රත්නපුර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කොට්ඨාශය
ග්‍රාම නිලදාරී වසම ගම ස්මාරකය විස්තර ගැසට් අංකය දිනය පිංතූරය
වැලිගෙපොල කොට්ටිඹුල්වල කොට්ටිඹුල්වල ලෙන් විහාරය 263 1977.04.29
පැරණි ආවාස ගෙය 1739 2011.12.30
වැලිගෙපොල රත්නපුරය රත්නපුර ඕලන්ද කොටුව 1264 2002.11.22
වැලිගෙපොල ගංගොඩගම පල්ලෙදෙණිගොඩ ගලපාත පුරාණ විහාරය පැරණි බුදු පිළිමය සහිත ගල්ලෙන, සෙල්ලපිය සහිත ගල් තලාව 1264 2002.11.22
වැලිගෙපොල බෙලිමාලියද්ද ලෙන්දොර රජ මහා විහාරය පැරණි පිළිමය සහිත ගල්ලෙන 1264 2002.11.22
වැලිගෙපොල මහවලතැන්න පුස්කඩ ගල්ලෙන 1264 2002.11.22
වැලිගෙපොල ගල්පාය බිසෝ කොටුව ගල් සොරොව්ව, බිසෝ කොටුව, රළ පනා බැම්ම 1553 2008.06.06
වැලිගෙපොල ගල්පාය තෙළඹුගහ අතුර වල්දෙහිකටුව අකුරු කෙටූ ගල සෙල් ලිපිය 1553 2008.06.06
වැලිගෙපොල ගල්පාය බිසෝකොටුව වෙහෙරබින්ද යාය නටඹුන් නටඹුන් දාගැබ, වට ප්‍රාකාර බැම්ම 1612 2009.07.24
වැලිගෙපොල 219 ගල්පාය අඹගහවෙහෙර පැරණි දාගැබ 1739 2011.12.30
වැලිගෙපොල 219 බී ගල්පාය ගල්පාය බිසෝකොටුව වල්දෙහිකොටුව බෝධිඝරය පැරණි බෝධිඝරය 1739 2011.12.30
පැල්මඩුල්ල පැල්මඩුල්ල පැල්මඩුල්ල සුදර්මෝදය රජ මහා විහාරය පැරණි සිතුවම් සහිත විහාර ගෙය 948 1996.11.01
පැල්මඩුල්ල ගනේගම අරමණපොළ විහාරය 10217 1951.03.02
පැල්මඩුල්ල පැල්මඩුල්ල නගරය ඉද්දමල්ගොඩ බස්නායක නිළමේ සොහොන ගිරාවත්ත ඉඩමේ පිහිටි සොහොන හා පැරණි බෝධිය 1195 2001.07.27
පැල්මඩුල්ල පැල්මඩුල්ල ගල්පොත්තාවල පුරාණ විහාරය පැරණි සිතුවම් සහිත විහාර ගෙය 1264 2002.01.22
පැල්මඩුල්ල බත්තම්ගොඩ ඉද්දමල්ගොඩ වලව්ව (වාරිගම වලව්ව) පැරණි වලව්ව 1401 2005.07.08
පැල්මඩුල්ල මීගහගොඩ මීගහගොඩ පුරාණ විහාරය පැරණි සිතුවම් සහිත විහාර ගෙය 1401 2005.07.08
පැල්මඩුල්ල කපුහේන්තොට පනාවැන්න අභයතිලකාරාම විහාරය පැරණි සිතුවම් සහිත විහාර ගෙය හා ප්‍රාකාරය 1486 2007.02.23
පැල්මඩුල්ල පැල්මඩුල්ල නගරය පැල්මඩුල්ල ශ්‍රී සුධර්මාරාම විහාරය ආවාස ගෙය, දාන ශාලාව හා ධර්ම ශාලාව 1553 2008.06.06
පැල්මඩුල්ල සන්නස්ගම සන්නස්ගම කිරිවැල්දෙණිය පුරාණ විහාරය ප්‍රථිමා ගෘහයේ මකර තොරණ සහිත ඉදිරිපස බිත්තිය 1612 2009.07.24
කහවත්ත ගොඩකවෙල ගොඩකවෙල ශ්‍රී මහින්ද රජ මහා විහාරය පැරණි සිතුවම් සහිත විහාර ගෙය 948 1996.11.01
කහවත්ත අටකලම්පන්න අම්බලන්වත්ත වෙහෙරගොඩ පුරාණ විහාරය ආවාස ගෙය හා ධර්ම ශාලාව 1264 2002.11.22
රත්නපුර රත්නපුර නගරය ඇහැලේපොල වලව්ව පැරණි වලව්ව 1096 1999.09.03
රත්නපුර දේවාලේගම රත්නපුර මහා සමන් දේවාලය 10418 1952.06.27
රත්නපුර දේවාලේගම ඇලපාත වලව්ව රත්නපුර මහා සමන් දේවාලය පිහිටි පරිශ්‍රය 1553 2008.06.06
රත්නපුර රත්නපුර රත්නපුර කොටුව හැන්සාඩ් වාර්ථාව
රත්නපුර බෙලිගල්ලෙනගම බෙලිගල් ලෙන ප්‍රාග් ඉතිහාසයම ලෙන 1195 2001.07.27
රත්නපුර රත්නපුර දිසා විනිසුරු නිළ නිවාසය ඇහැළෝපොල නිළමේගේ අන්ත:පුරය සේ සැළකෙන 1264 2002.11.22
රත්නපුර රත්නපුර රත්නපුර තානායම 1264 2002.11.22
රත්නපුර ගිලීමලේ ගිලීමලේ ශ්‍රී රන්කොත් රජ මහා විහාරය පැරණි මූර්ති හා සිතුවම් සහිත විහාර ගෙය, පැරණි ශිලා පුවරුව හා බුදු මැදුර 1264 2002.11.22
රත්නපුර රත්නපුර රත්නපුර ඕලන්ද බලකොටුව පැරණි තොරණ දෙක 1401 2005.07.08
රත්නපුර රත්නපුර ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරී කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල රත්නපුර පැරණි බලකොටුව 1401 2005.07.08
රත්නපුර රත්නපුර පොළිස් අධිකාරී කාර්යාල දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල රත්නපුර පැරණි බලකොටුව 1401 2005.07.08
රත්නපුර රත්නපුර ජේ‍යෂ්ඨ පොළිස් අධිකාරී කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල රත්නපුර පැරණි බලකොටුව 1401 2005.07.08
රත්නපුර රත්නපුර නියෝජ්‍ය පොළිස්පති කාර්යාල දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල රත්නපුර පැරණි බලකොටුව 1401 2005.07.08
රත්නපුර රත්නපුර රථවාහන පොළීසිය පවත්වාගෙන යන ගොඩනැගිල්ල රත්නපුර පැරණි බලකොටුව 1401 2005.07.08
රත්නපුර රත්නපුර වර්ථමාන පොළිස් බැරැක්ක ගොඩනැගිල්ල රත්නපුර පැරණි බලකොටුව 1401 2005.07.08
රත්නපුර රත්නපුර වේස් ගොඩනැගිල්ල පුස්ථකාලය 1401 2005.07.08
රත්නපුර රත්නපුර ප්‍රාදේශීය මිනින්දෝරු කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල 1401 2005.07.08
රත්නපුර රත්නපුර නගරය බටහිර වරිපනම් අංක 4 දරණ ගොඩනැගිල්ල බණ්ඩාරනායක මාවතේ පිහිටි 1505 2007.07.06
රත්නපුර රත්නපුර නගරය වරිපනම් අංක 1/1 දරණ ගොඩනැගිල්ල ප්‍රෑන්ක් හෙට්ටිආරච්චි මාවතේ පිහිටි 1505 2007.07.06
රත්නපුර රත්නපුර නගරය වරිපනම් අංක 58/1 දරණ ගොඩනැගිල්ල ඕලන්ද බලකොටුවේ පිහිටි 1505 2007.07.06
රත්නපුර වෙරළුප දේවාලේගොඩ ගල්කඩුව පුරාණ ගල්ලෙන් විහාරය 1505 2007.07.06
රත්නපුර රත්නපුර පැරණි දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ශාන්ත ඇලෝශියස් ජාතික පාසල 1553 2008.06.06
රත්නපුර රත්නපුර ශාන්ත පාවුළු පේදුරු ආසන දෙව්මැදුර පැරණි දේව මන්දිරය 1553 2008.06.06
රත්නපුර තිරුවානාකැටිය ගණේගොඩ පුරාණ විහාරය පැරණි මූර්ති හා සිතුවම් සහිත විහාර ගෙය 1553 2008.06.06
රත්නපුර තිරුවානාකැටිය තිරුවානාකැටිය ජයසුමනාරාම මූල මහා විහාරය දෙමහල් ධර්ම ශාලාව 1553 2008.06.06
ඉඹුල්පේ අලුත්නුවර අලුත්නුවර උග්ගල් කතරගම දේවාලය කතරගම දේවාලය 1096 1999.09.03
ඉඹුල්පේ විහාරවෙල ඉහලගලගම ගල්ලෙන් රජ මහා විහාරය පැරණි ලෙන් විහාරය හා දාගැබ් දෙක 1264 2002.11.22
ඉඹුල්පේ කනතිරියන්වල එළුගල පුරාණ ටැම්පිට විහාරය ටැම්පිට විහාරය 1264 2002.11.22
ඉඹුල්පේ කනතිරියන්වල වෙහෙරබින්දයාය නටඹුන් ගරාවැටුනු දාගැබ හා ශිලාමය වට ප්‍රාකාරය 1553 2008.06.06
ඉඹුල්පේ කනතිරියන්වල කනතිරියන්වල ඉඹුල්පේ ශාන්ත අන්තෝනි රෝමාණු කතෝලික දෙව්මැදුර පැරණි දෙව් මැදුරු ගොඩනැගිල්ල 1612 2009.07.24
ඉඹුල්පේ බොල්තුඹේ බොල්තුඹේ සමන් දේවාලය 1264 2002.11.22
ඉඹුල්පේ බොල්තුඹේ සිසිල්ටන්වත්ත හිටුවල ගල්ගේ 1401 2005.07.08
ඉඹුල්පේ පිඩලිගන්නාව නියදගල නියදගල පුරාණ ගල්ලෙන් විහාරය 1401 2005.07.08
අටකලන්පන්න අම්මමුව කතරගම දේවාලය, පත්තිනි දේවාලය, සිංහාසනය හා පැරණි ප්‍රාකාරය 204 1982.07.30
කොළොන්න මඩුවන්වෙල මඩුවන්වෙල වලව්ව මඩුවන්වෙල නින්දගමේ වූ වළව්ව 130 1974.09.20
කොළොන්න මඩුවන්වෙල දෙදරන්ගමුව මඩුවන්වෙල සුසාන භූමිය මඩුවන්වෙල පරම්රාවේ සෙහොන් භූමිය 1505 2007.07.06
කොළොන්න මඩුවන්වෙල දික්වෙලේගොඩ පැරණි දාගැබ 1505 2007.07.06
කොළොන්න කොළොන්න කොළොන්න පුරාණ විහාරය පැරණි බුද්ධ ප්‍රථිමාව 1505 2007.07.06
කොළොන්න අංක 210 දාපනේ දාපනේ කොළොන්න ශ්‍රී ජයසුන්දරාරාම රජ මහා විහාරය ටැම්පිට විහාරය 1505 2007.07.06
කොළොන්න අංක 208 කඹුරුගමුව හල්වින්න කොළොන්න ශ්‍රී ජය මහා විහාරය පැරණි විහාර මන්දිරය 1505 2007.07.06
කුරුවිට කදන්ගොඩ එක්නැලිගොඩ වලව්ව පැරණි වලව්ව 95 1974.01.18
පැරණි සීමා ප්‍රාකාරය 1486 2007.02.23
කුරුවිට බටතොට බටතොට ලෙන 1195 2001.07.27
කුරුවිට දෙල්ගමුව දෙල්ගමු රජ මහා විහාරය දළදා වහන්සේ සඟවා තැබූ කුරහන් ගල, පැරණි විහාරය හා පොත්ගුල 1264 2002.11.20
කුරුවිට කුරුවිට කුරුවිට පුරාණ විහාරය පැරණි සිතුවම් සහිත විහාර ගෙය 1264 2002.11.20
කුරුවිට එක්නැලිගොඩ ගුරුබැල්කඩ බණ්ඩාර සොහොන පැරණි සිතුවම් සහිත විහාර ගෙය 1486 2007.02.23
අයගම ගවරගිරිය මානෙල් ලෙන ප්‍රාග් ඓතිහාසික ලෙන 1195 2001.07.27
අයගම පිඹුර කුකුළුවා විහාරය ප්‍රාග් ඓතිහාසික ගල් ලෙන 1195 2001.07.27
අයගම 194 පිඹුර පිඹුර ගුලනගල් ලෙන වේරගම්වත්ත පිහිටි 1739 2011.12.30
කලවාන කුකුලේගම ශ්‍රී සුමන ගල්ලෙන් විහාරය නෙරවන ලෙන 1195 2001.07.27
ඇඹිලිපිටිය පල්ලේබැද්ද සංඛපාල රජ මහා විහාරය ඵුස්සදේව සොහොන, කටාරම් කෙටූ ගල්ලෙන හා ලෙන් 15 1264 2001.01.22
ඇඹිලිපිටිය ඕමල්පේ ඹ්මල්පේ ටැම්පිට විහාරය 1264 2001.01.22
ඇඹිලිපිටිය වලල්ගොඩ වලල්ගොඩ පුරාණ ටැම්ිට විහාරය ටැම්පිට විහාර ගෙය 1264 2001.01.22
ඇඹිලිපිටිය පල්ලේගම කාවන්තිස්ස රජ මහා විහාරය පැරණි දාගැබ 1264 2001.01.22
ඇඹිලිපිටිය මිරිස්වැල්පොත කෝමාරික දෙහිගස්ලන්ද මිනිරන් පතල 1486 2007.02.23
ඇඹිලිපිටිය මුල්ඇඬියාවල මුල්ඇඬියාවල ශ්‍රීතාල රුක්ඛාරාම විහාරය පැරණි දාගැබ 1739 2011.12.30
ඇඹිලිපිටිය හල්මිල්ලකැටිය පැරණි දාගැබ 1739 2011.12.30
ගොඩකවෙල මාරගල ගල්ලෙන්ගොඩ රජ මහා විහාරය ගල්ලෙන් විහාරය 1264 2002.11.22
ගොඩකවෙල ඇත්තලවත්ත ඇත්තලවත්ත පුරාණ විහාරය පැරණි විහාර ගෙය 1264 2002.11.22
ගොඩකවෙල මාකඳුර මාකඳුර මාකඳුර පුරාණ විහාරය පැරණි ප්‍රථිමා ගෘහය, ආවාස ගෙය හා ප්‍රාකාරය 1505 2007.07.06
ගොඩකවෙල ඇමිටියගොඩ ඇමිටියගොඩ ශ්‍රී සුවිසුද්දාරාම පුරාණ විහාරය පැරණි ප්‍රථිමා ගෘහය 1553 2008.06.06
ගොඩකවෙල 233/බී, ඇමිටියගොඩ ඇමිටියගොඩ විජේරත්න වලව්ව බෝධි මළුව 1716 2011.07.22
කිරිඇල්ල කිරිඇල්ල නැදුන් රජ මහා විහාරය පැරණි බුදු මැදුර 1264 2002.01.22
කිරිඇල්ල 147 බී, දෙහෙරගොඩ එල්ලාවල එල්ලාවල ශ්‍රී ගංගාරාම විහාරය පැරණි ප්‍රථිමා ගෘහය 1739 2011.12.30
ඇලපාත කරංගොඩ කරංගොඩ පොත්ගුල් රජ මහා ලෙන් විහාරය සිතුවම් සහිත ලෙන් විහාර දෙක 1264 2002.01.22
ඇලපාත වේරගම අළුපත්ගල වව්ලුගල කන්ද ප්‍රාග් ඓතිහාසික සාධක සහිත ලෙන 1716 2011.07.22
ඕපනායක කන්දේ විහාරගම කන්දේ පුරාණ ගල්ලෙන් රජ මහා විහාරය පැරණි මූර්ති හා සිතුවම් සහිත කටාරම් කෙටූ ගල්ලෙන් විහාරය 1401 2005.07.08
බලංගොඩ අටවක්වෙල බලංගොඩ සුගතාරාම විහාරය පැරණි මකර තොරණ හා සිතුවම් සහිත ප්‍රථිමා ගෘහය 1486 2007.02.23
බලංගොඩ කෝටගස්මංකඩ වැලිපත පුහුල්යාය පුරාණ ගල්ලෙන් විහාරය බ්‍රාහ්මී අක්ෂර හා කටාරම් සහිත ගල්ලෙන 1505 2007.07.06
බලංගොඩ දියවින්න ගනේලන්දගම දියවින්න දේවගිරි පුරාණ ගල්ලෙන් විහාරය පැරණි ලෙන් විහාරය හා කටාරම් සහිත ගල්ලෙන 1505 2007.07.06
බලංගොඩ මහවලතැන්න මහවලතැන්න ශ්‍රී චන්ද්‍රසේකර මුදලින්දාරාම පුරාණ විහාරය පැරණි ප්‍රථිමා ගෘහය හා හේවිසි මණ්ඩපය 1505 2007.07.06
බලංගොඩ 260 බී වැලිපතයාය වැලිපතයාය ලංකා පබ්බත ගල්ලෙන් රජමහා විහාරය කටාරම් හා සෙල්ලිපි සහිත සියළුම ගල්ලෙන් 1739 2011.12.30
ඇහැලියගොඩ 136 ඒ කැන්දන්ගමුව කැන්දන්ගමුව මදර සිංහාරාම විහාරය පැරණි සිතුවම් සහිත විහාර ගෙය 1553 2008.06.06
ඇහැලියගොඩ 136 ඩී මෝරගල අබන්ඔලුව රජ මහා විහාරය කටාරම් සහිත ලෙන් විහාරය 1739 2011.12.30
ඇහැලියගොඩ 126 මාහර මාහර පුරාණ විහාරය පැරණි පිළිම ගෙය 1739 2011.12.30