ලාහුගල කිතුලාන ජාතික උද්‍යානය

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ජාතික උද්‍යානයකි.