වාදී ස්වරය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වාදී ස්වරය, හින්දුස්ථානී සංගීතය සහ කර්ණාඨක සංගීතය ද්විත්‍වය තුළ ම, රාගයක ප්‍රබල ස්වරය යි. "Vadi is the most sonant or most important note of a Raga."[1] It does not refer to the most played note but it rather refers to a note of special significance. It is usually the swara which is repeated the greatest number of times, and often it is the swara on which the singer can pause for a significant time.

වාදී ස්වරය, along with the සංවාදී ස්වරය swara of a raga, usually brings out the uniqueness of the raga and its bhava (mood) and rasa (emotion).

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. Nad Understanding Raga Music, Bagchee, Sandeep
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වාදී_ස්වරය&oldid=250616" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි