ප්‍රවර්ගය:IUCN රතු ලැයිස්තුව අවදානමට ලක් වූ විශේෂ

විකිපීඩියා වෙතින්

This category lists the species considered as vulnerable species by the IUCN Red List.

(IUCN Red List category)