මහ වැව් නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Class work your home work" |- ! වැවේ නම බසවක්කුලම!(අභය වැව) ! නිර්මාතෘ පණ්ඩුකාභය !! ඉදිකල !! ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්කය !! ජල ධාරිතාව (අක්.අඩි.) !! වැව් බැම්මේ දිග!! කුඹුරු (අක්කර) Avthfyb

|- | අභය වැව || පණ්ඩුකාභය රජ ||ක්‍රි.පූ 3වන සියවස   || අනුරාධපුර   ||අඩි 1910   ||අඩි 3900   ||   |-

| තිසා වැව || දේවානම්පිය තිස්ස රජ || ක්‍රි.පූ 3වන සියවස ||  අනුරාධපුර   ||   ||   ||   |-

| සොරබොර වැව || බුලතා යෝධයා || ක්‍රි.පූ 2වන සියවස ||  බදුල්ල ||   ||   ||   |- | මහවිලච්චිය වැව || වසභ රජ || ක්‍රි.ව. 1-2වන සියවස ||  අනුරාධපුර   ||   ||   ||   |-

| මින්නේරිය වැව || මහා සේන රජ ||

ක්‍රි.ව. 286 ||  

පොළොන්නරුව ||  2550ha ||   || |-

| || මහා සේන රජ ||   || ගලෙන්බිඳුනුවැව  || මීටර් 2661  ||   ||   |-

| මාගල්ල වැව || මහා සේන රජ ||   ||   ||   ||   ||   |-

| මහ කනදරාව වැව || [[මහා සේන රජු  


| පරාක්‍රම සමුද්‍රය || මහා පරාක්‍රමබාහු රජ || ක්‍රි.ව.1153-1186 ||   පොළොන්නරුව || හෙක්ටයාර් 2539.50  || කි. මීටර් 12.38  ||  වපසරිය හෙක්ටයාර් 8093.20 |-

| කලා වැව‎ || ධාතුසේන රජතුමා 

||   ||  අනුරාධපුරය  || 2125ha  ||   ||  

|-

| ගිරිතලේ වැව‎  || දෙවන අග්බෝ රජතුමා  ||   ||   ||   ||   ||   |-

| අභය වැව (බසවක්කුලම වැව)   || පණ්ඩුකාභය රජතුමා ||   || අනුරාධපුරය  || අක්කර 205  ||   ||   |-

| පදවිය වැව|| ( 2) මුගලන් රජතුමා  ||   ||   ||  2357ha ||   ||   |-

| නච්චදූව වැ‍ව || දෙවන මුගලන් රජතුමා  ||   ||  අනුරාධපුර   ||   ||   ||   |-

| තබ්බෝව වැව  || කාවන්තිස්ස රජතුමා  ||   ||  පුත්තලම ||   ||   ||   |-

| කන්තලේ වැව  || දෙවන අග්බෝ රජතුමා  ||

ක්‍රි.ව. 608-618  ||  

ත්‍රිකුණාමලය ||   ||   ||   |-

|වහල්කඩ වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |-

|යෝධ වැව   || ධාතුසේන රජතුමා  ||   ||  පුත්තලම ||   ||   ||   |-

|නුවර වැව   ||   ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා ||   ශ්‍රී ලංකා රාජවංශයේ අවසන් කාලය || නුවර ||   ||   ||   |-

|මොර වැව   ||   ||   ||   ||   ||   || |-

|කවුඩුල්ල වැව   || මහසෙන් රජු ||   ||   ||  2537ha ||   || |-

|අල්ලයි වැව   ||   ||   ||   ||   ||   || |-

|අම්පාර වැව   ||   ||   ||   ||   ||   || |-

|එක්ගල් ආරු වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |-

|ජයන්ති වැව  ||   ||   ||   ||   ||   || |-

|ඉරක්කාමම් වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |-

|කොන්ඩවට්ටවාන් වැව  ||   ||   ||   ||   ||   ||   |-

|නවකිරි ආරු වැව   ||   ||   ||   ||   ||   || |-

|දෙබර වැව  ||   ||   ||   ||   ||   || |-

|රිදියගම වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||    |-

|බලලු වැව   ||   ධාතුසේන රජු ||   ||   ||   ||   ||    |-

|කන්ඩලම වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||    |-

|ඉරනමඩු වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||    |-

|මුතුඅයියන්කඩ්ඩුකුලම වැව   ||   ||   ||   ||   ||   || |-

|අක්කරායන්කුලම වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||    |-

|පාවට්කුලම වැව   ||   ||   ||   ||   ||   || |-

|උන්නිච්චාය වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||  |-

|රුකම් වැව   ||   ||   ||   ||   ||   || |-

|පිඹුරත්තාව වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||  |}

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහ_වැව්_නාමාවලිය&oldid=486524" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි