විකිපීඩියා:පරිපාලකවරුන්ගේ දැන්වීම් පුවරුව/Archive 1

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පරිශීලක:Anuranga7

Reporting [[::User:Anuranga7|Anuranga7]] ([[::User talk:Anuranga7|talk]]  [[::Special:Contributions/Anuranga7|contribs]]) for persistent copyright violation. අල්කා යග්නික් article was created at 14:07. Then amazingly the above user comes at 14:16 and edit the article. This is the second time this is happened. Please see this thread. I have explained him he should write his articles in his own words but now he seems to engage in en:WP:PARAPHRASEING. eg:

 • Wikipedia:පසුබිම් ගායනයෙන් දායක වී ඇති චිත්‍රපට ගණන 550 කට අධික ය.
 • source: ඇය පසුබිම් ගායනයෙන් දායක වී ඇති චිත්‍රපට ගණන 550 කට අධික ය.

I should have reported him when I see two warnings, but gave him a chance, nowt he seems to resort to sockpuppeting to mask his name. I am really sorry he has abused my friendly gesture and the community's trust. I regrettably urge admins to block him for persistent copyright violation and sockpuppeting.--Chanaka L (talk) 10:16, 6 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

The user is notified and waiting for response. --Lee (talk) 14:27, 10 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)
What should we do regarding this account? --Lee (talk) 07:43, 16 මැයි 2011 (යූටීසී)

අ'මෙරිකා‍වේ එක්සත් රාජ්‍යයන් සහ අඟහරු

"ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය" is the most frequently used and known name when refering to United States of America ( USA). So it is not reasonble to show the page title as "අ'මෙරිකා‍වේ එක්සත් රාජ්‍යයන්" . May be we can have a "යළියොමුව" in the page "අ'මෙරිකා‍වේ එක්සත් රාජ්‍යයන්" and we should move this page to ""ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය". සමන් (talk) 13:15, 13 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)

I also agree. But unfortunately some experienced wikipedians are adamant about differentiating these සංවෘත අ and විවෘත අ in Sinhala. For many thousands of years Sinhalese are used to differentiating these two varieties of sounding according to different usages. It was not necessary to differentiating these when you write. As you say we should use the popular usage. Wikipedia is not a Sinhala University teaching Sinhala to Students by Professors. It is a colection of Sinhala resources. In addition I observe some sort of stagnation and lack of development in this article. Further, the author had used one variety of Sinhala in the title another inside the article. Most of the content is English. I wonder whether the article is a candidate for speedy deletion. Thanks. --ශ්වෙත (talk) 13:47, 13 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)
Thanks.I dont think we should delete the article. keeping the article in this status let users serch for this will find it as a page to be improved.( this does not mean that we have to get all english articles on to Si.wiki). But on naming issue that I ve raised, better change it to ""ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය"". I find similer sort of complexity with regard to the article අඟහරු. page අඟහරු has to about the the planet අඟහරු (like in en and most other wikis). All other stuff (in my opinion) should be included in the page අඟහරු_(වක්‍රෝත්තිහරණය) ( like in en and most other wikis). I dont know wt is the step we have to take ( as a community ) to resolve this kind of different viewpoints. therefore I move this discussion also to Admin's page. May be they(or someone from the community) have an idea how to resolve these stuff. Its good that we have these discussions. This add value to our wiki (hopefully)---සමන් (talk) 05:52, 14 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)
I request to move the page අ'මෙරිකා‍වේ එක්සත් රාජ්‍යයන් to ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය coz there is no country on the planet called අ'මෙරිකා‍වේ එක්සත් රාජ්‍යයන් .---සමන් (talk) 09:50, 21 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)
I removed most of the English text from the page and moved it to ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. I too believe the title should be ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. However I think there are some valid points in arguments for the අමෙරිකා‍වේ එක්සත් රාජ්‍යයන්. Since it is not an accepted name for the country it shouldn’t be there as the article title. But it would make sense to mention that in the article as the direct translation of English name. What are your comments on that? --Lee (talk) 08:05, 28 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)
Thanks Lee (talk). Pls enlighten me on your statement "here are some valid points in arguments for the අමෙරිකා‍වේ එක්සත් රාජ්‍යයන්" when you have time. ---සමන් (talk) 12:24, 28 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)
Isn’t that the direct translation of the term "United States of America"?--Lee (talk) 13:01, 28 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)
I see. Yes. Fair enough.Thank you. I agree that it is the "direct translation". But I think we need "localization" in Sinhala wiki.To serve that purpose ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය is the better name until someone "reasonably" prove otherwise. Ok Now we are done dealing with USA. What about Mars???---සමන් (talk) 15:17, 28 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)
Well, I would like to add a comment here. May be a direct translation would give the correct meaning , but this specific documentation in Sinhala WIKI should be in the name of ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය according to my idea. Then we can write about different states අපි දන්න USA කියන මාතෘකාව මුල් කරගන.--උපුල් (talk) 16:09, 28 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)
Now the question is too complicated for me. I think it’s better if we can move the discussion to කෝපි කඩේ and only notify Admins if there is anything specific to be done. After all it won't look good to others if janitors are the ones ruling here. ;-)--Lee (talk) 10:05, 30 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)
1. Nothing was complicated before I state my idea; therefore there should be nothing to be too complicated after I state my idea. 2. I have stated a comment/an idea not a command. 3. Also in the page පරිපාලක වරුන්ගේ දැන්වීම් පුවරුව , it says "ඕනැම පරිශීලකයකුට මෙහි අදහස් දැක්විය හැකිය." Therefore, I think it is better to edit this so that any new person likes to contribute in wiki can understand if you do not like or if it is not the normal policy that normal users are not supposed to add comments here. If I have misused or misunderstood the phrase “ඕනැම පරිශීලකයකුට මෙහි අදහස් දැක්විය හැකිය", I am sorry but, please edit this to be so meaningful, so that any new user coming to wiki will understand it clearly. Also, I am not clear about the word “janitor” in your discussion. --උපුල් (talk) 04:00, 31 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)
Dear All who contributed to this discussion
Though Admin Lee has correctly requested to move this to කෝපි කඩේ, I though to write here as I think I could conclude this discussion thread.
Its me who started this article with the name "අ'මෙරිකා‍වේ එක්සත් රාජ්‍යයන්", about 2years back.
It seems there is 2 concerns on the topic 1) the letter අ' and 2) the full name it self.
I strongly believe use of ' in sinhala is the most correct way to write and it as an accepted method though use is still limited to several words such as "ජ'නලය, and ප'මැංගනේට්. If my memory is correct it has been used even by Dr. Harishchandra Wijayathunga who was once the Chief Editor of Sinhala Encyclopedia. And its seen on official school books too. But if 100% democracy applyies I'm ok to use the most common usage.
As Lee has correctly understood " අ'මෙරිකා‍වේ එක්සත් රාජ්‍යයන්" is the translation giving the correct meaning. 2years back when si.wiki is young, I was new to wiki and no one was interested on policies. I thought of having a term for the heading which gives the correct meaning. Only about a years later I got to know that such new terms are against the accepted policy of English wikipedia.
Now its a general agreement to follow the policies of English wikipedia unless changed by the sinhala wiki community.
For this reason I now think best heading is "අ'මෙරිකා‍ එක්සත් ජනපදය" with the term "අ'මෙරිකා‍වේ එක්සත් රාජ්‍යයන්" in the body to explain real meaning.
As wiki community seems not tolerating use of අ' yet, its agreeable to moving to ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය.
Thank you Lee for doing the best agreeable solution.
Thank you සමන් and උපුල් for professional and productive dialogue without personal attacking.
Cheers Singhalawap (talk) 19:36, 1 මාර්තු 2011 (යූටීසී)

වලංගු නොවන {{Db-g1} ටැග

User:චතුනි අලහප්පෙරුම විසින් එක් කරන ලද සමහර {{Db-g1} ටැග වලංගු නොවේ. ඒවා දියුණු කල යුතු ඒවා මිසක් මකා දැමිය යුතු නොවේ. මෙම පරිශීලක ගිණුම වාරණය කර අති බැවින් ඇයගෙන් අදහස් විමසීමක්කිරීම කෙසේ කරම්ද? ඒ ටැග ඉවත් කරමින් යමි. හැකි ඒවා දියුණු කරමි. අඩුපාඩුව ඇත්තේ නිවැරදි ඉංග්‍රීසි ලිය සොයා අදාල කරුණු එක් කිරීම පමණක් සේ පෙනේ. තොරතුරු කොටු, පින්තූර හා අන්තර්විකි සබැඳියන් එක් කිරීමෙන් එම ලිපි දියුණු කල හැකිය. එම නිසා ඒ ලිපි මකා නොදමන් මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. මකා දැමීමට යෝජිත ලිපි ගණන අඩු කිරීම පරිපාලකවරුන්ගේ වහකීමකි. තවද මැකීමට ප්‍රථම සබැඳි පිටු ගැන සැලකිළිමත් වීමද වටී. ජය. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:00, 5 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)

විශේෂයෙන් රටවල් හා සම්බන්ධ ලිපි. මේවා පරීක්ෂා කර එම ටැගය ඉවත් කිරීමට ඔබ සැමගේ සහය දෙන්න. (ඒක පරිපාලකයින් පමණක් වෙන්වුණු ක්‍රියාවක් නොවේ.) -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 13:06, 14 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)

reftools

reftools මෙවලම ද වැඩ නො කරයි. හැකි නම් මෙය සකසන්න​. ඉතා ම ප්‍රයෝජනවත් මෙවලමකි. නංගයා මතන්න 18:32, 19 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)

Thumb

ඒක හැදුව. බලන්න හරියට වැඩ කරනවද කියලා. නමුත් මේකට හරියන සිංහල වචන සෙට් එකකුත් ඕනැ. විකිපීඩියා:RefToolbar 2.0 මේක පරිවර්තනය කරන්නත් ඕනැ. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:04, 20 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)

Reworked Articles from Felidae

Dear Administrators,

We at Felidae have gone back to the drawing board with respect to our previous work on wikipedia articles. As there were problems in the articles we have uploaded earlier, we set up the articles on our own server and did all the revisions and rework there to improve our articles.

Now we have done the revisions in our articles. We have also provided good formatting, images and tables. We are now ready to upload a subset of these articles to the wiki and are considering how it should be done.

We have uploaded these articles at an earlier stage to the wikipedia. We would ideally like to replace our old articles with the improved new articles. However, some community members have made updates to these articles in order to make them better and these updates will be lost if we replace the older articles.

An alternative is for us to upload these improved articles alongside the articles we have uploaded earlier. In order to distinguish new articles, we can start their title with a star (e.g. "*bicycle" instead of "bicycle"). This way, the community can decide whether they are happy with the new articles and can delete the previous articles if so. If they have modified the previous articles, and if there is anything to be taken from the new improved article, they can make any additions to the older article and delete the new article.

Please let us know your ideas about this.

--Kanishkas (talk) 13:12, 22 මාර්තු 2011 (යූටීසී)

 1. I (the user Lee) do not like to have any personal communication with the COMPANY Felidae, since the company publicly attempted to humiliate me by mocking at my actions as a sysop. Therefore please do not e-mail me for favors.
 2. As far as I know, the community does not like to work with a *company*. Therefore any upload on the project need to be done by individuals.
 3. Wikipedia is a free encyclopedia which is also a wiki, anyone can contribute. Therefore if someone can make changes to current article to make them better, nobody can oppose it. Please go ahead and change the articles. There’s no need to have different article titles.
 4. However if the term "we" is used in communications like this, I'm sure the end result will be the same as the last time.
That's what I think about this request. One more thing, administrators do not run this project; the community does. Therefore it's better if this discussion is moved to කෝපි කඩේ.
--Lee (talk) 13:44, 22 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
I see that the Felidae Company still wants to make war on the community. Please note you are working in a disruptive way. If you keep on creating junk articles and refuse to communicate with the other Wikipedians, I will have to call for community support to ban your user accounts. Furthermore as far as I can see the user "Kasun puncha" is a group account of your company and can be considered as an attempt to evade the previous ban therefore if that account does not act as a normal user it will be banned. --Lee (talk) 16:54, 28 මාර්තු 2011 (යූටීසී)

Checkuser findings on පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද

This checkuser determination points to the fact that already blocked පරිශීලක:පසිදු කාවින්ද and the user පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද are both the same. Since පරිශීලක:පසිදු කාවින්ද was found sock-puppet with another 9 accounts previously and hence blocked, the user පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද becomes a sock-puppet with 10 other accounts. Hence I propose that user පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද should be blocked without further delays. ---ශ්වෙත (talk) 09:44, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Retired සැකිල්ල මත හානිකර සංස්කරණයක්

මේ සැකිල්ල මත [1] ප්‍රවිෂ්ට නොවුණු පරිශිලකයෙක් අඛණ්ඩ ව හානිකර සංස්කරණ කරමින් සිටී. මා එය ආපසු හැරවීමට තැත් කළ ද එය නැවතත් වඩා නරක අතට පත් ව තිබේ. මේ පිළිබඳ පරිපාලකවරයකුගේ අවධානය යොමු කිරීමට අදහස් කරමි.--Anandawardhana (talk) 05:06, 20 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

මා සිදුකලේ හානිකර සංස්කරණයක් නොවේ. සියල්ල සිංහලයෙන් වියයුතුයැයි පැවසෙන සිංහල විකිපීඩියාවේ මෙම සැකිල්ල තුල දිනය දැක්වෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් බැවින් මෙම සැකිල්ල භාවිතා කරන්නන් හා මෙය භාවිතා වෙන තැන් කියවන්නන් දැනුවත් කරන සටහනක් පමණක් තැබුවෙමි. එම සටහනෙහි ඇති සැමදේම සත්‍ය බව පවසා සිටිමි. -- 112.135.175.65 05:13, 20 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)
ප්‍රිය හිතවත, එවැනි දෑ සාකච්ඡා කළ යුත්තේ අදාළ පිටුව මත තිබෙන අන්තර්ගතය තුළ නො වේ. එහි සාකච්ඡා පිටුවේ. එසේ නොකළ විට මේ සැකිල්ල භාවිත වන බොහෝ ස්ථානවල ඔබේ වැකි ප්‍රදර්ශනය වීමෙන් සැකිල්ල භාවිත කිරීමේ අදහස ඉටු නොවී බාධාකාරීදෙයක් බවට පත් වෙනවා. අනිත් අතට මේ දිනය දැක්වෙන ස්වරූපය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මීඩියාවිකිය, එනම් විකිපීඩියාව සඳහා භාවිත වන මෘදුකාංගය සිංහලට පරිවර්තනය කිරීමේ දී ඉටු කරගත යුත්තක් බව මම සිතමි(මෙය මට වැටහුණු සැටි යි). එය එසේ නම් එය සිංහල විකිපීඩියාවට පිටින් තිබෙන ප්‍රශ්නයක්. මා වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න. පිටුව මත එක් කොට තිබෙන වැකි ඔබේ සංස්කරණයක් නම් මෙය නිරාකරණය කරගැනීමට කාරුණික ව සහාය වන්න. කෙසේ වෙතත් එම දිනය පළ වන අන්දම විකිපීඩියාව මත දී සැකසිය හැකි නම් එය ඕනෑ ම කෙනෙකුට කළ හැකි යි. එනිසා පිටුවේ අන්තර්ගතයට හානි නොකර එය ඒ ක්‍රමයට විසඳාගමු. ස්තුතියි.-Anandawardhana (talk) 05:19, 20 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)
ප්‍රිය හිතවත, ඔබගේ නොදැනීම තවත් ප්‍රචලිත කරමින් සිටියි. විකිමීඩියාව සිංහලට හරවන්නේ සිංහල විකිය කරවන්නන්මය. ඔබද එය නොකරන්නේ ඇයි? මෙම සටහන අසාධාරණ වන්නේ එය අසත්‍යනම්ය. එය අසත්‍යනම් විකිය කරන්නන්හට මෙම වරද නිවරද කරගැනීම කජු කන්නාක් වැනි විය යුතුයි. එවිට දිනය සිංහලෙන් පල වනු ඇත. එවිට මෙම සටහන ඉවත් වනු ඇත. දිනය ඉංග්‍රීසියෙන් දැක්වෙන තාක් කල් මෙම සටහනේ ඇති සියල්ල සර්ව සාධාරණ හා සත්‍යයම වෙයි. --- 112.135.175.65 05:25, 20 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)
සමාවෙන්න, ඔබ කියන දෙයෙහි ඇත්තක් තියෙනවා, මා එම පරිවර්තනවලට සම්බන්ධ නොවන්නේ එය සිදු කරන අන්දම පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් දැනුමක් නැති බැවිනුයි. නමුත් සිංහල විකිපීඩියාවට සම්බන්ධ ඇතැම් පිරිස් ද මීඩියාවිකිය පරිවර්තනයේ නියැළී ඉන්නවා. ඊට අමතර පිරිස් ද එහි ඉන්නවා. මීඩියාවිකිය සිංහලට පරිවර්තනය කිරීම සිංහල විකිපීඩියාවට සම්බන්ධ අයට අනිවාර්යයෙන් අදාළ කරුණක් නො වේ. එය ස්වාධීන මෘදුකාංගයක්. එය තවත් බොහෝ තැන්වල භාවිත වන වෙනම ව්‍යාපෘතියක්. මේ පිළිබඳ මට එතරම් දැනුමක් නැති බැවින් එයට මේ තත්වය තුළ දායක වීම බොහොම අමාරුයි. එහෙත් සිංහල විකිපීඩියාව මත තිබෙන පිටු හා සැකිලිවල අන්තර්ගතය වෙනස් කරමින් මේ සාකච්ඡාව ගෙන යා නොහැකියි. එය සාකච්ඡා කළ යුතු වන්නේ දැනට විකිපීඩියාවේ පවතින තත්වයට බාධා නොකරයි.--Anandawardhana (talk) 05:32, 20 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)
මෙය විකිය භාවිතා කරන්නන්ට බාධාවක් වන්නේ කෙසේද? ඔබගේ නිවසේ විදුලිය, ජලය සැපයුමෙහි දුබලතාවයක් ඇත්නම් එසේ වන බව හා එයට හේතුව දැන ගැනුමට ඔබට අයිතියක් ඇත. ඔබ ගමන් කරන බස් රථය පදවන්නා ඔබට පහසුව නොදක්වන අයුරින් රිය පදවයි නම් ඒ එසේ වන්නේ ඇයිදැයි දැන ගැනුමට ඔබට අයිතියක් ඇත. --- 112.135.175.65 05:38, 20 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)
සැකිල්ල:Retired ආරක්‍ෂණය කරන ලදි! --Lee (talk) 08:02, 20 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Good work...සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 08:40, 20 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Do not put your ugly head everywhere. BTW do you find it difficult to pose as 3 users at the same time. ---112.135.175.65 08:44, 20 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Block the user User:Nalmanthi

Block this user

I here by request the administrators of Si wikpedia to block this user. I am not sure is there a perfectly suitable blocking criteria for this situation in En wikipedia. Writing articles for money seems to be a unique situation, so we may have to block this user by creating a new criteria. I suggest to delete under one of following criteria

 1. An existing criteria: breaching the policies or guidelines, especially the sock puppetry policy;
 2. New Criteria : Creating articles for the purpose of earning money
Singhalawap (talk) 07:28, 10 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)
අපිට චෙක් යූසර් කරන්න ඕනැ නැද්ද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:49, 10 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)
පරිශීලක:බිඟුවා
I do not think so. I think චෙක් යූසර් is just a too. We can rely on brains of wikipedians than a tool. A company (or a fake company) like Feilidae can have several computers & several internet connections, so they could easily work without giving a positive result in චෙක් යූසර්.
Singhalawap (talk) 08:00, 10 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)

අවවාදයයි! මෙම පරිශීලකයා වාරණය කිරීම මගින් විකිපීඩියාවට ලැබෙන දායකත්වය අඩු විය හැකිමුත්, මෙම පරිශීලකයා මුදල් නිසාවෙන් ලිපි තනන නිසා වාරණය කිරීම සුදුසු බව මා ප්‍රකාශ කරමි. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 10:25, 10 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)

 1. Symbol support vote.svg Support තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 09:15, 10 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)
 2. Symbol support vote.svg Support සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 10:25, 10 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)
 3. Symbol support vote.svg Support Singhalawap (talk) 11:28, 10 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)
 4. Symbol support vote.svg Support ශ්වෙත (talk) 06:38, 11 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)
 5. Symbol support vote.svg Support --උපුල් (talk) 05:28, 12 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී) (කලින් අවස්ථාවේ ප්‍රවිෂ්ඨ වී නොතිබිණි , sorry for the mistake)


මම හිතන්නෙ මේ ඡන්‍ද ප්‍රමාණය හොඳට ම ප්‍රමාණවත්. දයාබර පරිපාලකවරුනි, ක්‍රියාත්මක වන්න. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 05:44, 12 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)
ඕ. මෙයාව බ්ලොක් කරන්න වෙනවා. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:10, 12 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)
වාරණය කරන ලදී. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:59, 12 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)
තුති. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 17:00, 12 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)

ෆෙලිඩේ කාර්යයන් ඉටු කරන නිර්නාමික පරිශීලක 111.223.167.190

නිර්නාමික පරිශීලක 111.223.167.190 විසින් ෆෙලිඩේ කාර්යයන් ඉටු කරන බව ඉතා පැහැදිලි බැවින් ඔහු/ඇය වාරණය කරන මෙන් යෝජනා කරමි. -- සුරනිමල (talk) 03:41, 12 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)

Wikied ටූලය

මේක වැඩ කරන්නේ නෑ නේද​? සොයා බලා හරි ගස්සනවද​? නංගයා මතන්න 12:38, 18 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

අනේ පරිශීලක:අනංගයා, මං නං ඔය tool වැ‍ඩ දන්නෙනෑ. උඹ දන්නවනෙ මගේ ඔය technical හැකියාව අන්තිමයි කියලා.
මේ වෙලාවට තමයි බිඟුවගෙ විරාමයේ පාඩුව දැනෙන්නෙ.
ඉවසන්න ‍වෙයි කවුරුහරි හදනකං. එතකං tool එක නැතුව වැඩකරන්න වෙයි.
Singhalawap (talk) 15:40, 18 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

මේක සිම්පල් වැඩක්නේ. කෝ බලන්න ඉන්න මං හදන්නම්. පරිපාලකතුමාට ඒක බැ එහෙනම්. හා හා --මීමා (talk) 16:35, 19 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

දැන් මේක හරි වෙන්න ඕනෑ. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:41, 19 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)
පරිවර්තනය කරන වැඩේ නම් http://en.wikipedia.org/wiki/User:Cacycle/wikEd_international මෙතන කරන්න වෙන්නේ. ඒකට අනංගයා උදව් කරනවනේ. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:47, 19 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)

Translation of Vatican City

In translation of Vatican City by Salin813 there is an indication of a King there. There is no King in Vatican. This is a disgrace to Roman Catholic Church. This kind of errors will not occur if Salin813 use correct Templates. It is observed that Salin813 is not using Templates. I asked the user correct this quickly. I could have corrected this. But I asked the user so that user will learn to use Templates in future. The Administrators who have protected this user Salin813 by protesting when the fellow was blocked, should not just wait by keeping a blind eye . They should instead advice this guy and bring him to the main stream before the fellow destroys the Wiki. Salin813 විසින් වතිකානු නගරය පරිවර්තනයෙහි මහරජ කෙනෙකු ගැන විස්තර කොට ඇත. එහි මහ රජ කෙනෙකු නොමැත. මෙසේ ලිවීම කතෝලික පල්ලියට නිගරුවකි. නිවැරැදි සැකිලි භාවිතා කරන්නේ නම් මෙවැනි වැරදි සිදු නොවේ. Salin813 පරිශීලකයා සැකිලි භාවිතා නොකරන බව දුටිමි. පරිශීලකයාටම මෙම වැරැද්ද නිවැරැදි කරන මෙන් කීවෙමි. මට මෙම නිවැරැදි කිරීම සිදු කල හැකි වුවද පරිශීලකයා එසේ කිරීමෙන් සැකිලි භාවිතය පුහුණු වනු ඇ.ත. මෙම පරිශීලකයා වාරණය කළ විට ඒ ගැන විරෝධය කොට එම වාරණය අවලංගු කරවා ගත් පරිපාලකවරුන් නිකං කට බලියාගෙන ඉන්නේ නැතුව මේකාට උපදෙස් දී ඌ ව නිවැරැදි මාර්ගයට ගන්න ඕන. නැත්නම් මේකා ගුල්ලෙක් වගේ සියළු විකිපීඩියාව බොල් කරල දාවි ආ‍යුබෝං. --- ගිල්ගමෙෂ් (talk) 08:52, 20 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

අපේ පරිපාලකවරු

අපේ පරිපාලකවරු හතරදෙනෙක් සිටිති.

 • ආසිරිවීකී - මේකා හුඟ දවසකින් මේ පැත්තේ ඇවිත් නැත. මැරිලාද දන්නේ නැත. හිටියාට වැඩක් නැත. නොහිටියා වාගේය.
 • ලී - මෙයාට වැඩිය සිංහල බැරිය. ඉංග්‍රීසියෙන් සියළු දේ සිංහල විකියෙත් තියෙනවට මෙයා කැමතිය. එතකොට අපේ ගමේ ගොඩේ කොල්ලන්ට කෙල්ලන්ට මේක ලියන්න තියා කියවන්නත් බැරි වෙනවාය. මෙයා විකිය පැත්තේ එන්නේ යලට මහටය. පසුගිය පරිපාලක ඡන්දෙදි තමන්ගේ මනාපය කියන්න පවා ආවේ නැත.
 • බිඟුවා - මෙයා පරිගණක පප්පෙකි. විකියේ සියළු දේ පරිගණක වැඩ දමා කරන්න උත්සාහ කරයි. එවැනි පරිගණක පප්පලා ආවතේව කරති ආවඩති. දැන් ලී එක්ක තරහ වී ගේ ඇතුලේ සිටියි. මේ වගේ අය පරිපාලක කරපු අපිට තමයි තැලිය යුත්තේ.
 • සිංහල වැප් - සිංහල ඔලුවෙ තියා ගත්තට නම ඉංග්‍රීසිය. ‍මූට මුකුත් බැරිය. ප්‍රංශය ලිපිය ප්‍රාන්ස් කියා පරිවර්තනය කරපු එකාය. පැටිකිරිය එයින් පෙනේය.

මේ අය ගැන අපි හොයල බලල මුන්ගෙන් අපි වැඩ ගත යුතුයි. මුන්ට පරිපාලක තනතුරු අපි දෙන්නේ හැකි විට ඇවිත් වැඩ කරන්න නොවේය. විකියට සේවය කරන්නය. එහෙම බැරි නම් නෑවිත් සිටිය යුතුය. නැත්නම් ඉල්ලා අස් විය යුතුය. --- ගිල්ගමෙෂ් (talk) 09:06, 20 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

සිංහල වැප් කොටස ගැන මගේ අදහස

 • සිංහල ඔලුවෙ තියා ගත්තට නම ඉංග්‍රීසිය -> ඇත්ත
 • මූට මුකුත් බැරිය -> පුළුවං වැඩත් කීපයක් ඇත
 • ප්‍රංශය ලිපිය ප්‍රාන්ස් කියා පරිවර්තනය කරපු එකාය -> ප්‍රාන්ස් කියා ලිපියක් ගැන නොදනිමි. එවැන් වදනක් මීට පෙර අසා හෝ දැක ඇති බවට මතකයක් නැත.

Singhalawap (talk) 07:10, 23 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

මේක දැක්කම මතක් වෙනවද? --- ගිල්ගමෙෂ් (talk) 08:31, 26 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

ගිල්ගමෙෂ් යනු කුමෙක්ද? මට හිතෙන්නේ මේකාව ඉස්සරලාම ඇඩ්මින් කරන්න ඕනැ. ඊට පස්සේ කරලා පෙන්නන්න කියන්න ඕනැ. — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 193.41.170.225 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 20:59, 24 ඔක්තෝබර් 2011‎ හිදී එක් කර ඇත

දැනට පවතින තෝරාගත් සේයාරුව

දැනට පවතින තෝරාගත් සේයාරුව නිර්නාමික පරිශීලකයෙකු විසින් කළ අත්හදාබැලීමක් නිසා බහුබූතයක් ලෙස නිරූපනය වෙයි. කිසියම් කේතයක් දැක්වෙතත් එහි රූපයක් නොදැක්වෙයි. මෙම වැරැද්ද නිවරැදි කළ නොහැක්කේ දැනට මෙය මුල්පිටුවට භාවිතා වන නිසා ස්වයංක්‍රීයව ආරක්ෂණය වී ඇති බැවිනි. (පරිපාලකවරුන් විසින් පමණක් සංස්කරණය විය හැකි පරිදී)

 1. මෙය මුල් පිටුවට අනුයුත්ත වීමට පෙර මෙය නිවැරැදි කළ යුතුව තිබුණි (එවිට ස්වයංක්‍රීයව ආරක්ෂණය බලාත්මකව නොමැත; මුල් පිටුවට සම්බන්ධව නොමැති බැවිනි)
 2. මුල් පිටුව මෙසේ ආරක්ෂණය කරන්නේ නම් එයට කිසියම් දිනෙක ඇතුලත් විය හැකි සැකිලි ද අවම වශයෙන් හෝ (පරිශීලකයන් ගැන කිසිදු විශ්වාසයක් නොමැති නම් පූර්ණ ලෙසින් හෝ) අර්ධ-ආරක්ෂණය කළ යුතුයි.
 3. නොඑසේ නම් පරිශීලකයන් ගැන පූර්ණ විශ්වාසයක් තබමින් මෙහි පූර්ණ-ආරක්ෂණය ගලවා දමා අර්ධ-ආරක්ෂණය කළ යුතුයි.
 4. නොඑසේනම් කිසියම් පරිපාලකයෙකු මෙම මුල් පිටුව හා එහි අදාල සැකිලි ගැන කටයුතු කිරීම භාර ගනිමින් සියළු දේ පූර්ණ ආරක්ෂණය කළ යුතුයි.

දැනට අප ලෝකයා ඉදිරියේ මහත් ලජ්ජාවට පත්ව සිටිමු. --- අස්ලාන් (talk) 03:10, 30 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

තාවකාලිකව මුල් පිටුව අර්ධ-ආරක්ෂණය කළා. මේ ගැන සංවාදයක් ඇරඹිය යුතුය. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 09:41, 30 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

ගෝලීය ගිණුමට පිවිසිය නොහැක

මාගේ අභිරැචි යටතේ ඇති ගෝලීය ගිණුමට පිවිසිය නොහැක.ගෝලීය ගිණුම් තත්වය: සංයුක්ත කෙරුණු ගිණුම භාවිතා නොකරමින් යනුවෙන් දක්වයි.ඊට පහළින් ඇති ඔබගේ ගෝලීය ගිණුමට පිවිසෙන්න යන ලින්ක් එක ක්ලික් කළ විට මාගේ මුර පදය ඉල්ලා සිටියි.මාගේ නිවැරැදි මුර පදය මා ඇතුල් කළ නමුත් ‍පහත දක්වා ඇති අයුරින් ‍දෝෂ පණිවුඩයක් දිස්වෙයි.

මෙම ගිණුම සඳහා නිවස්න විකියේ (පහත දක්වා ඇති) ඇත්තේ ඔබ ඇතුල් කළ මුරපදයට වෙනස් මුරපදයකි. කරුණාකර නිවස්න විකිය සඳහා වන මුරපදය ඇතුල් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ උපකාර ලබා දෙන්න යනුවෙන් මා බිඟුවාගේ සාකචිඡා පිටුවට එක් කළේය. ඊට ඉක්මණින්ම මා වෙත පිළිතුරැ සැපයු අස්ලාන්ට මා නැවත වතාවක් මාගේ ස්තූතිය පිරිනමන අතර මෙම පැනය සමිබන්ධව මා හා ඔහු අතර ඇතිවු සාකචීඡාව පියවරෙන් පියවර පහත සදහන් කරමි.
අස්ලාන්ගේ පැණය---:: ඔබ ඉංග්‍රීසි විකියේ 20 September 2004 දින ලියාපදිංචි වී ඇත. ඔබගේ නිවස්න විකිය එයද?
මාගේ පිළිතුර---අස්ලාන් ඔබගේ ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ස්තූතියි.ඉහත ඔබ දක්වා ඇති අයුරින් මම ඉංග්‍රීසි විකියේ ලියාපදිංචි වී නැත.මම සිංහල විකියේ ලියාපදිංචි වී තවම ගතවුයේ සතියක් පමණි.කරුණාකර නැවත ප්‍රතිචාර දක්වන්න. බිඟුවා,අස්ලාන් කරුණාකර ඔබගේ උපකාර ලබා දෙන්න.

අස්ලාන්ගේ පිළිතුර-- ::මෙය අනුව ඔබගේ නමින් කලින් ඉංග්‍රීසි විකියේ කෙනෙක් සිට ඇත. ඔහු ලංකාවේ කෙනෙක් විය හැක. ලංකාව ගැන ලිපි සංස්කරණය කර ඇති බැවිනි. මොහු මේ වසරේ ඔක්තෝබර් 24 දක්වා ඉංග්‍රීසි විකියේ සක්‍රීය ව සිට ඇත. මා දන්නා පමණින් මෙවැනි දේ විය හැක. විකි දෙකක දෙදෙනෙකුට එකම නමින් මුරපද දෙකක් සහිතව සිටිය හැක. සමහරවිට විකි මෘදුකාංග සිතනවා ඇති මේ එකම කෙනා කියා. මෘදුකාංගය ඒ නිසා unified account එකක් හදා ගන්නවා. ඒ වුනාට එයා ඉල්ලනවා මුලින්ම ලියාපදිංචි වූ ජනක විකියෙහි භාවිතා වූ මුරපදය. මේක steward කෙනෙකුට විසඳන්න පුළුවන්. පරිපාලකයෙක් හරහා එහෙම කෙනෙකුට ආයාචනා කරන්න. ජය වේවා! --
ඉහත අස්ලාන් දක්වා ඇති අයුරින් සිංහල විකියෙහි පරිපාලකවරුන් වන ඔබ සැමගෙන් ඉහත පැණය විසඳාගැනීමට උදවි බලාපොරොත්තු වෙමි.
--Sameera (talk) 13:37, 3 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)

ඔබට ඕනෑ කුමක්දැයි මට පැහැදිලි නෑ. ඔබ ගෝලීය ගිණුම සාදා අවසන් ද? ඔබට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ ගිණුමත් ඔබේ ගෝලීය ගිණුමට එක් කර ගැනීමට නම් ඔබ එහි එම පරිශීලක නාමයේ අයිතිය ලබා ගත යුතුයි. --Lee (talk) 02:30, 4 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)

පරිපාලක ලී වෙත,
මාගේ යුසර් නේමි පාස් වර්ඩි යොදා සිංහල විකිපීඩියා ගිණුමට ඇතුල්විය හැක.මාගේ ගිණුමට අදාළ මාගේ අභිරැචි වෙත පිවිසුන විට මාගේ ගෝලීය ගිණුමි තත්වය - සංයුක්ත කෙරුණු ගිණුම භාවිතා නොකරමින් යනුවෙන් දක්වයි.ඊට පහළින් ඇති ඔබගේ ගෝලීය ගිණුමට පිවිසෙන්න යන ලින්ක් එක ක්ලික් කළ විට අනෙක් පරිශීලයින්ට මෙන් මාහට විකිපීඩීයා පදනමෙහි සියලු ව්‍යාපෘති වෙත සමිබන්ධ නොවන අතර මාගේ මුර පදය ඉල්ලා සිටියි.මාගේ නිවැරැදි මුර පදය මා ඇතුල් කළ නමුත් ‍පහත දක්වා ඇති අයුරින් ‍දෝෂ පණිවුඩයක් දිස්වෙයි.

මෙම ගිණුම සඳහා නිවස්න විකියේ (පහත දක්වා ඇති) ඇත්තේ ඔබ ඇතුල් කළ මුරපදයට වෙනස් මුරපදයකි. කරුණාකර නිවස්න විකිය සඳහා වන මුරපදය ඇතුල් කරන්න.
ඉහත දෝෂයට හේතුව මාගේ යූසර් නේමි එක ඒ අයුරින්ම භාවිතා කරන පරිශීලකයෙක් ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ 2004 වසරේදී ලියාපදිංචි වී සිටීමයි.මා ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ ලියාපදිංචි වී නොමැත.සිංහල විකියේ ලියාපදිංචි වී ගතවුයේද සතියක් පමණි.මෙම දෝෂයට හේතුව විකි දෙකක පුද්ගලයන් දෙදෙනක් එකම නමකින් පාස්වර්ඩි දෙකකින් ලියාපදිංචි වීම නිසා මාහට ගෝලීය ගිණුමට පිවිසිය නොහැක.ගිණුමට පිවිසීම වෙනුනට ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ යූසර්ගේ පාස්වර්ඩි එක මගෙන් ඉල්ලා සිටී.
--Sameera (talk) 17:14, 4 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)

මේක ටිකක් කේස් අවස්ථාවක් වගේ. මට පෙන්නේ ඉස්සර මේ යුනිෆයිඩ් කතාව තිබ්බේ නැනේ. ඒක හින්දා එකම නම ව්‍යාපෘති දෙකක යොදාගන්න පුලුවන් වෙන්න ඇති. මෙක ගෝලීයව විසඳන්න වෙන්නේ. සරලම අවස්ථාව නම් ඔයාගේ ගිණුමේ නම මාරු කරන එක. එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් නමක් භාවිතා කරලා අලුත් ගිණුමක් හදලා මේ ගිණුම භාවිතා නොකර ඉන්න එක. මම ඉංග්‍රීසි විකියේ අදාල පරිශීලකට ඊ මේලයක් යැව්වා. බලමු තවත් ටිකක්. මෙකට විසඳුමක් මෙටාවෙන් හොයාගන්න බැරි වෙන එකක් නෑ. මම දන්න කිහිපදෙනෙක් ඉන්නවා අහලා බලන්නම්. පොඩ්ඩක් ඉන්න වෙයි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:14, 6 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)

ප්‍රවර්ග නාමය නිවැරදි කිරීම

මෙම පිටුව "පරම වීර විභූෂන- පදක්කම ලබාගත් නිලධාරීන්" ලෙස නොව "පරම වීර විභූෂනය - පදක්කම ලබාගත් නිලධාරීන්" ලෙස විය යුතු බව මගේ අදහසයි. මුලින්ම මෙම ප්‍රවර්ගය සෑදීමෙදී මා අතින් මෙම අතපසුවීම සිදු උනා. නිවැරදි කල හැකිද?--සමන් (talk) 03:30, 14 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)

හරි. සබැඳි සියළු පිටු නව ප්‍රවර්ගයට එක් කළා. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:19, 14 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)

සංස්කරණ පුවරුව

ලිපියක් සංස්කරණය කරන විට මතුවන සංස්කරණ පුවරුව කචල් වී ඇත. ඉංග්‍රීසි විකියෙහි කලකට පෙර වූ වෙනස මෙහිද වී ඇත. නව තාලයට යෑම හොඳ වුවද සමහරක් සිංහල යුනිකේත අපබ්‍රංස වී පෙනේ. කරුණාකර උදවු කරන්න. ---අස්ලාන් (talk) 13:48, 20 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)

තවත් තොරතුරු ඕනෑ. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? තියෙන අවුල් එක එක ලියන්න. මට කිසි අවුලක් නෑ තාම දැනුනේ. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:47, 21 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)

Threat from a fellow user at Sinhala Wikipedia

The user called Meema at Sinhala Wikipedia has put a threatening comment in my user page. Basically he charges that I have edited a User page. I edited a sub page of another user. I believe user pages are not owned by individual users. Additionally this sub page contained an Essay written by that user. He further charges me that I have voted against a user who is presently an Administrator during his RFA voting. This too I believe is one of my rights. He may be referring to the first attempt by this Administrator, for I have not participated in the second attempt. He further suggests me similar to a blocked user. I really do not know why he is trying to tarnish my image by such comments. Please intervene and resolve this matter. ---ගිල්ගමෙෂ් (talk) 04:28, 24 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)


Dear ගිල්ගමෙෂ්,
Thank you for your diplomatic way of behaving in the conflicting situation.
Seems this is a somewhat complex situation. To be frank, I do not know standards relevant editing user pages & sub-pages. Forgive me for my ignorance, will try to read about in English wikipedia. I faced somewhat similar situation sometimes back (person editing my user page, not a sub-page). I was not a admin then. I requested බිඟුවා to block my user page so others can not edit it. බිඟුවා did that so my user page is still protected.
I personally think you editing that page (sub page of a user) is not wrong unless the user has requested not to do so.
The threat (වැඩිය ආවොත් දෙනවා බොක්ක හිල් වෙන්නම) is on පරිශීලක:මීමාs user page. Its little gray.. can not say for sure if it is a threat or is a humor; especially because that statement tally with behavior of the animal represented by his user name.
So I suggest you to continue to work diplomatically.
At the same time we can study (u, me & all interested parties)in any guideline is available in En wiki so we can adopt as it is or after making necessary changes. If no such standards we can discuss & create a such.
Sorry & Thank you again !
Singhalawap (talk) 08:00, 24 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)
Dear Sir, Thank you for your comments. I am not concerned about (වැඩිය ආවොත් දෙනවා බොක්ක හිල් වෙන්නම) in user page of user Meema. Yet I have seen the threat in the language of the comment placed by him in my user talk page. Especially his comment about voting at RFA of Binguwa and editing a subpage of Binguwa. I read it as an indirect threat "Beware do not do those again". That is my concern. Thanks. -- ගිල්ගමෙෂ් (talk) 08:30, 24 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)
මෙතන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා වගෙයි. මේක තර්ජනයක්ම කියලා හිතෙන්නෙත් නෑ මට. නිකන් කරන්න එපා කියලා නේද තියෙන්නේ. කොහොම උනත් මීමා ලොකු වෙලාවක් අරගෙන ගිල්ගමෙෂ්ගේ වැඩ ගැන විමසලා වගෙයි. විකියේ කිසිවක් මගේය කියලා හිතන එකම වැරදියි කියලා මම හිතන්නේ. ගිල්ගමෙෂ් මගේ පරිශීලක පිටුව සංස්කරණය කලේ විනාශ කිරීමේ අරමුණකින් නොවන බව වැටහුන නිසා මම නිහඬව හිටියා. ඒක වැරැද්දක් නෑ. ඒක නිසා මීමා කියපු ඒ කතාව වැරදියි කියලායි මම හිතන්නේ. මගේ පළවෙනි RFA එකේදී සහය නොදුන්න එක මට නම් කිසිම ගැටළුවක් නෑ. මොකද ඒක ඔයාගේ අයිතිය. මේ කේස් එක හින්දා මටත් ගිල්ගමෙෂ්ගේ වැඩ විමර්ශනය කරන්න උනානේ. මං හිතන්නේ මේ මීමා කියන්න හදන්න අපේ පරිපාලකවරු කියලා ගියපු සංවාදය ගැන වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක එච්චර වැදගත් කියලා මට හිතෙන්නේ නෑ. නමුත් අන්තිමට කියලා තියෙන චතුනිගේ කේස් එක නම් ටිකක් අවුල්. මීමා ආයෙත් පොරයක් අල්ලන්න හදනවද කියලා සැකයි. ඒක හින්දා සමස්ථයක් විදියට මේක ලොකුවට ගන්න එපා කියන එක තමා මට කියන්න තියෙන්නේ. තමන් වරදි නැත්නම් බය වෙන්න එපා. බය වෙන්න ඕනෑ හොර වැඩ කර කර ඉන්න අයයි. මේ වගේ වැඩ වලින් කාගෙවත් චරිතයට හානියක් කරන්න බෑ. මම මේක දකින්නේ මේ විදියටයි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:21, 24 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)


ඒයි බය ගුල්ලා. අස්ලාන් වගේමයි. වෙනසක් නෑ. එයාමද දන්නේත් නැ. බලන්න ඕනෑ විපරම කරලා. --මීමා (talk) 03:21, 23 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

ප්‍රවර්ගය:Candidates for speedy deletion බලන්න

ප්‍රවර්ගය:Candidates for speedy deletion ප්‍රවර්ගය සතුව පිටු 700+ අගයක් ඇත. මේ ගැන අපේ ක්‍රියාකාරී පරිපාලකවරු නෙත් යොමන්නේ නම් මැනවි. වර්ථමාන පරිපාලකවරු කාර්යය බහුල නම් නව පරිපාලකවරු පත් කරගත යුතු වෙයි. මමද තරමක් කාර්යය බහුලය. මේ ගැන සංවාදයක් කෝපි කඩේ වෙතට ගෙන යමි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:50, 5 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)

ප්‍රශ්නකාරී, ප්‍රචාරක සහ විවාදාපන්න ලෙස අසභ්‍ය අන්තර්ගතයකින් යුත් ලිපියක් මකා දැමීම

යම් පරිශීලකයකු විසින් අලුතින් නිර්මාණය කරනු ලැබ ඇති මේ ලිපියයෙහි [[2]] අන්තර්ගතය විකිපීඩියාවට අනුචිත බැව ව්‍යවහාරික බුද්ධිය අනුව සද්භාවයෙන් නිගමනය කොට ඉවත් කිරීමට මම කටයුතු කළෙමි. එහෙත් එම පරිශිලකයා දැන් එම පිටුවට නැවතත් පැරණි අන්තර්ගතය ම බහා මගේ සාකච්ඡා පිටුවේ අභියෝගාත්මක වැකියක් ද ලියා තබා ඇති බව පෙනේ(Y U remove my Article huh??). මීට පරිපාලකවරයකුගේ මැදිහත් වීම අවශ්‍ය ය යි කල්පනා කරමි. ස්තුතියි. --Anandawardhana (talk) 08:30, 27 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)

ලිපිය මකා දැමුවා. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:39, 27 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)

Deletion of my Article

If U remove my article as "# 08:39, 27 ๧පබරව๟໱ 2012 (๧වනස | ඉත๢හ๟සය) ໶ක๢ප๣ຌය๟:ප໱ප๟ලකවර๠න๞๧ග๞ ද๠න๞໷໦ ප๤වර๠ව ‎ (→ප๫ශ๞නක๟໲, ප๫ච๟රක සහ ໶ව๟ද๟පන๞න ๧ලස අසභ๯ අන๞ත໮ගතයක๢න๞ ය๤ත๞ ල๢ප๢යක๞ මක๟ ද๠໨ම) (ඉහලම) "

http://si.wikipedia.org/wiki/Amia_moretti Then refer the Following link. that also a Above kind of article.

So Can U please tell me what is gong on there??? http://en.wikipedia.org/wiki/Eve_Angel

කරුණු කිහිපයකි. මෙම ලිපියේ අන්තර්ගතය සොරාගෙන ඇත්තේ http://www.clubameamoretti.com/biography/ වෙතින්ය. ඔබ ලියූ මුල් ලිපියේ එකදු සිංහල අකුරක්වත් නොවීය. ඉංග්‍රීසියෙන් ලියැවුනු ලිපි තිබිය යුත්තේ ඉංග්‍රීසි විකියේය. ලිපියේ මාතෘකාව සිංහල නොවීය. එම නිසා එය මකා දමන ලදී. පසුව ඔබ කිසියම් සිංහල වදන් කිහිපයක් එක් කර ඇත. ඒ ගැන සලකා බැලීමි. ලිපිය පරිවර්ථනකින් පසුව සිංහල විකියට එක් කළ හැකිය. එහි කිසිදු වරදක් නොමැත. නිවැරදි ආකාරයට මම ලිපිය සකසන්නම්. සිංහල විකියේ ඇති උපදෙස් කියවා බලන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:58, 27 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)
මෙම ලිපිය ගාණික්‍ය චරිතයක් පිළිබඳ බව ඔබ දන්නවා යැයි සිතමි. මෙය පිටරටක ගැටළුවක් නොවුවද ලංකාව තුල ගැටළුවක් විය හැක. විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම විසින් ගාණික්‍ය ලේඛන/රූප වෙබ් අඩවි වල ඇත්දැයි විමසිල්ලෙන් සිටියි. මෙම ලේඛකයා මෙම ගෘනික්‍ය චරිතයේ දුශ්ශීල රූපයක් ලිපියට එක් කලොත් අප අඩවිය තහනමකට ලක් වෙයිද? මෙය කිසියම් ප්‍රයෝගයක් විය හැකිද? ජීවිතය ගැන ඔබ ලිබරල්වාදීව බලන බව දනිමි. නමුත් මෙහිදී ප්‍රෙව්සම් වන්න --- ශ්වෙත (talk) 15:46, 27 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)
මාතෘකාවක වැදගත් හෝ විශ්වකෝශීය බව ඉලක්ක පරිශීලකයන් මත රඳා පවතී. සිංහල කථාකරන්නන්‍‍ට විශ්වකෝෂීය ලිපි සමහරක් English විකිපීඩියාව මකාදමන්නේ එබැවිනි. මෙම ‍‍පුද්ගලයා සිංහල භාවිතකරන අති මහත් බහුතරය‍‍ට ( >99%) විශ්වකෝශීය නොවන ‍බව ප්‍රත්‍යක්‍ෂ බැවින් (වෙනත් භාෂා විකිපීඩියාවක මේ මාතෘකාව පිලිබඳ ලිපියක් තිබුනද නොතිබුනද) ඇමේයා මොරෙට්ටි ලිපිය A7 ය‍ටතේ ඉක්මන් මකාදැමුම‍‍ට යෝජනා කරමි. Singhalawap (talk) 01:48, 28 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)

උදවු:සංස්කරණය පිටුව පරිවර්ථනය

හිතවත් පරිපාලකවරුනි, සංස්කරණය වාරිත උදවු:සංස්කරණය පිටුව පරිවර්ථනය නිමකරන ලදී, සාකච්ඡාවෙහි දැක්වූ පරිදි පරිවර්ථනය වැලිපිල්ලෙහි සිදුකරන ලද අතර මුල් ලිපියට අමතර ලෙස තිර පිටපත් කිහිපයක් සහ සිංහල අකුරු මාර්ගෝපදේශකය ඈඳුම ලිපියට එක් කරන ලදී. භාරගත් පරිදි නිම කිරීම පමා වූවාට සමාවන්න.සති අන්තයේ පමණක් දායක වීමට සිදුවීම පමාවට කාරණාවයි. පරිශීලක:Lee විසින් වාරනය අහෝසි කරන ලද නමුත් පිටපත් කිරීමට මත්තෙන් පරිපාලකවරුන් හට පරිවර්ථනයෙහි සෝදුපත් බලා මාගේ වැලිපිල්ලෙහි පවතින මෙහි පරිවර්ථනය පිටපත් කරනමෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ස්තූතියි — ප්‍රදීප් මධුරංග (talk) 19:11, 28 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

ප්‍රදීප් මධුරංග
පරිපාලකවරුන් සෝදුපත් බැලීමක් අවශ්‍ය/අදාල නැත.
වාරනය අහෝසි කරඇති බැවින් ඔබටම කටයුතු කල හැක.
Singhalawap (talk) 19:37, 28 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)
ස්තූතියි ඔබට Singhalawap, මා එය පිටපත් කරන්නම්. — ප්‍රදීප් මධුරංග (talk) 21:13, 28 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

විකිපීඩියා:නිබන්ධනය(විකිපීඩියා සබැඳි) ව්‍යාපෘති පිටුව සම්භන්ධවයි

විකිපීඩියා:නිබන්ධනය(විකිපීඩියා_සබැඳි), මෙය විකිපීඩියා නිබන්ධනයෙහි උප පිටුවකි, නමුත් ලිපිය ‘අපි භාවනා කරමු 01’ නම් මාතෘකාවක් පිළිබඳවයි.සාකච්ඡා පිටුවහි 28 අගෝස්තු 2011 දින පරිශීලක:බිඟුවා විසින් අවසන් වරට ලිපිය හිස්කිරීමට යෝජනා කර ඇතත් තවමත් ලිපිය එසේමය. පරිපාලකවරුනි අදාල ලිපිය මකාදැමුමට වඩා සුදුසු ස්ථානයකට යොමුකරනමෙන් ඉල්ලාසිටිමි. නැතහොත් නිබන්ධයෙන් සහය පතා පැමිනෙණ නව පරිශීලකයෙක් හට ‘යන්නෙ කොහෙද මල්ලෙ පොල්’ කතාවක් වනු ඇත. ස්තූතියි — ප්‍රදීප් මධුරංග (talk) 07:43, 30 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

Dear ප්‍රදීප් මධුරංග
wikipedia article cleared as requested by you & content moved to විකිපොත්.
These work do not need an admin. You could do it for yourself.
Any how what you request is done now.
Singhalawap (talk) 09:31, 30 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)
හිතවත් Singhalawap,
ස්තූතියි ඔබේ ප්‍රතිචාරයට. ඉදිරියේදි මා ඔබ පැවසූ පරිදි කටයුතු කරන්නම්. — ප්‍රදීප් මධුරංග (talk) 15:08, 30 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

හිමිකම් ගැටළු නිසා මකාදැමිය යුතු ලිපි

අදාල ප්‍රවර්ගය වන ප්‍රවර්ගය:Candidates for speedy deletion as copyright violations වෙත පිවිසුනු විටෙක හිමිකම් ගැටළු නිසා මකාදැමීමට යෝජිත ලිපි දක්නට ලැබේ. මෙම යෝජනා සෘජු ඒවා වන අතර මකාදැමීමට පෙර සිතිය යුතු නොවේ. මේවා පිළිබඳ ක්‍රියා කිරීම පමා වන්නේ/මග හැරෙන්නේ ඇයි දැයි නොවැටහේ. ---ශ්වෙත (talk) 14:30, 3 ජූනි 2012 (යූටීසී)

ශ්වෙත
සිතා නොබලා වැඩ කිරීම නොහොබී. චෝදනාව ඇත්තද බලලයි මකන්න ඕනෙ.
මඟහැර නැත. ටික ටික කරනවා. ලඟදිත් කලා.
මාත් දරු පවුල් කාරයෙක් නෙව.
Singhalawap (talk) 17:33, 3 ජූනි 2012 (යූටීසී)
ඔය ගීතය කලින්ද අසා ඇත. ගායකයා සහ තාලය වෙනස් වුවත් එකම ගීතයයි. එකම දින වකවානුවක හිමිකම් ගැටළු නිසා ඉක්මන් මකාදැමීමට යෝජිත ලිපි තුනක් අතුරින් දෙකක් මකා දමා එකක් ඉතිරි වීමට හේතුව කුමක්ද? මෙම ලිපි වල දක්වා ඇති බැඳි වලින් කොපි කිරීමට භාවිතා කර ඇති පිටස්තර ලිපිය දැක්වෙයි නම්, එම පිටස්තර ලිපිය විකි ලිපියට පෙර දිනෙක ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්නම්, එම පිටස්තර ලිපියෙහි අන්තර්ගතය විකි ලිපියෙහි අන්තර්ගතයම නම්, එම පිටස්තර ලිපියට හිමිකම් ඇත්නම් (නිදහස් නොවේ නම්) මෙම මකාදැමීම් කිරීමට මහත් පරිශ්‍රමයක් යෙදිය යුතු නොවෙයි. මේ ලඟදී ස්වුවර්ඩ්ලා විසින්ද කිහිපයක් කර තිබූ බව දුටුවෙමි.--- ශ්වෙත (talk) 21:46, 3 ජූනි 2012 (යූටීසී)
ශ්වෙත
ලක්ස පාරක් කිවුවත් කියන්න තියෙන්නෙ එකමනං ඒක නොකියා මක්කරන්නද?
ඔබම වැඩේ අමාරුව විස්තර කරලා තියෙන්නෙ. ඒකට තුති. මේ ඔක්කොම චෙක් කරන්න වෙලා යනවා. වරදින්නත් පුළුවං.
1. දක්වා ඇති බැඳි වලින් කොපි කිරීමට භාවිතා කර ඇති පිටස්තර ලිපියක් දක්වයිද?
2. එම පිටස්තර ලිපිය විකි ලිපියට පෙර දිනෙක ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්ද?
3. එම පිටස්තර ලිපියෙහි අන්තර්ගතය විකි ලිපියෙහි මුළු අන්තර්ගතයද කොටසක් පමණද?
4. එම පිටස්තර ලිපියට හිමිකම් ඇත්ද? (නිදහස් නොවේද)
මං දිනවකවානු පිලිාවලට මකන්නෙ නෑ.
විකියෙ හැමෝම වගේ පරිපාලකයොත් වැඩ ස්වෙච්චාවෙන්. හිතුනම පුළුවං වෙලාවට කරනවා. කිසිකෙනෙකුට බෑ බලෙං වැඩගන්න.
Singhalawap (talk) 23:24, 3 ජූනි 2012 (යූටීසී)