විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (miscellaneous)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කෝපි කඩේ: ප්‍රතිපත්තිතාක්ෂණිකයෝජනා (ප්‍රස්ථීතික)පරීක්ෂණාගාරයඅනෙකුත්
පනින්න: පටුනට | පළමු සංවාදයට | පිටුවේ අන්තිමට
Invitation from Wiki Loves Love 2019[සංස්කරණය]

Please help translate to your language

WLL Subtitled Logo (transparent).svg

Love is an important subject for humanity and it is expressed in different cultures and regions in different ways across the world through different gestures, ceremonies, festivals and to document expression of this rich and beautiful emotion, we need your help so we can share and spread the depth of cultures that each region has, the best of how people of that region, celebrate love.

Wiki Loves Love (WLL) is an international photography competition of Wikimedia Commons with the subject love testimonials happening in the month of February.

The primary goal of the competition is to document love testimonials through human cultural diversity such as monuments, ceremonies, snapshot of tender gesture, and miscellaneous objects used as symbol of love; to illustrate articles in the worldwide free encyclopedia Wikipedia, and other Wikimedia Foundation (WMF) projects.

The theme of 2019 iteration is Celebrations, Festivals, Ceremonies and rituals of love.

Sign up your affiliate or individually at Participants page.

To know more about the contest, check out our Commons Page and FAQs

There are several prizes to grab. Hope to see you spreading love this February with Wiki Loves Love!

Kind regards,

Wiki Loves Love Team

Imagine... the sum of all love!

--MediaWiki message delivery (talk) 10:13, 27 දෙසැම්බර් 2018 (යූටීසී)

FileExporter beta feature[සංස්කරණය]

Johanna Strodt (WMDE) 09:41, 14 ජනවාරි 2019 (යූටීසී)

No editing for 30 minutes on 17 January[සංස්කරණය]

You will not be able to edit the wikis for up to 30 minutes on 17 January 07:00 UTC. This is because of a database problem that has to be fixed immediately. You can still read the wikis. Some wikis are not affected. They don't get this message. You can see which wikis are not affected on this page. Most wikis are affected. The time you can not edit might be shorter than 30 minutes. /Johan (WMF)

18:54, 16 ජනවාරි 2019 (යූටීසී)

Talk to us about talking[සංස්කරණය]

Trizek (WMF) 15:01, 21 පෙබරවාරි 2019 (යූටීසී)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (March 2019)[සංස්කරණය]

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access, accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

  • Kinige – Primarily Indian-language ebooks - 10 books per month
  • Gale – Times Digital Archive collection added (covering 1785-2013)
  • JSTOR – New applications now being taken again

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Baylor University Press, Taylor & Francis, Cairn, Annual Reviews and Bloomsbury. You can request new partnerships on our Suggestions page.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 17:40, 13 මාර්තු 2019 (යූටීසී)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 April[සංස්කරණය]

10:56, 8 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback request[සංස්කරණය]

Please help translate to your language

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. Thank you! Quiddity (WMF) (talk) 17:35, 12 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)

Editing News #1—July 2019[සංස්කරණය]

18:32, 23 ජූලි 2019 (යූටීසී)

New tools and IP masking[සංස්කරණය]

14:18, 21 අගෝස්තු 2019 (යූටීසී)

The consultation on partial and temporary Foundation bans just started[සංස්කරණය]

-- Kbrown (WMF) 17:14, 30 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)

Feedback wanted on Desktop Improvements project[සංස්කරණය]

07:18, 16 ඔක්තෝබර් 2019 (යූටීසී)

Beta feature "Reference Previews"[සංස්කරණය]

-- Johanna Strodt (WMDE) 09:47, 23 ඔක්තෝබර් 2019 (යූටීසී)

Editing News #2 – Mobile editing and talk pages[සංස්කරණය]

11:12, 29 ඔක්තෝබර් 2019 (යූටීසී)

Wikipedia Asian Month 2019[සංස්කරණය]

Please help translate to your language

WAM logo without text.svg

Wikipedia Asian Month is back! We wish you all the best of luck for the contest. The basic guidelines of the contest can be found on your local page of Wikipedia Asian Month. For more information, refer to our Meta page for organizers.

Looking forward to meet the next ambassadors for Wikipedia Asian Month 2019!

For additional support for organizing offline event, contact our international team on wiki or on email. We would appreciate the translation of this message in the local language by volunteer translators. Thank you!

Wikipedia Asian Month International Team.

MediaWiki message delivery (talk) 16:57, 31 ඔක්තෝබර් 2019 (යූටීසී)

Extension of Wikipedia Asian Month contest[සංස්කරණය]

In consideration of a week-long internet block in Iran, Wikipedia Asian Month 2019 contest has been extended for a week past November. The articles submitted till 7th December 2019, 23:59 UTC will be accepted by the fountain tools of the participating wikis.

Please help us translate and spread this message in your local language.

Wikipedia Asian Month International Team

--MediaWiki message delivery (talk) 14:16, 27 නොවැම්බර් 2019 (යූටීසී)