පරවි දූපත ජාතික උද්‍යානය

විකිපීඩියා වෙතින්
(පරවි දූව ජාතික උද්‍යානය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ජාතික උද්‍යානයකි.