සුභාස් චන්ද්‍රබෝස්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

{{Infobox Person |name = සුභාස් චන්‍ද්‍රබෝස් |image = Subhas Bose.jpg |image_size = 200px |caption = සුභාස් චන්‍ද්‍රබෝස් සිය නිල ඇඳුමින් |birth_name = |birth_date = 23 ජනවාරි 1897(1897-01-23) |birth_place = Cuttack, Bengal Presidency, [[බ්‍රිතාන්‍යය|බ්‍රිතාන්‍යය යටතේ ඉන්‍දියාව] |death_date = 18 August 1945 (presumed) |death_place = තායිවානය |resting_place = |resting_place_coordinates = |residence = |nationality = ඉන්‍දියානු |other_names = Netaji |known_for = Prominent Figure of Indian independence movement activism and reorganizing and leading the Indian National Army in දෙවන ලෝක යුද්ධය |education = |employer = |occupation = |title =Head of Azad Hind
Ceremonial chief of Indian National Army |networth = |height = |term = |predecessor = |successor = |party = Indian National Congress, Forward Bloc |boards = |alma_mater = University of Calcutta,
University of Cambridge |religion = Hinduism |spouse = Emilie Schenkl |partner = |children = Anita Bose Pfaff |parents = Janakinath Bose
Prabhavati Devi |relatives = |signature = |footnotes = }}

සුභාස් චන්‍ද්‍රබෝස් (සැකිල්ල:Lang-bn) උපත 23 ජනවාරි 1897; presumed to have died 18 August 1945, although this is disputed), popularly known as Netaji (literally "Respected Leader"), was one of the most popular and nationalist leaders in the Indian independence movement and is remembered as legendary figure in India today.

Bose advocated complete freedom for India at the earliest, whereas the All-India Congress Committee wanted it in phases, through Dominion status and finally at the historic Lahore Congress convention, the Congress adopted Purna Swaraj (complete independence) as its motto. Bhagat Singh's martyrdom and the inability of the Congress leaders to save his life infuriated Bose and he started a movement opposing the Gandhi-Irwin Pact. He was imprisoned and expelled from India. But defying the ban, he came back to India and was imprisoned again.

Bose was elected president of the Indian National Congress for two consecutive terms, but had to resign from the post following ideological conflicts with Mohandas K. Gandhi and after openly attacking the Congress' foreign and internal policies. Bose believed that Gandhi's tactics of non-violence would never be sufficient to secure India's independence, and advocated violent resistance. He established a separate political party, the All India Forward Bloc and continued to call for the full and immediate independence of India from British rule. He was imprisoned by the British authorities eleven times. His famous motto was "Give me blood and I will give you freedom".

His stance did not change with the outbreak of the Second World War, which he saw as an opportunity to take advantage of British weakness. At the outset of the war, he left India, travelling to the Soviet Union, නාසි ජර්මනිය and Imperial Japan, seeking an alliance with each of them to attack the British government in India. With Imperial Japanese assistance, he re-organised and later led the Azad Hind Fauj or Indian National Army (INA), formed with Indian prisoners-of-war and plantation workers from British Malaya, Singapore, and other parts of අග්නිදිග ආසියාව, against British forces. With Japanese monetary, political, diplomatic and military assistance, he formed the Azad Hind Government in exile, regrouped and led the INA in failed military campaigns against the allies at Imphal and in Burma.

His political views and the alliances he made with Nazi and other militarist regimes at war with Britain have been the cause of arguments among historians and politicians, with some accusing him of fascist sympathies, while others in India have been more sympathetic towards the inculcation of realpolitik as a manifesto that guided his social and political choices.

He is presumed to have died on 18 August 1945 in a plane crash in Taiwan. However, contradictory evidence is believed to be extant regarding his death in the accident.

Early life[සංස්කරණය කරන්න]

Subhash Chandra Bose was born in a Bengali Kayasth family on January 23, 1897 in Cuttack (Odiya Baazar), Orissa, the ninth child among 14, of Janakinath Bose, an advocate, and Prabhavati Devi. Bose studied in an Anglo school at Cuttack until standard 6 which is now known as Stewart School and then shifted to Ravenshaw Collegiate School of Cuttack. From there he went to the prestigious Presidency College, Kolkata where he studied briefly. His nationalistic temperament came to light when he was expelled for assaulting Professor Oaten for his anti-India comments [1] . A brilliant student, Bose later topped the matriculation examination of Calcutta province in 1911 and passed his B.A. in 1918 in Philosophy from the Scottish Church College of the University of Calcutta (after being expelled from the Presidency College, Calcutta for his assault on Prof Oaten for the latter's anti-India statements.)[2]

Bose went to study in Fitzwilliam Hall of the University of Cambridge, and his high score in the Civil Service examinations meant an almost automatic appointment. He then took his first conscious step as a revolutionary and resigned the appointment on the premise that the "best way to end a government is to withdraw from it. At the time, Indian nationalists were shocked and outraged because of the Amritsar massacre and the repressive Rowlatt legislation of 1919. Returning to India, Bose wrote for the newspaper Swaraj and took charge of publicity for the Bengal Provincial Congress Committee. His mentor was Chittaranjan Das, spokesman for aggressive nationalism in Bengal. Bose worked for Das when the latter was elected mayor of Calcutta in 1924. In a roundup of nationalists in 1925, Bose was arrested and sent to prison in Mandalay, where he contracted tuberculosis

National politics[සංස්කරණය කරන්න]

Mohandas K. Gandhi at the Indian National Congress annual meeting in 1938 when Subhas Chandra Bose was President of Congress party.

Released from prison two years later, Bose became general secretary of the Congress party and worked with Jawaharlal Nehru for independence. Again Bose was arrested and jailed for civil disobedience; this time he emerged Mayor of Calcutta. During the mid-1930s Bose travelled in Europe, visiting Indian students and European politicians. He observed party organization and saw communism and fascism in action.[3].By 1938 Bose had become as leader of national stature and agreed to accept nomination as Congress president. He stood for unqualified Swaraj (self-dependence), including the use of force against the British. This meant a confrontation with Mohandas Gandhi, who in fact opposed Bose's presidency, splitting the Indian National Congress party. Bose attempted to maintain unity, but Gandhi advised Bose to form his own cabinet. The rift also divided Bose and Nehru. Bose appeared at the 1939 Congress meeting on a stretcher. Though he was elected president again, over Gandhi's preferred candidate Pattabhi Sitaramayya, U. Muthuramalingam Thevar strongly supported Bose in the intra-Congress dispute.Thevar mobilised all south India votes for Bose. However, due to the manoeuvrings of the Gandhi-led clique in the Congress Working Committee, Bose found himself forced to resign from the Congress presidency. His uncompromising stand finally cut him off from the mainstream of Indian nationalism.[3] Bose then organized the Forward Bloc on June 22, aimed at consolidating the political left, but its main strength was in his home state, Bengal. U Muthuramalingam Thevar, who was disillusioned by the official Congress leadership which had not revoked the Criminal Tribes Act (CTA), joined the Forward Bloc. When Bose visited Madurai on September 6, Thevar organised a massive rally as his reception.

Bose advocated the approach that the political instability of war-time Britain should be taken advantage of—rather than simply wait for the British to grant independence after the end of the war (which was the view of Gandhi, Jawaharlal Nehru and a section of the Congress leadership at the time). In this, he was influenced by the examples of Italian statesmen Giuseppe Garibaldi and Giuseppe Mazzini.

His correspondence reveals that despite his clear dislike for British subjugation, he was deeply impressed by their methodical and systematic approach and their steadfastly disciplinarian outlook towards life. In England, he exchanged ideas on the future of India with British Labour Party leaders and political thinkers like Lord Halifax, George Lansbury, Clement Attlee, Arthur Greenwood, Harold Laski, J.B.S. Haldane, Ivor Jennings, G.D.H. Cole, Gilbert Murray and Sir Stafford Cripps . He came to believe that a free India needed socialist authoritarianism, on the lines of Turkey's Kemal Atatürk, for at least two decades. Bose was refused permission by the British authorities to meet Mr. Atatürk at Ankara for political reasons. During his sojourn in England, only the Labour Party and Liberal politicians agreed to meet with Bose when he tried to schedule appointments. Conservative Party officials refused to meet Bose or show him courtesy because he was a politician coming from a colony. In the 1930s leading figures in the Conservative Party had opposed even Dominion status for India. It was during the Labour Party government of 1945–1951, with Attlee as the Prime Minister, that India gained independence.

On the outbreak of war, Bose advocated a campaign of mass civil disobedience to protest against Viceroy Lord Linlithgow's decision to declare war on India's behalf without consulting the Congress leadership. Having failed to persuade Gandhi of the necessity of this, Bose organised mass protests in Calcutta calling for the 'Holwell Monument' commemorating the Black Hole of Calcutta, which then stood at the corner of Dalhousie Square, to be removed[තහවුරු කරන්න]. A reasonable measure of the contrast between Gandhi and Bose is captured in a saying attributable to him: "If people slap you once, slap them twice". He was thrown in jail by the British, but was released following a seven-day hunger strike. Bose's house in Calcutta was kept under surveillance by the Central Bureau of Investigation (CBI), but their vigilance left a good deal to be desired. With two court cases pending, he felt the British would not let him leave the country before the end of the war. This set the scene for Bose's escape to ජර්මනිය, via Afghanistan and the Soviet Union. On the night of his escape he dressed as a Pathan and left his house under strict observation. Bose had never been to Afghanistan, and could not speak the local Pashto language.

Bose escaped from under British surveillance at his house in Calcutta. On January 19, 1941, accompanied by his nephew Sisir K. Bose, Bose gave his watchers the slip and journeyed to Peshawar. With the assistance of the Abwehr, he made his way to Peshawar where he was met at Peshawar Cantonment station by Akbar Shah, Mohammed Shah and Bhagat Ram Talwar. Bose was taken to the home of Abad Khan, a trusted friend of Akbar Shah's. On 26 January 1941, Bose began his journey to reach රුසියාව through India's North West frontier with Afghanistan. For this reason, he enlisted the help of Mian Akbar Shah, then a Forward Bloc leader in the North-West Frontier Province. Shah had been out of India en route to the Soviet Union, and suggested a novel disguise for Bose to assume. Since Bose could not speak one word of Pashto, it would make him an easy target of Pashto speakers working for the British. For this reason, Shah suggested that Bose act deaf and dumb, and let his beard grow to mimic those of the tribesmen.

Supporters of the Aga Khan III helped him across the border into Afghanistan where he was met by an Abwehr unit posing as a party of road construction engineers from the Organization Todt who then aided his passage across Afghanistan via Kabul to the border with Soviet Russia. Once in Russia the NKVD transported Bose to Moscow where he hoped that Russia's traditional enmity to British rule in India would result in support for his plans for a popular rising in India. However, Bose found the Soviets' response disappointing and was rapidly passed over to the German Ambassador in Moscow, Count von der Schulenburg. He had Bose flown on to Berlin in a special courier aircraft at the beginning of April where he was to receive a more favourable hearing from Joachim von Ribbentrop and the Foreign Ministry officials at the Wilhelmstrasse.[1]

In 1941, when the British learned that Bose had sought the support of the Axis Powers, they ordered their agents to intercept and assassinate Bose before he reached ජර්මනිය. A recently declassified intelligence document refers to a top-secret instruction to the Special Operations Executive (SOE) of British intelligence department to murder Bose. In fact, the plan to liquidate Bose has few known parallels, and appears to be a last desperate measure against a man who had thrown the British Empire into a panic.[2]

Bose and a Wehrmacht officer. Having escaped incarceration at home by assuming the guise of a Pashtun insurance agent ("Ziaudddin") to reach Afghanistan, Bose travelled to Moscow on the Italian passport of an Italian nobleman "Count Orlando Mazzotta". From Moscow, he reached Rome, and from there he travelled to ජර්මනිය, where he instituted the Special Bureau for India under Adam von Trott zu Solz, broadcasting on the German-sponsored Azad Hind Radio. He founded the Free India Centre in Berlin, and created the Indian Legion (consisting of some 4500 soldiers) out of Indian prisoners of war who had previously fought for the British in North Africa prior to their capture by Axis forces. The Indian Legion was attached to the Wehrmacht, and later transferred to the Waffen SS;[3]. Its members swore the following allegiance to Hitler and Bose: "I swear by God this holy oath that I will obey the leader of the German race and state, Adolf Hitler, as the commander of the German armed forces in the fight for India, whose leader is Subhas Chandra Bose". [4] This oath clearly abrogates control of the Indian legion to the German armed forces whilst stating Bose's overall leadership of India. He was also, however, prepared to envisage an invasion of India via the USSR by Nazi troops, spearheaded by the Azad Hind Legion; many have questioned his judgment here, as it seems unlikely that the Germans could have been easily persuaded to leave after such an invasion, which might also have resulted in an Axis victory in the War.[5]

The lack of interest shown by Hitler in the cause of Indian independence eventually caused Bose to become disillusioned with Hitler and he decided to leave නාසි ජර්මනිය in 1943. Bose had been living together with his wife Emilie Schenkl in Berlin from 1941 until 1943, when he left for south-east Asia. He travelled by the German submarine U-180 around the Cape of Good Hope to Imperial Japan (via Japanese submarine I-29). Thereafter the Japanese helped him raise his army in Singapore. This was the only civilian transfer across two submarines of two different navies in දෙවන ලෝක යුද්ධය.

The Indian National Army (INA) was originally founded by Capt Mohan Singh in Singapore in September 1942 with Japan's Indian POWs in the Far East. This was along the concept of—and with support of—what was then known as the Indian Independence League, headed by expatriate nationalist leader Rash Behari Bose. The first INA was however disbanded in December 1942 after disagreements between the Hikari Kikan and Mohan Singh, who came to believe that the Japanese High Command was using the INA as a mere pawn and propaganda tool. Mohan Singh was taken into custody and the troops returned to the prisoner-of-war camp. However, the idea of a liberation army was revived with the arrival of Subhas Chandra Bose in the Far East in 1943. In July, at a meeting in Singapore, Rash Behari Bose handed over control of the organisation to Subhas Chandra Bose. Bose was able to reorganise the fledging army and organise massive support among the expatriate Indian population in south-east Asia, who lent their support by both enlisting in the Indian National Army, as well as financially in response to Bose's calls for sacrifice for the national cause. At its height it consisted of some 85,000[තහවුරු කරන්න] regular troops, including a separate women's unit, the Rani of Jhansi Regiment (named after Rani Lakshmi Bai) headed by Capt. Lakshmi Swaminathan, which is seen as a first of its kind in Asia.

Even when faced with military reverses, Bose was able to maintain support for the Azad Hind movement. Spoken as a part of a motivational speech for the Indian National Army at a rally of Indians in Burma on July 4, 1944, Bose's most famous quote was "Give me blood, and I shall give you freedom!" In this, he urged the people of India to join him in his fight against the British Raj. Spoken in Hindi, Bose's words are highly evocative. The troops of the INA were under the aegis of a provisional government, the Azad Hind Government, which came to produce its own currency, postage stamps, court and civil code, and was recognised by nine Axis states—ජර්මනිය, Japan, Italy, the Independent State of Croatia, Wang Jingwei regime in Nanjing, China, a provisional government of Burma, Manchukuo and Japanese-controlled Philippines. Recent researches have shown that the USSR too had recognised the "Provisional Government of Free India". Of those countries, five were authorities established under Axis occupation. This government participated in the so-called Greater East Asia Conference as a observer in November 1943.

Greater East Asia Conference in November 1943, Participants Left to right: Ba Maw, Zhang Jinghui, Wang Jingwei, Hideki Tojo, Wan Waithayakon, José P. Laurel, Subhas Chandra Bose

The INA's first commitment was in the Japanese thrust towards Eastern Indian frontiers of Manipur. INA's special forces, the Bahadur Group, were extensively involved in operations behind enemy lines both during the diversionary attacks in Arakan, as well as the Japanese thrust towards Imphal and Kohima, along with the Burmese National Army led by Ba Maw and Aung San. A year after the islands were taken by the Japanese, the Provisional Government and the INA were established in the Andaman and Nicobar Islands with Lt Col. A.D. Loganathan appointed its Governor General. The islands were renamed Shaheed (Martyr) and Swaraj (Independence). However, the Japanese Navy remained in essential control of the island's administration. During Bose's only visit to the islands late in 1943, when he was carefully screened from the local population by the Japanese authorities, who at that time were torturing the leader of the Indian Independence League on the Islands, Dr. Diwan Singh (who later died of his injuries, in the Cellular Jail). The islanders made several attempts to alert Bose to their plight, but apparently without success.[6] Enraged with the lack of administrative control, Lt. Col Loganathan later relinquished his authority to return to the Government's head quarters in Rangoon.

On the Indian mainland, an Indian Tricolour, modelled after that of the Indian National Congress, was raised for the first time in the town in Moirang, in Manipur, in north-eastern India. The towns of Kohima and Imphal were placed under siege by divisions of the Japanese, Burmese and the Gandhi and Nehru Brigades of INA during the attempted invasion of India, also known as Operation U-GO. However, Commonwealth forces held both positions and then counter-attacked, in the process inflicting serious losses on the besieging forces, which were then forced to retreat back into Burma.

Bose had hoped that large numbers of soldiers would desert from the Indian Army when they would discover that INA soldiers were attacking British India from the outside.[7] However, this did not materialise on a sufficient scale. Instead, as the war situation worsened for the Japanese, troops began to desert from the INA. At the same time Japanese funding for the army diminished, and Bose was forced to raise taxes on the Indian populations of Malaysia and Singapore, sometimes extracting money by force.[8] When the Japanese were defeated at the battles of Kohima and Imphal, the Provisional Government's aim of establishing a base in mainland India was lost forever. The INA was forced to pull back, along with the retreating Japanese army, and fought in key battles against the British Indian Army in its Burma campaign, notable in Meiktilla, Mandalay, Pegu, Nyangyu and Mount Popa. However, with the fall of Rangoon, Bose's government ceased to be an effective political entity. A large proportion of the INA troops surrendered under Lt Col Loganathan when Rangoon fell. The remaining troops retreated with Bose towards Malaya or made for Thailand. Japan's surrender at the end of the war also led to the eventual surrender of the Indian National Army, when the troops of the British Indian Army were repatriated to India and some tried for treason.

In a speech broadcast by the Azad Hind Radio from Singapore on July 6, 1944, Bose addressed Mahatma Gandhi as the "Father of the Nation". This was the first time that Mahatma Gandhi was referred to by this appellation.

His other famous quote was, "Chalo Delhi", meaning "On to Delhi!" This was the call he used to give the INA armies to motivate them. "Jai Hind", or, "Glory to India!" was another slogan used by him and later adopted by the Government of India and the Indian Armed Forces.

Disappearance and alleged death[සංස්කරණය කරන්න]

ගොනුව:Lastoneneta.jpg
Bose's last undisputed picture that was taken on the morning of 17 August 1945 in Saigon

Bose is alleged to have died in a plane crash over Taiwan, while flying to Tokyo on 18 August 1945. It is believed that he was en route to the Soviet Union in a Japanese plane when it crashed in Taiwan, burning him fatally. However, his body was never recovered, and many theories have been put forward concerning his possible survival. One such claim is that Bose actually died later in Siberia, while in Soviet captivity. Several committees have been set up by the Government of India to probe into this matter.

In May 1956, a four-man Indian team known as the Shah Nawaz Committee visited Japan to probe the circumstances of Bose's alleged death. However, the Indian government did not then request assistance from the government of Taiwan in the matter, citing their lack of diplomatic relations with Taiwan.

However, the Inquiry Commission under Justice Mukherjee, which investigated the Bose disappearance mystery in the period 1999-2005, did approach the Taiwanese government, and obtained information from the Taiwan Government that no plane carrying Bose had ever crashed in Taipei, and there was, in fact, no plane crash in Taiwan on 18 August 1945 as alleged.[4] The Mukherjee Commission also received a report originating from the U.S. Department of State supporting the claim of the Taiwan Government that no such air crash took place during that time frame.[5].

The Justice Mukherjee Commission of Inquiry submitted its report to the Indian Government on November 8, 2005. The report was tabled in Parliament on May 17, 2006. The probe said in its report that as Bose did not die in the plane crash, and that the ashes at the Renkoji Temple (said to be of Bose's) are not his. However, the Indian Government rejected the findings of the Commission, though no reasons were cited.

Several documents which could perhaps provide lead to the disappearance of Bose have not been declassified by the Government of India, the reason cited being publication of these documents could sour India's relations with some other countries.

Bose was posthumously awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian award in 1992, but it was later withdrawn in response to a Supreme Court directive following a Public Interest Litigation filed in the Court against the "posthumous" nature of the award. The Award Committee could not give conclusive evidence on Bose's death and thus the "posthumous" award was invalidated. No headway was made on this issue however.

Bose's portrait hangs in the Indian Parliament, and a statue of him has been erected in front of the West Bengal Legislative Assembly.

Mysterious monk[සංස්කරණය කරන්න]

Several people believed that the හින්දු sanyasi named Bhagwanji or 'Gumnami Baba', who lived in the house Ram Bhawan in Faizabad, Uttar Pradesh at least until 1985, was Subhas Chandra Bose . There had been at least four known occasions when Gumnami Baba reportedly claimed he was Netaji Subhas Chandra Bose.[6] The belongings of the sanyasi were taken into custody after his death, following a court order. These were later subjected to inspection by the Justice Mukherjee Commission of Inquiry. The commission came down against this belief, in the absence of any "clinching evidence".[7] The independent probe done by the Hindustan Times into the case however provided hints that the monk was Bose himself.[8] Some people believe that Gumnami Baba died on 16 September 1985, while some dispute this. The story of Gumnami Baba came to light on his death. It is alleged that he was cremated in the dead of night, just under the light of a motorcycle's headlamp, at Faizabad's popular picnic spot, on the bank of River Saryu. his face distorted by acid to protect his identity. Faizabad's Bengali community still pays homage at the memorial built at his cremation site on the anniversary of his birth. However, the life and activities of Bhagwanji remain a mystery even today.

Justice Mukherjee's inadvertent approval of Bhagwanji's identity[සංස්කරණය කරන්න]

Justice Manoj Kumar Mukherjee who probed into the disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose stated in his report that the question of whether the sanyasi of Faizabad (Bhagwanji) was (or not) Bose "need not be answered" as there was no clinching evidence to prove it. However, he inadvertently stated in a documentary shoot that he believed Bhagwanji was none other than Bose.[9] This revelation supports the view that Bose had not died in the plane crash in 1945, and was in fact in India after that.[10]

Personal life[සංස්කරණය කරන්න]

Bose married his Austrian secretary Emilie Schenkl (1910–96) in 1937. Their only daughter, Anita Bose Pfaff (born 1942), is an economist associated with the University of Augsburg.

Political views[සංස්කරණය කරන්න]

Subhas Chandra Bose, believed that the Bhagavad Gita were the sources of inspiration for the struggle against the British.[11] Swami Vivekananda's teachings on universalism, his nationalist thoughts and his emphasis on social service and reform had all inspired Subhas Chandra Bose from his very young days. The fresh interpretation of the India's ancient scriptures had appealed immensely to him[12]. Many scholars believe that Hindu spirituality formed the essential part of his political and social thought through his adult life, although there was no sense of bigotry or orthodoxy in it[13].Subhas who called himself a socialist, believed that socialism in India owed its origins to Swami Vivekananda[14]. As historian Leonard Gordan explains "Inner religious explorations continued to be a part of his adult life. This set him apart from the slowly growing number of atheistic socialists and communists who dotted the Indian landscape." [15].

ගොනුව:Bose and Rommel.jpg
Bose inspecting Indische Legion troops alongside Oberstleutnant Kurt Krappe

Bose's correspondence (prior to 1939) reflects his deep disapproval of the racist practices of, and annulment of democratic institutions in නාසි ජර්මනිය.[16] However, he expressed admiration for the authoritarian methods (though not the racial ideologies) which he saw in Italy and ජර්මනිය during the 1930s, and thought they could be used in building an independent India.[17]

Bose had clearly expressed his belief that democracy was the best option for India.[18] The pro-Bose thinkers believe that his authoritarian control of the Azad Hind was based on political pragmatism and a post-colonial recovery doctrine rather than any anti-democratic belief.[තහවුරු කරන්න] However, during the war (and possibly as early as the 1930s) Bose seems to have decided that no democratic system could be adequate to overcome India's poverty and social inequalities, and he wrote that an authoritarian state, similar to that of Soviet Russia (which he had also seen and admired) would be needed for the process of national re-building.[19] Accordingly some suggest that Bose's alliance with the Axis during the war was based on more than just pragmatism, and that Bose was a militant nationalist, though not a Nazi nor a Fascist, for he supported empowerment of women, secularism and other democratic ideas; alternatively, others consider he might have been using populist methods of mobilisation common to many post-colonial leaders.[17] Bose never liked the Nazis but when he failed to contact the Russians for help in Afghanistan he approached the Germans and Italians for help. His comment was that if he had to shake hands with the devil for India's independence he would do that.[තහවුරු කරන්න]

On August 23, 2007, Japanese Prime Minister Shinzo Abe visited the Subhas Chandra Bose memorial hall in Kolkata.[20][21] Abe said to Bose's family "The Japanese are deeply moved by Bose's strong will to have led the Indian independence movement from British rule.[20] Netaji is a much respected name in Japan."[21]

Bose's Chair at Red Fort[සංස්කරණය කරන්න]

The following words are inscribed on a brass shield in front of the chair which is symbolic to the sovereignty of the Republic of India, as also to the Psychological upkeep of the Armed Forces of India. The chair rests in a glass case and is a symbol of pride as well as national heritage.

"Netaji Subhash Chandra Bose in order to free India from the shackles of British imperialism organized the Azad Hind Government from outside the country on October 21, 1943. Netaji set up the Provisional Government of Independent India (Azad Hind) and transferred its headquarter at Rangoon on January 7, 1944. On the 5th April, 1944, the "Azad Hind Bank" was inaugurated at Rangoon. It was on this occasion that Netaji used this chair for the first time. Later the chair was kept at the residence of Netaji at 51, University Avenue, Rangoon, where the office of the Azad Hind ls also housed. Afterwards,at the time of leaving Burma, the Britishers handed over the chair to the family of Mr.A.T.Ahuja, the well known business man of Rangoon. The chair was officially handed over to the Government of India in January 1979. It was brought to Calcutta on the 17th July, 1980. It has now been ceremonially installed at the Red Fort on July 7, 1981."

See also[සංස්කරණය කරන්න]

Notes[සංස්කරණය කරන්න]

 1. Subhas Chandra Bose assaults Oaten, 1916
 2. http://www.thaindian.com/newsportal/politics/subhas-boses-statue-unveiled-at-presidency-college_100345774.html
 3. 3.0 3.1 Answers.com
 4. No crash at Taipei that killed Netaji: Taiwan govt. Outlook India
 5. Netaji case: US backs Taiwan govt. Times of India. 19 Sep, 2005
 6. Hindustantimes.com - the name India trusts for news at www.hindustantimes.com
 7. 'Netaji did not die in a plane crash'
 8. HindustanTimes.com Exclusive, Netaji’s death unraveled
 9. http://indiatoday.intoday.in/site/Story/81464/India/%E2%80%99UP+monk+was+Bose+in+hiding%E2%80%99.html
 10. http://www.thestatesman.net/index.php?option=com_content&view=article&id=320039&catid=38
 11. Li Narangoa, R. B. Cribb, Imperial Japan and National Identities in Asia, 1895-1945, Published by Routledge, 2003
 12. Sisir Kumar Bose, Aleander Werth, Narayan Gopal Jog, Subbier Appadurai Ayer, Beacon Across Asia: A Biography of Subhas Chandra Bose, Published by Orient Blackswan, 1996
 13. Nirad C. Chaudhuri, Thy Hand, Great Anarch!: India, 1921-1952, Published by Chatto & Windus, 1987
 14. P. R. Bhuyan, Swami Vivekananda, Published by Atlantic Publishers & Distributors, 2003
 15. Leonard A. Gordon, Brothers Against The Raj:A Biography of Indian Nationalist Leaders Sarat and Subhas Chandra Bose, Published by Columbia University Press, 1990
 16. Bose to Dr. Thierfelder of the Deutsche Academie, Kurhaus Hochland, Badgastein, 25th March 1936 "Today I regret that I have to return to India with the conviction that the new nationalism of ජර්මනිය is not only narrow and selfish but arrogant." The Essential Writings of Netaji Subhas Chandra Bose Edited by Sisir K. Bose & Sugata Bose (Delhi: Oxford University Press) 1997 p155
 17. 17.0 17.1 Sen, S. 1999. Subhas Chandra Bose 1897-1945. From webarchive of this URL.
 18. Roy, Dr. R.C. 2004. Social, Economic and Political Philosophy of Netaji Subhas Chandra Bose. pp.7-8. Orissa Review. URL accessed on 6 April 2006
 19. "The Fundamental Problems of India" (An address to the Faculty and students of Tokyo University, November 1944): "You cannot have a so-called democratic system, if that system has to put through economic reforms on a socialistic basis. Therefore we must have a political system - a State - of an authoritarian character. We have had some experience of democratic institutions in India and we have also studied the working of democratic institutions in countries like France, England and United States of America. And we have come to the conclusion that with a democratic system we cannot solve the problems of Free India. Therefore, modern progressive thought in India is in favour of a State of an authoritarian character" The Essential Writings of Netaji Subhas Chandra Bose Edited by Sisir K. Bose & Sugata Bose (Delhi: Oxford University Press) 1997 pp319-20
 20. 20.0 20.1 訪印中の安倍首相、東京裁判のパール判事の息子らと面会. Elizabeth Roche (AFPBB News). 2007-08-24. සම්ප්‍රවේශය 2009-10-02. 
 21. 21.0 21.1 Shinzo Abe visits [[Netaji Bhavan]], sees notion of a ‘Broader Asia’. Staff Reporter (The Hindu). 2007-08-24. සම්ප්‍රවේශය 2009-10-16.  Wikilink embedded in URL title (help)

Further reading[සංස්කරණය කරන්න]

 • Indian Pilgrim: an unfinished autobiography / Subhas Chandra Bose; edited by Sisir Kumar Bose and Sugata Bose, Oxford University Press, Calcutta, 1997
 • The Indian Struggle, 1920-1942 / Subhas Chandra Bose; edited by Sisir Kumar Bose and Sugata Bose, Oxford University Press, Calcutta, 1997 ISBN 978-0-19-564149-3
 • Brothers Against the Raj—A biography of Indian Nationalists Sarat and Subhas Chandra Bose / Leonard A. Gordon, Princeton University Press, 1990
 • Lost hero: a biography of Subhas Bose / Mihir Bose, Quartet Books, London; 1982
 • Jungle alliance, Japan and the Indian National Army / Joyce C. Lebra, Singapore, Donald Moore for Asia Pacific Press,1971
 • The Forgotten Army: India's Armed Struggle for Independence, 1942–1945, Peter W. Fay, University of Michigan Press, 1993, ISBN 0-472-08342-2 / ISBN 81-7167-356-2
 • Democracy Indian style: Subhas Chandra Bose and the creation of India's political culture / Anton Pelinka; translated by Renée Schell, New Brunswick, NJ : Transaction Publishers (Rutgers University Press), 2003
 • Subhas Chandra Bose: a biography / Marshall J. Getz, Jefferson, N.C. : McFarland & Co., USA, 2002
 • The Springing Tiger: Subhash Chandra Bose / Hugh Toye : Cassell, London, 1959
 • Netaji and India's freedom: proceedings of the International Netaji Seminar, 1973 / edited by Sisir K. Bose. International Netaji Seminar (1973: Calcutta, India), Netaji Research Bureau, Calcutta, India, 1973
 • Correspondence and Selected Documents, 1930-1942 / Subhas Chandra Bose; edited by Ravindra Kumar, Inter-India, New Delhi, 1992.
 • Letters to Emilie Schenkl, 1934-1942 / Subhash Chandra Bose; edited by Sisir Kumar Bose and Sugata Bose, Permanent Black : New Delhi, 2004
 • Japanese-trained armies in Southeast Asia: independence and volunteer forces in දෙවන ලෝක යුද්ධය / Joyce C. Lebra, New York : Columbia University Press, 1977
 • Burma: The Forgotten War / Jon Latimer, London: John Murray, 2004

External links[සංස්කරණය කරන්න]

Wikiquote-logo-en.svg
Wikiquote has a collection of quotations related to:

සැකිල්ල:Subhas Chandra Bose සැකිල්ල:Indian independence movement සැකිල්ල:Indian National Congress Presidents

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සුභාස්_චන්ද්‍රබෝස්&oldid=314463" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි