අඟහරු (වක්‍රෝක්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
(අඟහරු වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

අඟහරු යන්නෙන් පහත දේ අදහස් විය හැක.