වාදී ස්වරය

විකිපීඩියා වෙතින්

වාදී ස්වරය, හින්දුස්ථානී සංගීතය සහ කර්ණාඨක සංගීතය ද්විත්‍වය තුළ ම, රාගයක ප්‍රබල ස්වරය යි. "Vadi is the most sonant or most important note of a Raga."[1] It does not refer to the most played note but it rather refers to a note of special significance. It is usually the swara which is repeated the greatest number of times, and often it is the swara on which the singer can pause for a significant time.

වාදී ස්වරය, along with the සංවාදී ස්වරය swara of a raga, usually brings out the uniqueness of the raga and its bhava (mood) and rasa (emotion).

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. Nad Understanding Raga Music, Bagchee, Sandeep
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වාදී_ස්වරය&oldid=250616" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි