ශ්‍රී ලංකාවේ දේවාල ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
(කතරගම දේවාලය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

පත්තිනි දේවාල[සංස්කරණය]

දේවාලය පුස්සැල්ල අල්දොර පුරාණ පත්තිනි දේවාලය රූපය ස්ථානය පුස්සැල්ල කුරුවිට දිස්ත්‍රික්කය රත්නපුර විස්තරය මූලාශ්‍ර
නවගමුව පත්තිනි දේවාලය නවගමුව කොළඹ ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
බෝතොට පත්තිනි දේවාලය බෝතොට මහනුවර ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
මහනුවර පත්තිනි දේවාලය මහනුවර මහනුවර ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
ගොනටුවේගෙදර පත්තිනි දේවාලය පොල්ගහවෙල කුරුණෑගල ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
හඟුරන්කෙත පත්තිනි දේවාලය හඟුරන්කෙත නුවරඑළිය ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
අත්තනකුඹුර පත්තිනි දේවාලය අත්තනකුඹුර නුවරඑළිය ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
මඩුල්ල ශ්‍රී පත්තිනි දේවාලය මඩුල්ල නුවරඑළිය ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
නියම්ගම්දොර පුරාණ පත්තිනි දේවාලය නියම්ගම්දොර නුවරඑළිය ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
කබුළුමුල්ල පත්තිනි දේවාලය කරවනැල්ල කෑගල්ල [1]
මාදූව පත්තිනි දේවාලය මාදූව ගාල්ල [2]
මැදගොඩ පත්තිනි දේවාලය මැදගොඩ කෑගල්ල [3]
හල්පේ පත්තිනි දේවාලය Halpe Pattini Devalaya at Ella 2.jpg ඇල්ල බදුල්ල ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය [4]
කඩදොර දේවාලය කන්නතොට කෑගල්ල

කතරගම දේවාල[සංස්කරණය]

දේවාලය රූපය ස්ථානය දිස්ත්‍රික්කය විස්තරය මූලාශ්‍ර
රුහුණු කතරගම දේවාලය Kataragama temple entrance.jpg කතරගම මොණරාගල ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
මහ කැබලිත්ත දේවාලය [5]
බදුල්ල කතරගම දේවාලය Badulla Kataragama devale 3.JPG බදුල්ල බදුල්ල ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
මහනුවර කතරගම දේවාලය කොටුගොඩැල්ල වීදිය, මහනුවර මහනුවර [6]
වල්ලහගොඩ දේවාලය ගම්පොල මහනුවර [7]
මොරපේ කතරගම දේවාලය මොරපේ නුවරඑළිය ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
මැදගම කතරගම දේවාලය (උග්ගල් අළුත් නුවර කතරගම දේවාලය) බලංගොඩ රත්නපුර

දෙවොල් දෙවි දේවාල[සංස්කරණය]

දේවාලය රූපය ස්ථානය දිස්ත්‍රික්කය විස්තරය මූලාශ්‍ර
සීනිගම දේවාලය K.JPG සීනිගම ගාල්ල ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
ලියන්තොට දෙවොල්දෙවි දේවාලය ලියන්තොට නුවරඑළිය ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය

නාථ දේවාල[සංස්කරණය]

දේවාලය රූපය ස්ථානය දිස්ත්‍රික්කය විස්තරය මූලාශ්‍ර
වේගිරිය නාථ දේවාලය වේගිරිය මහනුවර ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
මහනුවර නාථ දේවාලය මහනුවර මහනුවර ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
පස්ගම නාථ දේවාලය පස්ගම මහනුවර ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය

සමන් දේවාල[සංස්කරණය]

දේවාලය රූපය ස්ථානය දිස්ත්‍රික්කය විස්තරය මූලාශ්‍ර
මහියංගනය සමන් දේවාලය Mahiyangana Saman Devalaya.jpg මහියංගනය බදුල්ල ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
රත්නපුර සමන් දේවාලය Maha Saman Devalaya.jpg රත්නපුරය රත්නපුර ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
අලවතුගොඩ සමන් දේවාලය Alawathugoda Saman Devalaya , Akurana 002.jpg අකුරණ මහනුවර ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
බොල්තුඹේ සමන් දේවාලය බලංගොඩ රත්නපුර [8]

දැඩිමුන්ඩ දේවාල[සංස්කරණය]

දේවාලය රූපය ස්ථානය දිස්ත්‍රික්කය විස්තරය මූලාශ්‍ර
අලුත්නුවර දැඩිමුන්ඩ දේවාලය Dedimunda Devalaya – Aluthnuwara.jpg මාවනැල්ල කෑගල්ල ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය [9]

උපුල්වන් දේවාල[සංස්කරණය]

දේවාලය රූපය ස්ථානය දිස්ත්‍රික්කය විස්තරය මූලාශ්‍ර
දෙවිනුවර උපුල්වන් දේවාලය Modern Vishnu Shrine, Dondra 0675.jpg දෙවිනුවර මාතර ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
මහනුවර ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලය මහනුවර මහනුවර ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
කිරිඳිගල්ල ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලය කිරිඳිගල්ල කුරුණෑගල ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
ජංතුරේ ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලය ජංතුරේ කුරුණෑගල ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
කැන්දවල ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලය කැන්දවල කුරුණෑගල ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
ගොන්නව ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලය ගොන්නව කුරුණෑගල ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
හඟුරන්කෙත මහා දේවාලය හඟුරන්කෙත නුවරඑළිය ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය

ශිව දේවාල[සංස්කරණය]

දේවාලය රූපය ස්ථානය දිස්ත්‍රික්කය විස්තරය මූලාශ්‍ර
ශිව දේවාලය I Shiva Dewalaya.jpg පොළොන්නරුව පුරාණ නගරය පොළොන්නරුව ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
ශිව දේවාලය II Polonnaruwa 0305.jpg පොළොන්නරුව පුරාණ නගරය පොළොන්නරුව ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
ශිව දේවාලය III Polonnaruwa 0307.jpg පොළොන්නරුව පුරාණ නගරය පොළොන්නරුව ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
ශිව දේවාලය IV පොළොන්නරුව පුරාණ නගරය පොළොන්නරුව ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය
ශිව දේවාලය V පොළොන්නරුව පුරාණ නගරය පොළොන්නරුව ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "කබුළුමුල්ල පත්තිනි දේවාලය". අමේසිං ලංකා. Retrieved 22 අගෝස්තු 2016.
  2. "මාදූව පත්තිනි දේවාලය". අමේසිං ලංකා. Retrieved 22 අගෝස්තු 2016.
  3. "මැදගොඩ පත්තිනි දේවාලය". අමේසිං ලංකා. Retrieved 22 අගෝස්තු 2016.
  4. "ඇල්ල හල්පේ පත්තිනි දේවාලය". ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. Retrieved 10 සැප්තැම්බර් 2016.
  5. "මහ කැබිලිත්ත දේවාලය". අමේසිං ලංකා. Retrieved 20 අගෝස්තු 2016.
  6. "මහනුවර කතරගම දේවාලය". අමේසිං ලංකා. Retrieved 20 අගෝස්තු 2016.
  7. "වල්ලහගොඩ දේවාලය". අමේසිං ලංකා. Retrieved 20 අගෝස්තු 2016.
  8. "බලංගොඩ බොල්තුඹේ සමන් දේවාලය". අමේසිං ලංකා. Retrieved 22 අගෝස්තු 2016.
  9. "අලුත්නුවර දැඩිමුන්ඩ දේවාලය". අමේසිං ලංකා. Retrieved 22 අගෝස්තු 2016.