විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (miscellaneous)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
කෝපි කඩේ: ප්‍රතිපත්තිතාක්ෂණිකයෝජනා (ප්‍රස්ථීතික)පරීක්ෂණාගාරයඅනෙකුත්
පනින්න: පටුනට | පළමු සංවාදයට | පිටුවේ අන්තිමට

පටුන
The visual editor is now active here[සංස්කරණය කරන්න]

Hello again. This message is only available in English at this time: Please help translate to your language. Thank you!

As some of you have noticed, this Wikipedia now has the visual editor (දෘශ්‍යසංස්කාරක) enabled for all registered users. The rollout to logged-out users will likely happen in a week or so.

For an explanation of how the editing system now works and how to choose/go back to your favorite setting, please see my previous announcement above. If you wish to change your editing system preferences now, this can be done from this link to your Preferences --> සංස්කරණය කිරීම් --> Editing mode:.

All edits using the visual editor will be tagged with "විෂුවල් එඩිටර්" in recent changes, watchlists, and page histories. To access the User Guide for the visual editor, click on the "(?)" icon in its toolbar.

Please let us know if you find any problems. You can report issues directly in Phabricator, the new bug tracking system or on at mw:VisualEditor/Feedback; by all means, feel free to also ping or contact me directly if you prefer. In case of emergency (like an unexpected bug causing widespread problems), please contact James Forrester, the product manager, at jforrester@wikimedia.org or on IRC in the #mediawiki-visualeditor channel.

Happy editing! Respectfully, Elitre (WMF) 19:16, 30 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)

PS: Are you seeing interface messages that are not in this wiki's language? Please fix this by providing translations here. Translations may be also provided for the user guide. Please contact me if you want guidance in contributing translations!

Just a heads-up that rollout of the visual editor on this wiki is now complete. Please refer to my previous messages for details. You can read the "checklist" that was written to help communities like yours in their process of adapting the visual editor to their customs and needs. Best, Elitre (WMF) 18:38, 6 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)

RevisionSlider[සංස්කරණය කරන්න]

Birgit Müller (WMDE) 15:08, 12 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)

Grants to improve your project[සංස්කරණය කරන්න]

Please help translate to your language:

Greetings! The Project Grants program is currently accepting proposals for funding. There is just over a week left to submit before the October 11 deadline. If you have ideas for software, offline outreach, research, online community organizing, or other projects that enhance the work of Wikimedia volunteers, start your proposal today! Please encourage others who have great ideas to apply as well. Support is available if you want help turning your idea into a grant request.

I JethroBT (WMF) (talk) 20:11, 30 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)

Creative Commons 4.0[සංස්කරණය කරන්න]

Hello! I'm writing from the Wikimedia Foundation to invite you to give your feedback on a proposed move from CC BY-SA 3.0 to a CC BY-SA 4.0 license across all Wikimedia projects. The consultation will run from October 5 to November 8, and we hope to receive a wide range of viewpoints and opinions. Please, if you are interested, take part in the discussion on Meta-Wiki.

Apologies that this message is only in English. This message can be read and translated in more languages here. Joe Sutherland (talk) 01:35, 6 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)

Editing news n.3-2016[සංස්කරණය කරන්න]

Sorry for the delay in delivering this newsletter!


Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

VisualEditor
Did you know?
Did you know that you can easily re-arrange columns and rows in the visual editor?
Screenshot showing a dropdown menu with options for editing the table structure


Select a cell in the column or row that you want to move. Click the arrow at the start of that row or column to open the dropdown menu (shown). Choose either "Move before" or "Move after" to move the column, or "Move above" or "Move below" to move the row.

You can read and help translate the user guide, which has more information about how to use the visual editor.

Since the last newsletter, the VisualEditor Team has mainly worked on a new wikitext editor. They have also released some small features and the new map editing tool. Their workboard is available in Phabricator. You can find links to the list of work finished each week at mw:VisualEditor/Weekly triage meetings. Their current priorities are fixing bugs, releasing the 2017 wikitext editor as a beta feature, and improving language support.

Recent changes[සංස්කරණය කරන්න]

 • You can now set text as small or big.[1]
 • Invisible templates have been shown as a puzzle icon. Now, the name of the invisible template is displayed next to the puzzle icon.[2] A similar feature will display the first part of hidden HTML comments.[3]
 • Categories are displayed at the bottom of each page. If you click on the categories, the dialog for editing categories will open.[4]
 • At many wikis, you can now add maps to pages. Go to the Insert menu and choose the "Maps" item. The Discovery department is adding more features to this area, like geoshapes. You can read more at mediawiki.org.[5]
 • The "Save" button now says "Save page" when you create a page, and "Save changes" when you change an existing page.[6] In the future, the "පිටුව සුරකින්න" button will say "පිටුව පළ කරන්න". This will affect both the visual and wikitext editing systems. More information is available on Meta.
 • Image galleries now use a visual mode for editing. You can see thumbnails of the images, add new files, remove unwanted images, rearrange the images by dragging and dropping, and add captions for each image. Use the "Options" tab to set the gallery's display mode, image sizes, and add a title for the gallery.[7]

Future changes[සංස්කරණය කරන්න]

The visual editor will be offered to all editors at the remaining 10 "Phase 6" Wikipedias during the next month. The developers want to know whether typing in your language feels natural in the visual editor. Please post your comments and the language(s) that you tested at the feedback thread on mediawiki.org. This will affect several languages, including Thai, Burmese and Aramaic.

The team is working on a modern wikitext editor. The 2017 wikitext editor will look like the visual editor and be able to use the citoid service and other modern tools. This new editing system may become available as a Beta Feature on desktop devices in October 2016. You can read about this project in a general status update on the Wikimedia mailing list.

Let's work together[සංස්කරණය කරන්න]

 • If you aren't reading this in your preferred language, then please help us with translations! Subscribe to the Translators mailing list or contact us directly, so that we can notify you when the next issue is ready. Thank you!

Elitre (WMF) 21:23, 17 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (November 2016)[සංස්කරණය කරන්න]


Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access, accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

Expansions

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page. Sign up today!
--The Wikipedia Library Team 18:30, 1 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය/තිලිණ[සංස්කරණය කරන්න]

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය වෙනුවෙන් ගෝලීයව (ව්‍යපෘතිය දියත්වන විකිපීඩියා සියල්ලෙහි එකතුව) වැඩිම ලිපි ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන පරිශීලකවරු තිදෙනා වෙත Wikimedia වෙතින් ටී-ෂර්ට් 3ක් ලබාදෙන බැව් දන්වා ඇත. ගෝලීය හොඳම දායකයන් 10දෙනාවෙතද සමරුතිලිණ ලබා දෙන බැව් දන්වා තිබේ. මේනිසා ඔබටත් සිංහල විකියතුලදී වැඩි ලිපි ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කර මෙම තිලිණ හිමිකර ගත හැකියි. ඔබට සුභ පැතුම්.--L Manju (talk) 05:12, 13 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

Password reset[සංස්කරණය කරන්න]

I apologise that this message is in English. ⧼Centralnotice-shared-help-translate⧽

We are having a problem with attackers taking over wiki accounts with privileged user rights (for example, admins, bureaucrats, oversighters, checkusers). It appears that this may be because of weak or reused passwords.

Community members are working along with members of multiple teams at the Wikimedia Foundation to address this issue.

In the meantime, we ask that everyone takes a look at the passwords they have chosen for their wiki accounts. If you know that you've chosen a weak password, or if you've chosen a password that you are using somewhere else, please change those passwords.

Select strong passwords – eight or more characters long, and containing letters, numbers, and punctuation. Joe Sutherland (කතාබහ) / MediaWiki message delivery (talk) 00:00, 14 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

Adding to the above section (Password reset)[සංස්කරණය කරන්න]

Please accept my apologies - that first line should read "Help with translations!". Joe Sutherland (WMF) (talk) / MediaWiki message delivery (talk) 00:11, 14 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

Help test offline Wikipedia[සංස්කරණය කරන්න]

Hello! The Reading team at the Foundation is looking to support readers who want to take articles offline to read and share later on their phones - a use case we learned about from deep research earlier this year. We’ve built a few prototypes and are looking for people who would be interested in testing them. If you’d like to learn more and give us feedback, check out the page on Meta! Joe Sutherland (WMF) (talk) 20:08, 29 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

New way to edit wikitext[සංස්කරණය කරන්න]

James Forrester (Product Manager, Editing department, Wikimedia Foundation) --19:31, 14 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

Invitation for Office Hours with WMF's Global Reach team[සංස්කරණය කරන්න]

Hi,

On behalf of Wikimedia Foundation’s Global Reach Team, we would like to invite all the South Asian Wikimedia communities to our office hours to discuss our work in the region.

Meeting Details

Date: Thursday, 19th January 2017

Time: 16:00 UTC/21:30 IST

Duration: 1 hour

Language: English

Google Hangout Location:

https://hangouts.google.com/hangouts/_/ytl/w5sE6IZTXERWH0VvKtDRiAm9WE1eZ5mYcnQm0h7dHok=?hl=en_US&authuser=0

If you are not able to join the hangout, you can watch the live stream with a few seconds lag at

https://www.youtube.com/watch?v=qD-VCpQkVSk

Etherpad: https://etherpad.wikimedia.org/p/Global_Reach_South_Asia_Office_Hours

Agenda

 • Introduction of Global Reach Team and office hours
 • Research around New Readers and our partnership themes
 • Feedback for next office hours
 • Q&A

We plan to hold these office hours at regular intervals. FYI, office hours for South East Asia and Central Asia/Eastern Europe will be held separately; given the size of communities, we needed to break down the regions.

Please feel free to add your questions, comments, and expectations in the Etherpad document shared above. You can also reach out to sgupta@wikimedia.org and rayyakkannu@wikimedia.org for any clarification. Please help us translate and share this invitation in community social media channels to spread the word.

Thanks,

Ravishankar Ayyakkannu, Manager, Strategic Partnerships, Asia, Wikimedia Foundation --18:53, 17 ජනවාරි 2017 (යූටීසී)

We thank everyone for participating in the Office hours with WMF's Global Reach team. Meeting notes can be found here. You can also watch the YouTube recording here.
--Ravishankar Ayyakkannu, Manager, Strategic Partnerships, Asia, Wikimedia Foundation. 10:20, 1 පෙබරවාරි 2017 (යූටීසී)

Review of initial updates on Wikimedia movement strategy process[සංස්කරණය කරන්න]

Note: Apologies for cross-posting and sending in English. Message is available for translation on Meta-Wiki.

The Wikimedia movement is beginning a movement-wide strategy discussion, a process which will run throughout 2017. For 15 years, Wikimedians have worked together to build the largest free knowledge resource in human history. During this time, we've grown from a small group of editors to a diverse network of editors, developers, affiliates, readers, donors, and partners. Today, we are more than a group of websites. We are a movement rooted in values and a powerful vision: all knowledge for all people. As a movement, we have an opportunity to decide where we go from here.

This movement strategy discussion will focus on the future of our movement: where we want to go together, and what we want to achieve. We hope to design an inclusive process that makes space for everyone: editors, community leaders, affiliates, developers, readers, donors, technology platforms, institutional partners, and people we have yet to reach. There will be multiple ways to participate including on-wiki, in private spaces, and in-person meetings. You are warmly invited to join and make your voice heard.

The immediate goal is to have a strategic direction by Wikimania 2017 to help frame a discussion on how we work together toward that strategic direction.

Regular updates are being sent to the Wikimedia-l mailing list, and posted on Meta-Wiki. Beginning with this message, monthly reviews of these updates will be sent to this page as well. Sign up to receive future announcements and monthly highlights of strategy updates on your user talk page.

Here is a review of the updates that have been sent so far:

More information about the movement strategy is available on the Meta-Wiki 2017 Wikimedia movement strategy portal.

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation, 20:30, 15 පෙබරවාරි 2017 (යූටීසී) • Please help translate to your languageGet help

Overview #2 of updates on Wikimedia movement strategy process[සංස්කරණය කරන්න]

Note: Apologies for cross-posting and sending in English. This message is available for translation on Meta-Wiki.

As we mentioned last month, the Wikimedia movement is beginning a movement-wide strategy discussion, a process which will run throughout 2017. This movement strategy discussion will focus on the future of our movement: where we want to go together, and what we want to achieve.

Regular updates are being sent to the Wikimedia-l mailing list, and posted on Meta-Wiki. Each month, we are sending overviews of these updates to this page as well. Sign up to receive future announcements and monthly highlights of strategy updates on your user talk page.

Here is a overview of the updates that have been sent since our message last month:

More information about the movement strategy is available on the Meta-Wiki 2017 Wikimedia movement strategy portal.

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation, 19:43, 9 මාර්තු 2017 (යූටීසී) • Please help translate to your languageGet help

We invite you to join the movement strategy conversation (now through April 15)[සංස්කරණය කරන්න]

05:09, 18 මාර්තු 2017 (යූටීසී)

Susith_Chandira_Gts සහ Mr. 1100100[සංස්කරණය කරන්න]

"Mr. 1100100" නමින් පෙනී සිටින පරිශීලක, සාකච්ඡා පිටුවල අන් අයගේ ප්‍රකාශ වෙනස් කරමින් සිටියි. උදාහරණයක් මෙහි ඇත: මගේ සාකච්ඡා පිටුව. අන් අයගේ මත වලට ගරු නොකරන, අන් පරිශීලකයන්ගේ හිත් රිදවීම් සිදුවිය හැකි ප්‍රකාශ කරන ඔහුගේ හැසිරීම මට නම් පෞද්ගලිකව අනුමත කළ නොහැක. ප්‍රජාවේ අවධානයට යොමු කරමි. --Lee (talk) 06:31, 20 මාර්තු 2017 (යූටීසී)

පරිශීලක Mr. 1100100 විසින් සාකච්ඡා පිටුවල අන් අයගේ ප්‍රකාශ වෙනස් කොට නැත. Lee මහතා විසින් පෙන්වා ඇති උදාහරණයම ඊට කදිම සාක්ෂියකි. Mr. 1100100 විසින් විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති අනුකූලව සිය පරිශීලක නාමය වෙනස් කිරීමෙන් අනතුරුව සාකච්ඡා පිටුවල පවතින ඔහුගේ පැරණි අත්සන අත් සංස්කරණයන් මගින් වෙනස් කොට ඇත. එය පහත දැක්වෙන ප්‍රතිපත්ති වගන්තිය යටතේ පරිශීලක අභිමතානුකූලව සිදුකල හැක.

"Once a username has been changed, existing contributions will be listed under the new name in page histories, diffs, logs, and user contributions. Signatures on discussion pages will continue to use the old name; while these can be changed manually, it is not recommended unless a contributor wishes to remove as much information as possible about their former name for privacy reasons."

පරිශීලක Mr. 1100100 විසින් සිය නාමය වෙනස් කිරීමට යෙදෙන්නට ඇත්තේ ඔහුගේ පැරණි භාවිත කොට සංස්කරණ සිදු කිරීම ඔහුව යම් හිරිහැරයකට ලක්වීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාවක් තිබීම නිසා විය හැකියි. එම නිසා අපට එම ක්‍රියාව ප්‍රශ්න කිරීමකට ලක් කිරීම සදාචාර සම්පන්න නොවේ.--L Manju (talk) 07:07, 20 මාර්තු 2017 (යූටීසී)
@L Manju: ඔබේ මතයට ස්තූතියි. හැබැයි, Singhalawap ගේ ප්‍රකාශය වෙනස් කිරීම ගැන ඔබ හරියට යමක් කියලා නෑ නේ. ඒ ගැනත් අදහස් දක්වන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. --Lee (talk) 16:26, 20 මාර්තු 2017 (යූටීසී)
පරිශීලකතුමනි ඔබතුමන් පවසන කරුණ මට පැහැදිලි නැත. පරිශීලක Singhalawap ගේ ප්‍රකාශය වෙනස් කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් ඔබ මීට පෙර අවස්ථාවේ මගෙන් විමසා සිටියාද? සෘජුව කරුණ ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. එසේම මෙම කරුණ පරිශීලක Mr. 1100100 සම්බන්ධයෙන් නම් මා තවදුරටත් ඒවාට පිළිතුරු බැදීමට ප්‍රයාස නොදරමි. මේ වන විට උක්ත පරිශීලකවරයා විශ්‍රාම ගෙන ඇති බැවින් මාහට අනවශ්‍ය කරුණක් කෙරේ තවදුරටත් පිළිතුරු දැක්වීම නිශ්ඵල ක්‍රියාවකි.--L Manju (talk) 17:16, 20 මාර්තු 2017 (යූටීසී)
නෑ. මා විමසා සිටියේ නෑ. නමුත් ඔබ කියා තිබෙනවා මෙම පුද්ගලයා "විසින් සාකච්ඡා පිටුවල අන් අයගේ ප්‍රකාශ වෙනස් කොට නැත" කියා. එතැන මම දක්වා ඇති උදාහරණයම තමා ඔබ දක්වා ඇත්තේත්. මගේ උදාහරණයේ පැහැදීලිව පෙනී යනවා මෙම පරිශීලක, Singhalawap ගේ ප්‍රකාශයක් වෙනස් කොට ඇති බව. ඔබ ඒ බව නොදැක්කා ද නැත්තන් නොදැක්කා සේ සිටිනවාද මට පැහැදිලි නෑ. අනික ඔබ මට එම පරිශීලකයාගේ සාකච්ඡා පිටුවේදී චෝදනා කළා නේද මම ප්‍රශ්නය හරියට තෙරුම් අරන් නෑ කියාත්? ඒක පැහැදිලි කළේත් නෑ නේ. --Lee (talk) 10:21, 21 මාර්තු 2017 (යූටීසී)
Lee මහතා සඳහන් කර සිටින්නේ මගේ සාකච්ඡා වල මෙම පරිශීලකයා සිදු කල සංස්කරණ පිළිබඳව නම් මෙම සංවාදයට එක් වීමට අදහස් කරමි. --- Shwetha (talk) 15:46, 21 මාර්තු 2017 (යූටීසී)
එල් මංජු මහතාගේ ඉංග්‍රීසි උද්ධෘතයෙහි සිංහල අර්ථය අනුව, "නම් වෙනසෙන් පසුව සංවාදයන්හී අත්සන පමණක් පැරණි නමින් තිබිය හැකි අතර, එය හස්තීය ලෙසින් වෙනස් කල හැකි මුත්, කිසියම් පුද්ගලික හේතුවක් නිසා පරිශීලකයා තම පැරණි නම පිළිබඳ සියළු දේ ඉවත් කිරීම අදහස් කරන්නේ නම් පමණක් මෙයට ඉඩ දෙනු ලැබේ" යනුවෙන් කියැවේ. මගේ සාකච්ඡා සටහන් වල මෙම පරිශීලකයා වෙනස් කලේ ඔහුගේ අත්සන පමණක්ද? යන්න මතුවෙයි. පිළිතුර ඔව් නම් ඔහුගේ විශාල ගැටළුව කුමක්ද යන පැණය මතු වෙයි. --- Shwetha (talk) 16:32, 21 මාර්තු 2017 (යූටීසී)

Start of the 2017 Wikimedia Foundation Board of Trustees elections[සංස්කරණය කරන්න]

Please accept our apologies for cross-posting this message. This message is available for translation on Meta-Wiki.

Wikimedia-logo black.svg

On behalf of the Wikimedia Foundation Elections Committee, I am pleased to announce that self-nominations are being accepted for the 2017 Wikimedia Foundation Board of Trustees Elections.

The Board of Trustees (Board) is the decision-making body that is ultimately responsible for the long-term sustainability of the Wikimedia Foundation, so we value wide input into its selection. More information about this role can be found on Meta-Wiki. Please read the letter from the Board of Trustees calling for candidates.

The candidacy submission phase will last from April 7 (00:00 UTC) to April 20 (23:59 UTC).

We will also be accepting questions to ask the candidates from April 7 to April 20. You can submit your questions on Meta-Wiki.

Once the questions submission period has ended on April 20, the Elections Committee will then collate the questions for the candidates to respond to beginning on April 21.

The goal of this process is to fill the three community-selected seats on the Wikimedia Foundation Board of Trustees. The election results will be used by the Board itself to select its new members.

The full schedule for the Board elections is as follows. All dates are inclusive, that is, from the beginning of the first day (UTC) to the end of the last.

 • April 7 (00:00 UTC) – April 20 (23:59 UTC) – Board nominations
 • April 7 – April 20 – Board candidates questions submission period
 • April 21 – April 30 – Board candidates answer questions
 • May 1 – May 14 – Board voting period
 • May 15–19 – Board vote checking
 • May 20 – Board result announcement goal

In addition to the Board elections, we will also soon be holding elections for the following roles:

 • Funds Dissemination Committee (FDC)
  • There are five positions being filled. More information about this election will be available on Meta-Wiki.
 • Funds Dissemination Committee Ombudsperson (Ombuds)
  • One position is being filled. More information about this election will be available on Meta-Wiki.

Please note that this year the Board of Trustees elections will be held before the FDC and Ombuds elections. Candidates who are not elected to the Board are explicitly permitted and encouraged to submit themselves as candidates to the FDC or Ombuds positions after the results of the Board elections are announced.

More information on this year's elections can be found on Meta-Wiki. Any questions related to the election can be posted on the election talk page on Meta-Wiki, or sent to the election committee's mailing list, board-elections(at)wikimedia.org.

On behalf of the Election Committee,
Katie Chan, Chair, Wikimedia Foundation Elections Committee
Joe Sutherland, Community Advocate, Wikimedia Foundation

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation Elections Committee, 03:37, 7 අප්‍රේල් 2017 (යූටීසී) • Please help translate to your languageGet help

Read-only mode for 20 to 30 minutes on 19 April and 3 May[සංස්කරණය කරන්න]

MediaWiki message delivery (talk) 17:34, 11 අප්‍රේල් 2017 (යූටීසී)

Wikidata description editing in the Wikipedia Android app[සංස්කරණය කරන්න]

Wikidata description editing is a new experiment being rolled out on the Wikipedia app for Android. While this primarily impacts Wikidata, the changes are also addressing a concern about the mobile versions of Wikipedia, so that mobile users will be able to edit directly the descriptions shown under the title of the page and in the search results.

We began by rolling out this feature several weeks ago to a pilot group of Wikipedias (Russian, Hebrew, and Catalan), and have seen very positive results including numerous quality contributions in the form of new and updated descriptions, and a low rate of vandalism.

We are now ready for the next phase of rolling out this feature, which is to enable it in a few days for all Wikipedias except the top ten by usage within the app (i.e. except English, German, Italian, French, Spanish, Japanese, Dutch, Portuguese, Turkish, and Chinese). We will enable the feature for those languages instead at some point in the future, as we closely monitor user engagement with our expanded set of pilot communities. As always, if have any concerns, please reach out to us on wiki at the talk page for this project or by email at reading@wikimedia.org. Thanks!

-DBrant (WMF) 08:41, 14 අප්‍රේල් 2017 (යූටීසී)

New Page previews feature[සංස්කරණය කරන්න]

New Wikipedia Library Accounts Available Now (May 2017)[සංස්කරණය කරන්න]

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access, accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

Expansions

 • Gale – Biography In Context database added
 • Adam Matthew – all 53 databases now available

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Project MUSE, EBSCO, Taylor & Francis and Newspaperarchive.com.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 18:52, 2 මැයි 2017 (යූටීසී)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Aaron.
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Voting has begun in 2017 Wikimedia Foundation Board of Trustees elections[සංස්කරණය කරන්න]

19:15, 3 මැයි 2017 (යූටීසී)

Beta Feature Two Column Edit Conflict View[සංස්කරණය කරන්න]

Birgit Müller (WMDE) 14:41, 8 මැයි 2017 (යූටීසී)

Editing News #1—2017[සංස්කරණය කරන්න]

18:06, 12 මැයි 2017 (යූටීසී)

Prototype for editing Wikidata infoboxes on Wikipedia[සංස්කරණය කරන්න]

Hello,

I’m sorry for writing in English. It’d be great if someone could translate this message if necessary.

One of the most requested features for Wikidata is to enable editing of Wikidata’s data directly from Wikipedia, so the editors can continue their workflow without switching websites.

The Wikidata development team has been working on a tool to achieve this goal: fill and edit the Wikipedia infoboxes with information from Wikidata, directly on Wikipedia, via the Visual Editor.

We already asked for feedback in 2015, and collected some interesting ideas which we shared with you in this thesis. Now we would like to present to you our first prototype and collect your feedback, in order to improve and continue the development of this feature.

We present this work to you very early, so we can include your feedback before and all along the development. You are the core users of this feature, so we want to make sure that it fits your needs and editing processes.

You will find the prototype, description of the features, and a demo video, on this page. Feel free to add any comment or feedback on the talk page. The page is currently not translated in every languages, but you can add your contribution by helping to translate it.

Unfortunately, I won’t be able to follow all the discussions on Wikipedia, so if you want to be sure that your feedback is read, please add it on the Wikidata page, in your favorite language. Thanks for your understanding.

Thanks, Lea Lacroix (WMDE)

RevisionSlider[සංස්කරණය කරන්න]

Birgit Müller (WMDE) 14:44, 16 මැයි 2017 (යූටීසී)

Join the next cycle of Wikimedia movement strategy discussions (underway until June 12)[සංස්කරණය කරන්න]

21:10, 16 මැයි 2017 (යූටීසී)

Start of the 2017 Wikimedia Foundation Funds Dissemination Committee elections[සංස්කරණය කරන්න]

21:05, 23 මැයි 2017 (යූටීසී)