සවුන්ඩ් රෙකෝඩර් (වින්ඩෝස්)

විකිපීඩියා වෙතින්
සවුන්ඩ් රෙකෝඩර් (වින්ඩෝස්)
ගොනුව:Sound Recorder icon.png
මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස්වල අංගයකි
ගොනුව:Sound Recorder Vista.png
වින්ඩෝස් විස්ටා හි අඩංගු සවුන්ඩ් රිකෝඩර්
තොරතුරු
වර්ගයශබ්ද පටිගත කිරීමේ වැඩසටහනකි
අඩංගුයි සමගමයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස්
ආශ්‍රිත සංරචක
ගොනුව:Sound Recorder XP.png
වින්ඩෝස් එක්ස්පී මත සවුන්ඩ් රෙකෝඩර්
ගොනුව:Sound Recorder 31.png
වින්ඩෝස් 3.1 මත සවුන්ඩ් රෙකෝඩර්

සවුන්ඩ් රිකෝඩර් යනු මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධති තුල අඩංගු ශ්‍රව්‍ය පටිගත කිරීමේ වැඩසටහනකි. විස්ටා සංස්කරණය තුල දිගු වේලාවක් පටිගත කල හැකි වුවද එහි ඇත්තේ සීමිත විකල්ප ගණනකි. තවද පටිගත කෙරු ශබ්ද නැවත ඇසීමද කල නොහැක.