සෙනසුරාදා දිනයකින් ඇරඹෙන අධික අවුරුද්ද

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙය, 1600, 1972, 2000, 2028, 2056, 2084, 2400 හෝ 2800 වැනි, ජනවාරි 1 දින සෙනසුරාදා දිනයකින් ඇරඹෙන ඕනෑම අධික අවුරුද්දක් (ඩොමිනිකල් අකුර BA) සඳහා, දින දසුන වෙයි. [1]

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

නොවැදගත්[සංස්කරණය]

සියවස-අවසන-අධික අවුරුද්ද, එනම් ඉතිරියක් නොමැතිව 400න් බෙදිය හැකි ඕනෑම සියවසක අවසන් වසර, සැම විටම සෙනසුරාදා දිනයකින් ඇරඹෙන අධික අවුරුද්දක් වෙයි.

ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනෙහි අවුරුදු[සංස්කරණය]

සහස්‍රය ශතකය වසර[1]
2වන සහස්‍රය: 18වන සියවස:   1724   1752   1780
2වන සහස්‍රය: 19වන සියවස:   1820   1848   1876
2වන සහස්‍රය: 20වන සියවස:   1916   1944   1972   2000
3වන සහස්‍රය: 21වන සියවස:   2028   2056   2084
3වන සහස්‍රය: 22වන සියවස:   2124   2152   2180

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. 1.0 1.1 “අ ලීප් ඉයර් බිගිනිං ඔන් සැටර්ඩේ", jonstlouis.htmlplanet.com, 2011, වෙබ් පිටුව: HTMcal[permanent dead link].