දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් දි එම්ටි හවුස්

විකිපීඩියා වෙතින්
"දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් දි එම්ටි හවුස්"
1903 සිඩ්නි පැජට්ගේ සිතුවමක්
කර්තෘආතර් කොනන් ඩොයිල්
කථා මාලාවද රිටර්න් ඔෆ් ෂර්ලොක් හෝම්ස්
ප්‍රකාශන දිනය1903

"දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් දි එම්ටි හවුස්" (සිංහල: පාළු නිවසේ වික්‍රමය) ‍යනු සර් ආතර් කොනන් ඩොයිල්ගේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කෙටි කථා 56න් එකකි. මෙය ඇතුළු කථා 13ක් ද රිටර්න් ඔෆ් ෂර්ලොක් හෝම්ස් හි අන්තර්ගත ය.