරණය]

Thanks for uploading ගොනුව:උඩරට ගිවිසුම අත්සන්කිරීම.jpg. I noticed that while you provided a valid copyright licensing tag, there is no proof that the creator of the file agreed to license it under the given license.

If you created this media entirely yourself but have previously published it elsewhere (especially online), please either

  • make a note permitting reuse under the CC-BY-SA or another acceptable free license (see this list) at the site of the original publication; or
  • Send an email from an address associated with the original publication to permissions-en‐at‐wikimedia.org, stating your ownership of the material and your intention to publish it under a free license. You can find a sample permission letter here. If you take this step, add {{OTRS pending}} to the file description page to prevent premature deletion.

If you did not create it entirely yourself, please ask the person who created the file to take one of the two steps listed above, or if the owner of the file has already given their permission to you via email, please forward that email to permissions-en‐at‐wikimedia.org.

If you believe the media meets the criteria at Wikipedia:Non-free content, use a tag such as {{non-free fair use in|article name}} or one of the other tags listed at Wikipedia:File copyright tags#Fair use, and add a rationale justifying the file's use on the article or articles where it is included. See Wikipedia:File copyright tags for the full list of copyright tags that you can use.

If you have uploaded other files, consider checking that you have provided evidence that their copyright owners have agreed to license their works under the tags you supplied, too. You can find a list of files you have created in your upload log. Files lacking evidence of permission may be deleted one week after they have been tagged, as described on criteria for speedy deletion. You may wish to read the Wikipedia's image use policy. If you have any questions please ask them at the Media copyright questions page. Thank you. ශ්වෙත (talk) 06:15, 17 අගෝස්තු 2012 (යූටීසී)

කර්තෘ හිමිකම් ගැටළු සහිත ගොනුව:ශ්‍රී ලංකා ධජය.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:ශ්‍රී ලංකා ධජය.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. ශ්වෙත (talk) 06:26, 17 අගෝස්තු 2012 (යූටීසී)

Dumbo[සංස්කරණය]

Could you edit the page about Dumbo? 64.28.59.226 22:02, 25 අගෝස්තු 2012 (යූටීසී)

Sorry IP 64.28.59.226. I am not interested on that topic Singhalawap (talk) 06:48, 26 අගෝස්තු 2012 (යූටීසී)

හම්බන්තොට වරාය[සංස්කරණය]

A tag has been placed on හම්බන්තොට වරාය, requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under the criteria for speedy deletion, because it is a redirect to a nonexistent page.

If you can fix this redirect to point to an existing Wikipedia page, please do so and remove the speedy deletion tag. However, please do not remove the speedy deletion tag unless you also fix the redirect. Feel free to leave a note on my talk page if you have any questions about this. ශ්වෙත (talk) 15:43, 26 අගෝස්තු 2012 (යූටීසී)

නෙළුම් කවි[සංස්කරණය]

A tag has been placed on නෙළුම් කවි, requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under the criteria for speedy deletion, because it is a redirect to a nonexistent page.

If you can fix this redirect to point to an existing Wikipedia page, please do so and remove the speedy deletion tag. However, please do not remove the speedy deletion tag unless you also fix the redirect. Feel free to leave a note on my talk page if you have any questions about this. ශ්වෙත (talk) 15:48, 26 අගෝස්තු 2012 (යූටීසී)

මුල් පිටුව[සංස්කරණය]

මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. හොදයි කියල හිතෙනවනම් දාන්න. පසිඳු කාවින්ද () 10:17, 7 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)

Copyright problems with දානය[සංස්කරණය]

Hello. Concerning your contribution, දානය, please note that Wikipedia cannot accept copyrighted text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://www.lakehouse.lk/budusarana/2011/02/02/PrintPage.asp?REF=fea04. As a copyright violation, දානය appears to qualify for deletion under the speedy deletion criteria. දානය has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.

If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License (CC-BY-SA) then you should do one of the following:

However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While contributions are appreciated, Wikipedia must require all contributors to understand and comply with its copyright policy. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators will be blocked from editing. Thank you. ශ්වෙත (talk) 02:33, 23 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)