වින්ඩෝස් එක්ස්ප්ලෝරර්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
වින්ඩෝස් එක්ස්ප්ලෝරර්
Windows Explorer Icon.png
මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස්වල අංගයකි
තොරතුරු
අඩංගුයි සමගමයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් 95 සිට ඉදිරියට
ප්‍රතිස්ථාපනවින්ඩෝස් 3.1x තුල තිබු ගොනු කළමනාකරු
ආශ්‍රිත සංරචක
ආරම්භක මෙනුව

වින්ඩෝස් එක්ස්ප්ලෝරර් යනු වින්ඩෝස් 95 සිට ආ මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධති නිකුතුන් සමග අඩංගු වූ ගොනු කළමනාකරණ වැඩසටහනකි. එමගින් ගොනු පද්ධති තුලට ඇතුළු වීම සඳහා ග්‍රාපිකරූපී පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් ලබා දෙයි.