ඉන්ද්‍රියයෝ (ව්‍යුහ විද්‍යාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Organ
Internal organs.png
Many of the internal organs of the human body
තොරතුරු
ලතින්organi
ග්‍රීකΟργανο
පද්ධතියOrgan systems
හඳුන්වනයන්
FMA67498
ව්‍යූහ විද්‍යාත්මක ශබ්දමාලාව

ඉන්ද්‍රියයෝ(ඉංග්‍රීසි:  Organs), ඉන්ද්‍රියය (ඉංග්‍රීසි:  Organ)