මැසඩෝනියානු සමූහාණ්ඩුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මැසඩෝනියානු සමූහාණ්ඩුව
Република Македонија
Republika Makedonija
ජාතික ගීය: 
Денес над Македонија
Denes nad Makedonija

Today over Macedonia

 මැසඩෝනියානු සමූහාණ්ඩුව  (කොළ) හි පිහිටුම යුරෝපය තුල  (තද අළු)  —  [ආඛ්‍යායිකාව]
 මැසඩෝනියානු සමූහාණ්ඩුව  (කොළ) හි පිහිටුම

යුරෝපය තුල  (තද අළු)  —  [ආඛ්‍යායිකාව]

නිල වශයෙන් මැසඩෝනියානු සමූහාණ්ඩුව වන, මැසඩෝනියාව යනු, අග්නිදිග යුරෝපයේ මධ්‍යම බෝල්කන් අර්ධද්වීපයෙහි පිහිටි රටකි.