පරිශීලක සාකච්ඡාව:නන්දිමිතුරු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


Username Issue[සංස්කරණය]

As Kylu asked, we can rename your user name to නන්දිමිත්‍ර; will that solve your problem? --Lee 07:48, 8 අගෝස්තු 2008 (UTC)

  • Definetely it will solve my problem. On macro level, please solve the problem in such a way "New Users" who's names have similar letters are incorporated. ---නන්දිමිතුරු 08:29, 8 අගෝස්තු 2008 (UTC)
I’m really sorry for not following up on this. Shall I get your name changed for you? --Lee (talk) 14:33, 31 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Well done Nandimithuru[සංස්කරණය]

You've done grate contributions for Sinhala Wikipedia. Go ahead !!
Good luck!
--Asiri 10:25, 30 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

Review[සංස්කරණය]

I've translated image upload process to Sinhala Language විකිමාධ්‍ය_සාකච්ඡාව:Uploadtext/si. Can you please review that. --asiri 11:41, 30 ඔක්තෝබර් 2008 (UTC)

Thank you very much your great effort! Unexpectedly I unable to access my user account now. I’ve read your translations. Actually it is pretty good rather than my one :) .
My Friend I like to add some ideas to that. In my translations I’ve used නිර්මාණය for the word work. In your translations you called පින්තූරය for that word.
I’ll explain why I used නිර්මාණය for that, then you can get idea for that. Upload file means not only Images or Photoes, It provide facility to Upload Audio files(.ogg), PDF, icons …
So, that’s the reason I used to නිර්මාණය for work. That’s it !! I hope you’ll get some idea of this.(but this is my personal view).
However, you are doing good contribution to Wikipedia. Actually if we abele to build up infrastructure of Sinhala Wikipedia (i.e Style guides, Help Tpoics, Editing….) that will be helpful to keep our standard and quality of Encyclopedia. So people will use this, edit it, share this knowledge. I’ll do my best. And also I hope you too…:)
Thank you again your great effort once again.
Best
Asiri --asiri

Chek it out[සංස්කරණය]

dear friend, i think you can apply for this.[1]
Best
Asiri

Typing errors[සංස්කරණය]

Macho there was many type probs in ur wiki on SLBC. It seems you type those on a text editor correctly & problems occer while yoy cut & past on wikipedia.
Man one more thing, thank you for editing & improving my contributions to wikipedia.
Good luck with ur work !
singhalawap


KIT[සංස්කරණය]

I think the problem is not with the users. Typing errors occer due to a unicode issue of MS word. it dose not support correct copy - past for sinhala unicode. ්‍ර & ්‍ය (eg: ක්‍ර & ත්‍ය) is missed spelled as (ක්ර & ත්ය)   when pasted. I dont know how to solve this problem.

buddy i'm going to redirect the name or ur Kings to his correct name. :-)

KIT e-mail:- singhalawap@yahoo.com singhalawap

Moving Articles[සංස්කරණය]

The proper way to move articles is to use the link for "ගෙනයන්න". It will preserve the history also. Otherwise the people who has already contributed may see it as you are trying to steal the fruits of their hard labor. --Lee 17:11, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

I think it is Only available in Beta version(බීටා අනුවාදය). -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:14, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Late reply.[සංස්කරණය]

I'm sorry to late replay for your questions. However it is nice you have return after long time. :) -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:03, 13 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Thank you නන්දිමිතුරු. Buy the way, I have some thing to show you http://si.wikipedia.org/wiki/සාකච්ඡාව:මුල් පිටුව _logo here about our logo. it seems we nice to me. if you have any idea about that pls add. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:42, 13 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Help us to translate this article[සංස්කරණය]

Dear, Nandimithuru, Can you give knowledge to translate this article please.. I know you are expert in translations.

Best Regards --asiri 07:25, 25 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

The start is very good. To win the relay, the baton change must be good. We will do it collaboratively. I will help the starter to do the part you have indicated. There is a lot of help articles to be translated. Let us identify and do them. We can get a start from this article translated by සුධිර්මන්. Let us translate, the articles which emanate from that. Thanks for the nice words about me. -- නන්දිමිතුරු 12:37, 25 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
I have finished the translation. Please see this. --නන්දිමිතුරු 17:10, 25 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Nice work නන්දිමිතුරු. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 04:48, 27 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

වැලිපීල්ල - වැලිපිල්ල[සංස්කරණය]

මෙය වැලිපීල්ල නොව වැලිපිල්ල විය යුතුයි නේද? වැලිපිල්ල තවමත් සමහර පන්සල්වල දක්නට ලැබෙන වැලි අතිරූ ගල්ලෑල්ලක් වැන්නකි. මෙය කටු සටහන් ආදී කිරීම වෙනුවෙන් වැලි දමා සකස් කරන ලද්දක් සේ දැකිය හැකිය. මා වැරිදි නම් කරුණාකර නිවැරදි කරන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව

වැලිපීල්ල යෙදුම් සඳහා බුදුසරණ බලන්න.
වැලිපිල්ල යෙදුම් සඳහා බ්ලොගය බලන්න.
වඩාත් විශ්වාසවන්ත කුමක්ද? -- නන්දිමිතුරු 12:50, 27 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
බුදුසරණ පත්තරයේ මාතෘකාවට යොදාගෙන ඇත්තේ වැලිපිල්ල යන වචනයයි. වැලිපිල්ලේ අකුරු කරවූ බුද්දම රජ මහ වෙහෙර. නමුත් අන්තර්ගතයේ වැලිපීල්ල යන නාමය යොදාගෙන ඇත. දිනමිණ පුවත්පත යොදාගෙන ඇත්තේද වැලිපීල්ල යන වචනයයි.
වචන දෙකම නිවැරදිද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:11, 28 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
වැලිපිල්ල හරි වගෙයි. කිහිප දෙනෙකු කිව්වේ එහෙමයි. මම අදාළ වෙනස්කම් කරන්නම්. තුති. -- නන්දිමිතුරු 13:54, 28 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
එහෙනම් වැලිපිල්ල භාවිතා කරමු. ස්තුතියි අදහස් හුවමාරුවට. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:02, 29 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]


vote for namespace change[සංස්කරණය]

pls add your idea/vote here -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:17, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Sockpuppetry and Vote-Stacking[සංස්කරණය]

Please note that this account is blocked for being a sockpuppet as informed at this request. --Lee (talk) 09:28, 9 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]