සඳුදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්ද

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙය, ජනවාරි 1 දින සඳුදා දිනයකින් ඇරඹෙන ඕනෑම සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (ඩොමිනිකල් අකුර G) සඳහා, දින දසුන වෙයි. නිදසුන්: ග්‍රෙගෝරියානු වසර 1990, 2001, 2007 සහ 2018[1] හෝ ජූලියානු වසර 1918 (පහළ වගු බලන්න).

සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් දින 365 ක් සහිත වසරක් වෙයි; අනෙක් අතට, එය අධික අවුරුද්දක් නොවේ.


1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
සහස්‍රය ශතකය ග්‍රෙගෝරියානු වසර[1]
2වන සහස්‍රය: 19වන සියවස: 1810 1821 1827 1838 1849 1855 1866 1877 1883 1894 1900
2වන සහස්‍රය: 20වන සියවස: 1906 1917 1923 1934 1945 1951 1962 1973 1979 1990
3වන සහස්‍රය: 21වන සියවස: 2001 2007 2018 2029 2035 2046 2057 2063 2074 2085 2091
3වන සහස්‍රය: 22වන සියවස: 2103 2114 2125 2131 2142 2153 2159 2170 2181 2187 2198
සහස්‍රය ශතකය ජූලියානු වසර [2]
2වන සහස්‍රය: 19වන සියවස: 1806 1817 1823 1834 1845 1851 1862 1873 1879 1890
2වන සහස්‍රය: 20වන සියවස: 1901 1907 1918 1929 1935 1946 1957 1963 1974 1985 1991
3වන සහස්‍රය: 21වන සියවස: 2002 2013 2019 2030 2041 2047 2058 2069 2075 2086 2097
3වන සහස්‍රය: 22වන සියවස: 2103 2114 2125 2131 2142 2153 2159 2170 2181 2187 2198

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. 1.0 1.1 "අ කොමන් ඉයර් බිගිනිං ඔන් මන්ඩේ", jonstlouis.htmlplanet.com, 2011, වෙබ් පිටුව: HTMcal.
  2. "කැලැන්ඩර් ඉන් ඉයර් 1806 (රුසියාව)" (ජූලියානු දින දසුන, සඳුදා දිනයකින් ඇරඹෙන), වෙබ් පිටුව: Julian-1806 (1919දී රුමේනියාව විසින් ජූලියානු දින දසුන භාවිතා කළ අතර, රුසියාව ග්‍රෙගෝරියානු ක්‍රමය වැලඳගති).