ප්‍රාන්ත රාජ්‍යය

විකිපීඩියා වෙතින්

ප්‍රාන්ත රාජ්‍යය (En= federated state) is a territorial and constitutional community forming part of a federal union.[1] Such states differ from sovereign states, in that they have transferred a portion of their sovereign powers to a federal government.[2] A federated state holds administrative jurisdiction over a defined geographic territory and is a form of regional government.

In countries with federal constitutions, sovereignty is shared between the federal government and its component states. These states are partially self-governing and are usually afforded a considerable degree of autonomy. In most cases, within its own territory, a federated state's administrative rights and powers cannot be over-ruled or vetoed by the federal government. However, the laws governing the relationship between federal and regional powers can be amended through the federal constitution and state constitutions.

List of constituents by federation[සංස්කරණය]

Contemporary[සංස්කරණය]

The "federated units" in the table below have inherent governmental authority in the federation's constitutional system, while the "other units" are delegated authority by the federal government or are administered directly by it.

ෆෙඩරේෂනය (Federation) ෆෙඩරල් ඒකක හෙවත් ප්‍රාන්ත වෙනත් ඒකක
 ආර්ජන්ටිනාව [3] 23 provinces:
 Buenos Aires
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Catamarca
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chaco
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chubut
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Córdoba

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Corrientes
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Entre Ríos
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Formosa
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Jujuy
සැකිල්ල:රටේ දත්ත La Pampa

 La Rioja
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mendoza
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Misiones
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Neuquén
 Río Negro

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Salta
සැකිල්ල:රටේ දත්ත San Juan
සැකිල්ල:රටේ දත්ත San Luis
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Santa Cruz
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Santa Fe

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Santiago del Estero
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tierra del Fuego
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tucumán

1 autonomous city:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Buenos Aires
 ඕස්ට්‍රේලියාව [4] 6 states:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත New South Wales
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Queensland
සැකිල්ල:රටේ දත්ත South ඕස්ට්‍රේලියාව  

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tasmania
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Victoria
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Western ඕස්ට්‍රේලියාව

10 territories:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඕස්ට්‍රේලියානු Capital Territory
ඕස්ට්‍රේලියාව Jervis Bay Territory
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Northern Territory
 Christmas Island
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Cocos (Keeling) Islands
 Norfolk Island [5]
 Ashmore and Cartier Islands
 ඕස්ට්‍රේලියානු Antarctic Territory]
 Coral Sea Islands Territory
 Heard Island and McDonald Islands
 Austria [6] 9 states:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Vienna
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Lower Austria
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Upper Austria  

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Styria
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tyrol
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Carinthia

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Salzburg
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Vorarlberg
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Burgenland

 Belgium [7] 3 regions:
සැකිල්ල:Country data Flanders Flemish Region
සැකිල්ල:Country data Wallonia Walloon Region
සැකිල්ල:Country data Brussels Brussels-Capital Region
 Bosnia and Herzegovina 2 entities: [5]
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Republika Srpska
Federation of Bosnia and Herzegovina
1 self-governing district:
Brčko (officially codominium of both constituents)
Federation of Bosnia and Herzegovina is itself a federation with 10 cantons:
Una-Sana • Posavina • Tuzla • Zenica-Doboj • Bosnian Podrinje • Central Bosnia • Herzegovina-Neretva • West Herzegovina • Sarajevo • West Bosnia)
 Brazil [8] 26 states:
Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima

Tocantins
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba

Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Goiás

Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro

São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

1 federal district:
සැකිල්ල:Country data Brazilian Federal District Distrito Federal (Brasília)[Federated states 1]
 Canada [9] 10 provinces:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Alberta
සැකිල්ල:රටේ දත්ත British Columbia
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Manitoba
සැකිල්ල:රටේ දත්ත New Brunswick
 නිව්ෆවුන්ඩ්ලන්ඩ් සහ ලැබ්‍රඩෝ  

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Nova Scotia
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ontario
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Prince Edward Island
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Quebec
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saskatchewan

3 territories:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Northwest Territories
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Nunavut
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Yukon
 Comoros 3 islands: [5]
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Anjouan
Grande Comore
Mohéli
 ඉතියෝපියාව [10] 9 regions:
Afar • Amhara • Benishangul-Gumuz • Gambela • Harari • Oromiya • Somali • Southern Nations, Nationalities, and Peoples Region • Tigray
2 chartered cities:
Addis Ababa • Dire Dawa
 ජර්මනිය [11] 16 states:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Baden-Württemberg
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Bavaria
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Berlin
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Brandenburg

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Bremen
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Hamburg
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Hesse
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mecklenburg-Vorpommern

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Lower Saxony
සැකිල්ල:රටේ දත්ත North Rhine-Westphalia
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Rhineland-Palatinate
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saarland

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saxony
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saxony-Anhalt
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Schleswig-Holstein
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Thuringia

 India [12] 28 states:
Andhra Pradesh • Arunachal Pradesh • Assam • Bihar • Chhattisgarh • Goa • Gujarat • Haryana • Himachal Pradesh • Jammu and Kashmir • Jharkhand • Karnataka • Kerala • Madhya Pradesh • Maharashtra • Manipur • Meghalaya • Mizoram • Nagaland • Orissa • Punjab • Rajasthan • Sikkim • Tamil Nadu • Tripura • Uttar Pradesh • Uttarakhand • West Bengal
7 union territories:
Andaman and Nicobar Islands • Chandigarh • Dadra and Nagar Haveli • Daman and Diu • Lakshadweep • National Capital Territory • Puducherry
 Iraq [13] 18 governorates:
Baghdād • Salāh ad-Dīn • Diyālā • Wāsit • Maysān • Al-Basrah • Dhī Qār • Al-Muthannā • Al-Qādisiyyah • Bābil • Karbalā' • An-Najaf • Al-Anbar • Nīnawā • Duhok • Arbīl • Kirkuk (or At-Ta'mim) • As-Sulaymāniyyah
Autonomous region:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Iraqi Kurdistan [5]
(The region overlaps the area of the governorates)
 Malaysia [14] 13 states:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Johor
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kedah
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kelantan
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Malacca
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Negeri Sembilan  

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Pahang
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Penang
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Perak
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Perlis

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Sabah
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Sarawak
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Selangor
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Terengganu

3 federal territories:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Putrajaya
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kuala Lumpur
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Labuan
 Mexico [15] 31 states:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Aguascalientes
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Baja California
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Baja California Sur
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Campeche
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chiapas
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chihuahua

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Coahuila
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Colima
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Durango
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guanajuato
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guerrero
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Hidalgo

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Jalisco
México State
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Michoacán
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Morelos
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Nayarit
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Nuevo León

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Oaxaca
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Puebla
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Querétaro
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Quintana Roo
සැකිල්ල:රටේ දත්ත San Luis Potosí
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Sinaloa

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Sonora
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tabasco
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tamaulipas
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tlaxcala
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Veracruz
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Yucatán
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Zacatecas

1 federal district:
Distrito Federal (Ciudad de México)
සැකිල්ල:රටේ දත්ත FSM [16] 4 states:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chuuk
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kosrae
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Pohnpei
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Yap
 Nepal 14 zones:
Bagmati • Bheri • Dhawalagiri • Gandaki • Janakpur • Karnali • Koshi • Lumbini • Mahakali • Mechi • Narayani • Rapti • Sagarmatha • Seti
 Nigeria [17] 36 states:
Anambra • Enugu • Akwa Ibom • Adamawa • Abia • Bauchi • Bayelsa • Benue • Borno • Cross River • Delta • Ebonyi • Edo • Ekiti • Gombe • Imo • Jigawa • Kaduna • Kano • Katsina • Kebbi • Kogi • Kwara • Lagos • Nasarawa • Niger State • Ogun • Ondo • Osun • Oyo • Plateau • Rivers • Sokoto • Taraba • Yobe • Zamfara
1 capital territory:
Abuja
 Pakistan [18] 4 provinces:
Balochistan • Khyber Pakhtunkhwa • ගොනුව:100px-Pk-punj.PNG Punjab • ගොනුව:Flag of Sindh.PNG Sindh
2 autonomous areas: [5]
සැකිල්ල:Country data Azad Kashmir Azad Kashmir
 Gilgit-Baltistan
2 territories:
Islamabad Capital Territory • Federally Administered Tribal Areas
 Russian Federation [19][20] 21 republics: [5]
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Adygea
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Altai Republic
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Bashkortostan
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Buryatia
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chechnya
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chuvashia

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Dagestan
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ingushetia
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kabardino-Balkaria
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kalmykia
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Karachay-Cherkessia  

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Karelia
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Khakassia
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Komi
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mari El
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mordovia

සැකිල්ල:රටේ දත්ත North Ossetia-Alania
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Sakha Republic
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tatarstan
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tuva
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Udmurtia

46 oblasts:
Amur
Arkhangelsk
Astrakhan
Belgorod
Bryansk
Chelyabinsk
Irkutsk
Ivanovo
Kaliningrad
Kaluga

Kemerovo
Kirov
Kostroma
Kurgan
Kursk
Leningrad
Lipetsk
Magadan
Moscow Oblast

Murmansk
Nizhny Novgorod
Novgorod
Novosibirsk
Omsk
Orenburg
Oryol
Penza
Pskov

Rostov
Ryazan
Sakhalin
Samara
Saratov
Smolensk
Sverdlovsk
Tambov
Tomsk

Tver
Tula
Tyumen
Ulyanovsk
Vladimir
Volgograd
Vologda
Voronezh
Yaroslavl

9 krais:
Altai
Kamchatka
Khabarovsk

Krasnodar
Krasnoyarsk
Perm

Primorsky
Stavropol
Zabaykalsky

1 autonomous oblast: [5]
Jewish Autonomous Oblast
4 autonomous okrugs: [5]
Chukotka
Khanty-Mansi

Nenets
Yamalo-Nenets

2 federal-level cities:
Moscow
Saint Petersburg
 Saint Kitts and Nevis 14 parishes:
Christ Church Nichola Town  • Saint Anne Sandy Point  • Saint George Basseterre  • Saint John Capesterre  • Saint Mary Cayon  • Saint Paul Capesterre  • Saint Peter Basseterre  • Saint Thomas Middle Island  • Trinity Palmetto Point  • Saint George Gingerland  • Saint James Windward  • Saint John Figtree  • Saint Paul Charlestown  • Saint Thomas Lowland
Autonomous state:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Nevis
(Comprising five parishes). [5]
 Sudan [21] 25 states:
Al Jazirah  • Blue Nile/Central  • Sennar  • White Nile  • North Darfur  • South Darfur  • West Darfur  • Lakes  • Northern Bahr el Ghazal  • Western Bahr el Ghazal  • Warrap  • Central Equatoria  • Eastern Equatoria  • Western Equatoria  • Kassala  • Al Qadarif  • Red Sea  • Khartoum  • North Kurdufan  • South Kurdufan  • Northern  • River Nile  • Jonglei  • Unity  • Upper Nile
Autonomous regions: [5]
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Southern Sudan
Transitional Darfur Regional Authority
(The regions are formed by some of the states)
  Switzerland [22] 26 cantons:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Zürich
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Bern
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Lucerne
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Uri
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Schwyz
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Obwalden

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Nidwalden
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Glarus
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Zug
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Fribourg
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Solothurn

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Basel-Stadt
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Basel-Landschaft
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Schaffhausen
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Appenzell Ausserrhoden
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Appenzell Innerrhoden  

සැකිල්ල:රටේ දත්ත St. Gallen
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Graubünden
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Aargau
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Thurgau
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ticino

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Vaud
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Valais
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Neuchâtel
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Geneva
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Jura

 United Arab Emirates [23] 7 emirates:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Abu Dhabi
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ajman

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Dubai
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Fujairah

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ras al-Khaimah
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Sharjah

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Umm al-Quwain

 United States [24] 50 states:
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Alabama
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Alaska
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Arizona
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Arkansas
සැකිල්ල:රටේ දත්ත California
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Colorado
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Connecticut
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Delaware
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Florida
Georgia

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Hawaii
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Idaho
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Illinois
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Indiana
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Iowa
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kansas
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kentucky
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Louisiana
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Maine
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Maryland

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Massachusetts
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Michigan
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Minnesota
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mississippi
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Missouri
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Montana
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Nebraska
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Nevada
සැකිල්ල:රටේ දත්ත New Hampshire
සැකිල්ල:රටේ දත්ත New Jersey

සැකිල්ල:රටේ දත්ත New Mexico
සැකිල්ල:රටේ දත්ත New York
සැකිල්ල:රටේ දත්ත North Carolina
සැකිල්ල:රටේ දත්ත North Dakota
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ohio
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Oklahoma
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Oregon
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Pennsylvania
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Rhode Island
සැකිල්ල:රටේ දත්ත South Carolina

සැකිල්ල:රටේ දත්ත South Dakota
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tennessee
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Texas
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Utah
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Vermont
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Virginia
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Washington
සැකිල්ල:රටේ දත්ත West Virginia
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Wisconsin
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Wyoming

Unincorporated territories:
 American Samoa
 Guam
 Northern Mariana Islands
 Puerto Rico
 U.S. Virgin Islands
Baker Island  • Howland Island  • Jarvis Island  • Johnston Atoll  • Kingman Reef  • Midway Atoll  • Navassa Island  • Wake Island
(The United States also claims Bajo Nuevo Bank and Serranilla Bank).
1 federal district:
District of Columbia (Washington)
1 incorporated territory:
Palmyra Atoll
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Venezuela [25] 23 states:
ගොනුව:Flag of Amazonas State.svg Amazonas
Anzoátegui
Apure
Aragua
Barinas
Bolívar

Carabobo
Cojedes
Delta Amacuro
Falcón
[[File:|22x20px|border |alt=|link=]] Guárico
Lara

Mérida
Miranda
Monagas
Nueva Esparta
Portuguesa
Sucre

Táchira
Trujillo
Vargas
Yaracuy
Zulia

1 federal district:
Capital District (Caracas)
1 federal dependency:
Venezuelan Federal Dependencies
Notes
 1. The federal city has an equal level of self-ruling than the other main federal units.

See also[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]

 1. The ඕස්ට්‍රේලියන් National Dictionary: Fourth Edition, pg 1395. (2004) Canberra. ISBN 0-19-551771-7.
 2. Constitution of the United States of America: Tenth Amendment, Reserved Powers
 3. Daniel, Kate (2008). SBS World Guide: The Complete Fact File on Every Country, 16th ed. Prahran, Victoria, ඕස්ට්‍රේලියාව: Hardie Grant Books. p. 827. ISBN 9781740666480. p26. {{cite book}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 4. SBS World Guide 2008, p38
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 Autonomous region. See more at List of autonomous areas by country
 6. SBS World Guide 2008, p46
 7. SBS World Guide 2008, p74
 8. SBS World Guide 2008, p101
 9. SBS World Guide 2008, p132
 10. SBS World Guide 2008, p239
 11. SBS World Guide 2008, p275
 12. SBS World Guide 2008, p328
 13. SBS World Guide 2008, p346
 14. SBS World Guide 2008, p460
 15. SBS World Guide 2008, p481
 16. SBS World Guide 2008, p486
 17. SBS World Guide 2008, p537
 18. SBS World Guide 2008, p549
 19. SBS World Guide 2008, p600
 20. Federal structure of Russia, Article 65 of Russian Constitution.
 21. SBS World Guide 2008, p687
 22. SBS World Guide 2008, p700
 23. SBS World Guide 2008, p760
 24. SBS World Guide 2008, p774
 25. SBS World Guide 2008, p798

සැකිල්ල:Types of administrative country subdivision

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රාන්ත_රාජ්‍යය&oldid=498650" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි