ප්‍රවර්ගය:ශුද්ධ පවිත්‍රණය අවැසි ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න

This category groups together the articles needing general clean-up. You can help by clicking through to an article and editing it.

You can find articles by:

You can usually find more information about why the article was tagged:

  • At the top of the article itself (the {{cleanup}} tag now requires a "reason" parameter).
  • The article's talk page.
  • Possibly on Wikipedia:Cleanup if the article has been dual-listed.

If you're unsure why the tag is there, the best thing to do is to ask on the article's talk page and ping the editor who added the tag (who can be found by checking the "View history" tab). If there is a dispute or if an expert opinion is needed, you can also ask for a third opinion, or ask for an expert opinion on WP:RFC or a WikiProject. If you're sure the article has been cleaned up, addressing any obvious flaws as well as any specific problems mentioned on the talk page, feel free to remove the tag. There's not much harm in leaving it on if you aren't certain what to do; the tag will alert someone else to come by later and check up on the article.

For more specific needs or for help on deciding when and how to tag, see Wikipedia:Cleanup resources.

Articles in the monthly subcategories are tagged e.g. {{Cleanup|date=මැයි 2024}}. Articles placed in this category (by a clean-up tag) will be automatically re-filed by a bot to the appropriate monthly subcategory. This usually happens within 15 minutes, so there should not be many articles in the category.

"ශුද්ධ පවිත්‍රණය අවැසි ලිපි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 35 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 35 ද වෙති.