ජර්මනියේ ප්‍රාන්තයන්

විකිපීඩියා වෙතින්

ජර්මනියේ පාන්තයන් බැවේරියා පහළ සැක්සනි බැඩන්-වුර්ටෙම්බර්ග් උතුරු රයින් - වෙස්ට්පාලියා බැන්ඩන්බර්ග් මෙක්ලන්බර්ග් - බටහිර පොමරේනියා හෙසී සැක්සනි-අන්හල්ට් රයින්ලන්ඩ්-පැලටිනේට් සැක්සනි තුරින්ජියා ෂ්ලෙස්විග්-හොල්ස්ටයින් සාර්ලන්ඩ්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජර්මනියේ_ප්‍රාන්තයන්&oldid=469261" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි