සැකිල්ල:Human regional anatomy

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is a navigation box relating to anatomy that provides links to related topics.

When editing the links in this template:

  • Include a single link to the article
  • Do not add: synonyms or information about the structure itself (e.g. nerve or muscle supply). These should be found within an article.

Help can be found at: Template talk:Medicine navs or by posting at the talk page for WikiProject Anatomy

A full list can be found here: {{List of anatomy templates}}

Initial visibility

To set the template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

  • |state=collapsed: {{Human regional anatomy|state=collapsed}} to show the template collapsed, i.e., hidden apart from its title bar
  • |state=expanded: {{Human regional anatomy|state=expanded}} to show the template expanded, i.e., fully visible
  • |state=autocollapse: {{Human regional anatomy|state=autocollapse}}
    • shows the template collapsed to the title bar if there is a {{navbar}}, a {{sidebar}}, or some other table on the page with the collapsible attribute
    • shows the template in its expanded state if there are no other collapsible items on the page

If the |state= parameter is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the template. For this template, that currently evaluates to autocollapse.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Human_regional_anatomy&oldid=409671" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි