විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (miscellaneous)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කෝපි කඩේ: ප්‍රතිපත්තිතාක්ෂණිකයෝජනා (ප්‍රස්ථීතික)පරීක්ෂණාගාරයඅනෙකුත්
පනින්න: පටුනට | පළමු සංවාදයට | පිටුවේ අන්තිමට
Invitation from Wiki Loves Love 2019[සංස්කරණය]

Please help translate to your language

WLL Subtitled Logo (transparent).svg

Love is an important subject for humanity and it is expressed in different cultures and regions in different ways across the world through different gestures, ceremonies, festivals and to document expression of this rich and beautiful emotion, we need your help so we can share and spread the depth of cultures that each region has, the best of how people of that region, celebrate love.

Wiki Loves Love (WLL) is an international photography competition of Wikimedia Commons with the subject love testimonials happening in the month of February.

The primary goal of the competition is to document love testimonials through human cultural diversity such as monuments, ceremonies, snapshot of tender gesture, and miscellaneous objects used as symbol of love; to illustrate articles in the worldwide free encyclopedia Wikipedia, and other Wikimedia Foundation (WMF) projects.

The theme of 2019 iteration is Celebrations, Festivals, Ceremonies and rituals of love.

Sign up your affiliate or individually at Participants page.

To know more about the contest, check out our Commons Page and FAQs

There are several prizes to grab. Hope to see you spreading love this February with Wiki Loves Love!

Kind regards,

Wiki Loves Love Team

Imagine... the sum of all love!

--MediaWiki message delivery (talk) 10:13, 27 දෙසැම්බර් 2018 (යූටීසී)

FileExporter beta feature[සංස්කරණය]

Johanna Strodt (WMDE) 09:41, 14 ජනවාරි 2019 (යූටීසී)

No editing for 30 minutes on 17 January[සංස්කරණය]

You will not be able to edit the wikis for up to 30 minutes on 17 January 07:00 UTC. This is because of a database problem that has to be fixed immediately. You can still read the wikis. Some wikis are not affected. They don't get this message. You can see which wikis are not affected on this page. Most wikis are affected. The time you can not edit might be shorter than 30 minutes. /Johan (WMF)

18:54, 16 ජනවාරි 2019 (යූටීසී)

Talk to us about talking[සංස්කරණය]

Trizek (WMF) 15:01, 21 පෙබරවාරි 2019 (යූටීසී)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (March 2019)[සංස්කරණය]

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access, accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

  • Kinige – Primarily Indian-language ebooks - 10 books per month
  • Gale – Times Digital Archive collection added (covering 1785-2013)
  • JSTOR – New applications now being taken again

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Baylor University Press, Taylor & Francis, Cairn, Annual Reviews and Bloomsbury. You can request new partnerships on our Suggestions page.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 17:40, 13 මාර්තු 2019 (යූටීසී)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 April[සංස්කරණය]

10:56, 8 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback request[සංස්කරණය]

Please help translate to your language

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. Thank you! Quiddity (WMF) (talk) 17:35, 12 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)

Editing News #1—July 2019[සංස්කරණය]

18:32, 23 ජූලි 2019 (යූටීසී)

New tools and IP masking[සංස්කරණය]

14:18, 21 අගෝස්තු 2019 (යූටීසී)

The consultation on partial and temporary Foundation bans just started[සංස්කරණය]

-- Kbrown (WMF) 17:14, 30 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)

Feedback wanted on Desktop Improvements project[සංස්කරණය]

07:18, 16 ඔක්තෝබර් 2019 (යූටීසී)

Beta feature "Reference Previews"[සංස්කරණය]

-- Johanna Strodt (WMDE) 09:47, 23 ඔක්තෝබර් 2019 (යූටීසී)

Editing News #2 – Mobile editing and talk pages[සංස්කරණය]

11:12, 29 ඔක්තෝබර් 2019 (යූටීසී)

Wikipedia Asian Month 2019[සංස්කරණය]

Please help translate to your language

WAM logo without text.svg

Wikipedia Asian Month is back! We wish you all the best of luck for the contest. The basic guidelines of the contest can be found on your local page of Wikipedia Asian Month. For more information, refer to our Meta page for organizers.

Looking forward to meet the next ambassadors for Wikipedia Asian Month 2019!

For additional support for organizing offline event, contact our international team on wiki or on email. We would appreciate the translation of this message in the local language by volunteer translators. Thank you!

Wikipedia Asian Month International Team.

MediaWiki message delivery (talk) 16:57, 31 ඔක්තෝබර් 2019 (යූටීසී)

Extension of Wikipedia Asian Month contest[සංස්කරණය]

In consideration of a week-long internet block in Iran, Wikipedia Asian Month 2019 contest has been extended for a week past November. The articles submitted till 7th December 2019, 23:59 UTC will be accepted by the fountain tools of the participating wikis.

Please help us translate and spread this message in your local language.

Wikipedia Asian Month International Team

--MediaWiki message delivery (talk) 14:16, 27 නොවැම්බර් 2019 (යූටීසී)

Wiki Loves Folklore[සංස්කරණය]

WLL Subtitled Logo (transparent).svg

Hello Folks,

Wiki Loves Love is back again in 2020 iteration as Wiki Loves Folklore from 1 February, 2020 - 29 February, 2020. Join us to celebrate the local cultural heritage of your region with the theme of folklore in the international photography contest at Wikimedia Commons. Images, videos and audios representing different forms of folk cultures and new forms of heritage that haven’t otherwise been documented so far are welcome submissions in Wiki Loves Folklore. Learn more about the contest at Meta-Wiki and Commons.

Kind regards,
Wiki Loves Folklore International Team
— Tulsi Bhagat (contribs | talk)
sent using MediaWiki message delivery (talk) 06:15, 18 ජනවාරි 2020 (යූටීසී)

Wiki Loves Women South Asia 2020[සංස්කරණය]

Wiki Loves Women South Asia 2020.svg

Wiki Loves Women is back with the 2020 edition. Join us to celebrate women and queer community in Folklore theme and enrich Wikipedia with the local culture of your region. Happening from 1 February-31 March, Wiki Loves Women South Asia welcomes the articles created on folk culture and gender. The theme of the contest includes, but is not limited to, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklores, witches and witch hunting, fairytales and more). You can learn more about the scope and the prizes at the project page.

Best wishes,

Wiki Loves Women Team

--MediaWiki message delivery (talk) 09:52, 19 ජනවාරි 2020 (යූටීසී)

Movement Learning and Leadership Development Project[සංස්කරණය]

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 19:01, 22 ජනවාරි 2020 (යූටීසී)

Additional interface for edit conflicts on talk pages[සංස්කරණය]

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) 14:15, 26 පෙබරවාරි 2020 (යූටීසී)

Admin access[සංස්කරණය]

Ayubowan! I intend to request sysop access at Meta in about a week, mainly to work with media files on siwiki:

  • Delete clearly copyrighted files (some examples), and replace uses with suitable Commons alternatives
  • Move suitable files to Wikimedia Commons via FileImporter Extension (pending documentation at MediaWiki)
  • Improve licensing templates (i.e. accessibility and formatting), and license conversion (i.e. during export)

After a week, the request will be completed at Meta considering that there is only one active admin here, and no bureaucrats. WP:RFA was not used due to the same reason, and also because it was never used before (i.e. only a direct translation from enwiki). Please feel free to share any concerns below. Thank you! Rehman 03:19, 31 මාර්තු 2020 (යූටීසී)

I strongly disagree with this. If you have the ability to note down the files with copyright issues you can tag them for deletion. Since currently there is no backlog on the subject I personally can manage the deletion requests. Is there a need to have sysop access for the other tasks? --Lee (talk) 06:32, 31 මාර්තු 2020 (යූටීසී)
There's no backlog because you are probably the most active user here and the only admin around; there is no one else to tag or review. Have you seen the files in the link above, and their sources/licences? Appreciate if you can substantiate your disagreement. Rehman 07:14, 31 මාර්තු 2020 (යූටීසී)
We've had issues in the past where people from English Wikipedia coming in an using bulldozing approach to apply their theories here. Therefore we do not trust people with sysop rights that easily. I believe you have misunderstood what I meant earlier. I disagree on you getting sysop access here but not on the rest.--Lee (talk) 08:18, 31 මාර්තු 2020 (යූටීසී)
Hi, සැකිල්ල:U! Not to step on any toes but is there any opposition to deleting some of the obvious copyvios? I noticed that many of the problematic files, which are clearly not own work as indicated by the uploads licensing come from one account. Here is an example. Praxidicae (talk) 14:07, 31 මාර්තු 2020 (යූටීසී)
Hello Lee, there are many files that are copyrightvio here and do not have appropirate license. Praxidicae is a Global sysop and she can help in this situation. she doesn't need local adminship for clean up since the wiki is already within scope so letting her help here will be good for project. Thank you.-BRPever (talk) 14:27, 31 මාර්තු 2020 (යූටීසී)
Why is it so important for you to exercise your admin rights here? You have a way to help us by tagging them. But you do not want to do that; right? We have two admins here and of them one is very active at the moment. Doesn't that count? --Lee (talk) 18:24, 31 මාර්තු 2020 (යූටීසී)
Hello, the important thing for all of us is to solve the issue, regardless if ourself, or with your help. We can obviously tag all of the files, but you can see many examples in this discussion and you can equally handle them without tagging. Best, --Martin Urbanec (talk) 18:37, 31 මාර්තු 2020 (යූටීසී)
One major issue I faced was deciding whether a file is a copyvio. Is "Files with no machine-readable license" enough?--Lee (talk) 18:46, 31 මාර්තු 2020 (යූටීසී)
I usually use images.google.com to search for the particular image and look if it appears somewhere else as well. If so, it should have an OTRS confirmation on file. --Martin Urbanec (talk) 13:10, 1 අප්‍රේල් 2020 (යූටීසී)
That's the same thing I used to do sometime back. But that is very time consuming and not practical for me. But if someone can do that and tag it for deletion with proper information, then it is a totally different story. --Lee (talk) 15:35, 1 අප්‍රේල් 2020 (යූටීසී)
I found this file tagged for deletion for copyright violation. However I couldn't find any obvious indication on the file that it is so. I asked the person regarding the tagging but no reply there. So far our normal practice has been to delete copyright violations after pointing out the proof. This is one good example why I oppose people who are not involved in our project exercising their admin rights here. --Lee (talk) 17:35, 18 අප්‍රේල් 2020 (යූටීසී)
That is a professionally-taken photo with no listed source or author, no proof it is under that license, and in the event that ChanakaW (the uploader) is the person who took that photo, then they have very probably been engaging in paid editing. The onus of proof for a license is on the uploader; we assume all things are copyrighted until proof is presented to the contrary. This is why c:COM:OTRS‘s permissions queues exist. Vermont (talk) 14:28, 23 ජූලි 2020 (යූටීසී)

Editing news 2020 #1 – Discussion tools[සංස්කරණය]

19:25, 8 අප්‍රේල් 2020 (යූටීසී)

Template:Indo-Aryan wikipedia[සංස්කරණය]

Could somebody translate this navigation template of Indo-Aryan wikipedia to your wikipedia?Indo-Aryan wikipedia:Template:--Kaiyr (talk) 12:27, 22 අප්‍රේල් 2020 (යූටීසී)

Editing news 2020 #2[සංස්කරණය]

20:33, 17 ජූනි 2020 (යූටීසී)

Annual contest Wikipedia Pages Wanting Photos[සංස්කරණය]

Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP)

This is to invite you to join the Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) campaign to help improve Wikipedia articles with photos and win prizes. The campaign starts today 1st July 2020 and closes 31st August 2020.

The campaign primarily aims at using images from Wikimedia Commons on Wikipedia articles that are lacking images. Participants will choose among Wikipedia pages without photo images, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years.

Please visit the campaign page to learn more about the WPWP Campaign.

With kind regards,

Thank you,

Deborah Schwartz Jacobs, Communities Liaison, On behalf of the Wikipedia Pages Wanting Photos Organizing Team - 08:24, 1 ජූලි 2020 (යූටීසී)

feel free to translate this message to your local language when this helps your community

Feedback on movement names[සංස්කරණය]

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language if necessary. Thank you!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 19:42, 2 ජූලි 2020 (යූටීසී)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Editing news 2020 #3[සංස්කරණය]

12:55, 9 ජූලි 2020 (යූටීසී)

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract Wikipedia[සංස්කරණය]

Sent by m:User:Elitre (WMF) 20:10, 9 ජූලි 2020 (යූටීසී) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement

The Universal Code of Conduct (UCoC): we want to hear from you.[සංස්කරණය]

Question about a Wikimedia user group name in Sinhala[සංස්කරණය]

Hello!

I'm a part of the Wikimedia Community User Group Hong Kong and am looking to see what the name would be in Sinhala as Hong Kong has some people of Sinhalese descent. May I ask what the name of this group would be in Sinhala? WhisperToMe (talk) 18:03, 25 ජූලි 2020 (යූටීසී)

There is an answer at Shwetha's talk page. --Lee (talk) 05:37, 5 අගෝස්තු 2020 (යූටීසී)

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all Wikis[සංස්කරණය]

Max Klemm (WMDE) 09:14, 6 අගෝස්තු 2020 (යූටීසී)

Important: maintenance operation on September 1st[සංස්කරණය]

Trizek (WMF) (talk) 13:49, 26 අගෝස්තු 2020 (යූටීසී)

New Wikipedia Library Collections Now Available (September 2020)[සංස්කරණය]


Hello Wikimedians!

The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

Many other partnerships are listed on our partners page, including Adam Matthew, EBSCO, Gale and JSTOR.

A significant portion of our collection now no longer requires individual applications to access! Read more in our recent blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!
--The Wikipedia Library Team 09:49, 3 සැප්තැම්බර් 2020 (යූටීසී)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Invitation to participate in the conversation[සංස්කරණය]

Wiki of functions naming contest[සංස්කරණය]

21:22, 29 සැප්තැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubric[සංස්කරණය]

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

Thank you! Qgil-WMF (talk) 17:17, 7 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)

New Beta Feature next week[සංස්කරණය]

Please help translate to your language.

The Editing team is working on mw:Talk pages project/replying. The Reply tool is one result of the big mw:Talk pages consultation 2019. Editing is planning to offer the Reply tool to your community as a Beta Feature soon, probably on Wednesday, 14 October. The Reply tool has been used to make more than 25,000 comments at about 20 wikis so far.

The Editing team is particularly interested in learning how well this works for you, especially if you have trouble typing comments.

Here's what you need to know:

If you have questions or concerns about this Beta Feature, please contact me. Whatamidoing (WMF) (talk) 04:32, 10 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)

You can test the Reply tool on this page: https://si.wikipedia.org/wiki/විකිපීඩියා:කෝපි_කඩේ_(miscellaneous)?dtenable=1 Whatamidoing (WMF) (talk) 04:32, 10 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)
The Beta Feature is available now in Special:Preferences. Whatamidoing (WMF) (talk) 16:11, 14 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)
නියමයි! Lee (talk) 00:29, 15 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)
Thank you for trying it. Whatamidoing (WMF) (talk) 15:53, 15 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)

Important: maintenance operation on October 27[සංස්කරණය]

-- Trizek (WMF) (talk) 17:11, 21 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)

Wiki of functions naming contest - Round 2[සංස්කරණය]

22:10, 5 නොවැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Community Wishlist Survey 2021[සංස්කරණය]

SGrabarczuk (WMF)

18:09, 20 නොවැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Global bot policy proposal: invitation to a Meta discussion[සංස්කරණය]

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and Watchlist[සංස්කරණය]

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11th[සංස්කරණය]

Community Wishlist Survey 2021[සංස්කරණය]

SGrabarczuk (WMF)

00:52, 15 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)