විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (miscellaneous)/Archive 3

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පටුන

කොටියා & දිවියා[සංස්කරණය]

After so many discussions, දිවියා was taken to කොටියා and article was changed. Now user:Chanakal has taken the article back to දිවියා. What is the big idea? ----චතුනි අලහප්පෙරුම (talk) 10:49, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

Weerakoon et al. (2006) gives the Sinhala name as දිවියා. This is the name academics widely used. Since the article refers the ssp. Panthera pardus kotiya it should prefixed with ශ්‍රී ලංකා. කොටියා is Tiger.--Chanaka L (talk) 11:22, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
Correction: Weerakoon et. al (2006) gives the name as Kotiya/Diviya. However encyclopedia of life says it is ශ්‍රී ලංකා දිවියා. See common names. In either case this should prefix with ශ්‍රී ලංකා.--Chanaka L (talk) 12:07, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
For your information Tiger = ව්‍යාඝ්‍රයා, Leopard = කොටියා and Wild cat = දිවියා. Tiger is having stripes, Leopard is having dots. Wild cat is a smaller animal such as අඳුන් දිවියා. Tiger is not found in Sri Lanka as we do not have habitat which does protect them from danger. i.e grassy Patana land. Yet we do have forests which create a shadow similar to the skin of a Leaopard that protect them. The site you have cited is having an article headed as "Panthera pardus kotiya Deraniyagala, 1956 Sri lankan leopard ". It is obvious that Sri Lankan Leopard is Kotiya කොටියා. In the article the word Diviya is never used. -- චතුනි අලහප්පෙරුම (talk) 14:25, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
I knew that information already, I've been editing Wildlife of Sri Lanka articles for past two years, and I suppose to know a thing or two. The reason big mammals absent in Sri Lanka is the smaller land area. Ref WWF. I explicitly instructed to see in the common names section. Panthera pardus kotiya is the trinomial, that doesn't tell anything about the common name. There are examples for that sort of scientific names. For example, Crocidura miya the Sri Lankan Long-tailed Shrew is a Shrew, not a mouse, while we have Crocidura hikmiya the newest endemic mammal in Sri Lanka sometimes referred as the Sinharaja Shrew.--Chanaka L (talk) 14:55, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
Can our learned friend tell us how the term kotiya got into the trinominal? Under the common names, roaring cats have tigers, leopards, etc. All leopards have dots all tigers have stripes. What we are referring to is a dotted roaring cat, thus a leopard and specifically Sri Lankan Leopard having the trinominal Panthera pardus kotiya. Now any sensible person can understand Sri Lankan Leopard is ශ්‍රී ලාංකික කොටියා. --- චතුනි අලහප්පෙරුම (talk) 15:36, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
OH! Not again!!See the discussion page there please http://si.wikipedia.org/wiki/සාකච්ඡාව:ශ්‍රී_ලංකා_දිවියා I've sited some resources there. =D --Shane44 (talk) 16:08, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

┌─────────────────────────────────┘
I wanted to mention about the etymology of the word "දිවියා" yesterday, but didn't do so thinking that would be unnecessary. However since you mentioned the spots and stripes of the big cats, I will mention here what I have heard on the matter. In මහා සිංහලයේ වංශ කථාව, Mr. Jackson Anthony asked venerable Ellawala Medhananda thera exactly the same question we are currently discussing. Venerable thera explained the word "දිවියා" has derived from the Sanskrit word "ද්වීප" islands i.e. spots. Therefore "දිවියා" means the spotted one. Unto that point I was a skeptic too, but that explanation vanquish all my doubts. Saying දිවියා is a word reserved for describe small wild cats is quite unacceptable, look at the gallery, these small cats have clear stripes in their heads and spots in bodies. The usage of names just දිවියා and names with adjectives කොළ දිවියා and හඳුන් දිවියා further solidify the meaning of the word දිවියා.

Let me correct you, it is trinomial not trinominal. I doubt whether you looked up in the common names section in the above given URL, or just downplaying it after what appears there destroy your argument. Therefore I copy/paste it here for every one to see.

COMMON NAMES
LANGUAGE: ENGLISH
Sri lankan leopard
ARABIC
نمر سريلانكا
DUTCH
Sri Lankaanse panter
FRENCH
Panthera pardus kotiya
ITALIAN
Panthera pardus kotiya
JAPANESE
スリランカヒョウ
MACEDONIAN
Леопард од Шри Ланка
PORTUGUESE
Leopardo-do-ceilão
SINHALESE
ශ්‍රී ලංකා දිවියා
TURKISH
Sri Lanka parsı
credit: encyclopedia of earth, http://www.eol.org/pages/1253181

Really sorry I have to say this again and again, the trinomial Panthera pardus kotiya does not automatically warrant its common as Kotiya. If I accept your argument then I had ask hows the word miya got into Crocidura miya when the rats and mice are not in the same genus or even in the same family but in a completely different order Rodentia, while the tiger and the leopard in the same genus Panthera. To be honest, no can deny the leopards are exclusively called kotiya or diviya. As explained in this report too, I would say Diviya is correct per reliable sources and etymologically compatible. Therefore until we hear otherwise we should stick to the RSs.

@Shane, sorry I didn't see the discussion until yesterday, but I hope you can observe that those who say Kotiya is the correct usage haven't present a single source to back up their claim other than wikipedia itself. Best--Chanaka L (talk) 06:07, 18 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)


OK. Forwarded the question to Dr. Hiran Amarasekara at http://studentlanka.com/
According to him "Sri Lankan tiger can be named as Kotiya or Diviya, according to Prof Kotagama, this is also mentioned in Hiran Amarasekera's book Jaiwa Vividathwata (Biodiversity)"
You can see the post on the right hand side in the comments box. -- Shane44 (talk) 13:01, 23 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

උදවු - උදව්[සංස්කරණය]

 • උදවු
 • උදව්

දෙකම නිවැරදිද?
සිංහල විකියේ කුමන වචනය අපි භාවිතා කරමුද?
help නාමාවකාශය සඳහා උදවු යොදාගෙන ඇත. වම්පස navigator තුළ උදව් යොදාගෙන ඇත. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:04, 27 ජූලි 2010 (යූටීසී)

උදවු යන වචනය ව්‍යාකරණානුකූලව නිරවද්‍ය වේ. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 08:13, 27 ජූලි 2010 (යූටීසී)

Google Search Results:[සංස්කරණය]

Support for උදවු[සංස්කරණය]

 • According to my knowledge උදවු is the proper word.
 • As I always says count in google is not a significant factor for සිංහල (at least for now)
 • Sompale Sinhala-english dictionary uses උදවු

Singhalawap (talk) 06:38, 1 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

මේ සඳහා කුමක් හෝ රීතියක් තිබිය යුතුයි. තනි වචනයක් ලෙස භාවිතා වන කල්හි උදවු ලෙසද අනෙක් අවස්ථාවලදී උදව් ලෙසද යොදා ගන්නා බැව් පෙනේ. නමුත් එය මට සත්‍යාපනය කිරීමට මූලාශ්‍ර නොමැති බැවින් එසේමැයි කිව නොහැක. දන්නා කෙනෙකුන් සිටිත් නම් කරුණාකර මූලාශ්‍ර ඇසුරෙන් පහදා දෙන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:51, 1 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
I've looked in The Rev.B.Clough's Sinhala English Dictionary (Second New & Enlarged Edition) and it has උදව්, not උදවු.And English-Sinhala Dictionary (1980 print) by Professor G.P. Malalasekara has උදව් under help too. But on the other hand Madhura English - Sinhala Dictionary has both words. Anyone has any other resources than dictionaries?? Shane44 (talk) 07:44, 1 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

අඩවියෙන් බැහැර පිටු ?[සංස්කරණය]

ඉංග්‍රීසි හෝ වෙනත් භාෂාවකින් යුත් විකිපීඩියා ලිපියක් සලකනු ලබන්නේ අඩවියෙන් බැහැර පිටු ලෙසද? නැත්නම් අඩවිය තුල ඇති පිටුවක් ලෙසද? Shane44 (talk) 14:56, 28 ජූලි 2010 (යූටීසී)

එය සිංහල විකිපීඩියා(http://si.wikipedia.org) අඩවියෙන් බැහැර පිටුවක් සේ සලකනු ලැබේ. උදාහරණයක් ලෙස ඔබ කිසියම් ලිපියක් තවත් ඉංග්‍රීසි විකියෙන් ගෙන මෙහි පරිවර්ථනය කර ලිපියක් සාදන්නේයැයි සිතමු. එවිට කළ යුත්තේ අඩවියෙන් බැහැර පිටුවක් සේ දක්වනු වෙනුවට අන්තර්විකි සබැඳියක් එක් කිරීමය. ඒ කෙසේ නමුත් සියලුම විකි ව්‍යාපෘති විකිමාධ්‍ය පදනම(Wikimedia Foundation)) යටතේ පවතී.
Not even for extra reading? Shane44 (talk) 15:59, 30 ජූලි 2010 (යූටීසී)


How to write "Pakistan" in Sinhala script[සංස්කරණය]

You are welcome to help settle a dispute regarding the Sinhala word for Pakistan; the possible candidates are as follows:

 • පාකිස්තානය
 • පාකිස්තාන් (added by Singhalawap (talk) & Singhalawap (talk) do not believe google count as a justifiable argument in case of Sinhala words)
 • පාකිස්ථානය
 • පකිස්ථානය
 • පකිස්තානය

Please help Sinhala Wikipedia. --චතුනි අලහප්පෙරුම (talk) 14:11, 10 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

Google hits are as follows:
 • පාකිස්තානය About 3,500 results (0.04 seconds)
 • පාකිස්ථානය About 1,710 results (0.05 seconds)
 • පකිස්ථානය About 3,100 results (0.04 seconds)
 • පකිස්තානය About 3,370 results (0.07 seconds)
චතුනි අලහප්පෙරුම (talk) 14:36, 10 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
Kindly refer පරිශීලක සාකච්ඡාව:චතුනි අලහප්පෙරුම#Not again, for the findings on the matter. Best--Chanaka L (talk) 01:01, 11 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
I believe correct way to write a Proper-noun is the way natives/original users pronounce. This applicable to any situation like country (not to countries like United kingdom as that's not a proper-noun), City, persons name, etc. Click on Pakistan_pronunciation.ogg සබැඳුම link to listen how they pronounce. It sounds පාකිස්තාන්. So I suggest & vote for පාකිස්තාන්. Singhalawap (talk) 17:40, 14 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
Very good Singhalawap, But that is Urdu pronunciation. We, Sinhala speakers append a "ය" to a noun. Therefore your suggestion should be පාකිස්තානය. Shouldn't it? Cheers--Chanaka L (talk) 02:02, 15 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
Not always ය it may be ව (such as ශ්‍රී ලංකාව) in spoken Sinhala. But remember see a coin of our country, you see ශ්‍රී ලංකා not ශ්‍රී ලංකාව. So I stand for පාකිස්තාන්. As this is like a vote now I will give my දෙවන මනාපය for පාකිස්තානය. But if it is so we have to change ශ්‍රී ලංකා in to ශ්‍රී ලංකාව in si.wikipedia, which I 100% against. Singhalawap (talk) 03:25, 15 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
Usage of ශ්‍රී ලංකා for Sri Lanka is factually incorrect. The public, the government & the media use the term ශ්‍රී ලංකාව. The error will be corrected in due course. -- රොමානිස් සැමුවෙල් (talk) 03:32, 15 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
No !!!!!! Even coins use word ශ්‍රී ලංකා. Please do not make si.wikipedia a mess. Change like this should be done according to a policy or independently taken & voted by the community. I prefer the policy system, voting is my second choice. Singhalawap (talk) 03:49, 15 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
I challenge you to show us the vote you have taken when you changed thw word from ශ්‍රී ලංකාව to ශ්‍රී ලංකා. After playing devil dictator do not try to show us that you are a saint democrat. -- රොමානිස් සැමුවෙල් (talk) 03:59, 15 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)


I did not went into vote for that. As....

 • That ශ්‍රී ලංකා is the word used in Stamps & Coins. Which could be considers as most reliable.
 • I have clearly mentioned several times (& in above message too) that I prefer correct usage not the vote. But in a dispute we had to go for vote is all none is changing the stance. I have never told that me a democrat.
 • None argued against after that move so no vote needed even after that.
word saint is alien to me. So I'm not commenting on that.
I may not be in wikipedia for about a week here after due to a personal issue. Forgive me for that
Singhalawap (talk) 05:17, 15 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)


සිංහල නොවන ජන කොටස් භාවිතාකරන සංඥානාම සිංහල විකිපීඩියා මාතෘකා ලෙස යොදාගැනීම[සංස්කරණය]

රටවල නාම, නගරවල නාම, පුද්ගල නාම අදී සර්වනාම සංඥානාම සිංහල අකුරින් ලිවීම පිලිබඳ ගැටළුවක් පැනනැගී ඇත. සර්වනාම සංඥානාම පරිවර්ථනය කල නොහැක සහ පරිවර්තනය නොකල යුතුය, හුදෙක් වචනයේ මුල් හිමිකරුවන් උච්චාරනය කරන ලෙසින්ම (නොහැකිනම් හැකිතාක් ඊට ආසන්යෙන්) යොදාගතයුතුය යන්න මාගේ මතයයයි. කලාතුරකින් ඕනෑම රීතියකදී මෙන් ප්‍රායෝගික හේතූන් මත රීතිය යොදාගත නොහැකි අවස්ථා හමුවිය හැකි බවද පිලිගනිමි. මේ පිලිබඳ කතිකාවතක් ඇතිවන්නේනම් මැනවි. පුද්ගලික කරුණක් නිසා ඉදිරියේදී සුළු කාලයක් විකිපීඩියාවට දායකවීමට මට නොහැකිවනු ඇත. එයට සමාවන්න. Singhalawap (talk) 05:39, 15 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

ලොව භාවිතා කරන සියළු භාෂා සංඛ්‍යාව අතිමහත්ය. ඒ අතුරින් මා දන්නේ සිංහල හා ඉංග්‍රීසි පමණි. සිංහලයෙන් සර්ව නාම යන්න ඉංග්‍රීසියෙන් Pronoun යන්නයි. සර්ව නාම පරිවර්තනය කල නොහැකි බව ඉහත දැක්වුනද, එසේ කල හැක. දහස් ගණන් වසර ගණනක් තුල සිංහල භාෂාවෙහි එසේ භාවිතා කර ඇත. ඉංග්‍රීසියෙන් I, we, you, He, She, they, it ආදී සර්ව නාම සඳහා මම, අපි, ඔහු, ඔවුන්, ඇය, හේ, ඕ, ඔබ ආදී ලෙස භාවිතයෙහි කිසිදු ගැටළුවක් නැත. එබැවින් මෙහි කතිකාවක් ඇති විය යුතු නැති බව යෝජනා කරමි.
යෝජකයා අදහස් කලේ වෙනත් දෙයක් නම් ඔහුගේ භාෂා දැනුම ගැන නියම මිනුමක් ගැනුමට මෙය ඉවහල් වනු ඇත. මෙවන්නකු භාෂාව ගැන අපට උවදෙස් දෙන්නේ කෙසේද? -- රොමානිස් සැමුවෙල් (talk) 06:56, 15 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
වැරදීමකින් (නොදැනුවත්කම නිසා හෝ අත්වැරැද්දක් නිසා) මා විසින් සංඥානාම (Proper-noun) වදන වෙනුවට සර්වනාම වදන යොදාඇත. මෙය පෙන්වාදීම පිලිබඳ රොමානිස් සැමුවෙල්හට ස්තූතිවන්ත වෙමි. වරද ඉහත සටහනේද නිවැරදි කලෙමි. මම භාෂා විශාරදයෙකු නොවන බවත් භාෂාව පිලිබඳවත් ඊටත් වටා අපේ දැනුම සංචිතය ගොඩනැගීම පිලිබඳවත් ලැදිකමක් දක්වන්නෙකු පමනක් බවත් දන්වමි. 14:25, 15 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
සිදුවී ඇති අත්වැරැද්ද පැහැදිලි ලෙස ප්‍රකාශිත වන පරිදි ඔබගේ පරිකථනය comment සංස්කරණය කලෙමි. -- රොමානිස් සැමුවෙල් (talk) 15:12, 15 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

සිංහල විකිපීඩියාව තුල, පාරිභාෂික පුද්ගල නාම, ස්ථාන නාම, භාණ්ඩ නාම, මෙවලම් නාම ආදිය භාවිතය[සංස්කරණය]

සිංහල විකිපීඩියාව තුල, පාරිභාෂික පුද්ගල නාම, ස්ථාන නාම, භාණ්ඩ නාම, මෙවලම් නාම, උපකරණ නාම ආදිය භාවිතා කල යුතු අයුරු පිළිබඳ කිසියම් මත ගැටුමක් ඇතිවී තිබේ. මේ පිළිබඳ අදහස් කිහිපයක් පවතින බව දිස්වේ. මේ පිළිබඳ බුද්ධි කලම්බනයක් ඇති කොට අදහස් ප්‍රකාශ කොට ඒ තුලින් ජනප්‍රිය හෙවත් සමාජ-සම්මතය විමසා එය සම්මුතිය ලෙස සැලකීමට අදහසක් පවතියි. අනෙකුත් අදහස් වලටද නිසි තැන දෙමින් ඒවා ප්‍රධාන සම්මතය වෙත යලි-යොමු කිරීමට අදහස් කෙරේ. මේ පිළිබඳ ඔබගේ වටිනා අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. ---රොමානිස් සැමුවෙල් (talk) 07:36, 15 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

ප්‍රතිපත්ති_හා_මාර්ගෝපදේශයන් මෙතනින් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. සංවාදයක් ඇති කරමින් අපි සම්මුතිය ගොඩ නගමු. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:37, 15 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

මගෙ user name එක ගන්නෑ..[සංස්කරණය]

මේකෙ "නව ගිණුමක් තනන්න" ගියාට මගෙ "පරිශීලක නාමය" වන "සසීන්ද්‍ර" කියන එක ගන්නෑ. "ප්‍රවිෂ්ට වීමේ දෝෂයකි වලංගු පරිශීලක-නාමයක් සඳහන් කිරීමට ඔබ අසමත් වී ඇත." කියල වැටෙනව. — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 119.235.14.253 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 11:34, 31 අගෝස්තු 2010 හිදී එක් කර ඇත

කතාව ඇත්ත. හදන්න දෙන්නෙ නෑ වාගෙ තමා. බලමු හේතුව මොකද්ද කියල. විකල්පයක් හැටියට තාවකාලිකව ඉංග්‍රීසි නම හදාගන්න. පස්සෙ වෙනස් කරල දෙන්නම්. --Lee (talk) 06:21, 31 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
මෙය රකාරාංශය(්‍ර) නිසා හටගත් දෝෂයක් විය හැක. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 07:41, 31 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
නන්දිමිතුරුටත් මේ පැණයම තිබ්බා වගේ මතකයි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:39, 31 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
ඔබගේ මතකය අගෙයි..වැඩිය පිණිබාන්න එපා...ඔව් ඔව් මගේ පැණයත් යට ගියා ඒ දවස්වල...උත්තරයක් නැතිව --නන්දිමිතුරු (talk) 11:19, 31 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
I reported this in bugzilla as Bug 24999. --Lee (talk) 11:54, 14 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)
මේ බග් එකේ අහල තියෙන ප්‍රශ්නෙට හොඳ උත්තරයක් දෙන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා ද? --Lee (talk) 12:58, 17 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)

වේළුපිල්ලේ ප‍්‍රභාකරන් -[සංස්කරණය]

The spelling of the article title (URL) is incorrect http://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A_%E0%B6%B4%E2%80%8D%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A

Can any admin fix this ? I don't know how to do this.

--සදීප (talk) 12:18, 10 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)

What is the mistake here? Please point it out so others can also voice their opinion. In the mean time I believe you can use the move/ ගෙනයන්න command to get this done you don’t have to be an admin to do that. --Lee (talk) 13:08, 11 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)

War on Terror යන්න සිංහලට නැගීම[සංස්කරණය]

War on Terror යන්න සිංහලට නැගීමේදී ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි යුද්ධය ලෙස භාවිතය නිවැරදිද?

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 10:00, 23 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)
නිවැරදියි Singhalawap (talk) 12:24, 15 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)

how to translate English wiki to Sinhala wiki[සංස්කරණය]

please some one explain how to translate English wiki to Sinhala wiki ...... From A to Z — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 94.241.19.138 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 2010-10-28T01:58:01 හිදී එක් කර ඇත

My answer may not directly answer your question. Dear user, Best / Ideal way is to develop a new fresh article in sinhala. 2nd option is to Use english article as a guideline & make a customized article. The 3rd method is directly translate English wiki to Sinhala wiki. This may be appropriate to some articles such as නාසා ආයතනය or බිග් බෙන්. Singhalawap (talk) 07:32, 28 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)

Reality Show[සංස්කරණය]

Reality Show යන්න සිංහලට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද ? මෙගා ස්ටාර් ගැන විකිපීඩියාවට ලියමින් සිටිමි. :) --සදීප (talk) 08:01, 1 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)

Dear සදීප
Reality Show යන්න ඔවුන් තනාගත් වදනක්. Reality යන ඉංග්‍රීසි වදනේ නියම තේරුම එතැන නෑ.
එබැවින් රියැලිටි ෂෝ හෝ රියැලිටි වැඩසටහන කියල යොදාගන්න.
Singhalawap (talk) 04:03, 7 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)

FAQs, නිවිප්‍ර, නිවිපැ ?[සංස්කරණය]

Frequently asked questions සිංහල පරිවර්තනය ලෙස නිති විමසන පැණ යන්න ගැලපෙනවා නේද? ඒක කටට පහසු නිසා භාවිතා කරයි. සිංලෙන් ඉංග්‍රීසි වල LTTE, UN, USA වගේ කෙටි යෙදුම් භාවිතයක් නැති නිසා එහෙම අවශ්‍යනෑ. FAQ කියලම තියන්න. මගේ යෝජනාවෙ හොඳ නරක තහවුරු කරගන්න හොඳ විදියක් කියන්නද, තමං ගැනම හිතලා බලන්න. නිවිප්‍ර/ නිතර විමසන ප්‍රශ්න සහ FAQ / නිති විමසන පැන දෙකෙන් ප්‍රාෙයා්ගිකව ඔබ කුමක් භාවිතා කරයිද? හැබැයි problem එකකක් තියනවා. නිවැරදිම යෙදුම පැණ ද පැන ද කියලා මම දන්නෙ නෑ. Singhalawap (talk) 17:47, 6 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)

මෙන්න මේවා බලන්න. හරියටම වචනයක් හොයා ගන්න අමාරුයි. දෙකම හරි වගෙයි. අපි මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? මම මේක කෝපි කඩේට දාන්නම්.
-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:53, 7 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)
අප කුමක් භාවිතා කරම්ද? උදව්... -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:56, 7 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)
පරිශීලක:බිඟුවා
නිති = නිතර
අසන = listning. එබැවින් විමසන යන්න වඩා ගැලපේ
පැණ / පැන - මං දන්නෙ නෑ
Singhalawap (talk) 03:59, 7 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)


අළුත් අදහසක්
Frequently asked questions = නිති විමසන පැන
FAQ = නිති විමසුම්
ඇත්තටම මගෙ අදහසක් නෙමෙයි. මේ ගැන කථාකරදිදි මගෙ ගුරුවරයෙක් කරපු යෝජනාවක්.
ගුරුවරයගෙ නම රොෂාන්
Singhalawap (talk) 03:42, 18 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)
Have a look at this too [විකිපීඩියාව සම්බන්ධව නිතර අසන ගැ‍ටළු]
Found on පරිශීලක:Student.IRQUE.UOC's page
Quite interesting ! -Shane44 (talk) 18:19, 30 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)

Toolserver[සංස්කරණය]

Toolserverය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරන බවක් පෙනේ. පරිපාලකවරුනි, කරුණාකර විමසා බලන්න. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 11:03, 8 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)

Toolserver හි සමහර මෙවලම් පමණක් නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක නොවෙයි. (Edit Counters). එයද සිදුවන්නේ සිංහල පරිශීලක නාමයන්ට පමණක් බව දුටිමි. ඒ බව දැනුම් දුන්නෙමි. මෙම ගැටළුව ජර්මන් වැනි භාෂාවලටද තිබූ බවක් දැක්කෙමි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:41, 10 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)
තුති. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 09:19, 11 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)
junaid's tools are woking now. http://toolserver.org/~junaid/tools/index.php -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:13, 30 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)

විකිපුවත් සිංහලෙන්[සංස්කරණය]

විකිපුවත් අඩවියක් සිංහල බසින් ඇරඹීමට යෝජනා වී ඇත. කරුණාකර පහත සබැඳිය ඔස්සේ පිවිස ඊට මනාපය පළ කරන්න.
http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languages/Wikinews_Sinhala --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 11:29, 11 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)

යප් යප්, කස්ටියම සප් එක දෙන්ඩ! --Budhajeewa (talk) 09:54, 11 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)
Friends
I'm usually positive minded. But I doubt the practicability of this. This may create several issues and could be a cause for a bad reputation for Sinhala wiki projects.
So my comment will be negative.
Dear පරිශීලක:තඹරු විජේසේකර and Budhajeewa
This not means I'm against you or something like that. Simply this is not the correct time and its not the priority.
Singhalawap (talk) 11:55, 25 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)
I'd like to know about what particular "issues" you are referring to, so I'd be able to come up with my point of view.
And if Wikimedia Foundation repute one project based on the "behavior" of other projects - even when the two projects are from the same community - we shouldn't be voluntarily contributing to a foundation like this at all, in the first place! --Budhajeewa (talk) 06:35, 27 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)

Who writes wikipedia?[සංස්කරණය]

Who writes wikipedia? Long but interesting read --Thameera123 (talk) 16:41, 24 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)

Meetup in line with 10 years celebrations[සංස්කරණය]

How about organizing a local Wikipedia meetup (can also think about EN contributors) - Will help us network and make our efforts better.

--සදීප පල්ලියගුරු | Sadeepa Palliyaguru (talk) 06:01, 13 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)

http://ten.wikipedia.org/wiki/Category:Sri_Lanka
This seems a fake no one is responding. any idea what is going on? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:12, 13 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)

ලංකාවෙන් ලොවට විකියක්!![සංස්කරණය]

මෙම විකිපිඩියාවේ ලියාපදිංචිව සිටින අනංගයා සහ තඹරු විජේසේකර වන මා විසින් අධ්‍යාපනවිකිය නමින් නව විකියක් ඇරඹූවා. එය ශ්‍රී ලාංකේය සිසුන්ගේ නුවණ වර්ධනය සඳහා පදනම් වූවකි. මේ වනවිට එහි සැකිලි සැකසෙමින් පවතී. අනාගතයේ එහි ඩොමේන් නාමය ද නියම විකියක් පරිද්දෙන් සැකසෙනු ඇති. ඔබේ නොමසුරු දායකත්‍වයන් අප අගයන්නෙමු. මෙයට පිවිසීම සඳහා http://wiki.heymaal.info/ වෙත පිවිසෙන්න. එහි ලියාපදිංචිවූ පරිශීලකයෙකු ලෙස ඔබේ දායකත්‍වයන් ද ලබා දෙන්න. ස්තූතියි. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 12:57, 5 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)

මේකේ විදිහට පරිශීලක: අනංගයා සහ පරිශීලක: තඹරු විජේසේකර දෙන්නම එක් කෙනෙක්! අපි චෙක් යූස ගෙන් අහල බලමුද?--ශ්වෙත (talk) 14:32, 6 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)
තඹරු, මේ විකියේම ඔබේ කටයුත්ත කරන්න බැරිද? මොකද අපේ ඉන්න කට්ටිය බෙදිලා ගියොත් එකක්වත් හරියට දුවන එකක් නැ. මේක මගේ මතය විතරයි. දැන් දැන් අපි නිවැරදි මාවතකට වැටිලා ඉන්න බවක් පේනවා. තවත් හිතලා බලන්න. මටනම් ඔයාගේ වැඩේට සහය දෙන්න ටිකක් අමාරු වෙයි. උදව්වක් ඕනැ නම් කියන්න. මම ට්‍රයි එකක් දෙන්නම්. ජය! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:04, 6 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)
මේකේ විදිහට පරිශීලක: අනංගයා සහ පරිශීලක: තඹරු විජේසේකර දෙන්නම එක් කෙනෙක්! අපි චෙක් යූස ගෙන් අහල බලමුද?
Puzzled

මොකක් ද ඒ කථාව​? අනංගයා (talk) 17:40, 6 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)

මේක සිංහලයේ වර නැගීමේ දෝෂයක් වගෙයි නේද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:52, 7 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)
Smiley lol.gif ඒක මිසක්; මම බය වෙච්ච තරමක් ! අනංගයා (talk) 04:12, 7 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)

සිංහල විකිපීඩියා සමූහය[සංස්කරණය]

මේ කියන්න හදන්නේ අපේ සිංහල විකිය වෙනුවෙන් හැදුන සමූහ පිටු නැත්නම් groups ගැන.

මේක නම් ගොඩාක් පරණයි. ආසිරි වෙන්න ඕනැ මේක හැදුවේ. 2007 විතර. දැනට සාමාජිකයින් 28ක් ඉන්නවා. මං දන්න විදියට ක්‍රියාකාරී විකි පරිශීලකයින් දැනටමත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඒක ආයෙත් පණ ගන්වලා ගන්න ඕනැ. ගූගල් ගිණුමක් තියෙන ඔබ සැවොම මේකට සම්න්ධ වෙනවා නම් හොඳයි. ප්‍රශ්ණ, උදව් ගැන වගේම අලුත් දේවල් ගැනත් කතා කරන්න නියම තැනක් තමයි මේ groups.
මේක ෆේස්බුක් (මූණු පොතේ) පිටුව. අද කාලේ හැමෝටම වාගේ මූණුපොතේ ගිණුමක් තියෙනවා. ඒක නිසා ප්‍රසිද්ධියට නියම තැන. අනික යාලුවෝනේ ඉන්නේ. විකිය කියන්නේ මොකද්ද, මොකද වෙන්නේ, මොනවද කරන්න පුලුවන්... වගේ දේවල් කතා වෙන්නත් පුලුවන්. අලුත් සාමජිකයින් හොයාගන්නත් පුලුවන් වෙයි. දැනටමත් 56ක් විතර අය ඉන්නවා.

ඔයාලා මොකද හිතන්නේ. පොඩි සප් එකක් දෙනවා නේද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:30, 6 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)


ඔන්න මමත් පබ්ලිසිටි වැඩ පටන් ගත්තා :D --Shane44 (talk) 16:51, 6 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)
එල එල. අනිත් අයත් දෙන්න සප් එකක් එහෙනම්....-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:45, 7 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)

සංස්කරණය ගණකය[සංස්කරණය]

විකියේ සිංහල නම් සඳහා බොහෝ සංස්කරණය ගණකයන් නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක නොවේ. මේ ඒ සඳහා එක් පිළියමකි. තමන්ගේ දායකත්වය ගැන අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට මෙය ඉතා පහසු මෙවලමකි. ස්තාපනයට හා වැඩිදුර විස්තර සඳහා සංස්කරණය ගණකය වෙත යන්න. ඔබේ සංස්කරණයන් ගැන ඔබම සතුටු වන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:03, 6 මාර්තු 2011 (යූටීසී)

සමූහාණ්ඩුව හා ජනරජය අතර වෙනස මොකද්ද?[සංස්කරණය]

දන්න කෙනෙක් මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිළි කරලා දෙනවද? අනික මේ වගේ ලැයිස්තුවක් එහෙම තියෙනවද, මෙන්න මේවා ජනරජ, මෙන්න මේවා සමූහාණ්ඩු..... උදව්.... -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 13:32, 7 මාර්තු 2011 (යූටීසී)

Federal states = සමූහාණ්ඩු
republics = ජනරජ
{මගේ ගාව රහසිගත ලයිස්තුවක් තියෙනවා, හෙළි කරන්නේ නෑ කාටවත්ම​} නංගයා මතන්න 13:46, 7 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
පරිශීලක:බිඟුවා
සමූහාණ්ඩුව = Federation (=සන්ධීය රාජ්‍යය = එක්සත් රාජ්‍යය)
ජනරජය = Republic
there is no direct relationship between 2 concepts
Sorry I'm little busy to explain you now. Will explain more if u need, as soon as possible. Singhalawap (talk) 13:49, 7 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
සමූහාණ්ඩුව හා ජනරජය අතර වෙනසක් නැත. Republic යන්නෙහි සිංහල වචන දෙකකි. Federal State යනු සන්ධීය රාජ්‍යය යන්නයි. ---- ශ්වෙත (talk) 13:52, 7 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
අනංගයා හා Singhalawap කියන්නේ මේ දෙක දෙකක් කියලා නේද? නමුත් ශ්වෙතගේ අදහස එකක් කියන එකද? ම්..ම්... -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 13:58, 7 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
පුරාණ කාලයේ සිට මෙම ජනරජය/සමූහාණ්ඩුව සංකල්පය පැවතුනා. මෙහි මූලික ලක්ෂණය වන්නේ ජනයා (මහජනතාව) භාගික වශයෙන් හෝ රජය/ආණ්ඩුව හැසිරවීමයි. එකල පැවැති රාජාණ්ඩු/ඒකාධිපති ක්‍රමයෙන් බැහැරවූ ක්‍රමයකි මෙය. පැවැති ජනරජ/සමූහාණ්ඩු ලැයිස්තුවක් දුන්නොත්: ග්‍රීක, කාර්තේජ්, ඇතන්ස්, ලිච්ඡවී, රෝමන්, වෛශ්‍යාලි, හස්තිනාපුර, වැනීසිය, අයිස්ලන්තය, පීසා, ෆ්ලොරන්ස්, නෙදර්ලන්තය, ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය, පැනමාව, සිංගප්පූරුව, සිම්බාබ්වේ මේ ලැයිස්තුවෙන් ටිකක් විතරයි. ---- ශ්වෙත (talk) 14:13, 7 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
සන්ධීය රාජ්‍ය හෙවත් ෆෙඩරේෂන අර්ධ වශයෙන් ස්වතන්ත්‍ර ප්‍රාන්ත/පළාත් වල සංගමයක්. ලැයිස්තුවක් උත්සාහ කලොත් ආර්ජන්ටිනාව (පළාත් 23ක්), ඕස්ට්‍රේලියාව (ප්‍රාන්ත 6ක්), බ්‍රසීලය (ප්‍රාන්ත 26ක්), කැනඩාව (පළාත් 10ක්), ඉන්දියාව (ප්‍රාන්ත 26ක්), මලයාසියාව (ප්‍රාන්ත 13ක්), නේපාලය (කලාප 14ක්), පාකිස්තානය (පළාත් 4ක්), ඇඑජ (ප්‍රාන්ත 50ක්) ලැයිස්තුවෙන් කිහිපයක්. රාජ්‍යයක් ජනරජයක්/සමූහාණ්ඩුවක් වෙන්නේ පාලනය ඒකාධිපති/රාජාණ්ඩුද ජනයා සතුද යන්න මතයි. එය සන්ධීය රාජ්‍යයක් වන්නේ අර්ධ-ස්වතන්ත්‍ර ප්‍රාන්ත/පළාත් වල එනතුවක් වීම මතයි.---ශ්වෙත (talk) 14:56, 7 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
යම් රාජ්‍යයක් මහජනයා/ජන සමූහයා විසින් පාලනය/ආණ්ඩු කරන්නේ නම් ජනරජයක්/සමූහාණ්ඩුවක්; රජෙකු/රැජිණක විසින් නම් රාජාණ්ඩුවක්; අධිරාජයෙකු/අධිරාජණියක විසින් නම් අධිරාජ්‍යයක්; ඒකාධිපතියෙකු විසින් නම් ඒකාධිපතිත්වයක්.යම් රාජ්‍යයක ආණ්ඩු බලය මුළුමනින් කේන්ද්‍රගතව තිබෙයි නම් ඒකී රාජ්‍යයකි; ආණ්ඩු බලය අර්ධ ස්ව-තන්ත්‍ර ප්‍රාන්ත/පළාත් වලට බෙදී තිබේ නම් ෆෙඩරල්/සන්ධීය රාජ්‍යයකි. --- ශ්වෙත (talk) 15:19, 7 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
අද ඉඳලා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී සමූහාණ්ඩුව කියමු. ශ්වෙත කියන විදියට දෙකම එක නෙව. Singhalawap (talk) 19:54, 7 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
මම කලින් හිතුවෙ මෙතන තියෙන්නේ දේශපාලන සිද්ධාන්ත තේරුම්ගැනීම පිලිබඳ ගැටුමක් කියලා. ශ්වෙතගෙ පැහැදිලි කිරීම් වල්න් තේරෙනවා ඔහුගේ දේශපාලන සිද්ධාන්ත දැනුම නිවැරදි බවත් මගේ මතය හා ඔහුගේ මතය අතර සිද්ධාන්ත ගැටුමක් නෑ කියලත්. මෙතය තියෙන්නෙ සිංහල සමාන පද පටලැවිල්ලක් විතරයි.
 1. සමූහාණ්ඩුව = ජනරජය (ශ්වෙත මතය)
 2. සමූහාණ්ඩුව = සන්ධීය රාජ්‍ය / ෆෙඩරේෂන / එක්සත් රාජ්‍ය (Singhalawap & අනංග මතය)
මම හිතන්නෙ මගේ මතය හරි කියලා. තව හොයන්නම්, කියවන්නං Singhalawap (talk) 04:40, 8 මාර්තු 2011 (යූටීසී)


පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද[සංස්කරණය]

I have noticed many spelling, typing , grammar , translation, standards & conceptual errors by පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද. He is continuing it despite of my (and some others) request. That user seems working to increase his edit count as fast as possible without considering accuracy, quality, standers and ideas of wiki community. Though he contributes a lot, correcting his mistakes will be so difficult & time consuming. It will be somewhat slimier to the correcting the garbage done by Felide company. I tried my best but I can't do it any more simply busy me can not work even closer to the speed he works.
I wold like to Inform the community that

 • I wold like to Inform the community that I believe strong action to be taken (Even up to temporary blocking him) is needed.
 • I have stop corrcting pointing out and correcting his mistakes as I can't cope up with the load.

Singhalawap (talk) 15:47, 9 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

I totally agree and would like to add that he is uploading images without mentioning copyrights. Normally these kind of things are quickly noticed by admins. I tried to correct him but as Admins seems to be supporting this user by even creating some of the templates, I have almost given-up. This is a very pathetic situation. One admin is totally defunct and other two are supporting this user. The articles he had tried to translate are full of mistakes. They are not complete too. It is better to complete one article with good sinhala rather than creating 100 articles with heavy amount of language mistakes. Apparently the motive of the user is to increase his edit count and not to provide quality articles. Is he involved with a contract for translating FOR MONEY? Is this user another Felidae? It is known now that he owns a company called PKSOFT. Is he financially compensated for these translations and paid per word basis? I AGREE THAT SOME ACTION NEEDS TO BE TAKEN BEFORE FURTHER DAMAGE IS DONE. --- ශ්වෙත (talk) 16:10, 9 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

මොනාද හලෝ මේ කියන කතා? හැමතිස්සෙම PKsoft® කොම්පැනියක් අල්ලගෙන කතාකරනවා ඔයගොලොන්ට වෙන වැඩ එහෙම නැද්ද ? මේ සිංහල විකියෙන් ඉංග්‍රිසි වචන අයින් කරන්න මම දගලනවා ඔයගොල්ලො ඇවිල්ල ඒවා කඩාකප්පල් කරල ආයිම ඉංග්‍රිසි වචන ටික ගෙනල්ල දානව. මට දැන් කරන්න තියන දේවලුත් අමතක වෙනව. කරැණාකරල ඕව නවත්තල විකියට වැඩක් කරනවල! මෙතන නිකන් කාලෙ කකා ඉන්නෙ... සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 09:00, 11 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

මම එක ප්‍රශ්ණයක් අහන්න කැමතියි!

සිංහල විකීපීඩියාවක් තියෙන්නේ කුමටද?

සිංහල විකිපී‍ඩියාව අරාජිකවීම[සංස්කරණය]

I have already expressed my displeasure on the destruction making by පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද to the sinhala wikipedia. He is destroying the sinhlala wikipedia "Policy Wise", "Content wise" & "Community wise". I'm so disappointed see how weak the community as community has become helpless. This is my last communication regarding පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද as it seems there is no point and as I'm fed up on this issue.
 • Here after I will not join any discussion on this issue.
 • I will try not correct any erroneousness contributions by the user. (But I may correct some gross errors, as sometimes I could not control my mind to neglect it.
Seems Community is really weaker than in the Felide issue.
I wish the best to the sinhala wikipedia ! (which may means I wish the best for us)
Singhalawap (talk) 05:45, 12 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Last Message OK...Checking for new messages...No new messages! සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 15:05, 12 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

I have heard this story. I found this version in the internet
"One cold night, as an Arab sat in his tent, a camel gently thrust his nose under the flap and looked in. "Master," he said, "let me put my nose in your tent. It's cold and stormy out here." "By all means," said the Arab, "and welcome" as he turned over and went to sleep.

A little later the Arab awoke to find that the camel had not only put his nose in the tent but his head and neck also. The camel, who had been turning his head from side to side, said, "I will take but little more room if I place my forelegs within the tent. It is difficult standing out here." "Yes, you may put your forelegs within," said the Arab, moving a little to make room, for the tent was small.

Finally, the camel said, "May I not stand wholly inside? I keep the tent open by standing as I do." "Yes, yes," said the Arab. "Come wholly inside. Perhaps it will be better for both of us." So the camel crowded in. The Arab with difficulty in the crowded quarters again went to sleep. When he woke up the next time, he was outside in the cold and the camel had the tent to himself.
"

My Dear Wikipedians! When you wake up from your sleep/slumber, you will definitely find yourself out of Sinhala Wikipedia!!! --- ශ්වෙත (talk) 15:30, 12 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)
This Story is for the Administrator duo Lee & Binguwa...
THERE IS AN INDIAN LEGEND, THAT TELLS A STORY OF AN INDIAN ON TOP OF A MOUNTAIN.IT WAS VERY COLD ON TOP OF THE MOUNTAIN AND THE INDIAN KNOW THAT HE WOULD FREEZE IF HE DIDN'T MAKE IT TO THE VALLEY BELOW. AS HE WAS WALKING HE CAME ACROSS A SNAKE. THE SNAKE WAS FREEZING TO DEATH. THE SNAKE SAID TO THE INDIAN "PLEASE CARRY ME TO THE VALLEY." THE INDIAN SAID "NO NO YOU ARE A SNAKE AND YOU WILL BITE ME." THE SNAKE SAID "NO I WON'T BITE YOU IF YOU HELP ME. IF YOU DO NOT HELP ME I WILL DIE." THE INDIAN SAID "IF YOU GAVE ME YOUR WORD THAT YOU WILL NOT BITE ME, I WILL CARRY YOU TO THE VALLEY." THE SNAKE SAID " I PROMISE, I PROMISE IF YOU SAVE MY LIFE I WILL NOT BITE YOU." SO THE INDIAN PICKED UP THE SNAKE AND PUT THE SNAKE INSIDE HIS VEST, TO KEEP THE SNAKE WARM AND TO MAKE IT EASIER TO CARRY THE SNAKE DOWN THE MOUNTAIN. WHEN THEY REACHED THE VALLEY, THE INDIAN TOOK THE SNAKE OUT OF HIS VEST AND LAID HIM ON THE GROUND.THEN THE SNAKE BITE THE INDAIN. THE INDIAN SAID "YOU BIT ME AND YOU GAVE ME YOUR WORD THAT YOU WOULDN'T." THE SNAKE SAID "YOU KNEW WHAT I WAS WHEN YOU PICKED ME UP."
කොපමණ ගුණ කලත් දුදනෝ නොවෙති යහපත්. කිරි දියෙනි දෙවියත් අඟුරු සුදු වන කලෙක් නම් නැත්! --- ශ්වෙත (talk) 16:03, 12 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Mmmmm...Hmmmmm...Nice story! සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 17:10, 12 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

මට හිතාගන්නවත් බැහැ ඇයි මෙච්චර දක්ෂ පරිශීලකයෙක් මාව වැරදි විදිහට තේරැම් ගැනීමට උත්සහ කරන්නෙ කියල...හරි පුදුමයි... අනිකුත් පරිශීලකයන් සමග සුහදව කතා කරන මොහු මා සමග එසේ නොකරයි. මෙයට හේතුව අනිවාර්්‍යයෙන්ම සෙවිය යුතුයි. මොහුගේ ඉල්ලීම මට විකිපීඩියාව හැර යාමට කීම නම් මා එය කැමැත්තෙන් ඉටුකරමි.සමගියක් නැතිව මේ විකියේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යෑම ඉතා අපහසු තත්වයක් නොවේද?සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 17:18, 12 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

වැඩිය හිතන්න ඕන නැහැ මම කියන්නම්. හුඟක් පරිශීලකයන් ඔබට විරුද්ධයි. ඒක තමයි යථාර්තය. ඔවුන් නිහඞ බහුතරයයි. ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර පාරිභෝගිකවාදය ඉතාමත් දුර්වලයි. ඔවුන් ඉදිරියට ඇවිත් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න කැමති නැහැ. මම ඔබට විරුද්ධ හේතු මේවායි.
 1. ඔබ විසින් බහු ගිණුම් මාලාවක් පවත්වා ගෙන ගොස් ඇති බව චෙක් යූසර් විසින් නිර්ණය කර තිබෙනවා. ඔබගේ ගිණුම අනිවාර්යයෙන්ම වාරණය කල යුතුයි. මෙය අනිවාර්යයෙන්ම කල යුතු නීතිමය දෙයක්. ඕනෑම පද්ධතියක නීති තිබෙනවා. පද්ධතිය තුල සිටිනවා නම් නීති රැකිය යුතුයි. බැරිනම් ඉවත් විය යුතුයි. මෙම නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න පරිශීලක ඡන්දයෙන් පත් කර ගත්ත පරිපාලක වරුන් සිටිනවා. ඔවුන් මෙම නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න බැඳී ඉන්නවා. එහෙම නොකරනවා නම් එය නීති විරෝධියි. පරිශීලකයන් අතර ඔවුන් ගැන විශ්වාසය බිඳී යනවා. නීතිය නවන්න (Bend the rule) ඔවුන්ට බැහැ. සියළු විකිපීඩියා තුල එය සාර්වත්‍රයි (universal). එබැවින් ඔබගේ පැවැත්ම නීති විරෝධියි. ඔබගේ ගිණුම හෝ ඔබගේ දායකත්වයන් හෝ මම පිළිගන්නේ නැහැ. ඔබ විකිපීඩියාවට අළුත් නිසා නීති දන්නේ නැහැ යැයි ඔබට හෝ පරිපාලක වරුන්ට හෝ කියන්න බැහැ. ඔබගේ බහුගිණුම් කිහිපයක් වාරණය කිරීමෙන් අනුතුරුවයි මෙම බහු ගිණුම් තොගය ඔබ නිර්මාණය කලේ. එමනිසා බහු ගිණුම් සෑදීම නිසා වන ආදිනව ඔබ දැන සිටියා. දෙවන බහුගිණුම් තොගයෙනුත් අනෙක්වා වාරණය කර මෙම ගිණුම පමණක් වාරණය නොකර සිටීමට කිසි හේතුවක් පරිපාලක වරුන් දක්වල නැහැ. කිසියම් පද්ධතියකට ඇතුළු වන්නේ නම් එහි නීති ගැන අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. එම පද්ධතියක් තුල හැසිරෙයි නම් නීති ගැන මනා අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. පරිපාලකයන් සිදු කරන මෙම කාර්යය ඉතා භයානකයි. මෙයින් වැරදි පූර්වාදර්ශයක් ඔවුන් සපයනවා. ඊලඟ බහු ගිණුමා වාරණය කිරීමට උත්සාහ කල විට ඔහු විසින් එය අභියෝක කරන්නේ ඔබට සිදු කල අයථා පක්ෂපාතකම දක්වමින්. පෙරදී වාරණයට භාජනය වුනු බහුගිණුමන් පවා ඔවුන්ගේ වාරණයන් ගැන අභියෝග කල හැකියි. ඔබ බහුගිණුමෙක් බව චෙක් යූසර් විසින් නිර්ණය කල විට ඔබට ඒ බව දන්වා අදහස්ද විමසුවා පරිපාලක විසින්. එයට ඔබ ප්‍රතිචාර දැක්වූයේද නැහැ. කෙසේ නම් ඇයිද පරිපාලක වරුන් විසින් ඔබට විශේෂ වරප්‍රසාද දක්වන්නේ? සිංහල විකිපීඩියාව තුල ඔබගේ පැවැත්ම සම්පූර්ණයෙන් නීති විරෝධිය.
 2. ඔබගේ සිංහල දැනුම ඉතාමත් දුර්වලයි. පරිපාලකවරුන් ඔබට විශේෂයෙන් සලකනවා නම් මෙම වැරදි සිංහල නිවරද කර ගැනීමට ඔබට උපදෙසක් හෝ දී තිබේද? ඔබගේ වැරදි සිංහල අකුරු භාවිතය, වැරදි සිංහල වචන භාවිතය, වැරදි සිංහල වාක්‍ය භාවිතය ආදිය ඔවුන්‍ට නොපෙනේද? පරිවර්තනයක් සිදු කරන විට ලිපිය හෝ ඡේදයක් හෝ වාක්‍යයක් හෝ අඩුම වශයෙන් වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් හෝ කියවා අර්ථය වටහා ගෙන එම අර්ථය සිංහලෙන් ලිවිය යුතුයි. එසේ නොමැතිව වචනයෙන් වචනය සෘජු පරිවර්තනය කිරීම තුලින් එලොවට හෝ මෙලොවට හෝ සෙතක් නොසැලසේ. මෙයට අමතරව ඔබ ගොනු උඩුගත කරන්නේ හිමිකම් කඩමින්. මේ ගැන බොහෝ කරුණු පෑමෙන් අනතුරුව එක් ගොනුවක් පමණක් මැකීමට නියමිතයි. පරිපාලකවරුන් මෙම වැරදි පැවැත්ම ගැන ඇස කන පියා සිටින්නේ ඇයි? වැරදි සිංහල පරිවර්තන හා වැරදි උඩුගත කිරීම් නිසා ඔබ විසින් සිංහල විකිපීඩියාවට සිදු කරන අගතිය මගේ දෙවන හේතුවයි.
 3. පද්ධතියක් තුල හැසිරෙන විට එයට ක්‍රමයෙන් අනුගත වෙන සමහරෙක් සිටිනවා. තමන් කල වැරදි අවබෝධ කරගෙන අනෙකුත් අයගේ අවවාද වලට සවන් දෙන කෙනෙකුට පහසුවෙන් එසේ අනුගත විය හැකියි. අනෙකුත් පරිශීලකයන් ඔබගේ කාර්යයන් ගැන තබන සටහනට සවන්දීම කෙසේවෙතත් ඒවා මකා දැමුමට පවා ඔබ පෙළඹුනා. ඔබ උඞඟු සහ එම නිසාම ඔළුව ඉදිමුණු මානසිකත්වයකින් පෙලෙන බව පැහැදිලියි. ඔබ සිතන දේ පමණක් නිවරද යැයි ඔබ සිතනවා.සිංහල විකිපීඩියාව තුල සිටින්නේ එක් නායකත්වයක් (එය සර්ව බලධාරි නැහැ. අපි එහි කාර්යයන් විවේචනය කරනවා) එහි ඇත්තේ එක් අරමුණක්. එසේ වන්නේ එය කණ්ඩායමක් නිසා. කණ්ඩායමක සිටින විට අනුන්ට සවන් දිය යුතුයි. නීති ගරුක විය යුතුයි. ඔබට එවැනි ගතිගුණ නොමැති වීම ‍මගේ තෙවන හේතුවයි. ---- ශ්වෙත (talk) 09:38, 13 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

පරිශීලක:Lankaart[සංස්කරණය]

පරිශීලක:Lankaart නම් ගිණුම කිසියම් තනි පුද්ගලයෙක් නිරූපණය කරන්නක් නොව බ්ලොග් අඩවියක් නිරූපණය කරන්නක් බව දැන් පැහැදිලිය. මෙයද ෆෙලිඩේ සමාගම ගණයට වැටෙයි. සමාගමක නමක් සහ සමාගමක අභිමථාර්තයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම නිසා පරිශීලක: ෆෙලිඩේ ගිණුම ගැන සිංහල විකිපීඩියාව ගත් තීරණයම මෙහිදී ත්ගත යුතුද? -- ශ්වෙත (talk) 16:37, 14 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

පරිශීලක:පසිදු කාවින්ද හා පරිශීලක සාකච්ඡාව:පසිදු කාවින්ද තුල සැකිල්ල:Retired ඇතුලත් කිරීම[සංස්කරණය]

පරිශීලක:පසිදු කාවින්ද හා පරිශීලක සාකච්ඡාව:පසිදු කාවින්ද තුල පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද විසින් සැකිල්ල:Retired ඇතුලත් කර ඇත. මෙහිදී කරුණු කිහිපයක් පැන නගියි.

 1. පරිශීලක පිටුවක් වෙනස් කරන්නේ එම පරිශීලක විසින් පමණයි.
 2. පරිශීලක සාකච්ඡා පිටුවක සටහන් තැබීමට ඕනෑම පරිශීලකයෙකුට හැකියාව හා නිදහස ඇත. නමුත් කඩාකප්පල්කාරී ආකාරයට එහි තිබූ සියළු සටහන් ඉවත් කරමින් ඉහත සැකිල්ල ඇතලත් කර ඇත.
 3. අදාල පරිශීලක වාරණය කර ඇති බැවින් මෙම පරිශීලක පිටුව වෙනස් විය නොහැක.
 4. වාරණය කල පරිශීලකයෙකු ගේ පිටු වල වැදගත් තොරතුරු ඇති බැවින් ඒවා සැඟවීමට තැත් දැරීම නීති විරෝධීය.
 5. මෙම වාරණයට ලක්වූ පරිශීලකයා හා මෙම සංශෝධනය කල පරිහීලකයා අතර සම්බන්ධය කුමක්ද? ඔහු එසේ කලේ ඇයි? ---- ශ්වෙත (talk) 12:18, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

මේක නම් මහ විකාරයක්. Sinhalawap එහෙන් කියනව Retired ටැග් එක දාන්න කියල . මෙයා මෙහෙන් කියනව නීති විරෝධි කියල. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 12:22, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

දැන් ඔයගොල්ලොම නේද මට කිව්වෙ පරණ ගිණුම පාවිච්චි කරන්න එපා කියල.? දැන් ආයිම කියනව පරිශීලක පිටුවක් වෙනස් කරන්නේ එම පරිශීලක විසින් පමණයි කියල. දැන් මාව ආයිම පරණ ගිණුමට ලොග් කොරල තව නඩු කවන්නද හදන්නෙ? සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 12:27, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

දයාබර සිංහලවැප්, මෙවැනි උපදෙසක් මොහුට දුන්නේද? මට නම් ඒ බවක් නොපෙනේ. --- ශ්වෙත (talk) 12:33, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

See -> [[1]]

වැප් සිදු කර ඇත්තේ ලිපියක සංස්කරණයකි. එය ඔබට ඉඟියක් වූයේ කෙසේද? බහු ගිණුමෙකුට පිරිසිදු ඇරඹුමක් සිදු කල නොහැක. එසේ චෝදනා එල්ල වීමට පෙර අදාල කමිටුවට සියල්ල රහසිගතව පවසා සියළු ගිණුම් ඔවුන් ලවා වසා දමා එසේ කල හැකිව තිබුණි. දැන් ප්‍රමාද වැඩිය.-- ශ්වෙත (talk) 12:45, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

ඒ ඔබගේ නීතිය වෙන්න ඇති. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 12:47, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

නීතියෙත් සීමාවක් තිබෙනවා මිත්‍රයා. ඔබ එය ඕනැවට වඩා ඔථවට අරගෙන. ඒකයි මේ ප්‍රශ්ණ ඔක්කොම. ඔබට තවමත් කාලයක් ඉතිරි වෙලා තියෙනව ඒක හරිගස්වගන්න. එහෙත් ඔබ එසේ කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් ඔබට Sorry+.com සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 12:53, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

මම සිදු කලේ ඔබ බහුගිණුමෙක් බව චෙක් යූසර් ලවා ඔප්පු කරවීම සහ ඔබ වාරණය කල යුතු බව පරිපාලක වරුන්ට දැනුම් දීමත් එසේ නොකල හැකි බවක් එක් පරිපාලක වරයෙක් පැවසූවිට එය සිදු කල යුතු බවට කරුණු පෙන්වා දීමයි. ඒවා නීති විරෝධී නම් හා නීතිය ඔළුවට ගැනීම නම් කල හැකි කිසිවක් කිරීමට ඔබට හැකියි. මම බලා සිටිමි. -- ශ්වෙත (talk) 12:58, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

ඔබේ කැමැත්ත පරිදි. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 13:01, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Sock puppet suspect පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද
Most of the things you talk on talk pages are nonsense. Therefor not easy or unable to comment.
Singhalawap (talk) 15:06, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lee තුල සැකිල්ල: Retired බහා ලීම[සංස්කරණය]

පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lee තුල පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද විසින් සැකිල්ල: Retired බහාලනු ලැබ ඇත. පහත කරුණු පැන නගියි.

 1. පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lee විශ්‍රාම ගොස් ඇත්ද?
 2. එසේ විශ්‍රාම ගිය බව ඔහු විසින් ප්‍රකාශ නොකර පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද විසින් ප්‍රකාශ කරන්නේ ඇයි? --- ශ්වෙත (talk) 12:31, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

ශ්වෙත නම් ඉක්මනටම විකියෙන් යන්න වගේ හදන්නෙ...සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 12:35, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

සිංහල විකියට මැණිකක් වැන්නකු විශ්‍රාම ගිය බවට වැරදි ප්‍රචාර කර පසුව ඒ වැරදි වසා ගන්නට මට තර්ජනය කරයිද? --- ශ්වෙත (talk) 12:48, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

නැත. මම ඔබ කියන දේ බාර නොගන්නෙමි. එයට හේතුව මම එම ටැගය මාගේ පරණ ගිණුම පිලිබද කල ප්‍රකාශයකි. Lee ගැන නොවේ. ඔබට ලොකු වැරදීමක් වෙලා වගේ මට පේන විදිහට සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 12:59, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

ඔබගේ පරණ ගිණුම යනු කුමක්ද? එය කුමක් හෝ වේවා එය ගැන පරිපාලක තුමාගේ සාකච්ඡා පිටුවේ සැකිලි බහා ලීම නිවැරදිද? -- ශ්වෙත (talk) 13:03, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

එය නිවැරදි නොවේ. එය අත්වැරදීමකි. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 13:07, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

ස්තුතියි. කලින්ම කියන්න තිබුණා. නැවත ස්තුතියි. --- ශ්වෙත (talk) 13:09, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Thanks for your corporation සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 13:13, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

ඔබගේ සහයෝගය බලාපොරොත්තු වූවත් එය ලැබෙන බවක් මට නොපෙනේ සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 13:16, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

corporation කියන්නේ සංස්ථාව කියන එකයි. නියම වචනය cooperation. මම නීතිමය කරුණක් මතු කරලා තිබෙන්නේ. පරිපාලකවරුන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ ගොල්ලන්ට ස්ටුවර්ඩ්ලගෙන් විමසන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉහළට (ඕනෑම අයෙකුට පුළුවන්) ඒ අය මේක විසඳයි. මගේ සහයෝගය මෙතනට කිසිම ලෙසින් අදාල නැහැ. අනෙක ඔබ මට තර්ජනය කරලා තියෙනවා විකිපීඩියාවෙන් ‍ඉවත් කරන බවට. ඉන්පසු සහයෝගය වගේ ප්‍රතිචාර කොහොමත් අදාල නැහැ නේද? --- ශ්වෙත (talk) 13:30, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

ඔබ හරි මිත්‍රයා. මම මේ විකියට අවශ්‍ය නැති කෙනෙක්. මා නීතියට යටත් විය යුතුයි. කරැණාකර නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. මාව මරන්න. Kill meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Kill Bill.PNGPKsoft® සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 13:58, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Sock puppet suspect පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද
Most of the things you talk on talk pages are nonsense. Therefor not easy or unable to comment.
Singhalawap (talk) 15:06, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

බොහෝ ප්‍රශ්න වලට මුල් වන සංස්කරණ ගණනය[සංස්කරණය]

සිංහල විකිපීඩියාවේ අතීකය හා වර්තමානය දෙස විමර්ශනාත්මකව බැලූ කල අපට පෙනෙන්නේ විශාල දුර්මත බොහෝ ගණනකි.

 1. කෙසේ හෝ විගසින් පරිපාලකවරයෙකු විය යුතුය.
 2. එයට විගසින් සංස්කරණ ගණනය වැඩි කර ගත යුතුයි.
 3. එ‍සේ කල යුතු වන්නේ විකිපීඩියානුවෙක් තම විකිපීඩියාවට සිදු කරන සේවය මනින්නේ සංස්කරණ ගණන මගින් බැවිනි.
 4. පරිපාලක වරයෙක් විය හැක්කේ තම විකිපීඩියාවට බොහෝ සේවය කල අයෙකුටයි.
 5. පරිපාලකභාවය රජ කම වැනි විකිපීඩියානුවෙකුට ලඟා කර ගත හැකි උසස්ම මට්ටමකි.
 6. පරිපාලකයෙක් සර්ව-බලධාරි වන බැවින් කෙසේ හෝ එම තත්ත්වය ලබා ගත යුතුමය.
 7. පරිපාලක ඡන්දයකදී තීරණාත්මක විය හැකි බැවින් වත්මන් පරිපාලකවරුන් හොඳින් තබා ගත යුතුයි.
 8. තමන් පරිපාලකභාවය ඉල්ලා සිටුමට වඩා වත්මන් පරිපාලකවරුන් විසින් නාම-යෝජනා වීම පරිපාලක ඡන්දයකදී වාසිසහගත බැවින්ද වත්මන් පරිපාලකවරුන් සතුටින් තැබිය යුතුයි.
 9. තමන් සිදු කරන විකිපීඩියා සංස්කරණයන්හී ගුණාත්මක භාවයට වඩා සංස්කරණ ගණනය වැදගත්ය.
 10. සංස්කරණ ගුණාත්මක භාවය මැනිය නොහැකි බැවින්ද මැනිය හැක්කේ සංස්කරණ ගණනය පමණක් බැවින්ද සංස්කරණ ගණනය වැදගත්ය.
 11. නව ලිපි නිමැවීමේදී එවැනි ලිපි තිබේදැයි සෙවීම නොවැදගති.
 12. තමන් නව ලිපියක් තැනී යැයි සටහන් කිරීමට විකෘති ලිපි නමක් හෝ දමමින් ලිපි තැනීමෙහි වරදක් නැත.
 13. සංස්කරණ ගණනය මෙන්ම තමන් තැනූ ලිපි ගණනද වැදගත්ය.
 14. තමන්ගේ සංස්කරණ ගණනය මෙන්ම තමන් තැනූ ලිපි වල මාතෘකාද තමන්ගේ පරිශීලක පිටුවල ප්‍රදර්ශනය කල යුත්තේ ඉදිරියේදී ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි (අලෙවිකරණය) බැවිනි.
 15. ලිපි තැනීමේදී එක් වදනයක්, එක් වාක්‍යයක්, වාක්‍ය දෙක තුනක් ප්‍රමාණවත්ය.
 16. ලිපි පරිවර්තනයේදී මුල් ලිපියෙහි හැඳින්වීම කොටස හෝ එ‍ම අර්ථය දෙන ලෙස පරිවර්තනය කල යුතු නොවේ.
 17. ලිපි පරිවර්තනයේදී පාඨකයා ගැන සිතා මුල් පිටුව සම්පූර්ණයෙන් පරිවර්තනය කිරීම වෙනුවට ලිපි ගණන වැඩි කර ගැනීමට මුල් ලිපිය කොටස් වලට කඩා දැමීම කම් නැත.

මේ ලැයිස්තුව තවත් දිගු විය හැක. කෙසේවුවද මෑතදී අර්බුධයන්ට තුඩුදුන් සංස්කරණ ගණන දුර්මතය ගැන සිතමින් සිටින කල මෙම ගොනුව නෙත ගැටිණි. එයින් පසු මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසුනෙමි. මට තේරුම් ගිය ප්‍රකාරයට සංස්කරණ ගුණාත්මක භාවය මැනීමට කිසියම් උපමානයන් මෙය තුලින් සැපයේ. සමහරක් විකිපීඩියා මෙය දැනටමත් භාවිතා කරයි. මේ ගැන ඔබ සැම දෙන මද අවධානයක් හෝ යොමු කරන්නේ නම් මැනවි. විශේෂයෙන් පරිපාලකවරුන්ට මෙය වැදගත් විය හැක්කේ කිසියම් පරිශීලකයෙකුගේ සේවාව පිළිබඳ මනෝමූල ප්‍රකාශ සිදු කිරීමෙන් මිදී වාස්තවික ප්‍රකාශයන් සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන බැවිනි. -- ශ්වෙත (talk) 15:14, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

ශ්වෙත
නියමයි!
අංක 15 ( ලිපි තැනීමේදී එක් වදනයක්, එක් වාක්‍යයක්, වාක්‍ය දෙක තුනක් ප්‍රමාණවත්ය) හැර ඉතිරි සියල් ප්‍රශ්න වලට මුල් වන මත බව පිලිගනිමි.
Singhalawap (talk) 15:29, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

අති විශිෂ්ටයි. බොක්ක රෝස් වුණා. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 15:32, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

ඔයගොල්ලොමනෙ මාව හතුරෙක් විදිහට සලකන්නේ. ඉතින් මං මොනව කියල කොරන්නද? සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 15:41, 15 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Anandawardhana[සංස්කරණය]

හ්ම්...කවුන්ට්ස් ගාන වැඩි කරගන්න නියම ක්‍රමේ (අක්ෂර වින්‍යාසය නිවැරදි කිරීම) [[2]] 112.135.43.61 08:25, 16 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Discussions on user pages[සංස්කරණය]

An administrator has archived some very important discussions done on his user page within current month.
This has wasted lot of effort & time of me & some other contributors.
I have pointed out several times that talk pages are not suitable for important discussions even if its a user page of an administrator.
As far as I know even if a user deleted all what in his own user page, community can not do any thing.
Singhalawap (talk) 14:33, 19 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)
An archive is still accessible by all. Only thing is there shouldn’t be new changes on them. Even the කෝපි කඩේ get archived. But you are right. If a discussion is on some important topic and it sure should be on a common place. --Lee (talk) 16:32, 19 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවට සම්බන්ධ වීම[සංස්කරණය]

මෙහිදී සිංහල විකිපීඩියා ගිණුම වලංගු නොවේද? (එය වලංගු නොවන බව පෙනේ.) මගේ ගිණුමේ පරිශීලක නාමය සිංහල යුනිකෝඩ් වලින් තිබීමද මෙයට හේතුව. එසේ නොමැති නම් නව (අළුතින්ම) ගිණුමක් සදා එය ඉංග්‍රීසි විකිය සඳහා භාවිතා කළොත් එය බහු ගිණුම් චෝදනාවට ලක් වෙයිද? නිපුන දොඩන්තැන්න (talk) 11:09, 20 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

සිංහල යුනිකෝඩ් පරිශීලක නාම තිබෙන තවත් අයට ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියා ගිණුම් තිබෙනු මා දැක තිබෙනවා.[3] සහ [4] බලන්න. ඔබේ ගෝලීය ගිණුමේ තත්වය කෙසේ ද? (මගේ අභිරුචි > ගෝලීය ගිණුම් තත්වය) එය නිසි පරිදි සංයුක්ත ගිණුමක් බවට පත් කළ පසු[5] අනිත් ඕනෑම විකිමීඩියා ව්‍යාපෘතියකට ප්‍රවිෂ්ට වීමට පුළුවන් විය යුතු යි.--Anandawardhana (talk) 13:05, 20 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

එය සැබෑවකි...සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 13:10, 20 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

තොරතුරු වලට බොහොම ස්තූතියි. නිපුන දොඩන්තැන්න (talk) 14:23, 20 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

ඉංග්‍රීසි හෝ වෙනත් විකියකට සබැඳුම්[සංස්කරණය]

සිංහල විකිය තුල වෙනත් භාෂාවක විකියකට සබැඳුමක් (link) යෙදිය යුත්තේ බාහිර සබැඳුමක් ලෙසද? එනම් උදාහරණයක් ලෙස [http://en.wikipedia.org/wiki/Introductory_Physical_Science භෞතීය විද්‍යාව] ලෙසද? නැතිනම් මීට වඩා සරල ක්‍රමයක් තිබෙනවාද? මම කියන්නේ අන්තර් විකි සබැඳුම් ගැන නොවේ ලිපියක් තුළ ඇති ඒවා ගැනයි. නිපුන දොඩන්තැන්න (talk) 07:19, 22 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

ඔබගේ ක්‍රමය හරි! මීට වඩා සරල ක්‍රමයක් මාගේ දැනුමේ හැටියටනම් නොතිබේ.සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 07:25, 22 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

හැබැයි මෙහෙමත් පුථවන් en:Introductory Physical Science ඒත් ඒක එච්චර හරි නැහැ.සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 07:28, 22 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

[[en:Introductory_Physical_Science]] ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක ලියුවාම කිසිවක් පෙනෙන්නේ නැහැ. අත්දැකීම් ඇත්තෙකු සිටී නම් කියන්න, මම මේ කියන ක්‍රමය කලින් කොහේ හෝ පාවිච්චි කර තිබුනා දැකල තිබෙනවා. ඒත් දැන් ඒක හොයාගන්න බෑ. නිපුන දොඩන්තැන්න (talk) 10:52, 22 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Try this -> [[:en:Introductory Physical Science]] This is 100% working සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 11:01, 22 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

ඔව් මමත් ඒක දැන් ටිකකට කලින් දැක්කා. [[:en:Introductory Physical Science]] විදිහටම ලිව්වාම en:Introductory Physical Science විදිහටයි පෙන්වන්නේ. මුලින් ඇති en යන්න මඟහැරවීමට [[:en:Introductory Physical Science|Introductory Physical Science]] ආකාරයට ලියන්න වෙනවා.නිපුන දොඩන්තැන්න (talk) 11:06, 22 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)


[[:en:Introductory Physical Science|]] ලෙස ලිවීම ප්‍රමාණවත් බව සොයාගත්තා. ප්‍රතිඵලය = Introductory Physical Science. උදව් වලට ස්තූතියි. නිපුන දොඩන්තැන්න (talk) 11:11, 22 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

ඔබට සුභ දවසක්! සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 11:51, 22 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

විකීපීඩියා සතියේ විශේෂාංග ලිපිය[සංස්කරණය]

ආයුබෝවන් - வனக்கம் - WELCOME
විකීපීඩියා මුල් පිටුවෙහි දිස්වන සතියේ විශේෂාංග ලිපිය දැනට දිගු කලක් දිස්සේ යාවත්කාලීන කිරීමක් නොකෙරැණි. ඉංග්‍රිසි විකියෙහි නම් මෙය දවසින් දවස යාවත්කාලීන කිරීමක් කරයි. අවාසනාවකට වාගේ අපේ විකියෙහි නම් මෙය අවුරැද්දකට සැරයක් වත් නොකරන බවක් පෙනී යයි. දැන් එය සිදු කිරීමට කාලය එළඹ ඇත. කරැණාකර ඔබේ ලිපි මෙතැනට ඉදිරිපත් කරන්න. ස්තූතියි...ඔබට සුබ දවසක්!

සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 06:54, 22 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Disaster[සංස්කරණය]

Though I retired from contributing to sinhala wikipedia I kept referring to to it. I always wish the improvement & better future for sinhala wikipedia though I'm not contributing or involving. But I kept noticing how fast accuracy, quality and standers are deteriorating. It has come to a level now even main page is destroying. If this continues, sinhala wikipedia will end up as place where any bull can come & destroy clay pots in it.
I'm not going to talk any details about errors of inside contents as those are numerous. On the other hand it seems no point as current active administrator seems have no idea & don't care attitude about the subject matter. He seems to be looking in to IT only. If a person is good is IT, that user in a hero for that admin. May be the reason is not because the admins attitudes are bad, could be because his knowledge scope is very narrow.
Main reason why I write this massage is to point out some errors in the main page. At lease I beg to keep main page accurate & according to the standers, preventing sinhala wikipeda (hense Sinhala Lanuage) becoming a joke. If this continues not only retiring from contribution, I may have to stop referring sinhala wikipedia.
Some obvious errors seen in main page
 1. On මහ සිකුරාදා, Following was shown on main page. "අදට යෙදී තිබෙන පාස්කු උළෙල කිතුනුවන්ට සුවිශේෂී වන්නේ තම ශාස්තෘන් වහන්සේ කුරුසයේ ඇණ ගසා මරණයට පත් කිරීමෙන් දින තුනකට පසු උත්ථානයට පත්වීම මෙදිනට යෙදී ඇති නිසාය.". Though මහ සිකුරාදා is a part of පාස්කු උළෙල, the description is on another day which is පාස්කු ඉරිදා. see this]
 2. As far as I know the word සේයාරුව means photograph. But now our සතියේ තෝරාගත් සේයාරුව having something not a සේයාරුව / photograph.
 3. Above all, today the pet of the Admin has posted the flag of defeated LTTE on main page. The news is nothing to do about LTTE. Its about ex LTTE cadres & the government of Sri Lanka releasing it. LTTE (if existing or not) has nothing to do here.
I wish success to sinhala wikipedia from the bottom of my heart.
Singhalawap (talk) 06:32, 23 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)
සහෝදරයා.....ඔබට තිබුනේ යුධ බිමේ දිගටම සිටිමින් යුද්ධ කරන්න. මේ වගේ අවිචාර සමයන් අපේ ඉතිහාසයෙත් තියෙනවනේ. පළමුවන රාජසිංහ පියා මැරූ පාපය මකා ගන්න බුද්ධාගමෙන් බැරි වුනාම අරිට්ඨ කීවෙණ්ඩු කියපු ප්‍රකාර සීතාවක ගඟ මැද්දේ යාග හෝම කරලා හින්දු දේවාල හදලා සංඝයා ඝාතනය කරලා පොත් පත් ගිනි තියලා විනාශ කලා. ඊට පස්සේ මහනුවර යුගයේ ශාසනේ කෙලෙසිලා හාමුරුවෝ කසාද බැඳලා ඇඹෙනියෝ පන්සලට බා එලපු ගෙවල් වල තියාගෙන හිටිය. සිංහල රාජ වංශයවත් බුද්ධාගමවත් විනාශ වෙලා ගියේ නැහැ. ඒක ආරක්ෂා කර ගන්න සටන් කරපු වීරයෝ හිටිය නිසා. අපේ පරිපාලකවරුන් ගැන ඔබ කියන දේවල් වලට මම එකඟයි. මේ දෙන්නම සංස්කාරකවරු හැටියට කල දෙයක් නැති තරම්. එක් කෙනෙක් යල‍මෙහට. අනෙකා අයිටී මෙවලම්. ලිපි මකන වැඩත් කරනවා. විකියට ඔහේ දුවන්න දෙනවා. දේසේ හැටියට වාසේ වගේ අපිත් ඔහේ ඉන්න ගමන් සුදුසු වෙලාව බලලා මොක මොකවත් කරමු. ---නන්දිමිතූරු (talk) 07:00, 23 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Clarification[සංස්කරණය]

Sorry, I did not noticed admin පරිශීලක:බිඟුවා is active now. As I have mentioned the term 'current active administrator' in above there is a possibility that someone may take it as පරිශීලක:බිඟුවා. I have to make sure that පරිශීලක:බිඟුවා is not the person I'm referring and පරිශීලක:බිඟුවා has personally informed me that he has nothing to do with the issue occurred in last week and he was too busy to involve in wikipedia actively on the period concerned as he was busy with personal life. පරිශීලක:බිඟුවා forgive me if you got hurt.

Singhalawap (talk) 06:48, 23 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Retirement[සංස්කරණය]

By adding the tag retirement I intended to say that I leave contributing to sinhala wikipedia. But I continued to refer sinhala wikipedia. I could not help adding the above comment as I saw sinhala wikipedia is fast heading towards a disaster. But according to wiki guidelines it may be wrong to communicate when retired tag is there (though there is no firm guideline saying so). Therefore I think I better stop communicating too.
I would like to thank all the wiki users whom mailed me after my retirement appreciating my work and requesting my return.
Finally I would like to tell what several has mentioned in their mails. They have mentioned following as the reason why they do not kept massages to me on wikipedia.
They think keeping the admins without antagonizing them is a must to survive is sinhala wikipedia. If you agree to all they say and not pointing out any wrong doing they will do their best to protect you despite what community say. If you are not agreeing with them and try to correct them or if you talk good of a person they do not like, admins will destroy you at the minor error you do.
Thank you for reading
Singhalawap (talk) 07:22, 23 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)
Dear Wap, your friends may be correct. This is common to many government institutions in this country and even private establishments. Most people do වැල යන අතට මැස්ස බැඳීම Still I think what you have done is tactical withdrawal & hope you will return in time. I personally do not fear Admins. They too are editors with some additional powers. I do not have high hopes about positions in Wiki. I will contribute to my maximum & enjoy. All my life I have served people & enjoyed. Here too I will do the same. You should fear somebody if they can destroy your dreams. These admins can not destroy my dreams. Like water on a lotus leaf all they do to me leave no trace in my personality. I will continue my work unhindered. Thanks. --- නන්දිමිතූරු (talk) 07:33, 23 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)

Multilingual Challenge[සංස්කරණය]

ඩර්බි බහු භාෂාමය තරග ප්‍රකාශනය

මෙය විකිපීඩියාවේ ප්‍රථම බහු භාෂාමය සහයෝගීත්වයයි. සියලූම විකිපීඩියානුවන්ට විකිපීඩියාවේ ඕනෑම භාෂාවකින් මෙම තරගයට සහභාගී විය හැක. මෙම තරගය 2011 මැයි මස 1 වෙනිදා සිට සැප්තැම්බර් මස 3 වෙනිදා තෙක් පැවැත්වේ.
දැන්ම සහභාගී වන්න!
" විකිපීඩියාව දෙස බැලීමෙන් මා විශේෂයෙන්ම ධෛර්ය්‍යයක් හා සන්තෘප්තියක් ලැබුවෙමි. ඒ ඩර්බි කෞතුකාගාරය සදහා ඉංග්‍රිසි භාෂාවට වඩා අනෙකුත් භාෂාවලින්ද ලිපි නිර්මාණය කර තිබීම නිසාය." (ජිමී වේල්ස්, 2011 ජනවාරි 14)

Andrew Dalby (talk) 13:51, 2 මැයි 2011 (යූටීසී)

මොනවද මේ විකාර?[සංස්කරණය]

===පහත හේතුව නිසා, ඔබ හට මෙම පිටුව සංස්කරණය කරන්න සඳහා අවසර නොමැත:

"තීරු දර්ශන" විකල්පය සක්‍රීයනය කොට එමගින් ආරක්‍ෂණය කල පහත දැක්වෙන පිටුව අඩංගු කර ඇති බැවින්, මෙම පිටුව සංස්කරණය කිරීමෙන් වලකා ඇත: මුල් පිටුව

මෙම පිටුවෙහි මූලාශ්‍රය නැරඹීමට හා පිටපත් කිරීමට ඔබ හට හැකිය:===

මම දැන් කොහොමද අද දවසේ පුවත් වලට තොරතුරු දාන්නෙ? සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 10:39, 9 මැයි 2011 (යූටීසී)

ඒක දවස ගානෙ Update කරන්න ඕන එකක්. ඒත් දැන් ඒකත් කොරල ඉවරයි...සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 10:42, 9 මැයි 2011 (යූටීසී)

Translation for article: The Fox and the Hound[සංස්කරණය]

Yesterday, User 74.230.35.93 created The Fox and the Hound, but all in English. Should this be deleted, or can someone put in a translation? There is a similar problem with these related articles: චාලට්ස් වෙබ් (1973 චිත්‍රපටය), චාලට්ස් වෙබ්, and බම්බි. (But at least they all have Sinhala translated names, is it translation or a transliteration of the original names?). 64.134.31.121 23:32, 17 මැයි 2011 (යූටීසී)

The article "The Fox and the Hound" was deleted on reason "අන්තර්ගතය සිංහල නොවීම". --Lee (talk) 08:04, 20 මැයි 2011 (යූටීසී)

Gal pelena boru[සංස්කරණය]

Ada Hilton hotale thibila thiyanawa Antharjathika Internet Samajaye Sri Lanka havule loku sammanthranayak. Hetath thiyanawalu. ICTA eka venuwen eeke katha karala thiyanawa Chithrangani Mubarak kiyala saariyak endagaththa nona mahaththayek. Eya kivvalu lipi 300k thibuna sinhala wikipedia eka ICTA eka mahansi vela lipi 5000 venakam genava kiyala. Ekata ICTA eka hungal viyadam kala kiyalath kivvalu.

Ada re parissamen inna, polowa pelenna ida etha. 112.134.77.31 12:10, 23 මැයි 2011 (යූටීසී)

අපි මෙතන මහන්සි වෙලා වැඩකරනව ඒත් ICTA එක හොඳ නාමේ දාගන්නව මදිවට තව බොරුත් කියනව...සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 12:43, 23 මැයි 2011 (යූටීසී)

මේකට නම් මොකක් හරි කොරන්න වෙයි වගේ...සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 12:45, 23 මැයි 2011 (යූටීසී)

හයිඩ්‍රජන් සහ පසිඳු කාවින්[සංස්කරණය]

සමස්ථ විකිපීඩියාව තමන් බව සිතන පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද තවමත් නිදැල්ලේ සිංහල විකිය වනසමින් සිටී.
දැන් මට සිතෙන්‍ නේ පසිඳු කාවින් සිතාමතා විකිය විනාශ නොකරන බවත්, ප්‍රශ්නය ඔහු/ඇය ගේ බුද්ධිය සහ දැනුම මදබව බවත්ය.
එය තහවුරු පසුගිය පැය 6 තුල හයිඩ්‍රජන් ලිපිය තුල පමණක් කර වැරදි පරිවර්ථන 2ක් මෙන්න.
 1. lightest -> (පසිඳු) දීප්තිමත්ම, නිවැරදි(සැහැල්ලුම)
 2. Universe's-> (පසිඳු) ලෝක , නිවැරදි(විශ්වයේ)
තරහට කඩුවෙන් කෙටුවත් ආදරේට මදුරුවා මරන්න කෙටුවත් වෙන්නෙ රජා මැරෙනඑකයි
Singhalawap (talk) 15:43, 23 මැයි 2011 (යූටීසී)

තරහ වෙන්න එපා මිත්‍රයා ඕව ඔහොම තමයි. මේ ලෝකේ මොකක්ද අංගසම්පුර්ණ (නිර්වාණය හැර). සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 05:29, 19 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයය නිල ලාංඡනය[සංස්කරණය]

නිල ලාංඡනය භාවිතා කිරීමට අවසර ඇත්තේ ඉංග්‍රීසි විකිය තුල පමණක් බව පෙනේ. සිංහල විකිය තුල භාවිතා කිරීමට අවසර ගත හැක්කේ කෙසේද? නිපුන දොඩන්තැන්න (talk) 09:29, 13 ජූලි 2011 (යූටීසී)

??? Singhalawap (talk) 16:02, 17 ජූලි 2011 (යූටීසී)
Image Name pls. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:18, 18 ජූලි 2011 (යූටීසී)

UoC logo small.png කියන image එක නිපුන දොඩන්තැන්න (talk) 18:07, 21 ජූලි 2011 (යූටීසී)

Fundraiser 2011 translation[සංස්කරණය]

Hi! I am Jon Harald Søby, and I work for the Wikimedia Foundation during the 2011 fundraiser. I am looking for people who can help coordinating the translations into Sinhala for this year's fundraiser. The coordinator task is to help find translators and quality checkers, and make sure the translations are done in time. If you want to help out with coordinating, translating or quality checking, add your name to this list or send me an e-mail at jsoby@wikimedia.org. Jsoby (talk) 17:38, 17 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)

තවත් එක් ෆෙලිඩේ අවතාරයක්[සංස්කරණය]

Nalmanthi නමින් පෙනී සිටින ෆෙලිඩේ අතීතයේ පරිදි ම අර්ධ ලිපි හා ශීර්ෂයේ ලිපියක කොටසක් ලෙස හැඟැවෙන පරිද්දෙන් ලිපි තනමින් කරගෙන යන ක්‍රියාකලාපය සම්බන්‍ධව වාරණ නියෝගයක් සඳහා ප්‍රජා අදහස් කැඳවා සිටිමි.
මේ පිළිබඳව ශ්වෙතත් Singhalawapනුත් සාකච්ඡාව:වර්ෂ_ක්‍රමය/කාල_නිර්ණයහි සාකච්ඡාවක් ද Singhalawap විසින් පරිශීලක_සාකච්ඡාවදී අවවාදයක් ද කර තිබෙන අතර මෙම පරිශීලකයා මුලින් හොඳ බවක් පෙන්වා පසුව වෙස්මුහුණ ගලවා ලූ බවෙක් මෙය බැලූවිට පෙනේ. මෙය දුරදිග ගොස් පෙරැ සේ ම අනර්ථ ලිපි රැසෙකින් සිංහලවිකිය පිරීගොස්, ඒවායේ මැකුම් යෝජනා හා ඒකාබඬ යෝජනා සිදුකරමින් ගැටළු රැසක් උද්ගත කරගන්නවාට වඩා කිසියම් තීරණයකට එළැඹිණි නම් යහපතැයි සිතමි. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 03:56, 6 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)

එසේ ම Nirman නමැති පරිශීලකයා විසින් ඇරැඹූ එකදු ලිපියකවත් ශීර්ෂානුකූල නොවෙයි. උඩුගත කළ එකදු ගොනුවකවත් බලපත්‍ර ලබාදී නැත. මොහු ද ෆෙලිඩේ සේ ම කැබලි ලිපි අරඹා ඇත. ඉදින් මොහු පිළිබඳවත් මෙහි ප්‍රජා අත්දැකීම් සාකච්ඡා කළේවී නම් යහපති.--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 04:38, 6 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)
Priyanga1972 ද සැක කරමි. Nalmanthiගේ format එකටම ලිපි සංස්කරණය කරයි. උදා: ලිපිය අගට යොදන “සටහන්“ නමැත්ත හා wikitable සමග පටලවාගත් interwiki ආකෘතිය. ප්‍රජා අදහස් අගයමි. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 17:14, 19 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)
සූදානං සරීරේ කියල හෝදිසියෙං ඉමු. Singhalawap (talk) 04:34, 20 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)
මේ දෙන්නා ගැනත් ඒකමයි කියන්න තියෙන්නෙ. :-/ --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 02:19, 24 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)

Blocking පරිශීලක:Salin813[සංස්කරණය]

(Moved from my talk page:)

මෙම පරිශීලකයා වාරණය කිරීම ගැන මම විරුද්ධ වෙමි. කරුණාකර ඔහු උඩුගත කල පින්තූර විමසන්න.

මේවන් කරුණු විමසීමක් අවැසිය. අනෙක ඔහුගේ දායකත්වයන්ද බලන්න. ඔහුගේ වාරණය ඉවත් කිරීම සුදුසු යැයි සිතමි. හැකි ඉක්මනින් මෙය විමසන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 19:48, 12 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

මෙම කරුණ වෙනුවෙන් මොහු වාරණය නොවේ නම් පරිශීලක:ෆෙලිඩේ නමැති වාරණය කල පරිශීලකයා වෙනත් නමකින් නියෝජනය කිරීම ‍වෙනුවෙන් Block Evasion සඳහා වාරණය කල යුතු මය. --- 112.135.199.80 05:40, 13 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)
මම ඔහුව වාරණය කළේ ඔහු හට දැනටත් ප්‍රකාශන හිමිකම් ප්‍රශ්න ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් දැනුම් දීම් කර ඇති මුත් ඒවා ගණන් නොගෙන සිටිනා නිසායි. අන් අයගේ මතය දැනගැනීමට කැමතියි. --Lee (talk) 07:51, 13 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)
අපේ විකියේ තියෙන හිලක් හින්දා ඕනැම කෙනෙක්ට ප්‍රකාශන හිමිකම් නැතුව ෆයිල්ස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුලුවන්. ඒක වහන්න ඕනැ කලිම්ම. කවුද ස්මාර්ට් ඒක කරන්න තරම්? අන්න පළවෙනි එක කරන්න ඕනැ එක. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:09, 13 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)
නීතියේ රීතියේ හිල් තිබෙන නිසා තමයි වැරදි වන්නේ. ඒකට හිල් වලටද දොස් කියන්න ඕන. හිල් තිබුණත් නැතත් එක් වැරැද්දක් කලාම තමන්ගේ සාකච්ඡා පිටුව පිරෙනකොට පොඩ්ඩක් විමසල බලන්න ඕන. අනෙක ෆෙලිඩේ විද්වත් මණ්ඩලයකුත් තියෙනව. සල්ලිත් ලැබෙනවා. --- 112.135.201.132 10:22, 13 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)
හිල් වලට දොස් කිය කිය ඉඳලා වැඩක් නැ. ඒවා වහන්න හදනවා මිසක්. නමුත් ඔබේ සාකච්ඡා පිටුව පිරෙනකොට පොඩ්ඩක්.. මේ කතාව ඇත්ත. ඒක ගැන බලන්න ඕනැ. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 11:14, 13 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)
It seems nobody is supporting me here. So my idea about the copyrights is not the same as that of the community. Therefore I'll go back on my decision and unblock the user.--Lee (talk) 10:12, 17 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)
Wait..I am supporting you & I have supported you and I feel that high pigheadedness of this sockpuppet is to be punished.--- 112.135.221.88 10:15, 17 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)
Oh it seems I am later & that Felidae Ghost is unblocked. It seems that this wikipedia is going to fail. CAN WE START A NEW SINHALA WIKIPEDIA? --- 112.135.221.88 10:17, 17 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)
How can you support me by without having an identity? What is there to say it is not me who is coming as an IP after logging off? --Lee (talk) 10:34, 17 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)
Sorry Sir..How does it happen in English Wiki. There are so many Annoys there may be more than regs. -- 112.135.221.88 10:41, 17 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)