සැකිල්ල:Cite book

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
Comment
Please ensure that you update the documentation when adding functionality to or removing functionality from this template.

මෙම සැකිල්ල ලිපිවල මූලාශ්‍ර දැක්වීමට භාවිතා කරන්නකි. ග්‍රන්ථයක් මූලාශ්‍රයක් වශයෙන් දැක්වීමේ දී මෙම සැකිල්ල භාවිතා කළ හැකි ය​. වෙනත් ලිපි ආදිය සංග්‍රහ කොට සකසන ලද ග්‍රන්ථයක් නම් {{cite journal}}, {{cite encyclopedia}} භාවිතා කිරීම වඩා උචිත වේ​.


භාවිත කරන විදිය​[සංස්කරණය]

All parameter names must be in lowercase.

Copy a blank version to use. Remember to use the "|" (pipe) character between each parameter. Please delete any unused parameters to avoid clutter in the edit window.

No templates or magic words are necessary when using an ISBN, OCLC number, or DOI as an identifier. Instead of using the id parameter in these instances, simply use the appropriate parameter. For instance, type isbn= followed by the number instead of id=ISBN. Templates are available for other identification number types to be used in the ID parameter ({{ISSN}}, {{LCCN}}, {{LCC}}, etc.) if these are not available. See also the complete description of parameters.

Full version (copy and paste text below and delete parameters you do not need)
{{cite book |last1= |first1= |authorlink1= |last2= |first2= |authorlink2= |coauthors= |editor1-first= |editor1-last= |editor1-link= |others= |title= |trans_title= |url= |archiveurl= |archivedate= |format= |accessdate= |type= |edition= |series= |volume= |date= |year= |month= |origyear= |publisher= |location= |language= |isbn= |oclc= |doi= |id= |page= |pages= |at= |trans_chapter= |chapter= |chapterurl= |quote= |ref= |bibcode= |laysummary= |laydate= |separator= |postscript= |lastauthoramp=}}
Most commonly used parameters (use this and you will not have to delete as much)
{{cite book |title= |last= |first= |authorlink= |coauthors= |year= |publisher= |location= |isbn= |page= |pages= |url= |accessdate=}}
Example 1
{{cite book |last= Cordell |first= Bruce R. |coauthors= Jeff Grubb, David Yu |title= [[Manual of the Planes]] |publisher= [[Wizards of the Coast]] |year= 2001 |month= September |isbn= 0-7869-1850-8}}

Cordell, Bruce R. (2001). Manual of the Planes. Wizards of the Coast. ISBN 0-7869-1850-8 Check |isbn= value: checksum (help). Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help); Unknown parameter |month= ignored (help); no-break space character in |first= at position 6 (help)

Example 2
{{cite book
 | last = Mumford
 | first = David
 | authorlink = David Mumford
 | title = The Red Book of Varieties and Schemes
 | publisher = [[Springer-Verlag]]
 | series = Lecture notes in mathematics 1358
 | year = 1999
 | doi = 10.1007/b62130
 | isbn = 3-540-63293-X
}}

Mumford, David (1999). The Red Book of Varieties and Schemes. Lecture notes in mathematics 1358. Springer-Verlag. doi:10.1007/b62130. ISBN 3-540-63293-X.

Vertical list Prerequisites * Brief instructions
{{cite book
| last    = 
| first   = 
| authormask = 
| authorlink = 
| coauthors = 
| firstn = | lastn = 
| authorn-link = 
| editor    = 
| editorn-last = 
| editorn-first = 
| editor-link  = 
| editorn-link = 
| others    = 
| title     = 
| trans_title  = 
| url      = 
| archiveurl  = 
| archivedate  = 
| format    = 
| accessdate  = 
| type   = 
| edition  = 
| series  = 
| volume  = 
| date   = 
| origyear = 
| year   = 
| month   = 
| publisher = 
| location = 
| language = 
| isbn   = 
| oclc   = 
| doi    = 
| bibcode  = 
| id    = 
| page   = 
| pages   = 
| nopp   = 
| at    = 
| chapter  = 
| trans_chapter = 
| chapterurl  = 
| quote     = 
| ref      = 
| laysummary  = 
| laydate    = 
| separator   = 
| postscript  = 
| lastauthoramp = 
}}


last

last
last

lastn editor or editor-last
editorn-last

archiveurl=
url
url

year or date

year

publisher


 

page or pageschapterlaysummary


coauthors or >1 lastn

 
(no wikilink)
(no wikilink)


alternative to first2, last2 … first9, last9
(no wikilink). n = 1 through 9
n = 1 through 9

n = 1 through 4
n = 1 through 4

n = 1 through 4insert URL of online version of the book or an extract, if available
†preferred (no wikilink)

alternative to date
always include ISBN if one has been assigned


hides automatic 'p' or 'pp'.
alternative to page/pages when those are used with nopp
‡(no wikilink). Synonymous with "contribution".


† This is the preferred parameter with its alternates listed below.

‡ If |chapterurl= is provided then |chapter= cannot have wikilinks.

Fields[සංස්කරණය]

Wikilinks[සංස්කරණය]

Except where specifically prohibited in the parameter descriptions below, most parameters can be wikilinked (e.g. title = [[book article|book title]]), but should generally only be linked to an existing Wikipedia article. Wikilinked parameters must escape the characters <>[]{} rather than including them directly.

Description of parameters[සංස්කරණය]

Syntax (for the technical-minded)[සංස්කරණය]

Nested parameters rely on their parent parameters:

 • parent
 • OR: parent2—may be used instead of parent
  • child—may be used with parent (and is ignored if parent is not used)
  • OR: child2—may be used instead of child (and is ignored if parent2 is not used)

Description[සංස්කරණය]

 • last: Surname of author. Do not wikilink (use authorlink instead).
  • first: Given or first name(s) of author, including title(s) (e.g. Firstname Middlename or Firstname M. or Dr. Firstname M., Snr.). Do not wikilink (use authorlink instead).
   • The 'last' and 'first' parameters are not ideally suited to authors whose surname is usually written first (e.g. as in Chinese). Use the same format as the source uses to handle these cases.
  • සැකිල්ල:AuthorMask doc See Examples for typical usage.
  • authorlink: Title of Wikipedia article about author (not the author's personal website). Article should already exist. Must not be wikilinked itself. Do not use this on its own, but along with author or first and last.
  • coauthors: Full name of additional author or authors, separated by ", " (e.g. Joe Bloggs, John F. Kennedy, H. R. Dent).
   • Whether the surname of the co-authors goes first or last is dependent on the citation style (see the citation style section below) preferred.
 • OR: author: Full name of author, preferably surname first. (deprecated) Do not wikilink (use authorlink instead).
 • OR: for multiple authors, use the parameters first1, last1, …, firstn, lastn to 'correctly' record all the information about the book (the first nine authors are printed, then et al. is appended if even more authors were specified). Do not wikilink as there are corresponding authorlink1, …, authorlink9 parameters as well. This usage is preferred to the use of coauthors.
 • editor: Name of editor/editors. Do not Wikilink any values in the editor parameter but use editor-link instead. The template automatically adds "ed." after the editor's name unless the chapter parameter is used in which case the template adds "in" before the editor's name which appears after the chapter and before the title. This implies that the author is responsible only for part of the book (including the cited chapter) and the editor responsible for the whole book. If, however, the author(s) and editor(s) are responsible for the whole book, then the editor parameter or its alternates described below should not be used if the chapter parameter is being used. Instead, the editor(s) should be included in an author parameter with possibly "(ed.)" after the surname(s). Alternatively, the editor parameter may be used if the chapter detail is included in the title parameter instead of using the chapter parameter.
 • OR: alternatively editor-first and editor-last can be used in the same way as first and last.
 • OR: for multiple editors up to four in number, use the parameters editor1-first, editor1-last, …, editorn-first, editorn-last to 'correctly' record all the information about the book in the same way as firstn and lastn.
  • editor-link or editor1-linkeditorn-link is used in the same way as authorlink or authorlinkn.
 • others: To record other contributors to the work, such as "Illustrated by Smith" or "Trans. Smith".
 • title: Title of book. This is the only required parameter. Can be wikilinked but only to an existing Wikipedia article. Do not use italics.
  • trans_title: If the book cited is in a foreign language, an English translation of the title can be given here. The template will display this in square brackets after the title parameter and it will point to the url link, if used. Use of language parameter is recommended if this parameter is used.
 • url: URL of an online location where text of the book can be found. Cannot be used if you wikilinked title. If applicable, should point to the specific page(s) referenced. Do not use this parameter to link to any commercial booksellers (such as Amazon.com). The ISBN link is a much better alternative which allows readers access to the books in their own countries or through their own choice of source, including Amazon, Google Books, thousands of libraries, and more.
  • format: Format, e.g. PDF. HTML implied if not specified.
  • accessdate: Full date when url was accessed. Should be used when url parameter is used. Should be in the same format as other dates in citations in the same article. Must not be wikilinked.
 • archive parameters (if used, both must be provided)
  • archiveurl: The URL of an archived copy of a web page, if (or in case) the url becomes unavailable. Typically used to refer to services like WebCite and the Internet Archive.
  • archivedate: Date when the item was archived. Should not be wikilinked.
 • type: An optional parameter which can be used to provide additional information about a publication type. The content appears in parentheses following the title. If the publication is a thesis or dissertation, the type might be specified as type=PhD thesis, If the publication is an audiobook on compact disk, the type might be specified as type=CD.
 • edition: When the book has more than one edition. E.g.: "2nd", "Revised" etc. Note that the template automatically displays " ed." after this parameter, so edition=2nd produces "2nd ed.".
 • series: When the book is part of a series of publications.
 • volume: For one book published in several volumes. However, this template displays the text in this parameter in bold type after the title and series parameters. An alternative is to include the volume information in the title parameter after the main title (see example below). (NB: There is a separate {{Cite encyclopedia}} template.)
 • issue: When the book is one of a series that is published periodically.
 • date: Full date of publication edition being referenced, in the same format as other dates in citations in the same article. Must not be wikilinked. Do not use for years without specifying the month: use |year= instead.
 • OR: year: Year of publication edition being referenced.
  • month: Name of the month of publication. If you also have the day, use date instead. Must not be wikilinked.
  • origyear: Original publication year, for display alongside the date or year. For clarity, please supply specifics, for instance origyear=First published 1859 or origyear=Composed 1904. This parameter only displays if there is a value for year or date.
 • publisher: Publisher should not include corporate designation such as "Ltd" or "Inc".
  • location: Geographical place of publication.
 • language: The language the book is written in, if it is not English. The template automatically puts parentheses around the text and adds "in" before the language name.
 • isbn: International Standard Book Number such as 1-111-22222-9. Note that |isbn=, like all parameter names, must be in lowercase. The parameter must not be wikilinked as the template automatically creates a link. The template is insensitive to formatting so an ISBN number without dashes ("-") may be used (e.g. |isbn=1111222229), though ISBNs with correctly formatted dashes are preferred (see Wikipedia:ISBN and ISBN). Please use the 13-digit ISBN where possible; this can normally be found beneath the barcode as a number beginning 978 or 979. For books with the older SBN system (9 digits), use this parameter but prefix the number with a zero; thus SBN 902888-45-5 should be entered as |isbn=0-902888-45-5. More information about this feature and its advantages is available at Wikipedia:ISBN.
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581. The parameter must not be wikilinked as the template automatically creates a link.
 • doi: A digital object identifier such as 10.1016/j.coi.2004.08.001. The parameter must not be wikilinked as the template automatically creates a link.
  • doi_brokendate: The date that a digital object identifier link was found to be broken.
 • bibcode: A nineteen character Bibcode identifier. The parameter must not be wikilinked as the template automatically creates a link.
 • Several other parameters are available for catalogue or other identifying numbers; these include |arxiv=, |asin=, |issn= (International Standard Serial Number), |jfm=, |jstor=, |lccn=, |mr=, |ol= (Open Library), |osti=, |pmc=, |pmid=, |rfc=, |ssrn= and |zbl=.
 • id: A unique identifier, used if none of the above are applicable. In this case, you need to specify the kind of identifier you are using, preferably with a template like {{ASIN}} or {{ISSN}}. (Use one of the more specialized parameters if possible; they are linked automatically. In other words, do not use |id=ISBN 1-111-22222-9 anymore; use |isbn=1-111-22222-9. If the book has a SBN but not an ISBN, see |isbn=.)
 • pages or page: These parameters are for listing the pages relevant to the citation, not the total number of pages in the book. "|pages= 5–7" produces "pp. 5–7", while "|page= 5" produces "p. 5". The "pp." notation indicating multiple pages, and "p." notation indicating a single page, are placed automatically when you choose between the plural (pages) or singular (page) form of the parameter. Page ranges should be separated by an unspaced en dash (–).
  • nopp: using "page" or "pages", automatically places the p. or pp. notations. If this is inappropriate—for instance, if page=Front cover, placing any value after nopp (e.g. nopp=y will hide the p. or pp. notation.
 • at: Position within the resource when |page=/|pages= is inappropriate, e.g. |at=para. 14 (when citing a source without page numbers) or |at=no. 456 (something in a numbered list). This parameter is ignored if |page=/|pages= is specified.
  • Using e.g. |at=para. 14 produces similar results to |page=para. 14|nopp=y or |pages=para. 14|nopp=y
 • chapter (= contribution): The chapter of the book, written in full. Punctuation (other than quotation marks, which are supplied around the chapter title automatically by the template) should be included in the value passed to the parameter, e.g. |chapter=Chapter 12: Meet Dick and Jane. produces "Chapter 12: Meet Dick and Jane." ahead of title.
  • trans_chapter: Acts in the same way as trans_title. The parameter will be displayed in square brackets within the quotation marks which embrace the chapter parameter. Use of language parameter is recommended if this parameter is used.
  • chapterurl (=contribution-url): URL of an individual chapter of online book. Should be at the same site as url, if any. If chapterurl is used, url should only be used if the beginning of the work and the cited chapter are on separate webpages at the site.
 • quote: Relevant quote from the book. Should not be excessive in length: More than a few sentences is rarely needed, and if needed then the Wikipedia article's prose should probably more adequately address the topic and/or quote the material directly, e.g. with {{quote}}. The template will automatically provide quotation marks, but not a terminal period/full stop (or diaeresis as appropriate), nor initial capitalization, both of which should be added manually. Example:

  |quote=[I]t was not only competition, but the introduction of new techniques that drew spectators to the events…

 • ref: ID for anchor. By default, no anchor is generated. The ordinary nonempty value |ref=ID generates an anchor with the given ID; such a linkable reference can be made the target of wikilinks to full references, especially useful in short citations like shortened notes and parenthetical referencing. The special value |ref=harv generates an anchor suitable for the {{harv}} template; see anchors for Harvard referencing templates. See "Wikilinks to full references" in Examples below for using the ref parameter in citation templates in conjunction with short <ref>…</ref> citations.
 • laysummary: Link to a non-technical summary (or review) of the book
  • laydate: Date of summary.
 • separator: The separator to use in lists of authors, editors, etc.. Defaults to ".", but "," may be useful also. If the parameter is present, but blank, no separator will be used.
 • author-separator: Parameter allowing punctuation style to be altered.
 • author-name-separator: Parameter allowing punctuation style to be altered.
 • display-authors: By default, the number of authors displayed is limited to 8; if 9 are provided, the ninth is displayed as "et al.". This parameter allows display of fewer authors before the "et al." (e.g., |display-authors=2); alternatively, the "et al." may be suppressed by the use of |display-authors=9.
 • postscript: The closing punctuation for the citation. If specified, over-rides the default behaviour of terminating the citation with a full stop. If the parameter is present, but blank, no terminating punctuation will be used. This may be useful when generating an output consistent with other templates. It is preferred to manually adding ending punctuation, as the punctuation occurs within the <cite> tag, so will appear before any icons added by browser plugins. Ignored if |quote= is specified.
 • lastauthoramp: The separator to use between the last two names in lists of authors. Defaults to "", but "&" may be useful as well.

Examples[සංස්කරණය]

Just a title
* {{cite book | title=Mysterious book }}
 • Mysterious book.
Year and title
* {{cite book | title=Mysterious book | year=1901 }}
 • Mysterious book. 1901.
Basic usage
* {{cite book | first=Joe | last=Bloggs | authorlink=Joe Bloggs | year=1974 | title=Book of Bloggs }}
Basic usage with url
* {{cite book | last=Bloggs | first=Joe | authorlink=Joe Bloggs | year=1974 | title=Book of Bloggs | edition=1st | url=http://en.wikipedia.org/ | accessdate=2006-02-17 }}
Citing a chapter in a book with different authors for different chapters and an editor
* {{cite book |last=Bloggs | first=Fred |editor-first=John| editor-last=Doe |title=Big Compilation Book With Many Chapters and distinct chapter authors |publisher=Book Publishers |date=2001-01-01 |pages=100–110 |chapter=Chapter 2: The History Of The Bloggs Family |isbn=1234567890}}
 • Bloggs, Fred (2001-01-01). "Chapter 2: The History Of The Bloggs Family". In Doe, John (ed.). Big Book With Many Chapters and distinct chapter authors. Book Publishers. pp. 100–110. ISBN 1234567890 Check |isbn= value: checksum (help).
Citing a chapter in a book with two joint authors and an editor
* {{cite book |last1=Bloggs | first1=Joe| last2=Egg| first2=Fred| first3=John (ed.)| last3=Doe |title=Big Book With Many Chapters and two co-authors |publisher=Book Publishers |date=2001-01-01 ||origyear=1st. Pub. 1986|pages=100–110 |chapter=Chapter 6: Getting There| chapterurl=http://en.wikipedia.org/ |isbn=1234567890| lastauthoramp=y}}
 • Bloggs, Joe; Egg, Fred & Doe, John (ed.) (2001-01-01) [1st. Pub. 1986]. "Chapter 6: Getting There". Big Book With Many Chapters and two co-authors. Book Publishers. pp. 100–110. ISBN 1234567890 Check |isbn= value: checksum (help). Cite uses deprecated parameter |lastauthoramp= (help)CS1 maint: extra text: authors list (link)
Three authors, title with a piped wikilink, edition
* {{cite book | last1=Bloggs | first1=Joe | authorlink=Joe Bloggs | first2=John | last2=Smith | first3=Jim | last3=Smythe | title=[[A Thousand Acres|1000 Acres]] | edition=2nd }}
Complex usage showing effect of using volume parameter and lastauthoramp parameter
Without volume and lastauthoramp parameters:
*{{cite book|first1=Major-General I.S.O.| last1=Playfair| authorlink1=Ian Stanley Ord Playfair| first2=Commander G.M.S| last2=Stitt| first3=Brigadier C.J.C.| last3=Molony| first4=Air Vice-Marshal S.E.| last4=Toomer| editor-first=J.R.M| editor-last=Butler| series=History of the Second World War, United Kingdom Military Series| title=Mediterranean and Middle East. Volume I: The Early Successes Against Italy (to May 1941)| publisher=Naval & Military Press |location=Uckfield, UK|year=2007| origyear=1st. pub. [[HMSO]]:1954| isbn=1-845740-65-3}}
 • Playfair, Major-General I.S.O.; Stitt, Commander G.M.S; Molony, Brigadier C.J.C.; Toomer, Air Vice-Marshall S.E. (2007) [1st. pub. HMSO:1954]. Butler, J.R.M (ed.). Mediterranean and Middle East. Volume I: The Early Successes Against Italy (to May 1941). History of the Second World War, United Kingdom Military Series. Uckfield, UK: Naval & Military Press. ISBN 1-845740-65-3.
With volume and last authoramp parameters:
*{{cite book|first1=Major-General I.S.O.| last1=Playfair| authorlink1=Ian Stanley Ord Playfair| first2=Commander G.M.S| last2=Stitt| first3=Brigadier C.J.C.| last3=Molony| first4=Air Vice-Marshall S.E.| last4=Toomer| editor-first=J.R.M| editor-last=Butler| series=History of the Second World War, United Kingdom Military Series| title=Mediterranean and Middle East|volume=Volume I: The Early Successes Against Italy (to May 1941)| publisher=Naval & Military Press |location=Uckfield, UK|year=2007| origyear=1st. pub. [[HMSO]]:1954| isbn=1-845740-65-3|lastauthoramp=y}}
 • Playfair, Major-General I.S.O.; Stitt, Commander G.M.S; Molony, Brigadier C.J.C. & Toomer, Air Vice-Marshall S.E. (2007) [1st. pub. HMSO:1954]. Butler, J.R.M (ed.). Mediterranean and Middle East. History of the Second World War, United Kingdom Military Series. Volume I: The Early Successes Against Italy (to May 1941). Uckfield, UK: Naval & Military Press. ISBN 1-845740-65-3. Cite uses deprecated parameter |lastauthoramp= (help)
Date without day, wikilinked title and publisher, id, pages, location
* {{cite book | last=Cordell | first=Bruce R. | coauthors=Jeff Grubb, David Noonan | year=2001 | month=September | title=[[Manual of the Planes]] | publisher=[[Wizards of the Coast]] | location=Timbuktu | isbn=0-7869-1850-8 | pages= 134–137 }}
Other language
* {{cite book | last=Bloggs | first=Jean | year=1974 | title=Livre de Bloggs | edition=1st | language=French| trans_title=Book of Bloggs| url=http://en.wikipedia.org/ | accessdate=2006-02-17 }}
 • Bloggs, Jean (1974). Livre de Bloggs (in French) (1st ed.). Retrieved 2006-02-17. Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
Using authormask parameter
{{cite book|first1=Major-General I.S.O.| last1=Playfair| authorlink1=Ian Stanley Ord Playfair| last2=Stitt| first2=Commander G.M.S| last3=Molony| first3=Brigadier C.J.C.| last4=Toomer| first4=Air Vice-Marshall S.E.|editor-last=Butler| editor-first=J.R.M| editor-link=James Ramsay Montagu Butler | series=History of the Second World War, United Kingdom Military Series| title=Mediterranean and Middle East Volume I: The Early Successes Against Italy (to May 1941)| publisher=Naval & Military Press |location=Uckfield, UK|year=2004| origyear=1st. pub. [[HMSO]]:1954| isbn=1-845740-65-3| lastauthoramp=y}}
{{cite book|first1=Major-General I.S.O.| last1=Playfair| authorlink1=Ian Stanley Ord Playfair| last2=Flynn| first2=Captain F.C. (R.N.)| last3=Molony| first3=Brigadier C.J.C.| last4=Toomer| first4=Air Vice-Marshall S.E.|editor-last=Butler| editor-first=J.R.M| editor-link=James Ramsay Montagu Butler |series=History of the Second World War, United Kingdom Military Series| title=The Mediterranean and Middle East, Volume II: The Germans come to the help of their Ally (1941)| publisher=Naval & Military Press |location=Uckfield, UK |year=2004| origyear=1st. pub. [[HMSO]]:1956| isbn=1-845740-66-1| lastauthoramp=y| authormask=2}}
{{cite book|first1=Major-General I.S.O.| last1=Playfair| authorlink1=Ian Stanley Ord Playfair| last2=Flynn| first2=Captain F.C. (R.N.)| last3=Molony| first3=Brigadier C.J.C.| last4=Gleave| first4=Group Captain T.P.|editor-last=Butler| editor-first=Sir James| editor-link=James Ramsay Montagu Butler |series=History of the Second World War, United Kingdom Military Series| title=The Mediterranean and Middle East, Volume III: British Fortunes reach their Lowest Ebb (September 1941 to September 1942)| publisher=Naval & Military Press |location=Uckfield, UK |year=2004| origyear=1st. pub. [[HMSO]]:1960| isbn=1-845740-67-X| lastauthoramp=y| authormask=2}}
Playfair, Major-General I.S.O.; Stitt, Commander G.M.S; Molony, Brigadier C.J.C. & Toomer, Air Vice-Marshall S.E. (2004) [1st. pub. HMSO:1954]. Butler, J.R.M (ed.). Mediterranean and Middle East Volume I: The Early Successes Against Italy (to May 1941). History of the Second World War, United Kingdom Military Series. Uckfield, UK: Naval & Military Press. ISBN 1-845740-65-3. Cite uses deprecated parameter |lastauthoramp= (help)
——; Flynn, Captain F.C. (R.N.); Molony, Brigadier C.J.C. & Toomer, Air Vice-Marshall S.E. (2004) [1st. pub. HMSO:1956]. Butler, J.R.M (ed.). The Mediterranean and Middle East, Volume II: The Germans come to the help of their Ally (1941). History of the Second World War, United Kingdom Military Series. Uckfield, UK: Naval & Military Press. ISBN 1-845740-66-1. Cite uses deprecated parameter |authormask= (help)
——; Flynn, Captain F.C. (R.N.); Molony, Brigadier C.J.C. & Gleave, Group Captain T.P. (2004) [1st. pub. HMSO:1960]. Butler, Sir James (ed.). The Mediterranean and Middle East, Volume III: British Fortunes reach their Lowest Ebb (September 1941 to September 1942). History of the Second World War, United Kingdom Military Series. Uckfield, UK: Naval & Military Press. ISBN 1-845740-67-X. Cite uses deprecated parameter |authormask= (help)
Using a DOI
*{{cite book |last=Mumford |first=David |authorlink=David Mumford |year=1999 |title=The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians |edition=2nd |publisher=[[Springer-Verlag]] |doi=10.1007/b62130 |isbn=354063293X }}
Wikilinks to full references
As mentioned, the bibliographical data of the cited source can be “tagged” by an identifier: this enables the system to “find” the target of the wikilinks. This “tagging” with an identifier can be done by enclosing between <cite id=…>…</cite> tags, but this tool can be superfluous if the bibliographical data are provided with a citation template: the ref parameter of the chosen citation template must be set to the same name.

Wikilink example edit:

Shamans may fulfill multiple functions, including healing, curing infertile women, and securing the success of hunts.<ref>[[#Mer85|Merkur 1985]]: 4</ref>

== Notes ==

{{reflist|2}}

== References ==

* {{cite book |last=Merkur |first=Daniel |year=1985 |title=Becoming Half Hidden: Shamanism and Initiation among the Inuit |publisher=Almqvist & Wiksell |location=Stockholm |isbn=91-22-00752-0 |ref=Mer85}}

Example rendered result:

Shamans may fulfill multiple functions, including healing, curing infertile women, and securing the success of hunts.[1]

Notes

References

 • Merkur, Daniel (1985). Becoming Half Hidden: Shamanism and Initiation among the Inuit. Stockholm: Almqvist & Wiksell. ISBN 91-22-00752-0.

Attention must be paid: not all other citation templates support this. In such cases, the service can be achieved also by enclosing the concerned bibliographical item inside <span id=…>…</span> tags: also this way, it can feature as a target of Wikilinks to full references. The id attribute of the tag must be set to the same name what we would give to the (lacking) ref parameter of the citation template.

Testing[සංස්කරණය]

See Template:cite book/regression tests.

Notes[සංස්කරණය]

1. Extra full-stop

Note the extra full-stop when the last author ends with an initial, and there is no date:
 • Invisible, M. Mysterious book.
We do not know of a practical solution to this—unless there is a way to test the characters of a parameter?

2. Deprecated parameters

Following from this January 2009 discussion, and numerous others on that page, the parameters |accessyear=, |accessmonthday= and |accessdaymonth= were found to be more trouble than they're worth. They were created in the days of date autoformatting to force a display in ymd or dmy format; now this is deprecated in favour of setting |dateformat= in the template and passing the whole date in together as |accessdate=. See Requests for approval/MelonBot 12 for more information.
As of February 2011, if any of |access-date=, |accessday=, |accessdaymonth=, |accessmonth=, |accessmonthday=, |accessyear=, |dateformat=, or |day= is used, then the page is listed in Category:Pages containing cite templates with deprecated parameters and subject to correction by User:MelonBot.

Citation styles[සංස්කරණය]

Established citation styles for coauthors:

 • MLA style: Last, First and First Last. "If there are more than three authors, you may list only the first author followed by the phrase et al."
 • APA style: Last, F. & Last, F.
 • Chicago Manual of Style: Last, First, and First Last.
 • Turabian: same as Chicago Reference List, above.
 • Harvard[dead link]: Last, F., Last, F. & Last, F.

COinS[සංස්කරණය]

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.

Tools[සංස්කරණය]

See Wikipedia:Citing sources#Programming tools for a list of tools which can help create a reference in the "cite book" format.

See also[සංස්කරණය]

TemplateData

සැකිල්ල:Cite book/TemplateData

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Cite_book&oldid=481201" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි