පරිශීලක සාකච්ඡාව:Anuranga7

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Edwin Wijeyeratne to Sinhala[සංස්කරණය]

Hi Anuranga7,

Pl help to translate Edwin Wijeyeratne to Sinhala

Kindly go to below web page on Internet & open

Best Regards

Lankadeepa

Translation request[සංස්කරණය]

Hi Anuranga7! Would you be so kind to help me translate part of this article into the wonderful Sinhalese language? It's listed as one of the articles every Wikipedia should have. Please. 3-4 lines would be enough. Thanks a lot. And Best Regards--Mer De Glace 10:35, 23 නොවැම්බර් 2009 (යූටීසී)

ගිරිතලේ මින්නේරිය ස්‌වභාව රක්‍ෂිතය[සංස්කරණය]

This seems to be copy/pasted from http://www.divaina.com/2010/02/23/feature02.html. I'm afraid, in English Wiki this would warrant an immediate deletion of the page and warn only for once. Seems you're a good editor. But be careful about copyright violations things too. Best of luck--Chanaka L (talk) 11:23, 24 මාර්තු 2010 (යූටීසී)

Copy/pasting again. Aren't you? විලියම් ෆොක්‌නර් from here and කමලා කෞල් from here. I saw your user talk page and I realized that you're perfectly aware about the copyvios as you were given many warnings on the matter. If you can't abide with Wikipedia policies, you can always stop contributing. I'm afraid , if you continued like this I will inform admins and stewards. Hope you take my advise. Best--Chanaka L (talk) 12:47, 8 මාර්තු 2010 (යූටීසී)

Naming standards[සංස්කරණය]

Few hours after I started the article "දි.මු.ජයරත්න"(without paces), Another user has created the article දි. මු. ජයරත්න(with spaces). As the 2nd author has crated a great article I redirected the 1st article to the 2nd article. I like to know weather we have any standers for names of people in sinhala & if so how could I find it. If not I suggest that we should develop a such to avoid duplications in the future. Singhalawap 08:57, 22 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)

I Agreed with wap, we need a STD if we don't have relating this. I think දි.මු. ජයරත්න is better. No Spaces between surnames & Space between Last names.

for an example

J.R. Jayewardene

Junius Richard Jayewardene
බිඟුවා 11:23, 22 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)


Edwin Wijeyeratne to Sinhala[සංස්කරණය]

Hi Anuranga,

Pl help to translate Edwin Wijeyeratne to Sinhala

Kindly go to below web page on Internet & open

Best Regards

Lankadeepa

මගේ දායකත්වය පිළිබඳව[සංස්කරණය]

http://toolserver.org/~luxo/contributions/contributions.php?user=Anuranga7 ඔබේ දායකත්වය මෙමගින් පහසුවෙන් සොයා ගත හැකි නේද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:23, 2 ජූනි 2010 (යූටීසී)

Changes in the Main Page[සංස්කරණය]

I rolled back your last change in the මුල් පිටුව because it does not look nice there. If you feel otherwise please start a discussion in the Wikipedia:කෝපි කඩේ and get the community approval before structure of the main page is changed. Sorry if you feel my actions are rude. --Lee 10:47, 2 ජූනි 2010 (යූටීසී)

පෝල් ක්ලී පිළිබඳ ලිපිය[සංස්කරණය]

ප්‍රිය මිත්‍රය, ඔබ ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි අධෝ ලිපි හා මූලාශ්‍ර ආදිය බුරුතු පිටින් සිංහල ලිපිය තුළට කොපි පේස්ට් කරමින් සිටින්නෙහි ය. මෙමගින් දැනට සකස් කර ඇති කොටස්වල පා සටහන්, අංක ආදිය අක්‍රිය ව යයි. කාරුණික ව අදාළ ලිපියෙහි පෙළ කොටස් සම්පූර්ණ කොට අදාළ ටැග යොදා ඉන් පසු ව අධෝ ලිපි යොදන්නේ නම් පරිශීලකයින්ට මෙන් ම සෙසු සංස්කාරකයින්ට ද පහසුවකි. අධෝලිපි හා සටහන් ආදිය වර්ධනය විය යුත්තේ දැනට පළ කොට ඇති සිංහල ලිපියට අදාළ පරිදි මිස අනාගතයේ පරිවර්තනය කිරීමට අදහස් කරන සියලු ඉංග්‍රීසි ඡේදවලට අදාළ ව නො වේ. ස්තුතියි. --Anandawardhana 09:18, 30 ජූනි 2010 (යූටීසී)

Copyright problem: මැරිලින් මොන්රෝ[සංස්කරණය]

Hello, and welcome to Wikipedia! We welcome and appreciate your contributions, such as මැරිලින් මොන්රෝ, but we regretfully cannot accept copyrighted text or images borrowed from either web sites or printed material. This article appears to be a copy from http://www.divaina.com/2010/07/04/siya01.html, and therefore a copyright violation. The copyrighted text has been or will soon be deleted. While we appreciate contributions, we must require all contributors to understand and comply with our copyright policy. Wikipedia takes copyright violations very seriously, and persistent violators are liable to be blocked from editing.

If you believe that the article is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under license allowed by Wikipedia, then you should do one of the following:

It may also be necessary for the text be modified to have an encyclopedic tone and to follow Wikipedia article layout. For more information on Wikipedia's policies, see Wikipedia's policies and guidelines.

If you would like to begin working on a new version of the article you may do so at this temporary page. Leave a note at Talk:මැරිලින් මොන්රෝ saying you have done so and an administrator will move the new article into place once the issue is resolved. Thank you, and please feel welcome to continue contributing to Wikipedia. Happy editing! Chanaka L (talk) 03:15, 6 ජූලි 2010 (යූටීසී)

Copyright problem: දැදුරු ඔය ජලාශය[සංස්කරණය]

Hello, and welcome to Wikipedia! We welcome and appreciate your contributions, such as දැදුරු ඔය ජලාශය, but we regretfully cannot accept copyrighted text or images borrowed from either web sites or printed material. This article appears to be a copy from http://www.dinamina.lk/2009/02/14/_art.asp?fn=f0902144, and therefore a copyright violation. The copyrighted text has been or will soon be deleted. While we appreciate contributions, we must require all contributors to understand and comply with our copyright policy. Wikipedia takes copyright violations very seriously, and persistent violators are liable to be blocked from editing.

If you believe that the article is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under license allowed by Wikipedia, then you should do one of the following:

It may also be necessary for the text be modified to have an encyclopedic tone and to follow Wikipedia article layout. For more information on Wikipedia's policies, see Wikipedia's policies and guidelines.

If you would like to begin working on a new version of the article you may do so at this temporary page. Leave a note at Talk:දැදුරු ඔය ජලාශය saying you have done so and an administrator will move the new article into place once the issue is resolved. Thank you, and please feel welcome to continue contributing to Wikipedia. Happy editing! Chanaka L (talk) 03:17, 6 ජූලි 2010 (යූටීසී)

Bandatanayaka samadhi.jpg missing description details[සංස්කරණය]

Would it be possible for you to provide copyright information on this file? --Lee 12:16, 8 ජූලි 2010 (යූටීසී)

Copyright information on the Images you upload![සංස්කරණය]

You are uploading images with no copyright information. Please note we will have to delete them if you do not fix this issue. One more thing, it would be nice if you can respond to messages we place in your talk page. --Lee 09:05, 14 ජූලි 2010 (යූටීසී)

Copyright problem: කමලා කෞල්[සංස්කරණය]

Hello, and welcome to Wikipedia! We welcome and appreciate your contributions, such as කමලා කෞල්, but we regretfully cannot accept copyrighted text or images borrowed from either web sites or printed material. This article appears to be a copy from http://www.divaina.com/2010/03/07/siya01.html, and therefore a copyright violation. The copyrighted text has been or will soon be deleted. While we appreciate contributions, we must require all contributors to understand and comply with our copyright policy. Wikipedia takes copyright violations very seriously, and persistent violators are liable to be blocked from editing.

If you believe that the article is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under license allowed by Wikipedia, then you should do one of the following:

It may also be necessary for the text be modified to have an encyclopedic tone and to follow Wikipedia article layout. For more information on Wikipedia's policies, see Wikipedia's policies and guidelines.

If you would like to begin working on a new version of the article you may do so at this temporary page. Leave a note at Talk:කමලා කෞල් saying you have done so and an administrator will move the new article into place once the issue is resolved. Thank you, and please feel welcome to continue contributing to Wikipedia. Happy editing! චතුනි අලහප්පෙරුම 08:13, 17 ජූලි 2010 (යූටීසී)

Copyright problems with ගීසා හි පිරමිඩ[සංස්කරණය]

Ambox warning pn.svg

Hello. Concerning your contribution, ගීසා හි පිරමිඩ, please note that Wikipedia cannot accept copyrighted text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://www.divaina.com/2010/07/18/siya10.html. As a copyright violation, ගීසා හි පිරමිඩ appears to qualify for deletion under the speedy deletion criteria. ගීසා හි පිරමිඩ has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.

If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License (CC-BY-SA) then you should do one of the following:

However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While we appreciate contributions, we must require all contributors to understand and comply with our copyright policy. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators will be blocked from editing. Thank you. Chanaka L (talk) 12:52, 19 ජූලි 2010 (යූටීසී)

In English Wikipedia you only receive two warnings for copyright violations, I see half of your talk page is covered with them. I don't like to report you to the administrators, as I consider every editor in Sinhala wikipedia is valuable to the project. But if you upload another copyright violating article, I'm sorry I have no other option than I ought to report you, really regret if you do that. Oh my word... it seems it would take days to clean up this mess.--Chanaka L (talk) 11:58, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී)

ඔබේ අත්සන යොදන ආකාරය[සංස්කරණය]

සාකච්ඡාව අවසානයේ '~' 4 වරක්(~~~~) යොදන්න. එවිට එය ඔබේ අත්සන සමග කාල මුද්‍රාවද එකතු කරනු ඇත. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 09:25, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී) ස්තූතීanuranga7@gmail.com 10:02, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)

Copyright problems with දි.මු. ජයරත්න[සංස්කරණය]

Ambox warning pn.svg

Hello. Concerning your contribution, දි.මු. ජයරත්න, please note that Wikipedia cannot accept copyrighted text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://www.divaina.com/2010/04/22/news02.html. As a copyright violation, දි.මු. ජයරත්න appears to qualify for deletion under the speedy deletion criteria. දි.මු. ජයරත්න has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.

If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License (CC-BY-SA) then you should do one of the following:

However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While we appreciate contributions, we must require all contributors to understand and comply with our copyright policy. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators will be blocked from editing. Thank you. Chanaka L (talk) 08:16, 4 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

ගුණදාස කපුගේ[සංස්කරණය]

ඔබගෙ නව උත්සහය හොඳයි. නමුත් ගේය පද වල කතෘ හිමිකම ඇත්තේ ගීපද රචකයාටයි. බලන්න en:WP:LYRICS. පදයක් දෙකක් යෙදීම ගැනනම් වරදක් කීමට නැත. අනෙක්වා අහක් කරන්න.--Chanaka L (talk) 08:16, 9 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

පිළිගැනීමේ කමිටුව[සංස්කරණය]

පිළිගැනීමේ කමිටුවට පිළිගනිමු. ඔබේ නම පිළිගැනීමේ කමිටු සාමාජිකයින් වෙතට එක් කරන්නට අමතක නොකරන්න. ජය! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:22, 23 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

You will be blocked![සංස්කරණය]

There is a request in administrators’ notice board to block you for persistent copyright violation. Would you like to say anything regarding this? --Lee (talk) 14:26, 10 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

welcome back[සංස්කරණය]

aha... After long time. nice to see you again. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:07, 13 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)

අගතා ක්‍රිස්‌ටි[සංස්කරණය]

මේක CSD G12 යටතේ මැකුවා. නැවත අලුතෙන් අරඹන්න් පුලුවන් කැමති නම් . -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:32, 24 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)


ඇල්ලේපොල මහ නිලමේ[සංස්කරණය]

Deleted Under CSD G12.(an unambiguous copyright infringement.) -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:38, 27 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)

Copyright problems with වේළුපිල්ලේ ප‍්‍රභාකරන්[සංස්කරණය]

Hello. Concerning your contribution, වේළුපිල්ලේ ප‍්‍රභාකරන්, please note that Wikipedia cannot accept copyrighted text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://www.divaina.com/2010/05/18/feature02.html. As a copyright violation, වේළුපිල්ලේ ප‍්‍රභාකරන් appears to qualify for deletion under the speedy deletion criteria. වේළුපිල්ලේ ප‍්‍රභාකරන් has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.

If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License (CC-BY-SA) then you should do one of the following:

However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While contributions are appreciated, Wikipedia must require all contributors to understand and comply with its copyright policy. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators will be blocked from editing. Thank you. Lee (talk) 07:49, 12 මැයි 2011 (යූටීසී)

මෙන්න බියර් එකක්[සංස්කරණය]

Export hell seidel steiner.png කාලෙකින් නේද? මරු මරු. ආයෙත් වැඩට ආපු එක හොඳයි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:22, 4 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:Wendt17.jpg[සංස්කරණය]

Thank you for uploading ගොනුව:Wendt17.jpg. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:34, 7 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:Wendt88.JPG[සංස්කරණය]

Thank you for uploading ගොනුව:Wendt88.JPG. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:36, 7 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

කර්තෘ හිමිකම් ගැටළු සහිත ගොනුව:Martin wikramasingha.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:Martin wikramasingha.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. HKN talk 07:51, 8 ජනවාරි 2013 (යූටීසී)

උඩරට ගිවිසුම[සංස්කරණය]

Stop icon Your addition to උඩරට ගිවිසුම has been removed, as it appears to have added copyrighted material to Wikipedia without permission from the copyright holder. If you are the copyright holder, please read Wikipedia:Donating copyrighted materials for more information on uploading your material to Wikipedia. For legal reasons, Wikipedia cannot accept copyrighted text, or images borrowed from other websites, or printed material without a verifiable license; such additions will be deleted. You may use external websites or publications as a source of information, but not as a source of content, such as sentences or images—you must write using your own words. Wikipedia takes copyright violations very seriously and persistent violators will be blocked from editing. -----ශ්වෙත (talk) 05:09, 1 මාර්තු 2014 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Anuranga7&oldid=289675" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි