ජනගහනය අනුව දූපත් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙය ජනගහනය අනුව දූපත් ලැයිස්තුව කි. මෙහී ජනගහනය 100,000 ඉක්මවන සියළුම දූපත් ඇතුලත් වේ. සංසන්දනය කිරීම සඳහා මහාද්වීප ද (ඇල අකුරු වලින්) පෙන්වා ඇත. ලොව දූපත් වාසීන් ගණන මිලියන 730 ඉක්මවයි. එය ලෝක ජනගහනයෙන් 11% ක් වේ. ජාවා සහ හොන්ෂු දූපත් පමණක් ලෝක ජනගහනයෙන් 1% ඉක්මවා ජනගහනයට උරුමකම් කියයි.

ජනගහනය අනුව දූපත් පෙලගැස්වීම[සංස්කරණය]

පරිපාලන කලාපයකට සාපේක්ෂව භූගෝලීය දූපතක් යනු කුමක්ද යන්න පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවය හේතුවෙන් සංඛ්‍යාලේඛනවල ඇතුළත් කර ඇති කරුණු පිළිබඳ කරුණාකර සටහන් වල දක්වා ඇති අදහස් වෙතට යොමු වන්න: සමහර “දූපත්” සඳහා සංඛ්‍යාලේඛනවල අසල ඇති වෙනත් දූපත් ද ඇතුළත් ය.

World map showing the locations of the world's most populated islands
Java
Java
Honshu
Honshu
Great Britain
Great Britain
Luzon
Luzon
Sumatra
Sumatra
Madagascar
Madagascar
Mindanao
Mindanao
Mainland Australia
Mainland Australia
Taiwan
Taiwan
Borneo
Borneo
Sri Lanka
Sri Lanka
Hispaniola
Hispaniola
Sulawesi
Sulawesi
Salsette
Salsette
Kyūshū
Kyūshū
New Guinea
New Guinea
Cuba
Cuba
World's most populated islands (10 million+ inhabitants)

ජනගහනය මිලියන 10 ට වැඩි[සංස්කරණය]

Ranking දූපත ජනගහනය Density
(/km²)
රටවල්
Afro-Eurasia 6,729,986,135 (2020) 72.4 Multiple
Americas 1,027,067,740 (2020) 23.5 " "
1 ජාවා 151,800,000 (2020, admin, prelim) [1]Composed of 6 provinces excluding the four regencies comprising Madura island</ref> ~1,200  Indonesia
2 හොන්ෂූ 104,000,000 (2017) [2][3] 451.8  Japan
3 Great Britain 65,992,304 (2020) [4] 306.5  United Kingdom
4 Luzon 64,260,312 (2020)සැකිල්ල:PH census 480  Philippines
5 Sumatra 58,880,000 (2020, admin, prelim)[1][5] 123.46  Indonesia
6 Madagascar 26,262,313 (2018) 43.5 සැකිල්ල:රටේ දත්ත Madagascar
7 Mindanao 25,537,691 (2018)[6] 261.4  Philippines
Mainland Australia 24,377,200 ආ. (2018) 3.2  Australia
8 Borneo 23,720,000 (2020, admin, prelim)[1][7][8][9] 26.3  Indonesia (Kalimantan), සැකිල්ල:රටේ දත්ත Brunei,  Malaysia (Sabah, Sarawak)
9 Taiwan 23,568,373 (2020)[10] 657  Republic of China
10 Hispaniola 22,278,000 (2020, national popclocks July 1st) 277  Dominican Republic,  Haiti
11 Sri Lanka 21,203,000 (2016)[11] 310  Sri Lanka
12 Sulawesi (Celebes) 20,160,000 (2020, admin, prelim)[1][12] 97  Indonesia
13 Salsette 15,111,974 (2012)[10][13] 24,414  India (Maharashtra)
14 New Guinea 14,800,000 (2020 RI, admin, prelim, 2020 PNG est)[1][14] 15  Papua New Guinea and  Indonesia (Western New Guinea)
15 Kyūshū 13,200,000 (2010)[2][15] 371  Japan
16 Cuba 11,167,325 (2012)[10][16] 103.3  Cuba
17 Hainan 10,081,200 (2020)[17] 288 චීනය චීනය

ජනගහනය 1,000,000 සිට 10,000,000 දක්වා[සංස්කරණය]

Ranking Island Population Country/ies
18 Long Island 7,838,822 (2015)[18]  United States (සැකිල්ල:රටේ දත්ත New York)
19 Ireland 6,380,661 (2008)[19][20]  Republic of Ireland and  United Kingdom (Northern Ireland)
20 Singapore Island 5,607,300 (2016)[21] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Singapore
21 Hokkaidō 5,383,579 (2015C) [2]  Japan
22 Sicily 5,017,000 (2007)[22]  Italy (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Sicily)
23 Negros 4,414,131 (2015)සැකිල්ල:PH census  Philippines
24 Panay 4,307,000 (2015)[23][24]  Philippines
25 Bali 4,225,384 (2014)  Indonesia
26 Cebu 4,164,535 (2016)  Philippines
27 North Island සැකිල්ල:NZ population data 2018  New Zealand
28 Shikoku 3,815,000 (2015)[2]  Japan
29 Madura 3,622,000 (2010)[10]  Indonesia
30 Puerto Rico 3,474,182 (2015)[25]  Puerto Rico (territory of the  United States)
31 Lombok 3,311,044 (2014) [26]  Indonesia
32 Timor 3,182,693 (2014)[27][28][29]  Indonesia (part of East Nusa Tenggara province) and සැකිල්ල:රටේ දත්ත East Timor
33 Jamaica 2,950,210 (2015)[27] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Jamaica
34 Zhongshan Island 2,890,000 (2015)[10][27][30]  China and  Macau
35 Zealand 2,287,740 (2017)[31][32]  Denmark
36 Leyte 2,388,518 (2015)[23]  Philippines
37 Xiamen Island 2,040,000 (2017 estimate)[33][34]  China (Fujian)
38 Island of Montreal 2,014,221 (2016E on 2011C data)[35][36]  Canada (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Quebec)
39 Flores 1,831,000 (2010)[26]  Indonesia
40 Bhola Island 1,758,000 (2011)[10][37]  Bangladesh
41 Samar 1,751,267 (2010)[38][39]  Philippines
42 Sardinia 1,659,000 (2007) [22]  Italy (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Sardinia)
43 Manhattan Island 1,619,090 (2012)[18]  United States (සැකිල්ල:රටේ දත්ත New York)
44 Haizhu 1,558,663 (2010 census)[40]  China (Guangdong)
45 São Luís 1,381,459 (2014 estimate)[41]  Brazil (Maranhão)
46 Sumbawa 1,391,340 (2014)[42]  Indonesia
47 Mindoro 1,331,473 (2015)[23]  Philippines
48 Okinawa Island 1,301,000 (2015)[2]  Japan
49 Trinidad 1,267,145 (2011 Census)[43] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Trinidad and Tobago
50 Hong Kong Island 1,253,417 (2016C)[44]  Hong Kong
51 Mauritius 1,219,265 (2014)[45]  Mauritius
52 Bohol 1,211,000 (2015)[46]  Philippines
53 South Island සැකිල්ල:NZ population data 2018  New Zealand
54 Batam 1,153,860 (2012 BPS Civil Survey)[47]  Indonesia
55 Bahrain Island 1,095,000 (2014E)[48]  Bahrain
56 Cyprus 1,088,503 (2010 estimate)[49]  Cyprus, සැකිල්ල:රටේ දත්ත Akrotiri and Dhekelia (UK), සැකිල්ල:රටේ දත්ත Northern Cyprus (Recognised only by Turkey)

ජනගහනය 500,000 සිට 1,000,000 දක්වා[සංස්කරණය]

Ranking Island Population Country
57 Oahu 976,372 (2012)[18]  United States (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Hawaii)
58 Bangka 960,692 (2010) [26]  Indonesia
59 Tenerife 906,854 (2010 census)  Spain (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Canary Islands)
60 Unguja (Zanzibar Island) 896,721 (2012 Census)[50] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tanzania (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Zanzibar)
61 Palawan 886,308 (2015 census)  Philippines
62 Vancouver Island 870,297 (2019 estimate)[51]  Canada (සැකිල්ල:රටේ දත්ත British Columbia)
63 Mallorca 862,397 (2009 census)  Spain (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Balearic Islands)
64 Penang Island 860,000 (2010 estimate)  Malaysia
65 Gran Canaria 838,397 (2009 census)  Spain (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Canary Islands)
66 Réunion 837,868 (2012 estimate)[52]  France
67 Cangshan 762,746 (2010 census)[53]  China (Fujian)
68 São Vicente 760,000[54]  Brazil (සැකිල්ල:රටේ දත්ත São Paulo)
69 Nias 756,338 (2010 Census) [55]  Indonesia
70 Masbate 706,897 (2015 census)  Philippines
71 Sumba 686,113 (2010 Census)[55]  Indonesia (සැකිල්ල:රටේ දත්ත East Nusa Tenggara)
72 Viti Levu 661,997 (2007 Census)[56] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Fiji
73 Crete 623,065 (2011 Census)  Greece
74 Jeju 621,550 (2014 estimate)[57]  South Korea
75 Chongming 615,297 (2013 census)[58]  China (Shanghai)
76 Jolo 530,000(2015 census)  Philippines
77 Phuket 525,018 (2010)[59] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Thailand
78 Newfoundland 522,103 (2020 estimate)[60]  Canada (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Newfoundland and Labrador)
79 New Britain 513,926 (2011 census)[61]  Papua New Guinea
80 Tasmania 507,626 (2010 estimate)  Australia
81 Zhoushan 502,667 (2000 census)[62]  China (Zhejiang)

ජනගහනය 100,000 සිට 500,000 දක්වා[සංස්කරණය]

Ranking Island Population Country
82 Margarita Island 489,917 (2014 estimate)[63] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Venezuela
83 Staten Island 474,558 (2016 estimate)  United States (සැකිල්ල:රටේ දත්ත New York City, සැකිල්ල:රටේ දත්ත New York)
84 Sakhalin 471,515 (2014 Estimate)[64]  Russia
85 Mactan 467,824 (2015 census)  Philippines
86 Funen 466,284 (2010 estimate)  Denmark
87 Basilan 459,367 (2015 census)  Philippines
88 Halmahera 449,938 (2010 Census) [65][66]  Indonesia
89 Buton 447,408 (2010 Census) [55]  Indonesia
90 Ambon 441,000 (2010 Census)[55]  Indonesia
91 Seram 434,113 (2010 Census) [55]  Indonesia
92 Île Jésus 429,413 (2016E basis 2011 census)[67]  Canada (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Quebec)
93 IJsselmonde 423,000  Netherlands
94 Santa Catarina 420,000[68]  Brazil (Santa Catarina)
95 Pemba 406,808 (2012 Census)[50] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tanzania
96 Sandwip 400,000  Bangladesh
97 Martinique 390,371 (2012 estimate)[52]  France (Martinique)
98 Malta 386,057 (2011 estimate)[69]  Malta
99 Marajó 383,336 (2014 estimate)[70]  Brazil (Pará)
100 Grande Comore 369,600 (2012 estimate)[71]  Comoros
101 Pingtan (Haitan) 357,760 (2010 census)[53]  China (Fujian)
102 Ukerewe Island 345,147 (2012 Census)[50][72] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tanzania
103 Flevopolder 344,521 (2018 estimate Flevoland w/o Noordopolder)[73]  Netherlands (Flevoland)
104 Bioko 339,695 (2015 census)[74]  Equatorial Guinea
105 Yangzhong 334,977 (2010 census)  China (Jiangsu)
106 Bintan 329,659 (2010 Census)[55]  Indonesia
107 Iceland 325,671 (2014 estimate—whole country)[75] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Iceland
108 Maheshkhali 321,218 (2011 Census)[76]  Bangladesh
109 Corsica 316,578 (2012 estimate)[52]  France
110 Santo Amaro (Guarujá) 308,989 (2014 estimate) [77]  Brazil (São Paulo)
111 Anjouan 306,800 (2012 estimate)[71]  Comoros
112 Vendsyssel-Thy 306,373 (2003)  Denmark
113 Vitória 300,000[78]  Brazil (Espirito Santo)
114 Chengār 292,057 (2011 Census)[79]  Bangladesh
115 Santiago 290,280 (2014 estimate)[80] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Cape Verde
116 Abu Dhabi 280,385  United Arab Emirates
117 Barbados 279,254 (2005 estimate)  Barbados
118 Muna 268,140 (2010 Census) [55]  Indonesia
119 Madeira 262,456 (2011 Census)  Portugal
120 Belitung 262,357 (2010 census) [55]  Indonesia
121 Grande Terre 247,669 (2014 estimate)[81] සැකිල්ල:රටේ දත්ත New Caledonia (sui generis collectivity of  France)
122 Geoje Island 241,711 (2010 Census) [57]  South Korea
123 Bushrod 234,596 (1996)[82] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Liberia
124 Bougainville 234,280 (2011 census)[61]  Papua New Guinea
125 Marinduque 227,828 (2010)  Philippines
126 Lagos Island 212,700(2006 Census)[83]  Nigeria
127 Governador Island 212,574 (2010C adm dist including nearby island)[84]  Brazil (Rio de Janeiro)
128 New Providence 210,832 (2000 census)  Bahamas
129 Euboea 210,815 (2011 Census)  Greece
130 Lulu Island 206,300  Canada (සැකිල්ල:රටේ දත්ත British Columbia)
131 Portsea Island 205,400  United Kingdom ( England)
132 Vasilievsky Island 202,650 (2002 census).[85]  Russia
133 Grande-Terre 197,603 (2006 census)  France (Guadeloupe)
134 New Ireland 194,067 (2011 estimate, whole province)[61]  Papua New Guinea
135 Tarakan 193,370 (2010 Census)[55]  Indonesia (සැකිල්ල:රටේ දත්ත North Kalimantan)
136 Tsing Yi 191,500 (2015 proj)[86]  Hong Kong
137 Dongchong Island 191,019 (2010 Census)[87]  China (Guangdong)
138 Hawaii (island) 190,821 (2013 factfinder)  United States (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Hawaii)
139 Muharraq 188,597 (2010)[88]  Bahrain
140 Grande Terre 188,442 (2012 estimate)[89]  France (Mayotte)
141 Raghopur 187,722 (2001 census)  India
142 Chiloé 186,933 (2016P census)[90] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chile
143 Basse-Terre 186,661 (2006 census)  France (Guadeloupe)
144 Ternate 185,705 (2010 Census)[55]  Indonesia (සැකිල්ල:රටේ දත්ත North Maluku)
145 Jinshazhou 183,000 (2010 Census)[87]  China (Guangdong)
146 South Andaman Island 181,949 (2001 census)[91]  India (Andaman and Nicobar Islands)
147 Tahiti 178,133 (2007 census) සැකිල්ල:රටේ දත්ත French Polynesia (overseas collectivity of  France)
148 Isla Grande de Tierra del Fuego 172,797[92]  Argentina and සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chile
149 São Tomé 171,856 (2012 estimate)[93] සැකිල්ල:රටේ දත්ත São Tomé and Príncipe
150 Voorne-Putten 170,411 (2002)  Netherlands
- Pulau Petak 170,000 + in 2010[94]  Indonesia
151 Carmen, Campeche 169,466 (2010 Census)[95]  Mexico
152 Majuli 167,304 (2011 census)[96]  India (Assam)
153 Saint Lucia 166,526 (2010 census)[97] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saint Lucia
154 Csepel Island 165,000 (2017 estimate)[98]  Hungary (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Budapest)
155 Guimaras 162,943 (2010)  Philippines
156 Buru 162,116 (2010 Census) [55]  Indonesia (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Maluku)
157 Shawan Island 161,390 (2010 census)[87]  China (Guangdong)
158 Maui 160,202 (2013 census factfinder)[18]  United States (Hawaii)
159 Amager 160,064 (2006 estimate)  Denmark
160 Guam 160,000  United States
161 Guadalcanal 158,222 (2009 census includes Honiara and Guadacanal Prov.)[99] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Solomon Islands
162 Tablas 158,050 (2010)  Philippines
163 Curaçao 156,971 (2015 census) [100] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Curaçao (autonomous country in the සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kingdom of the Netherlands)
164 Biliran 155,061 (2010)  Philippines
165 Malé 153,379 (2014 estimate)  Maldives
166 Qeshm 148,993 (2016C, entire county)[101]  Iran
167 Prince Edward Island 148,649 (2016E basis 2011 census)[102]  Canada (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Prince Edward Island)
168 Upolu 147,629 (2011 census)[103] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Samoa
169 Mombasa 146,334 සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kenya
170 Alor 145,299 (2010 Census) [104]  Indonesia
171 Yeong Island 144,884 (2010 Census)[57]  South Korea (Busan)
172 Isle of Wight 139,800 (2016 estimate)  United Kingdom ( England)
173 Djerba 139,517 (2004 census) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tunisia
174 Malaita 137,596 (2009 C)[99] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Solomon Islands
175 Awaji 138,804 (2013)  Japan
176 São Miguel 137,830 (2011 census)  Portugal (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Azores)
177 Bantayan 136,960 (2010 census)  Philippines
178 Mannar Island 132,000  Sri Lanka
179 Lanzarote 131,708 (2007 estimate)  Spain (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Canary Islands)
180 Cape Breton Island 131,606 (2016E basis 2011 census)[105]  Canada (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Nova Scotia)
181 Xiaoguwei 131,470 (2010 census)[87]  China (Guangdong)
182 Hisingen 130,497 (2007)  Sweden
183 Vanua Levu 130,000 සැකිල්ල:රටේ දත්ත Fiji
184 Kutubdia 125,279 (2011 Census)[76]  Bangladesh
185 Srirangam 120,000 (2011 Census)  India (Tamil Nadu)
186 Rote 119,908 (2010 Census) [55]  Indonesia (සැකිල්ල:රටේ දත්ත East Nusa Tenggara)
187 Rhodes 119,830 (2011 Census)  Greece
188 Dordrecht 118,601 (2009)  Netherlands
189 Lembata 117,829 (2010 Census) [55]  Indonesia (සැකිල්ල:රටේ දත්ත East Nusa Tenggara)
190 Ibiza 117,698 (2007 estimate)  Spain (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Balearic Islands)
191 Biak 112,873 (2010 Census) [106]  Indonesia (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Papua)
192 Nansha 112,151 (2010 Census) [87]  China (Guangdong)
193 Peleng 109,319 (2010 Census) [107]  Indonesia (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Central Sulawesi)
194 Bengkalis 108,700 (2010 Census) [108]  Indonesia (සැකිල්ල:රටේ දත්ත Riau)
195 Saint Vincent 108,600 (2000) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saint Vincent and the Grenadines
196 Songzhou 106,274 (2010 Census) [87]  China (Guangdong)
197 Daishan 105,945 (2014 Census)[109]  China (Zhejiang)
198 Lantau Island 105,000 [110]  Hong Kong
199 Corfu 104,371 (2011 Census)  Greece
200 Jersey 104,200 (2016 estimate) [111] සැකිල්ල:රටේ දත්ත Jersey (Crown Dependency of the  United Kingdom)
201 Aruba 103,484 (2006 estimate)  Aruba (autonomous country in the සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kingdom of the Netherlands)
202 Phu Quoc 103,000 (2012 Census)  Vietnam (Kien Giang)
203 Abadan Island[112] 100,000 + but exact population is unknown  Iran

සමහර අර්ධද්වීප සහ දූපත් ලෙස සාමාන්‍යයෙන් නොසැලකෙන ප්‍රදේශ[සංස්කරණය]

Comparative
ranking
Region Population Density
(/km²)
Country Notes
44 Samosir 1,579,686 (?) 2,507.44  Indonesia Peninsula within Lake Toba (connected to island of Sumatra by a narrow isthmus which is crossed by a canal)
55 Peloponnese 1,100,071 (2011) 51.05  Greece Peninsula (connected to mainland by a narrow isthmus which is crossed by a canal)
66 Södertörn 797,334 (2015) 664.445  Sweden Peninsula (connected to mainland by a narrow isthmus which is crossed by a canal)
72 Delmarva 681,030 (2000) 48.21  United States Peninsula (connected to mainland by a narrow isthmus which is crossed by a canal)
76 Gimpo 620,000 (2020) 1950  South Korea Peninsula (connected to mainland by a narrow isthmus which is crossed by a canal)
128 Cape Cod 210,000 (2010) 238  United States (Massachusetts) Peninsula (connected to mainland by isthmus which is crossed by a canal)
163 Songdo 162,000 (2020) 3000  South Korea (Incheon) Artificial island
 • Flevopolder (artificial island separated from the mainland by channels: population 317,000

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5343868/sensus-penduduk-2020-selesai-begini-sebaran-masyarakat-ri-terbaru Preliminary Census 2020 coarse data release via Detik, subject to checks, administrative division rather than geographic island.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 "総務省|住基ネット". soumu.go.jp.
 3. Composed of 34 prefectures including minor outlying islands
 4. 2011 Census: Population Estimates for the United Kingdom. In the 2011 census, the population of England, Wales and Scotland was estimated to be approximately 61,370,000; compromising of 60,800,000 on Great Britain, and 570,000 on other islands. Retrieved 23 January 2014
 5. Composed of 10 provinces including 2 on outlying islands
 6. Based on Census 2018 population of 6 regions that comprise Mindanao, subtracting out 3 entire provinces: Sulu, Tawi-tawi and Dinagat Islands, and entire islands (geographic) of Basilan, Olutanga, Camiguin, Surigao Islands, Samal, and Sarangani Islands
 7. Malaysia: Federal States, Territories, Districts, Major Cities, Urban Aras & Conurbations - Statistics & Maps on City Population. Citypopulation.de (2013-05-20). Retrieved on 2013-07-12.
 8. "W.P. Labuan Sepintas Lalu". statistics.gov.my. 2014-11-13 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2014-09-19.
 9. Administratively composed of 5 Indonesian provinces, 2 Malaysian states, 1 Malaysian territory and the sovereign state of Brunei, for this sum does not include Labuan nor Tarakan islands for which there is data.
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 "G". 2012-09-21 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
 11. "Mid-year Population Estimates by Age Group and Sex, 2012 - 2016" (PDF). Department of Census and Statistics Sri Lanka.
 12. Composed of 6 provinces
 13. Composed of Greater Mumbai, Thane and Mira-Bhayandar
 14. "Papua New Guinea". citypopulation.de.
 15. Composed of 7 prefectures
 16. Population of Cuba excluding Isla de la Juventud
 17. "China: Provinces and Major Cities - Population Statistics in Maps and Charts".
 18. 18.0 18.1 18.2 18.3 Data Access and Dissemination Systems (DADS). "U.S. Census website". census.gov.
 19. "2011 UK censuses - Office for National Statistics".
 20. "Home - CSO - Central Statistics Office".
 21. Statistics Singapore - Key annual indicators සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2009-02-21 at the Wayback Machine
 22. 22.0 22.1 "Statistiche demografiche ISTAT". istat.it.
 23. 23.0 23.1 23.2 "Philippines Population (2020) - Worldometer".
 24. Composed of 4 provinces
 25. "U.S. Census Bureau Census Data for Puerto Rico (2015)". 2012-02-15 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
 26. 26.0 26.1 26.2 Indonesia (Urban City Population): Provinces & Cities - Statistics & Maps on City Population. Citypopulation.de (2010-05-01). Retrieved on 2013-07-12.
 27. 27.0 27.1 27.2 "World Population Prospects, the 2012 Revision". un.org. 2014-03-20 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
 28. Biro Pusat Statistik - Nusa Tenggara Timur සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2007-09-27 at the Wayback Machine
 29. Composed of 5 Indonesian regencies and the sovereign state of East Timor
 30. Data refers to Zhongshan (prefecture level city), Xiangzhou District (in Zhuhai prefecture level city), and Macau SAR. Note that this area is not generally referred to as an island; see article for more details.
 31. "Population and elections - StatBank Denmark - data and statistics".
 32. "Population 1. January by islands - StatBank Denmark - data and statistics". statistikbanken.dk. සම්ප්‍රවේශය 2018-05-30.
 33. http://www.stats-xm.gov.cn/tjzl/tjfx/201803/t20180309_32262.htm[permanent dead link]
 34. China Census of 2010 for Siming District of Xiamen Islando[permanent dead link]. Data has not include the outlying island of Gulangyu.
 35. "Canada: Administrative and Census Division (Provinces and Census Divisions) - Population Statistics, Charts and Map".
 36. "Community Profiles from the 2006 Census, Statistics Canada - Census Division". statcan.ca. 13 March 2007.
 37. Data refers to Bhola District which includes minor outlying islands
 38. "Philippines Population (2020) - Worldometer".
 39. Composed of 3 provinces
 40. 广州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报 සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2011-07-20 at the Wayback Machine. Gzstats.gov.cn (2011-05-17). Retrieved on 2013-07-12.
 41. "IBGE - Cidades@ - Maranhão" (පෘතුගීසි බසින්). Brazilian Institute for Geography and Statistics (IBGE). 2017-08-07 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2014-09-28. Sum of the total population of the municipalities of Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar and São Luís, as referenced on the individual municipality pages linked on the cited page. Includes a very small population in the Tauá archipelago and on a small mainland area of São Luís municipality.
 42. Biro Pusat Statistik - Nusa Tenggara Barat සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2007-09-27 at the Wayback Machine
 43. Trinidad and Tobago: Municipalities, Major Cities & Communities - Statistics & Maps on City Population. Citypopulation.de. Retrieved on 2013-07-12.
 44. Hong Kong: Districts, Major Cities & Towns - Statistics & Maps on City Population. Citypopulation.de. Retrieved on 2013-07-12.
 45. "Mauritius: Districts, Major Towns & Villages - Population Statistics in Maps and Charts".
 46. "Philippine Statistics Authority". 2013-10-04 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
 47. Batam Civil registry April 2012
 48. Bahrain: Governorates, Major Cities & Towns - Statistics & Maps on City Population. Citypopulation.de. Retrieved on 2013-07-12.
 49. Republic of Cyprus: 803,147 and Northern Cyprus: 285,356 = 1,088,503. Source for Republic of Cyprus - s&labeling=labels&plugin=1 "Total population as of 1 January". Eurostat, source for Northern Cyprus - North Cyprus' State Planning Organization සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2012-03-15 at the Wayback Machine
 50. 50.0 50.1 50.2 "Tanzania: Administrative Division". citypopulation.de. 2015-05-04 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2013-07-21.
 51. "Vancouver Island Population Figures 2008". Bcstats.gov.bc.ca. 2009-01-15. 2011-06-11 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2011-02-19.
 52. 52.0 52.1 52.2 "Estimation de population au 1er janvier, par région, sexe et grande classe d'âge". INSEE. සම්ප්‍රවේශය 2013-10-12.
 53. 53.0 53.1 "Fuzhou Municipal Statistic Bureau". Fuzhou.gov.cn. 2012-03-20 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2012-04-06.
 54. Approximate. The Brazilian Institute for Geography and Statistics (IBGE) 2014 population estimates list a combined population of 786,605 inhabitants for the municipalities of Santos සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2017-08-19 at the Wayback Machine and São Vicente සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2017-08-19 at the Wayback Machine, whose main urban areas take up almost the entire island. The vast majority of both cities' population lives there. However, the data include a few small settlements on the mainland belonging to those cities, for which separate data are not available on the IBGE Web site.
 55. 55.00 55.01 55.02 55.03 55.04 55.05 55.06 55.07 55.08 55.09 55.10 55.11 55.12 Administrative Division of Indonesia: Provinces, Regencies and Cities - Statistics & Maps by »City Population«. Citypopulation.de (2012-02-18). Retrieved on 2013-07-12.
 56. "Fiji". citypopulation.de.
 57. 57.0 57.1 57.2 "South Korea: Administrative Division". citypopulation.de.
 58. Chongming County population minus Changxing & Hengsha islands සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2021-07-30 at the Wayback Machine. Retrieved on 2015-11-13.
 59. "Thailand: Administrative Division". citypopulation.de.
 60. "Canada: Administrative and Census Division (Provinces and Census Divisions) - Population Statistics, Charts and Map".
 61. 61.0 61.1 61.2 Papua New Guinea: Provinces, Cities & Urban Localities - Statistics & Maps on City Population. Citypopulation.de. Retrieved on 2013-07-12.
 62. Statistical Information of Zhoushan, line 2(the part of Dinghai District) plus line 31(the part of Putuo District) සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2011-07-21 at the Wayback Machine
 63. "Venezuela: Administrative Division". citypopulation.de.
 64. "Russia: Administrative Division of the Far Eastern Federal District". citypopulation.de.
 65. "Indonesia: Administrative Division". citypopulation.de.
 66. "Halmahera Selatan Regency site table, including mainland Gane but excluding the tip which is considered Joronga Islands". 2013-10-04 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
 67. "Canada: Administrative and Census Division (Provinces and Census Divisions) - Population Statistics, Charts and Map".
 68. Approximate. The Brazilian Institute for Geography and Statistics (IBGE) 2014 population estimates list a population of 461,524 for the municipality of Florianópolis, which largely coincides with the island, but also includes a few relatively populous districts on the mainland.
 69. "Malta". citypopulation.de.
 70. "IBGE - Cidades@ - Pará" (පෘතුගීසි බසින්). Brazilian Institute for Geography and Statistics (IBGE). 2017-08-04 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2014-09-28. Sum of the total population of the municipalities of Afuá, Anajás, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista and Soure, as referenced on the individual municipality pages linked on the cited page. May include a small population on smaller nearby inhabited islands. Does not include the population of the nearby municipalities of Bagre, Gurupá, Limoeiro do Ajuru, Melgaço, Oeiras do Pará and Portel, which are often administratively grouped in Marajó, but are not located on the island.
 71. 71.0 71.1 "Comoros". citypopulation.de.
 72. entire district, includes Ukawa island
 73. "Netherlands: Administrative Division (Provinces and Municipalities) - Population Statistics, Charts and Map".
 74. "Censo Nacional Guinea Ecuatorial" (PDF). guineaecuatorialpress.
 75. "Iceland (Major Urban Settlements): Regions, Major Cities, Urban Settlements & Urban Areas - Statistics & Maps on City Population". citypopulation.de.
 76. 76.0 76.1 Administrative Division of Bangladesh: Districts and Subdistricts - Statistics & Maps by »City Population« සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2015-06-20 at the Wayback Machine. Citypopulation.de (2012-07-25). Retrieved on 2013-07-12.
 77. "IBGE - Cidades@ - Guarujá" (පෘතුගීසි බසින්). Brazilian Institute for Geography and Statistics (IBGE). 2017-07-29 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2014-09-28. Population of the municipality of Guarujá, which is coterminous with the island.
 78. Approximate. The Brazilian Institute for Geography and Statistics (IBGE) 2014 population estimates list a population of 352,104 for the municipality of Vitória සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2017-08-19 at the Wayback Machine, which however also includes a few relatively populous districts on the mainland and on adjacent smaller islands.
 79. "Bangladesh: Administrative Division". citypopulation.de. 2015-06-20 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2013-07-06.
 80. "Cape Verde". citypopulation.de.
 81. "New Caledonia". citypopulation.de.
 82. "Archived copy" (PDF). 2011-07-15 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2011-07-15.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 83. "Nigeria: Administrative Division". citypopulation.de.
 84. "Rio de Janeiro (Brazil): Districts - Population Statistics in Maps and Charts". citypopulation.de.
 85. Василеостровский район සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2009-04-14 at the Wayback Machine (Vasilieostrovsky District) (රුසියානු බසින්)
 86. "Hong Kong: Council Districts, Major Cities & Towns - Population Statistics, Maps, Charts, Weather and Web Information".
 87. 87.0 87.1 87.2 87.3 87.4 87.5 shi, Guo wu yuan ren kou pu cha ban gong; council, Guo jia tong ji ju ren kou he jiu ye tong ji si bian = Tabulation on the 2010 population census of the people's republic of China by township / compiled by Population census office under the state; population, Department of; statistics, employment statistics national bureau of (2012). Zhongguo 2010 nian ren kou pu cha fen xiang, zhen, jie dao zi liao (Di 1 ban. ed.). Beijing Shi: Zhongguo tong ji chu ban she. ISBN 978-7-5037-6660-2.{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 88. "Bahrain". citypopulation.de.
 89. "Mayotte". citypopulation.de.
 90. "Chile: Administrative Division (Provinces and Municipalities) - Population Statistics, Charts and Map".
 91. Island-wise Statistical Outline - 2008. NORTH ANDAMAN ISLAND[permanent dead link] (PDF)
 92. note: Argentine side has 160,457 people incl. Isla del Estado, Chilean side 12,340 with 2,862 belonging to Antártica Chilena (a part not the island itself), all 2016 data citypopulation.de
 93. "São Tomé and Príncipe". citypopulation.de.
 94. Figure of 170,000 is sum from 2010 Census of 12 kecamatan entirely within the island, the Barito river island is comprised wholly or in part of 19 kecamatan
 95. Mexico (Major Cities): Federal States & Major Cities - Statistics & Maps on City Population. Citypopulation.de (2010-05-31). Retrieved on 2013-07-12.
 96. Majuli, River Island. "Largest river island". Guinness World Records. සම්ප්‍රවේශය 6 September 2016.
 97. "St. Lucia". citypopulation.de.
 98. Pardo, Italo; Prato, Giuliana B. (2017-11-14). The Palgrave Handbook of Urban Ethnography (ඉංග්‍රීසි බසින්). Springer. p. 224. ISBN 9783319642895.
 99. 99.0 99.1 "Solomon Islands". citypopulation.de.
 100. "Population Projections 2015-2050". digitallibrary.cbs.cw (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2019-07-03.
 101. "Iran: Administrative Division (Provinces and Counties) - Population Statistics, Charts and Map". 2017-03-22 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2017-03-21.
 102. "Canada: Administrative and Census Division (Provinces and Census Divisions) - Population Statistics, Charts and Map".
 103. "Samoa". citypopulation.de.
 104. "Archived copy" (PDF). 2016-03-04 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2013-07-01.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 105. "Canada: Administrative and Census Division (Provinces and Census Divisions) - Population Statistics, Charts and Map".
 106. "Archived copy" (PDF). 2016-03-04 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2013-07-01.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 107. BRS hasil Sensus Penduduk 2010. Bangkepkab.bps.go.id (2010-11-02). Retrieved on 2013-07-12.
 108. "Archived copy" (PDF). 2016-03-04 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2013-07-01.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 109. [1]
 110. note: two of the largest communities listed on the island, Tung Chung 83,400 and Discovery Bay 13,300 people for 2015 citypopulation.de
 111. "Population estimates". Government of Jersey. 7 January 2017 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 6 August 2017.
 112. note: Abadan (231,476) lies on Abadan Island.

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]