විකිපීඩියා:සිංහල බසට පරිවර්තනය කලයුතු පිටු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම පිටුව සිංහල විකිපීඩියාවේ ඇති වෙනත් බසින් ඇති ලිපි විකිපීඩියා:මකාදැමුම සඳහා ලිපි හි ලැයිස්තුගත කිරීමට පෙර ඒවා පරිවර්ථනය කල හැකිදැයි සලකා බැලීම සඳහා වේ. If someone speaks the language the article is written in and can state that it is not worth translating, the item should be moved to AfD or tagged with {{prod}}.