ප්‍රවර්ගය:IUCN රතු ලැයිස්තුව අන්තරායට ලක් වූ විශේෂ

විකිපීඩියා වෙතින්


IUCN Red List Endangered category.

IUCN conservation statusesExtinctionExtinctionExtinct in the WildCritically EndangeredEndangered speciesVulnerable speciesNear ThreatenedThreatened speciesLeast ConcernLeast Concern
All IUCN Red List categories