පංච ස්කන්ධ

විකිපීඩියා වෙතින්

රූප ස්කන්ධ, වේදනා ස්කන්ධ, සංඥා ස්කන්ධ, සංස්කාර ස්කන්ධ විඤ්ඤාණ ස්කන්ධ

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පංච_ස්කන්ධ&oldid=537303" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි