විකිපීඩියා:Articles for deletion/රාජයෝග භාවනාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රාජයෝග භාවනාව[සංස්කරණය]

රාජයෝග භාවනාව (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්) – (View log)
(Find sources: "රාජයෝග භාවනාව"news · books · scholar · free images)

සිංහල අන්තර්ගතය ඉතා අඩුය. Lee (talk) 04:10, 13 ජූලි 2012 (යූටීසී)


From සාකච්ඡාව:රාජයෝග භාවනාව:

සිංහල අන්තර්ගතය ඉතා අඩුය. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:14, 12 ජූලි 2012 (යූටීසී)

මොකද කරන්නේ මේ වාගෙ ලිපි වලට? --Lee (talk) 09:09, 12 ජූලි 2012 (යූටීසී)
මම නම් හිතන්නේ මකන්න ඕනෑ කියලා. කවුරුහරි කැමති නම් ආයෙත් පටන් ගන්න පුලුවන්නේ. මෙහෙම ලිපි සිංහල විකියට කිසිම සේවයක් කරන්නේ නෑ. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:06, 13 ජූලි 2012 (යූටීසී)

බිඟුවාගේ කතාවට මම එකඟයි. --Lee (talk) 04:14, 13 ජූලි 2012 (යූටීසී)
I too think that this shall be deleted. Singhalawap (talk) 15:58, 13 ජූලි 2012 (යූටීසී)
I hope that it is ok to discuss here in English. The article, if written in Sinhala should stay on the project. But as it is written in English and is in mainspace, it wouldn't comply with the spirit of providing articles in Sinhala. Perhaps the author of the article could write a stubbish article in Sinhala, and work on expanding it in future? Until then, delete. Russavia (talk) 18:02, 12 අගෝස්තු 2012 (යූටීසී)
Article will be deleted as community agrees to do so. Singhalawap (talk) 07:22, 22 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)
The above discussion is preserved as an archive of the debate. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the article's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this page.