වස්ගමුව ජාතික උද්‍යානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Wasgamuwa elephant.jpg

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ජාතික උද්‍යානයකි. මෙය හෙක්ටයාර් 4000 ක් පමණ විහිදී ඇත.