ප්‍රවර්ගය:2013 ජූනි සිට ගැනෙන ප්‍රමාණවත් තරම් විකි සබැඳි රහිත ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
ප්‍රමාණවත් තරම් විකි සබැඳි රහිත ලිපි
(refresh)
සියලු ලිපි26

මෙම ප්‍රවර්ගය, වඩා ක්‍රමානුකූලව අතපසු වූ වැඩ ලැයිස්තුව නිරාකරණය කිරීම සඳහා පහසුකම් සලසා දීම උදෙසා, 2013 ජූනි (2013-06) සිට ගැනෙන "ප්‍රමාණවත් තරම් විකි සබැඳි රහිත ලිපි" සියල්ල එක්රැස් කර දක්වයි. මෙය "ප්‍රමාණවත් තරම් විකි සබැඳි රහිත ලිපි" ප්‍රවර්ගයෙහි සාමාජිකයෙක් වේ.